Verklaring van Alle lichten op groen

Samenvatting

Naam van de website Alle lichten op groen
Van overheidsinstantie Gemeente Helmond
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 01-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Inhoud

Verklaring

Gemeente Helmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Alle lichten op groen.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Helmond is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Helmond gepubliceerde informatie blijkt dat de website Alle lichten op groen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Helmond is gevorderd met de toegankelijkheid van Alle lichten op groen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Helmond .
Functie: Manager Burgerzaken en Klantcontact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via 
webcare@helmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 2 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Klik hier om een melding te doen.

Aanvullende informatie van Gemeente Helmond

Onderstaande punten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn ondertussen aangepast en zijn daarom niet opgenomen als afwijking:

 • 1.3.5 Identify input purpose
 • 2.4.1 Herhalende content overslaan
 • 2.4.7 Focus zichtbaar
 • 3.3.1 Fout identificatie
 • 3.3.2 Labels of instructies
 • 4.1.3 Status messages

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Alle lichten op groen : voldoet gedeeltelijk

De website Alle lichten op groen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Helmond dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.allelichtenopgroen.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Helmond dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website bevat afbeeldingen zonder alternatieve tekst.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Niet iedereen kan de afbeeldingen zien en begrijpen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Alternatieve teksten toevoegen aan afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen worden niet geassocieerd met de bijbehorende koppen en niet alle koppen zijn juist opgemaakt als kop.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Voorleessoftware herkent niet alle informatie en structuur van de website. Hierdoor kan niet iedereen goed navigeren door de website.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: In de code afbeeldingen associëren met juiste koppen en de koppen met een kopstijl opmaken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij herschalen naar 200% vallen verschillende woorden over de tekst ernaast of vallen delen van de tekst helemaal weg.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Mensen die willen inzoomen op de tekst kunnen niet alles lezen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Leverancier vragen dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle links op de website hebben een duidelijk linkdoel. Links die onder afbeeldingen vallen hebben geen of geen goed tekstalternatief.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet voor iedereen duidelijk waar links naartoe linken.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Links een duidelijk linkdoel geven en afbeeldingen een goede alternatieve tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige links onder een afbeelding bevatten een te grote hoeveelheid tekst.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet voor iedereen duidelijk waar een link naartoe gaat.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: De tekst van de links aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat links zonder naam: dit zijn links die een afbeelding zonder tekstalternatief bevatten.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk waar de link naartoe gaat.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Afbeelding en link samenvoegen tot één link met duidelijk linkdoel.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Helmond heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707