Verklaring van www.huurcommissie.nl

Status toegankelijkheid https://www.huurcommissie.nl/

Huurcommissie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Huurcommissie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.huurcommissie.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Huurcommissie is beschikbaar via de link https://www.huurcommissie.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Huurcommissie gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.huurcommissie.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Huurcommissie is gevorderd met de toegankelijkheid van www.huurcommissie.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Huurcommissie .
Functie: afdelingshoofd Ontwikkeling & Ondersteuning.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.huurcommissie.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommissie/klachten.

Aanvullende informatie van Huurcommissie

Een nulmeting vond plaats tussen 19 en 30 oktober. De eenmeting in de tweede week van januari 2021. Verwachting is dat de Huurcommissie dan een digitaal toegankelijke website heeft. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 18-01-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.huurcommissie.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.huurcommissie.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Huurcommissie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/xGMJuTWuOHqMcHWXQ6qf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Huurcommissie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.) Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.) Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen. Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

  • Gevolg:

   Resultaat van de sample: onvoldoende.

  • Alternatief:

   afbeeldingen verwijderen die niet relevant zijn

  • Maatregel:

   foutmeldingen wegwerken uit het auditrapport

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Rent Check independent (andere taal) Op deze pagina staan de teksten "Before you start the check" en "More information." Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze kop wordt nu niet meegenomen in die lijst. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

   Op de pagina staat een leeg <h2>-element.

   Bemiddeling Op deze pagina staat in de content de tekst "Bemiddeling". Deze tekst heeft de functie van een kop maar is niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze kop wordt nu niet meegenomen in die lijst. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

   Op de pagina staat een leeg <h2>-element.

   Verzoekschriften en andere formulieren Op deze pagina staan een aantal snellinks naar formulieren. Deze links bestaan uit een afbeelding en een titel. De afbeeldingen en de koppen staan hier niet in de juiste volgorde. De afbeelding staat boven de kop in plaats van eronder. Voor hulptechnologieën hoort deze afbeelding dan niet als content van de kop. Wissel de volgorde van de afbeeldingen en koppen in de code om.

   De snellinks naar formulieren hebben een titel. Deze titel is opgemaakt met een kop-element maar heeft formeel geen content. Koppen moeten content hebben zoals tekst of een kop van een lager niveau.

   Te hoge huurprijs volgens de… Op deze pagina staan de teksten "1. Bent u in de afgelopen 6 maanden..", "2. Woont u langer dan 6 maanden.." en "3. Heeft u een tijdelijk huurcontract..". Deze teksten hebben de functie van een kop maar zijn niet opgemaakt met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle koppen gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze koppen worden nu niet meegenomen in die lijst. Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

   Beleidsboek nutsvoorzieningen (PDF) De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

   Jaarverslag 2019 (PDF) Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om het document juist te begrijpen. Zorg er voor dat het document gecodeerd wordt voor toegankelijk. Gebruik hierbij de juiste semantische tags.

   De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

   De tabellen in dit document zijn niet gemarkeerd als tabellen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de relaties in de tabel juist te begrijpen.

  • Gevolg:

   resultaat van de sample: onvoldoende

  • Alternatief:

   tabellen, afbeeldingen en kop-elementen optimaliseren

  • Maatregel:

   Al genomen tijdens het begrijpelijker en leesbaarder maken van websitecontent.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) Op deze pagina staan zeven snellinks naar onderdelen op de website. Deze links bestaan uit een afbeelding, een titel en een tekst. De afbeeldingen en de koppen staan hier niet in de juiste volgorde. De afbeelding staat boven de kop in plaats van eronder. Voor hulptechnologieën hoort deze afbeelding dan niet als content van de kop. Wissel de volgorde van de afbeeldingen en koppen in de code om.

   Jaarverslag 2019 (PDF) De leesvolgorde van het document is niet juist ingesteld. Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

  • Gevolg:

   resultaat van de sample: onvoldoende

  • Alternatief:

   de leesvolgorde van het document (jaarverslag 2019) opnieuw instellen.

  • Maatregel:

   Moet nog gebeuren, in overleg met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 1.4.1 Uitspraken Direct boven de Google Maps kaart staat de instructie: "Blauw huisje: inzoomen om resultaten te krijgen. Wit huisje: resultaten zijn direct te zien." Hier wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te dragen. De iconen zijn enigszins afwijkend maar . Deze instructies kunnen moeilijk en verwarrend zijn voor bezoekers met kleurenblindheid.

   Jaarverslag 2019 (PDF) Op pagina 10 staan 2 schijf diagrammen en 1 staaf diagram. In deze onderdelen wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht doormiddel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

   Op pagina 11 staat de staaf diagram "Doorlooptijden". In dit onderdeel wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht doormiddel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

   Op pagina 18 staat een staaf diagram. In dit onderdeel wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht doormiddel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

   Op pagina 26 staan 2 staaf diagrammen. In deze onderdelen wordt de betekenis van de verschillende waarden alleen overgebracht doormiddel van kleur. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking. Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen maar gebruik ook aanvullende visuele hints. Geef de betekenis ook in tekst weer of geef de verschillende kleuren ook een onderscheidend patroon.

  • Gevolg:

   Onvoldoende

  • Alternatief:

   Uitspraken anders inrichten, Jaarverslag corrigeren

  • Maatregel:

   In overleg met de leverancier passen we het jaarverslag 2019 hierop aan. Pagina Uitspraken richten we in op basis van de bevindingen / foutmeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 1.4.10 Beginpagina (home) Voor en na herschalen past niet alle inhoud van de snellinks in het bijbehorende kader. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Voor de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Herschalen tot 400% mag niet leiden tot verlies van functionaliteit of inhoud.

   Zoeken De paginering overlapt na het herschalen. De link "...." verschuift naar de volgende regel.

   Verzoekschriften en andere formulieren Voor en na herschalen past niet alle inhoud van de snellinks in het bijbehorende kader.

   Huurprijscheck en puntentelling Op de pagina staan drie links in het onderdeel "Wat heb ik nodig om de huurprijscheck in te vullen?". Voor en na herschalen past niet alle inhoud van de van deze links niet goed in het bijbehorende kader.

   Wat voor soort gebreken zijn er? In de sidebar staat een lijst met categorieën. Deze lijst verdwijnt na het herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie/functionaliteit beschikbaar.

  • Gevolg:

   herschalen werkt niet op alle pagina's

  • Alternatief:

   herschalen

  • Maatregel:

   fouten wegwerken met de websiteleverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 1.4.11 De zoekbalk heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#FFFFFF op #A7B6BF).

   Uitspraken Het zoekveld heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#CCCCCC op #EBF1F4).

   De keuzelijsten voor het sorteren op datum en aantal pagina's hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#CCCCCC op #D8E4EA).

   De keuzelijsten onder de koptekst "Filteren" hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#CCCCCC op #FFFFFF).

   Jaarverslag 2019 (PDF) De gele kleur in de afbeeldingen op de witte achtergrond op pagina 10,11,18 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.8:1 gemeten ( #AC9B00 op #FFFFFF ).

  • Gevolg:

   De pagina Uitspraken en jaarverslag 2019 hebben te weinig kleurcontrast.

  • Alternatief:

   Uitsprakenpagina en jaarverslag corrigeren op dit punt of verwijderen,

  • Maatregel:

   corrigeren in overleg met de leveranciers

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

  • Gevolg:

   te weinig tekstafstand

  • Alternatief:

   tekstafstand vergroten

  • Maatregel:

   met de websiteleverancier aan deze foutmelding werken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Procedure (multimedia) De links in de tabel hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4,4:1 gemeten (#717171 op #EEF3F6).

   Wat voor soort gebreken zijn er? In de sidebar staat een lijst met categorieën. Deze links hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,2:1 gemeten (#A8AEB2 op #FFFFFF).

   Jaarverslag 2019 (PDF) De witte tekst "voorwoord" op de gele achtergrond op pagina 2 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1.7:1 gemeten (#FFFFFF op #DCCA00).

   De blauwe tekst "bijlagen" op de witte achtergrond op pagina 5 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.1:1 gemeten ( #009EC5 op #FFFFFF ).

   De grijze tekst "huurcommisie" op de witte achtergrond links boven in bij elke even pagina heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.9:1 gemeten ( #95969F op #FFFFFF ).

   De witte tekst "het jaar 2019 in vogelvlucht" op de gele achtergrond op pagina 7 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.8:1 gemeten (#FFFFFF op #AC9B00).

   De gele tekst op de witte achtergrond op pagina 7,8,10,45 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.8:1 gemeten ( #AC9B00 op #FFFFFF ).

   De blauwe tekst op de witte achtergrond op pagina 8 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.1:1 gemeten ( #009EC5 op #FFFFFF ).

   De roze tekst op de witte achtergrond op pagina 8 en 10 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.1:1 gemeten ( #C47AAA op #FFFFFF ).

   De grijs-blauwe tekst "Noord-Holland" op de witte achtergrond op pagina 10 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.4:1 gemeten ( #6E90A6 op #FFFFFF ).

   De witte tekst op de gele staafdiagram op pagina 10,11,18 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.8:1 gemeten ( #FFFFFF op #AC9B00 ).

   De witte tekst op de grijs-blauwe staafdiagram op pagina 10,11,18 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.4:1 gemeten ( #FFFFFF op #6E90A6 ).

   De witte tekst op de roze staafdiagram op pagina 10,11,18 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.1:1 gemeten ( #FFFFFF op #C47AAA ).

   De witte tekst op de licht-blauwe staafdiagram op pagina 10,18 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.1:1 gemeten ( #FFFFFF op #009EC5 ).

   De witte tekst op de roze achtergrond op pagina 15,17,22,28,37,41,46 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1.7:1 gemeten ( #FFFFFF op #E0BFD7 ).

   De witte tekst op de oranje achtergrond op pagina 39 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.5:1 gemeten ( #FFFFFF op #ED8C00 ).

   De oranje tekst op de witte achtergrond op pagina 39,40,41 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2.5:1 gemeten ( #ED8C00 op #FFFFFF ).

   De witte tekst op de paars-roze achtergrond op pagina 43 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.1:1 gemeten ( #FFFFFF op #C47AAA ).

   De paars-roze tekst op de witte achtergrond op pagina 43,44,45 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.1:1 gemeten ( #C47AAA op #FFFFFF ).

   De witte tekst op het grijs-blauwe vlak op pagina 45 heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3.4:1 gemeten ( #FFFFFF op #6E90A6 ).

  • Gevolg:

   Tabel (pagina Onderwerpen) en jaarverslag 2019 hebben te weinig contrast in kleur.

  • Alternatief:

   Verwijderen van de website.

  • Maatregel:

   Aanpassen in overleg met de websiteleverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 1.4.4 Beginpagina (home) Op deze pagina staan zeven snellinks naar onderdelen op de website. Bij het onderdeel "Wat doet de Huurcommissie?" wordt de derde regel tekst niet getoond. Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat tekst op een pagina kan worden vergroot. Voor de meeste browsers hoef je hiervoor niets te doen omdat inzoomen standaard al is ingebouwd. Herschalen tot 200% mag niet leiden tot verlies van functionaliteit en inhoud.

   Voor en na herschalen past niet alle inhoud van de snellinks in het bijbehorende kader.

   Zoeken De paginering overlapt na het herschalen. De link "...." verschuift naar de volgende regel.

   Uitspraken In de sidebar staat Google Maps kaart. Deze kaart verdwijnt na het herschalen. Hiervoor is wel een toegankelijk alternatief.

   Verzoekschriften en andere formulieren Op deze pagina staan een aantal snellinks naar formulieren. Bij het onderdeel "Wat doet de Huurcommissie?" wordt de derde regel tekst niet getoond.

   Voor en na herschalen past niet alle inhoud van de snellinks in het bijbehorende kader.

   Huurprijscheck en puntentelling Op de pagina staan drie links in het onderdeel "Wat heb ik nodig om de huurprijscheck in te vullen?". Voor en na herschalen past niet alle inhoud van de van deze links niet goed in het bijbehorende kader.

   Wat voor soort gebreken zijn er? In de sidebar staat een lijst met categorieën. Deze lijst verdwijnt na het herschalen. Hierdoor is niet dezelfde informatie/functionaliteit beschikbaar.

  • Gevolg:

   niet alle snellinks zijn even goed zichtbaar

  • Alternatief:

   herschalen

  • Maatregel:

   in nauwe samenwerking met de websiteleverancier herschalen we zodat alle snellinks wel zichtbaar worden, ook de tekst in de sidebars.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Beleidsboek nutsvoorzieningen (PDF) De koppenstructuur is niet voldoende om blokken met content te omzeilen. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën gebruiken een lijst met koppen om door het document te navigeren.

  • Gevolg:

   beleidsboek niet optimaal te lezen voor bezoekers die gebruikmaken van hulptechnologieën .

  • Alternatief:

   verwijderen

  • Maatregel:

   beleidsboek op dit punt optimaliseren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Beleidsboek nutsvoorzieningen (PDF) De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

   Jaarverslag 2019 (PDF) De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

  • Gevolg:

   paginatitel niet ingesteld

  • Alternatief:

   wel instellen

  • Maatregel:

   paginatitel instellen voor de 2 pagina's met beleidsboek nutsvoorzieningen en jaarverslag 2019

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 2.4.4 Uitspraken Na het invullen van een zoekterm staan links op de pagina met tekst zoals “39182” of "24076". Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst. Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle link gebruiken om over de pagina te navigeren. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft.

   Nieuws Op de pagina staan links met de tekst “Lees verder”. Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst.

   FAQ Op de pagina staan links met de tekst “Bekijk alles”. Uit deze linktekst is het doel van de link niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor de bezoekers die gebruikmaken van hulptechnologie.

  • Alternatief:

   verwijzingen optimaliseren

  • Maatregel:

   Bekijk hier en lees alles vervangen door verwijzende links die uitleggen waar je naartoe geleid wordt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 2.4.5 Beleidsboek nutsvoorzieningen (PDF) Er is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document te navigeren. Bladwijzers zijn een goede manier om door het document te navigeren voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

  • Gevolg:

   bestand niet goed te navigeren voor bezoekers die gebruikmaken van hulptechnologie

  • Alternatief:

   verwijderen van de website

  • Maatregel:

   Bladwijzers instellen om te navigeren door het bestand

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   de focus indicator niet duidelijk zichtbaar

  • Gevolg:

   bezoeker weet niet zo goed waar hij zich op dat moment bevindt

  • Alternatief:

   focus instellen

  • Maatregel:

   websiteleverancier voert dit uit

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 2.5.3 Procedure (multimedia) De tekst "CC" op de ondertiteling knop komt niet overeen met de toegankelijke naam "Captions/Subtitles." De bezoekers die met spraakherkenning werken kunnen dan de ondertiteling niet aanzetten.

  • Gevolg:

   ondertitel kan niet worden aangezet door bezoekers die met spraakherkenning werken

  • Alternatief:

   ondertitel aanzetten

  • Maatregel:

   de tekst op de ondertitelingsknop met de toegankelijke naam gelijkzetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 3.1.2 Contact De tekst "Information in English" is in het Engels maar het wordt niet dusdanig gemarkeerd in de code. Geef in de code aan wat de taal is als een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de website. Dan kan voorleessoftware de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut. Deze tekst komt meerdere keren voor.

   Rent Check independent (andere taal) De taal van de pagina is ingesteld in het Nederlands. Op de pagina staat veel engelse tekst. Dit is niet als dusdanig gemarkeerd in de code. Geef in de code aan wat de taal is als er een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de website. Dan kan voorleessoftware de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut.

   Procedure (multimedia) De link "To top" is in het Engels maar het wordt niet dusdanig gemarkeerd in de code. Geef in de code aan wat de taal is als een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de website. Dan kan voorleessoftware de informatie op een juiste manier voorlezen. Gebruik hiervoor het lang-attribuut.

  • Gevolg:

   de voorleessoftware kan de Engelse taal niet goed lezen

  • Alternatief:

   beter duiden

  • Maatregel:

   Engels markeren in de code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Beginpagina (home) De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het <style>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een <div>.

   Contact Er worden dubbele ID's gebruikt. ID "c398" komt meerdere keren voor.

   Zoeken Er worden dubbele ID's gebruikt. De ID's "searchBox", "tx-solr-search-form-pi-results" en "inputText" komen meerdere keren voor.

   Huurprijs bij een nieuw contract (tabel) Er worden dubbele ID's gebruikt. ID "c650" komt meerdere keren voor.

   Nieuws Er worden dubbele ID's gebruikt. ID "c586" komt meerdere keren voor.

  • Gevolg:

   er worden dubbele id's gebruikt

  • Alternatief:

   uitzoeken

  • Maatregel:

   door de websiteleverancier wordt dit uitgezocht en opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 4.1.2 Procedure (multimedia) De link "Uitgeschreven tekst" heeft functionaliteit om te kunnen uitvouwen en samenvouwen. Dit is een waarde die hoort te worden meegegeven via het aria-expanded attribuut. Dit attribuut is niet aanwezig waardoor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologie niet op de hoogte worden gehouden van de bediening van de accordeon.

  • Gevolg:

   bezoekers die gebruikmaken van hulptechnologie weten niet dat ze teksten kunnen uitvouwen

  • Alternatief:

   teksten uitvouwen uitzetten

  • Maatregel:

   waarde meegeven via het aria-expanded attribuut

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bevindingen voor 4.1.3 Zoeken De tekst "Gezocht naar huren van 205 zoekresultaten. : 1 t/m 10" is een statusbericht. Deze melding heeft geen bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut.

   Uitspraken De tekst "11 van 16437 uitspraken gevonden" die op de pagina verschijnt na het zoeken, is een statusbericht. Deze melding heeft geen bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut toevoegen

  • Maatregel:

   websiteleverancier voegt dit toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Tot 11 januari optimaliseert de online redacteur alle aandachts- en foutmeldingen uit de nulmeting. In de week van 11-18 januari vindt de eenmeting plaats. Dan verwachten wij dat onze website digitaal toegankelijk is geworden.

  • Oorzaak:

   30 oktober vond de nulmeting plaats. Vanwege agendadrukte kan WCAG in de 2de week van januari 2021 pas toetsen of wij alle foutmeldingen hebben opgelost en de website digitaal toegankelijk is.

  • Gevolg:

   Hierdoor is onze website nog niet digitaal toegankelijk. Daarnaast vond in december een grootschalige tekstuele aanpassing op alle content op de website. Dit maakt dat de bevindingen van WCAG pas na deze aanpassing toegepast konden worden op alle content. En wij later zijn qua planning om een digitaal toegankelijke website te hebben.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, in 2de week van januari wordt onze website opnieuw getoetst op digitale toegankelijkheid. Verwachting is dat we dan aan de norm voldoen.

  • Maatregel:

   Online redacteur heeft een auditrapport en werkt de foutmeldingen weg in samenwerking met de websiteleverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Huurcommissie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209