Verklaring van Bigregister

Status toegankelijkheid https://www.bigregister.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bigregister.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bigregister gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Bigregister en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: C.O.O..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn van actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bigregister : voldoet gedeeltelijk

De website Bigregister is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Op de pagina staat de link ‘Vraag een DigiD aan’. Voor deze link staat een icoon zonder tekstalternatief.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op het overzichtscherm staan meerdere zwarte vraagtekens (of zwarte kruizen) met tekstalternatieven als ‘Status’, ‘QR-code’ en ‘Link naar uw registratiepagina’. Dit zijn geen goede tekstalternatieven voor deze knoppen die meer informatie laten zien. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's. Op deze pagina staat ook twee keer een PDF-logo. Onder de kop ‘Uw lopende aanvraag’ is een alternatief aanwezig in de tekst en onder de kop ‘U bent geregistreerd als arts’ is dit niet het geval.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op de correspondentiepagina staan afhankelijk van de gekozen BSN één of meerdere knoppen die meer of minder informatie laten zien. Deze knoppen zien er uit als een witte streep of ‘v’ op een blauwe achtergrond. Deze icoontjes hebben geen tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Diverse tekst alternatieven ontbreken.

  • Gevolg:

   Bij gebruik van hulpsoftware mist er informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst alternatieven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.bigregister.nl/ Hier staan twee soort van Tabbladen. Visueel is duidelijk welke actief is. Dit is voor hulpsoftware eigenlijk niet te bepalen. Dit kan op verschillende manieren, waaronder met een aria-selected attribuut, of een aria-current. Verborgen tekst kan ook aangeven welke actief is.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op meerdere pagina's zijn strong elementen gebruikt als vervanging van kopteksten. Dit is niet toegestaan.

   https://mijn.bigregister.nl/ In het proces dat begint op pagina nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens staat bij stap 4 ‘Controleren’ de tekst ‘Dit overzicht vindt u ook terug in de bevestiging van uw aanvraag.’ Deze tekst is onterecht opgemaakt met strong. Dit element is alleen bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven, dit effect gaat verloren als de hele alinea opgemaakt wordt met nadruk. CSS kan gebruikt worden om deze tekst ander te stylen.

   https://mijn.bigregister.nl/ Bij het overzicht staat de tekst ‘Link naar uw registratiepagina’. Deze tekst is niet geassocieerd met het alleen lezen invoerveld dat ernaast staat.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina correspondentie staan afhankelijk van het gebruikte BSN links naar persoonlijke PDF bestanden. De meeste informatie in deze bestanden is ook op een andere manier beschikbaar. Het probleem is dat niet alle informatie beschikbaar is voor hulpsoftware. Om te voorkomen dat deze PDF-bestanden toegankelijk gemaakt moeten worden is het een optie om in dit overzicht een tekst toe te voegen die de belangrijke informatie uit de brief bevat.De link ‘AV4 NL/BTL DigiD aanvraag’ bevat een PDF met de gegevens die eerder ingevuld waren in het formulier en algemene informatie die ook op de openbare website staat. Die informatie zou daarom al bekend moeten zijn bij de gebruiker. Een tekst die duidelijk maakt dat deze PDF een bevestiging is van de aanvraag is zou hier voldoende zijn. Eventueel kan er verwezen worden naar een openbare webpagina met dezelfde algemene informatie als in de brief staat.Voor de link ‘O4 NL/BTL Opschorting alleen aanvraagformulier ontvangen’ geldt ook dat de PDF toegankelijk moet worden of er moet een tekst toegevoegd worden die aangeeft welk bewijs ontbreekt, dat is de enige unieke informatie in die PDF. Ook hier het advies om een link te plaatsen die verwijst naar de algemene openbare informatie in deze brief. Op die manier is het mogelijk om een standaard content per type brief te gebruiken die werkt als toegankelijk alternatief voor de informatie PDF-bestanden. Andere oplossingen zoals het volledig toegankelijk maken van deze per gebruiker unieke PDF-bestanden zijn natuurlijk mogelijk.

   De inhoud van document Document/7791900 bestand is niet getagd.

  • Oorzaak:

   Op de tabbladen wordt voor hulpsoftware niet aangegeven welk tabblad actief is.

   Op meerdere pagina's zijn strong elementen gebruikt als vervanging van kopteksten.

   De tekst ‘Link naar uw registratiepagina’ is niet geassocieerd met het alleen lezen invoerveld dat ernaast staat.

  • Gevolg:

   Het is moeilijker te bepalen in welk tabblad je werkt en wat de structuur van de pagina is.

  • Alternatief:

   De functionaliteit werkt nog steeds, maar is lastiger te begrijpen.

  • Maatregel:

   Aria-selected attribuut op tabbladen toevoegen.

   Strong-elementen vervangen door juiste kopteksten.

   De tekst ‘Link naar uw registratiepagina’ associeren met het alleen lezen invoerveld dat ernaast staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken De widget, de bewijsstukkentool, onderaan de pagina heeft geen logische paginastuctuur.

  • Oorzaak:

   De structuur van de kopteksten is niet logisch opgebouwd. Er volgt een h1 kop op een h2 kop.

  • Gevolg:

   De content kan niet op verschillende manieren gerepresenteerd worden zonder verlies van logische structuur.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De koppenstructuur moeten de juiste hiërarchie krijgen in de widget, bewijsstukkentool.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken Onderaan staat een widget voor advies over bewijsstukken. Als de keuzes gemaakt zijn verschijnt een advies. Hier staan teksten die groter weergegeven zijn. Dit zijn de keuzes die gemaakt zijn. Deze zijn onterecht met h3 elementen opgemaakt. Dit zijn geen kopteksten en dus moeten er ook geen header elementen gebruikt worden. In dit advies staat ook een stuk tekst schuingedrukt. Deze begint met “Let op! is uw functiebenaming niet gelijk ...”. Dit is met een em element opgemaakt. Het em element is bedoeld voor nadruk en niet voor visuele opmaak.

  • Oorzaak:

   De tekst is deels in verkeerde elementen opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de tekst niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De elementen worden aangepast in de widget, bewijsstukkentool.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Op het moment dat het activeren van een knop of link aanvullende content laat zien moet die content op een betekenisvolle plaats in de leesvolgorde geplaatst worden. Op de overzichtspagina staat de knop ‘Status’. Bij het actieveren van deze knop komt de tekst ‘Het is mogelijk ... ons is verwerkt’ in beeld. Het probleem is dat deze tekst in de code boven deze knop staat. De positie van deze content moet in de code onder de knop geplaatst worden omdat nu niet duidelijk is dat deze tekst bij de knop hoort. Dit type probleem komt bij alle knoppen van dit type voor.

  • Oorzaak:

   Code van de tekst staat boven de knop die deze tekst in beeld laat komen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest door en komt niet langs de verschenen tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zelf de focus op de goede plek zetten of juiste volgorde in code aanbrengen en dan met CSS/Styling plaatsen zoals gewenst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken Wanneer er met een screenreader wordt voorgelezen na keuze in de widget met een enter-toets, leest deze niet de nieuwe tekst.

  • Oorzaak:

   Er gaat iets mis in de DOM waardoor de voorleessoftware niet de juiste informatie voorleest.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware leest niet de informatie die wel te zien is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De DOM moet worden aangepast in de widget, bewijsstukkentool.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /mijn-gegevens/bewerken staan de invoervelden ‘E-mailadres’ en ‘Telefoonnummer’. Deze twee invoervelden hebben een geldige autocomplete waarde nodig zoals ‘email’ en ‘tel’. Op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat een lijst met geldige waarden. De invoervelden voor postadres mogen geen geldige autocomplete waarden krijgen, die waarden zijn enkel bedoeld voor het woonadres van de huidige gebruiker. Dit type probleem komt meer voor.

  • Oorzaak:

   Autocomplete attributen niet ingevuld

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent de velden niet.

  • Alternatief:

   Velden zijn nog steeds in te voeren.

  • Maatregel:

   Autocomplete velden toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gebruik kunnen maken van het autocomplete-attribuut vereist dat het Platform Rijksoverheid Online gebruik gaat maken van het CMS BRXM 14 in plaats van het huidige BRXM 11. Dat is in tijd en geld een grote investering die we op termijn moeten doen, alleen niet op korte termijn en niet alleen om aan dit succescriterium te kunnen voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Op verschillende procespagina’s staat een invoerveld voor datum. In deze invoervelden staat de placeholdertekst ‘DD-MM-JJJJ’ met een contrast van 2,8:1. In het proces nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens gaat het om het invoerveld ‘Datum diploma’ bij stap 1. In het proces /aanvraag-herregistratie/beroep Gaat het bij stap 2 ‘Scholing’ om het invoerveld ‘Datum Periodiek Registratie Certificaat (niet ouder dan 2 jaar)’ en bij stap 2 ‘Werkervaring’ staan bij het toevoegen van een werkervaringsperiode de invoervelden ‘Startdatum’ en ‘Einddatum’.

   https://mijn.bigregister.nl/ In het proces op pagina /aanvraag-herregistratie/beroep staat bij stap 2 ‘Werkervaring’ de grijze tekst ‘ (U heeft nog geen werkervaring opgegeven.)’ met een contrast van 2,1:1. Dit type probleem komt meer voor in dit formulier. Bij het invoeren van een werkervaringsperiode staat het invoerveld ‘Startdatum’ met een placeholder (contrast 2,8:1) en de tekst ‘Werkervaring vanaf 2 januari 2026 telt mee voor herregistratie’ met contrast 2,1:1.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast bij teksten.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers is het lastig te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voldoende contrast aanbrengen voor deze teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.bigregister.nl/ Onderaan de pagina staan volgnummers. Bij het inzoomen blijft hier alleen de “1” over. De andere cijfers verdwijnen.

  • Oorzaak:

   Paginering werkt nu zo dat je maar 1 resultaatlink ziet bij kleiner scherm / zoomen.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen/smaller maken van scherm verdwijnt informatie.

  • Alternatief:

   Met alleen de volgende link naar de juiste pagina gaan.

  • Maatregel:

   Paginering op kleiner formaat dezelfde functionaliteit bieden als op de desktop (met netjes responsive schalen van de linkjes onder elkaar indien nodig)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl https://english.bigregister.nl https://advieswijzer.bigregister.nl/ Op iedere pagina staat bovenaan het rijkslogo met de tekst “CIBG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”. Als de website bekeken wordt bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is de tekst naast het logo niet meer zichtbaar. Dit is wel belangrijke tekst voor de herkenbaarheid van de website. Zonder de tekst is het logo niet heel duidelijk (algemeen).

   https://mijn.bigregister.nl/ In de processen op pagina's /nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens, /aanvraag-herregistratie/beroep en /verklaring-aanvragen/ccps/gegevens hebben de verschillende stappen namen zoals ‘Beroep’ en ‘Controleren’. Deze namen staan bovenaan de verschillende stappen op het gele vlak. Op het moment dat de procespagina’s bekeken worden op de test resolutie 1024x768 en 200% zoom staat deze tekst niet meer in beeld.

  • Oorzaak:

   In de CSS/Stylesheet is nu geen rekening gehouden dat bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% de tekst naast het logo nog zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Bij zoomen verdwijnen gegevens.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   CSS/Stylesheet / logo aanpassen zodat deze nog wel zichtbaar is bij het zoomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeelding bevat tekst die nu niet door hulpsoftware gelezen kan worden

  • Oorzaak:

   De tekst is als plaatje op de website geplaatst.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware ziet een plaatje en kan de tekst die erop staat niet herkennen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Leverancier vragen om een aangepaste afbeelding te leveren en de tekst die op de afbeelding staat los op de pagina plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /mijn-gegevens/bewerken staan verschillende invoervelden. De manier waarop de toetsenbordfocus op deze input elementen zichtbaar is gemaakt is ingesteld met CSS. Het gevolg is dat deze indicator voldoende contrast moet hebben. Op dit moment is het contrast van de invoervelden ‘E-mailadres’, ‘Telefoonnummer’ en ‘Postcode’ tot en met ‘Huisnummer toevoeging’ 1,7:1. Dit type probleem komt op meer pagina's voor. Onder andere op verschillende invoervelden van het proces/nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens (dezelfde invoervelden als hierboven en ook het invoerveld ‘Datum diploma’ bji stap 1) en bij meerdere invoervelden van de processen op /aanvraag-herregistratie/beroep en /verklaring-aanvragen/ccps/gegevens. De toetsenbordfocus van verschillende andere onderdelen is ook ingesteld met CSS, in veel gevallen voldoen die wel doordat het contrast 3,1:1 is.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast bij focus voor bepaalde type velden.

  • Gevolg:

   In sommige gevallen is de focusindicator lastig te zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat er altijd voldoende contrast is voor de focusindicator.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Op geen van de pagina's is het mogelijk om de letterafstand en woordafstand aan te passen. De standaard regelafstand en de afstand tussen alinea's voldoen beide aan de minimum eisen van dit succescriterium. Het moet mogelijk worden om de letterafstand en woordafstand in te stellen of de standaard letterafstand en woordafstand moet aan bovenstaande minima voldoen. De letterafstand en woordafstand zijn op dit moment niet ingesteld. Dit geldt voor de pagina's voor en na het inloggen.

  • Oorzaak:

   De letterafstand en woordafstand zijn op dit moment niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Op geen van de pagina's is het mogelijk om de letterafstand en woordafstand aan te passen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   CSS/Stylesheet aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken De keuzes zijn niet bedienbaar met een toetsenbord. Ook de keuzes bij de vervolgstappen zijn niet bedienbaar met een toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Hier zijn li elementen gebruikt die alleen bedienbaar zijn met een muis.

  • Gevolg:

   De widget is niet bedienbaar met een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De elementen in de widget moet worden aangepast zodat deze ook bedienbaar is met een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens start een proces. Op verschillende pagina's van dit proces staan links die niet met het toetsenbord te bedienen zijn, dit zijn links zonder href attribuut. Het gaat onder andere om de links ‘Terug naar vorige stap’ bij stap 2, 3 en 4 en om de ‘Wijzigen’ links ook bij stap 4. Deze type problemen komen ook voor op de verschillende pagina's de processen die starten op pagina’s /aanvraag-herregistratie/beroep en/verklaring-aanvragen/ccps/gegevens.

  • Oorzaak:

   Links zonder href attribuut.

  • Gevolg:

   Links zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Links toetsenbordtoegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ De beveiliging van DigiD geeft een maximale sessietijd van 15 minuten. Deze tijdslimiet voldoet niet aan de eisen van dit succescriterium. Voor DigiD wordt er in de meeste gevallen voor gekozen om de gebruiker de optie te geven om de sessie te verlengen. Er zitten verschillende eisen aan het toepassen van deze oplossing. Een gebruiker moet bijvoorbeeld minimaal 20 seconden de tijd krijgen om de sessie te verlengen en dit mechanisme moet natuurlijk voldoen aan alle andere succescriteria.

  • Oorzaak:

   Sessie-timeout wordt niet aangekondigd.

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet dat er een mogelijke sessie-timeout aankomt.

  • Alternatief:

   Opnieuw inloggen.

  • Maatregel:

   Bijvoorbeeld een sessie-timeout popup waarin de aanstaande sessie-timeout aangekondigd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://advieswijzer.bigregister.nl/ https://mijn.bigregister.nl/ Hier staat een skiplink. Deze link werkt niet in Internet explorer 11. De link verwijst naar een main element wat standaard geen focus kan ontvangen. Dit kan eenvoudig worden opgelost door een tabindex=”-1” toe te voegen aan het main element.

  • Oorzaak:

   De skiplink verwijst naar een main element wat standaard geen focus kan ontvangen in IE11.

  • Gevolg:

   Skiplink werkt niet in IE11

  • Alternatief:

   Browser updaten.

  • Maatregel:

   Tabindex=”-1” toevoegen aan het main element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.bigregister.nl/ De zoekresultaatpagina heeft geen unieke beschrijvende paginatitel, maar alleen de algemene paginatitel “BIG-register - Zoeken in het BIG-register”.

  • Oorzaak:

   Unieke beschrijvende paginatitel mist.

  • Gevolg:

   Het is lastiger te bepalen voor de gebruiker waar deze zich bevindt.

  • Alternatief:

   De functionaliteit werkt nog steeds, maar het is lastiger te bepalen voor de gebruiker waar deze zich bevindt.

  • Maatregel:

   Unieke beschrijvende paginatitel toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.bigregister.nl/ Op deze pagina staat een model scherm. Het is dan niet de bedoeling dat de toetsenbordfocus op de onderliggende pagina terecht komt, maar alleen in het model scherm. Dit is niet het geval. De toetsenbordfocus komt met het gebruik van de Tab-toets ook op de onderliggende pagina terecht.

   https://zoeken.bigregister.nl/ Op pagina staan twee Tabbladen. Als het eerste tabblad wordt gekozen is het logisch dat de tabvolgorde dan naar de content van het Tabpanel er onder gaat. Dat gebeurd nu niet. De tabvolgorde gaat nu eerst naar het volgende Tabblad. Dat is dus niet logisch.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina correspondentie staan bij bepaalde gebruikers links naar PDF bestanden in dit overzicht. Op het moment dat het activeren van een knop of link aanvullende content laat zien moet de toetsenbordfocus eerst naar die nieuwe content gaan voordat deze verder gaat op de pagina. Op deze pagina staat minimaal één knop zonder naam die aanvullende content laten zien (of verbergt). Op dit moment is het zo dat de focus altijd eerst naar de altijd zichtbare tekst ‘Status’ of ‘Besluit’ gaat en niet eerst naar de eventueel verschenen ‘nieuwe’ links naar de verschillende correspondentie.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /aanvraag-herregistratie/beroep begin een proces. Bij de keuze voor ‘Werkervaring’ bij stap 1 is het bij stap 2 mogelijk om een ‘Werkervaringsperiode’ toe te voegen. Bij het activeren van de knop ‘Annuleren’ komt er een lightbox in beeld. Een dergelijk venster wordt ook wel modal of dialog genoemd. Het openen van een dergelijk venster heeft een aantal eisen met betrekking tot de focus volgorde. De toetsenbordfocus moet in dit venster blijven zolang deze open staat. De focus kan op dit moment op de ‘verborgen’ achterliggende pagina komen en dat is niet toegestaan. Ook moet de focus bij het sluiten van een lightbox op een logische plek landen. In het geval van het niet annuleren van deze invoer is dat de knop ‘Annuleren’ die de lightbox ook activeerde. En in het geval van het niet toevoegen van een werkervaringsperiode is hiervoor geen harde eis. De knop ‘+ werkervaringsperiode opgeven’ is een optie, maar niet verplicht.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens staat de knop ‘Beroep’ bij stap 1 ‘Beroepsgegevens’. Bij het openklappen van de content die verborgen wordt door deze knop moet de focus eerst naar de nieuw verschenen content voordat deze verder gaat op de pagina.

  • Oorzaak:

   Het is mogelijk dat de toetsenbordfocus op de onderliggende pagina terecht komt.

   Als het eerste tabblad wordt gekozen gaat de tabvolgorde naar het eerst volgende tabblad.

   Na actie moet komt focusvolgorde niet altijd op de betekisvolle plaats.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan bij acties en informatie die op dat moment niet de bedoeling zijn.

   Gebruiker verwacht dat deze naar de content van het Tabpanel er onder gaat.

   Gebruiker kan informatie over het hoofd zien.

  • Alternatief:

   De toetsenbordfocus werkt ook in de modal waardoor de modal te gebruiken is.

  • Maatregel:

   Zorgen dat toetsenbord focus niet onder de modal kan komen.

   Als tabblad wordt gekozen dan focus op inhoud van het tabblad plaatsen.

   Focusvolgorde op een betekenisvolle plaats zetten na uitvoeren van een actie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die naast of in de code onder een kop of tekst staat heeft geen context met die kop of tekst. Op pagina mijn-gegevens staat de link ‘Wijzigen’. Visueel is meteen duidelijk dat het hier gaat om het wijzigen van de contactgegevens. Het probleem is dat deze link geen context heeft met de kop ‘Contactgegevens’. Dit type probleem komt ook voor bij de stap 4 ‘Controleren’ van de processen die beginnen op pagina's /nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens, /aanvraag-herregistratie/beroep en /verklaring-aanvragen/ccps/gegevens.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /verklaring-aanvragen staan twee ‘Aanvraag starten’ links. Het linkdoel van deze links kan niet door hulpsoftware bepaald worden.

   https://mijn.bigregister.nl/ In de processen op pagina's/nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens, /aanvraag-herregistratie/beroep en /verklaring-aanvragen/ccps/gegevens staan bovenaan het formulier links naar de verschillende genummerde stappen. Deze link met linkteksten zoals ‘1’, ‘2’, ‘3’ hebben geen context met andere content. Het linkdoel van deze link kan niet door hulpsoftware bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het linkdoel is alleen visueel te bepalen.

  • Gevolg:

   Met gebruik van hulpsoftware is niet duidelijk wat het linkdoel is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linkdoel toevoegen, indien nodig met 'screen-reader only' tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken Een button met tekst is niet te zien wanneer in de widget de toetsenbordfocus hierop komt.

  • Oorzaak:

   De CSS voor dit button element een outline: 0

  • Gevolg:

   De CSS code verwijdert de focusindicator.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De widget moet worden aangepast en de CSS code moet verwijderd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.bigregister.nl/ Hier staat een formulier. Bij de geboortedatum staat een instructie als placeholder in het invoerveld. Nadeel hiervan is dat deze instructie verdwijnt zodra de focus in het veld komt te staan. Dat is niet handig. Een instructie kan beter als zichtbare tekst bij het tekstlabel geplaatst worden.

   https://mijn.bigregister.nl/ Een placeholdertekst is geen geldig alternatief voor een zichtbaar label. Op verschillende pagina's wordt gevraagd om een datum in te voeren. In deze velden staat met behulp van de placeholdertekst ‘DD-MM-JJJJ’ aangegeven in welke vorm deze datum moet worden ingevuld. Deze informatie is tijdens en na het invullen van deze velden niet meer beschikbaar om de invoer te controleren. Op pagina /nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens gaat het om het invoerveld ‘Datum diploma’ (zichtbaar na het kiezen van een beroep) en in het proces dat start op pagina /aanvraag-herregistratie/beroep staan na stap 1 ‘Beroep’ verschillende invoervelden met deze placeholdertekst (‘Datum Periodiek Registratie Certificaat (niet ouder dan 2 jaar)’ ‘Startdatum’ en ‘Einddatum’).

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /mijn-gegevens/bewerken wordt bij het toevoegen van een postadres gevraagd om het ‘Huisnummer’ in te vullen. Het feit dat er bij dit invoerveld het ‘Huisnummer (zonder toevoeging)’ ingevuld moet worden blijkt niet uit de instructies van dit invoerveld. Dit is visueel duidelijk doordat eronder het veld ‘Huisnummer toevoeging’ staat, maar die informatie is niet voor alle gebruikers zichtbaar tijdens het invullen van dit eerste veld. Dit probleem komt op meer pagina's voor. Bijvoorbeeld ook aan het einde van het proces op pagina's /nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens, /aanvraag-herregistratie/beroep en /verklaring-aanvragen/ccps/gegevens.Op deze pagina's staat ook het invoerveld ‘Telefoonnummer’ de invoereisen van dit invoerveld moeten ook van te voren duidelijk zijn. Op dit moment wordt de tekst ‘Het telefoonnummer moet bestaan uit minimaal 10 karakters uit 0 t/m 9, koppelteken, plus en haakjes.’ gebruikt bij een invoerfout. Die tekst klopt niet, bijvoorbeeld een invoer van tien koppeltekens voldoet aan deze instructies en wordt niet goedgekeurd. Elke geldig telefoonnummer dat is ingevoerd als een serie van tien cijfers voldoet aan de invoereisen, dat het invoeren van meer cijfers, een koppelteken en haakjes ook is toegestaan maakt niet uit. Om die reden is de instructie ‘gebruik 10 cijfers’ hier een geldige optie. Andere oplossingen zoals het loslaten van de invoereisen voor dit veld zijn natuurlijk ook mogelijk.

  • Oorzaak:

   Alleen placeholdertekst is gebruikt bij de instructie van het datumformaat.

   Invoerinstructies missen.

  • Gevolg:

   De instructie verdwijnt zodra de focus op het veld komt.

   Voor de gebruiker zijn de eisen aan invoer niet volledig duidelijk tijdens het invullen van het veld.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet invoerinstructie onthouden en gebruikmaken van de validatiemelding.

  • Maatregel:

   Instructie bij veld plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken Er staan parsefouten in de widget onderaan de pagina.

  • Oorzaak:

   Er is een verkeerde eindtage gebruikt en er is een onderdeel waar een begintag mist.

  • Gevolg:

   De content is niet robuust genoeg om geïnterpreteerd te worden door een breed scala aan useragents.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De tags aanpassen binnen de widget.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://advieswijzer.bigregister.nl/ Op pagina https://advieswijzer.bigregister.nl/ komt twee keer een id met de waarde “content” voor. Dit komt ook omdat er twee keer een main element voor komt. De waarde van een id attribuut moet uniek zijn binnen een webpagina.

  • Oorzaak:

   Er komen een aantal parsefouten door incorrect gebruik van HTML.

  • Gevolg:

   Browser / hulpsoftware kan problemen krijgen met het interpreteren van de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Parsefouten in HTML-code oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.bigregister.nl/ Bij succescriterium 2.1.1: Toetsenbord staat aangegeven waar meerdere links staan die geen href attribuut hebben. Links zonder dit attribuut voldoen ook niet aan dit succescriterium. Zonder dit attribuut hebben links geen waarde.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op meerdere pagina's staan uitklapbare zwarte vraagtekens (of kruizen). Deze knoppen hebben twee verschillende statussen ‘uitgeklapt’ en ‘ingeklapt’. De status van deze knoppen is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina correspondentie staat één of meerdere uitklapbare knoppen die geen naam en geen status hebben. Om dit probleem op te lossen kan ervoor gekozen worden om de html5 elementen details en summary te gebruiken, maar andere oplossingen zoals het gebruik van de WAI-ARIA oplossing disclosure zijn ook mogelijk.

   https://mijn.bigregister.nl/ Op pagina /overzicht staat een invoerveld met een link naar uw registratiepagina. Dit invoerveld heeft geen naam die door software te bepalen is.

   https://mijn.bigregister.nl/ In het proces /aanvraag-herregistratie/beroep staat bij stap 2 ‘Scholing’ en bij stap 2 ‘Werkervaring’ een fieldset zonder legend. Deze fieldsets hebben mede hierdoor geen naam. Dit type probleem komt in dit proces ook bij andere stappen zoals stap 4 ‘Controleren’ voor. Dit type probleem komt in ieder geval ook voor in de processen /nieuwe-aanvraag/beroepsgegevens en /verklaring-aanvragen/ccps/gegevens.

  • Oorzaak:

   De vraagtekens hebben geen status die beschikbaar is voor hulpsoftware. Fieldset zonder legend en invoerveld zonder naam.

  • Gevolg:

   De gebruiker mist deze informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Legend velden invullen, status van vraagtekens meegeven aan hulpsoftware en invoerveld link naar uw registratiepagina een naam geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken De widget onderaan de pagina bevat interactieve elementen die niet bedienbaar zijn door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Er zijn li elementen gebruikt die interactief zijn gemaakt met JavaScript.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de interactieve knoppen niet bedienen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De interactieve elementen in de widget moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.bigregister.nl/ Op de detailpagina wordt voor de waardes aan de rechterkant in het modal scherm een div element met een role=”definition” gebruikt. Dat kan. Dan moet er echter ook een aria-labelledby attribuut aan dit div element toegevoegd worden die verwijst naar een id waarde van de tekst die links van de ‘definitie’ staat. Bijvoorbeeld de waarde ‘vrouw’ staat in een div element. Dit div element moet met een aria-labelledby attribuut verwijzen naar een id attribuut van het div element met het tekstlabel “Geslacht”.

  • Oorzaak:

   'Label' en 'definitie' zijn niet juist aan elkaar gekoppeld.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware weet niet dat deze twee bij elkaar horen.

  • Alternatief:

   De informatie is er wel, maar is lastiger te begrijpen.

  • Maatregel:

   Aria-labelledby attribuut aan div element toevoegen die verwijst naar een id waarde van de tekst die links van de ‘definitie’ staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209