Verklaring van www.scherpenzeel.nl

Status toegankelijkheid https://www.scherpenzeel.nl

Gemeente Scherpenzeel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Scherpenzeel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.scherpenzeel.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Scherpenzeel is beschikbaar via de link https://www.scherpenzeel.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.scherpenzeel.nl van Gemeente Scherpenzeel voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Scherpenzeel .
Functie: Afdelingshoofd Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via c.vermeer@scherpenzeel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Scherpenzeel

De nieuwe website van de gemeente Scherpenzeel wordt in 2021 gebouwd, zowel voor de beheerder als de bezoekers.

We hebben voor deze verklaring een nulmeting laten uitvoeren op de huidige website en eind oktober 2020 is de een-meting om de aanpassingen, die in de maatregelen vermeld staan, te laten toetsen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-03-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.scherpenzeel.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.scherpenzeel.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient
  • Oorzaak: Niet bij alle logo's of banners is dit ingevuld.
  • Gevolg: Voor blinde mensen is het verwarrend, als het niet goed of incompleet voorgelezen wordt.
  • Alternatief: geen alternatief
  • Maatregel: Bij de logo's en afbeeldingen de alt-teksten invullen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Bij de stappen 'Gegevens van bedrijf of organisatie' en 'Gegevens aanvrager' wordt er geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden.
  • Gevolg: Zorg dat het doel van de gegevens die in een invoerveld moet worden ingevuld, wordt aangegeven in de code zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld. Dit geldt voor alle veelgevraagde gegevens zoals naam en e-mailadres. Het W3C heeft een lijst met 53 doelen van invoer die onder dit criterium vallen. (https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes)
  • Alternatief:
  • Maatregel: De stappen 'Gegevens van bedrijf of organisatie' en 'Gegevens aanvrager' aanvullen met het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden. De leverancier pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Contactformulier (formulier) Bij het invullen van dit formulier kunnen vanaf het veld 'huisnummer' ('Gegevens van persoon') de voorgaande velden niet meer worden bereikt met het toetsenbord.
  • Gevolg: Hierdoor kan iemand die gebruik maakt van alleen het toetsenbord, zijn naam niet meer wijzigen.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Leverancier pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. Mn. bij het contactformulier
  • Oorzaak: Er wordt niet in tekst aangegeven om welk veld het gaat. Uit de foutmelding blijkt ook niet wat er precies verkeerd gaat. 'Niet (goed) ingevuld' is niet duidelijk genoeg. Bij een onjuiste combinatie van postcode en huisnummer wordt dit wel in tekst aangegeven maar niet bij de velden zelf. Deze melding heeft ook geen bijbehorende role, aria-live of alert. De foutmeldingen zijn in de code niet gekoppeld aan het invoerveld waar de fout is gevonden. Hulptechnologie geeft hierdoor alleen aan dat een veld onjuist is ingevuld (door de 'aria-invalid="true"') maar vermeldt niet de foutmelding die bij het veld staat.
  • Gevolg: Onduidelijke foutmelding
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Aanpassing contactformulier door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: De melding 'Zoekresultaat Er zijn geen resultaten gevonden voor' na het inzenden van het formulier is een statusbericht. Deze heeft geen bijbehorende role, aria-live of alert-attribuut.
  • Gevolg: Hulptechnologie weet niet wat er gebeurd als ik hier op klik.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Leverancier pakt dit op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Scherpenzeel geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Scherpenzeel nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617