Verklaring van Veluwe

Status toegankelijkheid https://www.veluwe.nl/

Waterschap Vallei en Veluwe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veluwe.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar via de link https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Vallei en Veluwe gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veluwe gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Vallei en Veluwe is gevorderd met de toegankelijkheid van Veluwe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Vallei en Veluwe .
Functie: medewerker webbeheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [communicatie@vallei-veluwe.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Waterschap Vallei en Veluwe

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Veluwe : voldoet gedeeltelijk

De website Veluwe is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Vallei en Veluwe dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.veluwe.nl/publish/pages/27003/vallei_en_veluwe_2e_onderzoek_-_uitgebreid_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Vallei en Veluwe dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Achter de zin "Deze site gebruikt cookies." op webpagina https://www.veluwe.nl/ is een onzicht- en onleesbare hyperlink aanwezig met de naam: "Informatie over cookies". De groene hyperlink bevat met de groene achtergrond een contrastverhouding van 1.0:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   De skiplink van de website van https://www.veluwe.nl/ naar de hoofdcontent is met de zwarte achtergrond haast onleesbaar. De paarse letters bevatten met de zwarte achtergrond een contrastverhouding van 1.7:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   De koppen "Waterschap Vallei en Veluwe" en "Bezoek de Veluwe" op webpagina https://www.veluwe.nl/ bevatten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Als de website https://www.vallei-veluwe.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan is de tekst "Deactiveer contrast" op de contrastknop in het menu niet meer volledig leesbaar, doordat de tekst over het icoon komt te staan. Hierdoor heeft de witte tekst "Deactiveer" met de witte icoon op de achtergrond van de knop een contrastverhouding 1.0:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina twee van https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf is bijvoorbeeld de kop "Blue Zone" en de zin: "Minder medicijnen in het oppervlaktewater!" met een lichtgroene tekst opgemaakt. De lichtgroene tekst en kop bevatten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina twee van https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf bevat de rode zin "Gezond water is minder vanzelfsprekend dan je denkt." met de witte achtergrond een contrastverhouding van 4.1:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Onder de kop "Totaal van de programmakosten 2022" op pagina 13 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf is in de afbeelding bijvoorbeeld de tekst: "3,0 reserve inzet watersysteembeheer" haast onleesbaar. De contrastverhouding van de lichtgroene tekst met de witte achtergrond is namelijk 1.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   De tekst kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contract aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-08-2022
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als de website https://www.veluwe.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven in het menu een hamburger menu knop. De witte icoon van de hamburger menu knop bevat met de groene achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   In de footer van pagina https://www.vallei-veluwe.nl/kennisapp/kennisapp/ zijn er social media iconen zichtbaar. De witte icoon van bijvoorbeeld Facebook, bevat met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 2.9:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Ook bevat de grijze achtergrond van de icoon met de lichtgrijze achtergrond van de footer een contrastverhouding van 2.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op pagina twee van https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/27639/flyer_medicijnresten_uit_water.pdf bevatten de lichtgroene pijlen (dat de leesvolgorde aangeeft) met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "Totaal van de programmakosten 2022" op pagina 13 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf bevat de lichtgroene cirkel van de diagram met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.9:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op bijvoorbeeld pagina 44 van PDF https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/22601/beleidsbegroting_2022.pdf bevat bijvoorbeeld de lichtgroene staafdiagram met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.2:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Teksten zijn niet goed te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   contrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-08-2022
 3. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink van de website van https://www.veluwe.nl/ naar de hoofdcontent is pas de VIERDE link. De link naar de hoofdcontent dient de eerste hyperlink van een webpagina zijn.

  • Gevolg:

   De blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan, daardoor kunnen zij niet direct bij de hoofdcontent komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een skiplink maken die direct naar de hoofdcontent kan leiden. De link moet zichtbaar worden , wanneer deze met het toetsenbordfocus wordt ontvangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-08-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Vallei en Veluwe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209