Verklaring van https://www.halderberge.nl/

Status toegankelijkheid https://www.halderberge.nl/

Gemeente Halderberge is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-11-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Halderberge streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.halderberge.nl/.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Halderberge is beschikbaar via de link https://www.halderberge.nl/proclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Halderberge gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://www.halderberge.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Halderberge is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.halderberge.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Halderberge .
Functie: Teammanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@halderberge.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u binnen 5 werkdagen over de voortgang en de uitkomst. 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Halderberge

We zijn ons ervan bewust dat we niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen, al besteden zeker aandacht aan toegankelijkheid, want we vinden dit onderwerp belangrijk. We maken onze websites immers voor al onze inwoners en ondernemers. Helaas vragen sommige eisen om een behoorlijke tijd-, kennis-, en/of geldinvestering. En daarom kunnen wij niet alles tegelijk aanpakken.  We zijn geen heel grote organisatie en werken met een beperkt aantal collega's aan onze websites. Wel altijd met veel plezier! De komende tijd zullen we dan ook hard aan het werk gaan, samen met onze webbouwers, om de punten die genoemd werden in de scan te verbeteren. We zorgen ervoor dat het onderwerp toegankelijke digitale dienstverlening op de kaart blijft staan in onze organisatie.  

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.halderberge.nl/ : voldoet gedeeltelijk

De website https://www.halderberge.nl/ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Halderberge dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.halderberge.nl/proclaimer
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Halderberge dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo van de gemeente op de pagina's in ons financiële portaal Tangelo heeft geen tekstalternatief.
  • Oorzaak: Aan het logo is geen alt-tekst toegevoegd.
  • Gevolg: Bezoekers die voorleessoftware gebruiken, krijgen geen informatie te horen als zij deze afbeelding tegenkomen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief. Wel bereikt men deze website over het algemeen vanaf de gemeentelijke website. Dus het is zeer waarschijnlijk dat bezoekers van Tangelo niet twijfelen dat dit portaal bij gemeente Halderberge hoort.
  • Maatregel: De aanpassing is doorgegeven aan de webbouwer van dit portaal.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. In de feedbackwidget (externe tool: Klant in Focus/GovMetric) worden de labels 'goed', 'matig', 'slecht' alleen impliciet geassocieerd met de 3 keuzes in plaats van expliciet. Hier kan niet alle voorleessoftware mee uit de voeten. Bezoekers van onze website gebruiken deze tool om feedback te geven op de website (inhoud, techniek). Belangrijk dus dat deze goed te gebruiken is.
  • Oorzaak: De oorzaak zit in de technische code van de tool. Dit komt omdat in de labels het id-attribuut een spatie bevat, hierdoor zijn het twee verschillende id's. Het verwijderen van de spatie lost dit probleem op.
  • Gevolg: Mensen die voorleessoftware gebruiken, kunnen de feedback-knop niet gebruiken. Ze horen de antwoordopties niet bij de vragen.
  • Alternatief: Een alternatief is niet nodig. De aanpassing is inmiddels gedaan.
  • Maatregel: De externe partij moest deze melding oplossen. Wij hebben inmiddels een nieuwe versie van de widget ontvangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-11-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Er zijn enkele Pdf-bestanden onderzocht in de scan. Bevindingen: deze bestanden zijn niet toegankelijk opgemaakt. Dit geldt voor 'gewone' bestanden en voor infographics. Enkele verbeterpunten: koppen zijn niet als kop gemarkeerd, tags zijn niet toegevoegd, de leesvolgorde is niet correct, taal is niet ingesteld en opsommingen zijn niet als lijst gemarkeerd. Wij hebben tot nu toe geen (bewuste) aandacht besteed aan de toegankelijkheid van pdf-bestanden.
  • Gevolg: De pdf-bestanden op onze website voldoen slechts deels aan de toegankelijksheidseisen. Sommige bevatten bijvoorbeeld een inhoudsopgave. Van veel andere bestanden zullen screenreaders de koppen niet als koppen herkennen, en ze zullen moeite hebben met de indeling van het document (en daardoor de gebruiker ook).
  • Alternatief: We kunnen een toelichting geven (persoonlijk, telefonisch, per mail).
  • Maatregel: Afspraken over de aanpassing van onze pdf's worden gemaakt binnen de organisatie. Breed draagvlak is voor de webredactie belangrijk. We maken als webredactie een plan waarin we aangeven hoe we als organisatie met pdf's om willen gaan. We gebruiken de rapportage als basis. Het plan laten we vaststellen door het MT. We hebben al gekeken hoe vaak de bestanden gedownload worden. Een heel groot aantal wordt niet of nauwelijks geraadpleegd. Wij denken daarom dat het aanpassen van alle pdf's een onevenredige last met zich meebrengt. Immers, als bestanden niet geopend worden, is er dan wel vraag naar deze informatie? Ons plan is om de bestanden die het meest gedownload worden aan te passen, en de andere op aanvraag. Verder bekijken we alle documenten op actualiteit. En we gaan na of we de geboden informatie eventueel op een andere manier kunnen bieden, bijvoorbeeld als tekst op een webpagina. Met de komst van Office 365 in onze organisatie (hopelijk in 2021) willen we een goede basis leggen in de vorm van sjablonen in Word om bestanden te maken die voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Hier gaan een of meer mensen in de organisatie een training voor volgen. Hiermee maken we een mooie stap richting een meer toegankelijke website.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We hebben gezien dat heel veel pdf-documenten niet of nauwelijks geraadpleegd worden. Alles aanpassen kost de organisatie (webredactie) heel veel tijd en er moeten kosten gemaakt worden voor de juiste programmatuur om de documenten aan te passen. Andere optie is uitbesteden. Hier zijn uiteraard de nodige kosten aan verbonden. Daarom is ons startpunt een goed plan, zodat we prioriteiten kunnen stellen en keuze kunnen maken voor zelf herstellen of uitbesteden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: We hebben niet al onze tabellen op halderberge.nl goed opgemaakt. Koppen zijn niet altijd goed gemarkeerd. We hebben niet de juiste code gebruikt om koppen aan te brengen.
  • Gevolg: Mensen die voorleessoftware gebruiken, kunnen de informatie wel tot zich nemen. Maar als koppen ontbreken is het lastiger om overzicht te behouden. Zeker als de tabel uitgebreider is.
  • Alternatief: Een alternatief is er niet. Gelukkig kan de informatie wel voorgelezen worden, ook zonder de markering van koppen.
  • Maatregel: De webredactie kijkt de tabellen na op opbouw en past ze aan waar nodig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: In ons financiële portaal komen lijsten voor die niet zijn aangegeven zijn als lijst of eigenlijk: de lijsten zijn niet correct gebruikt. We gebruiken veel lijsten van 1 item, terwijl we eigenlijk 1 lijst moeten maken die meerdere items bevat. Echt fout is het niet, maar als we dit herstellen, leest het prettiger voor de bezoeker die voorleessoftware gebruikt.
  • Gevolg: De lijsten zijn nu wel te gebruiken, maar als we ze op een andere manier opbouwen, dan is het prettiger voor de lezer. Zeker als deze voorleessoftware gebruikt.
  • Alternatief: We gebruiken nu - eigenlijk onbedoeld - een alternatief. De onderzoeker rekent onze opbouw dan ook niet helemaal fout. Het is alleen niet de optimale oplossing, maar de teksten zijn zeker leesbaar en begrijpelijk in de huidige opzet.
  • Maatregel: De redacteuren gaan bekijken hoe ze het cms beter kunnen inzetten voor de opbouw van dit type pagina's-met-lijsten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Er is een pdf-bestand onderzocht. Dit is een brief die handtekeningen bevat en de namen van de ondertekenaars. De namen zijn in een sjabloon geplaatst. Als de ondertekenaar de inkt over de tekst in het sjabloon zet, dan worden de namen 'in stukjes' voorgelezen, omdat deze onderbroken worden. De voorleessoftware kan niet overweg met de combinatie 'pen en getypte tekst'.
  • Gevolg: Als de ondertekenaar de inkt van de handtekening over de getypte tekst in het sjabloon zet, dan worden de namen 'in stukjes' voorgelezen, omdat deze onderbroken worden.
  • Alternatief: Niet ondertekenen, of digitaal ondertekenen. Maar sommige stukken worden nu eenmaal nog steeds met pen ondertekend in onze organisatie. Dat gaan wij als webredactie niet 1,2,3 kunnen veranderen.
  • Maatregel: De sjablonen in ons zaaksysteem kunnen worden aangepast, zodat we wat meer ruimte is voor ondertekening, we kunnen kiezen voor ondertekening met stempel, we kunnen kiezen voor digitale ondertekening , we kunnen de ondertekenaars erop wijzen dat ze niet 'te zwierig' moeten onderteken. De webredactie moet de komende tijd bekijken wat werkbaar is voor de organisatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Onze formulieren die in zaaksysteem gebouwd zijn, bevatten geen autocomplete attributen, terwijl het bij sommige velden verplicht is om die optie te hebben.
  • Gevolg: Mensen die moeite hebben met schrijven, om wat voor reden dan ook, vinden het heel fijn als velden zoals naam, adres, woonplaats voor hen worden ingevuld, nadat ze dat 1x zelf gedaan hebben. Het scheelt ze veel tijd en moeite.
  • Alternatief: Dat is er nu niet. Mensen moeten alle gegevens opnieuw invullen. Pre-fill zou een alternatief kunnen zijn, maar dat kan alleen in combinatie met DigiD of eHerkenning en dat hebben we niet aan alle formulieren gekoppeld.
  • Maatregel: De leverancier van zaaksysteem heeft dit probleem al op zijn planning staan, dus er wordt aan gewerkt om attributen toe te voegen, zodat autocomplete mogelijk is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Tabfocus in ons financiele portaal, bijvoorbeeld in de paragrafen, is alleen zichtbaar met behulp van kleur. Dat is voor mensen die slechtziend zijn of kleurenblind natuurlijk niet handig. Zij zien niet waar de focus zich bevindt.
  • Gevolg: Als mensen alleen van een visuele focus uit kunnen gaan, kunnen zij 'verdwalen' op een webpagina als ze alleen gebruik kunnen maken van kleur. Ze weten niet waar ze zich bevinden.
  • Alternatief: Op dit moment hebben we geen alternatief.
  • Maatregel: We vragen aan de webbouwer van ons financiële portaal om een een extra focus aan te brengen. Bijvoorbeeld onderstreping.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: -Het contrast van de zoekknop op de homepagina van onze website is te laag: 2,41:1 ipv 4,5:1 -Dit geldt ook voor het contrast van de 'sitemap' in ons raadsinformatiesysteem. Kleurenblinden of slechtzienden kunnen deze knoppen minder goed zien en gebruiken.
  • Gevolg: Kleurenblinden of slechtzienden kunnen deze knoppen minder goed zien en gebruiken.
  • Alternatief: Er is nu geen alternatief.
  • Maatregel: Met de webbouwer van halderberge.nl is afgesproken om het contrast van de zoekknop aan te passen. Met de webbouwer van het raadsinformatiesysteem is afgesproken om de link naar de sitemap wat te verplaatsen in de headerfoto, zodat deze niet meer wegvalt in de groene achtergrond - dit is aangepast 24-11-2020
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De meeste van onze Pdf's hebben geen duidelijk omschrijvende titel in de bestandseigenschappen. Dit geldt voor documenten die we zelf maken, en documenten die we laten maken, bijvoorbeeld sjablonen voor nieuwsbrieven.
  • Oorzaak: Wij hebben bij het creëren van de pdf's geen rekening gehouden met de toegankelijkheid van deze bestanden. Zie ook de uitleg bij 1.3.1.
  • Gevolg: De klant weet niet zeker of hij het juiste formulier/document opent als hij voorleessoftware gebruikt. Hij kan alleen uitgaan van de link op de webpagina. Zoekmachines, zoals Google, gebruiken de titelinformatie voor de zoekresultaten.
  • Alternatief: Goede link-tekst aanbrengen helpt om de verwachtingen te managen. Mensen zien/horen aan de link waar ze op klikken wat voor document geopend zou moeten worden.
  • Maatregel: pdf's voorzien van logische en betekenisvolle titel, en vooral het vaststellen van een goed plan om in de toekomst met deze documenten om te gaan. Zie ook toelichting bij 1.3.1
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Als de organisatie (webredactie) alle gepubliceerde Pdf's moet controleren en herstellen, kost dat veel werk en veel geld. We moeten hier de goede software voor aanschaffen. Pdf's laten herstellen door een extern bedrijf is kostbaar. Een keuze maken om alleen de meest gedownloade Pdf's aan te passen, en de andere op basis van vraag van website-bezoekers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: We gebruiken tabbladen op verschillende pagina's op halderberge.nl; meestal bij onze productpagina's. We geven aan 'wat moet u weten', 'wat moet u meenemen' en 'wat kost het'. Nu is de situatie zo dat als mensen het eerste tabblad openen de informatie wel zichtbaar is, maar nog niet voor te laten lezen is. Eerst worden de andere tabs voorgelezen. Dan pas de inhoud van het geselecteerde tabblad.
  • Gevolg: Mensen kunnen niet direct de informatie laten voorlezen waar ze behoefte aan hebben.
  • Alternatief: Een alternatief hebben we niet. Alle onderdelen op de pagina komen aan bod, maar voor de websitebezoeker waarschijnlijk niet in een heel logische volgorde.
  • Maatregel: De oplossing moet worden gezocht in de code van de website, en wellicht moet de koppeling met de readspeaker dan ook aangepast worden. We laten kijken wat de kosten zijn om dit aan te laten passen door de webbouwer.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten moeten worden opgevraagd voor aanpassing. We hebben nog geen inschatting van het bedrag om een en ander aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: -Binnen de pagina's in zaaksysteem is de taal nu ingesteld op Engels. -In ons financiële portaal is geen taal aangegeven.
  • Gevolg: Als mensen voorleessoftware gebruiken en de taal is ingesteld op Engels, dan wordt er wel voorgelezen, maar met de 'verkeerde tongval'. Hierdoor zou de informatie mogelijk verkeerd begrepen kunnen worden. En het klinkt onnatuurlijk/onprettig.
  • Alternatief: We hebben geen alternatief; gelukkig wordt de informatie wel voorgelezen.
  • Maatregel: In de code moet de taal worden gespecificeerd bij zowel zaaksysteem als bij tangelo. We hebben deze bevindingen al aan de webbouwers doorgegeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.
  • Oorzaak: In ons beoordelingssysteem Klant in Focus komen Engelse teksten voor. ("Close window", "powered by GovMetric" en "This survey was powered by GovMetric (this link opens in a new window)")
  • Gevolg: Mensen die de Engelse taal niet machtig zijn, snappen niet wat er bedoeld wordt. Voor het invullen van een beoordeling, levert het echter geen problemen op, want de vragen zijn in het Nederlands gesteld en de knoppen die daarbij horen ook.
  • Alternatief: Een browser gebruiken die in het Nederlands is ingesteld.
  • Maatregel: We gaven het door aan Govmetric, maar zij koppelden al terug dat het waarschijnlijk in de instelling van de browser van de onderzoeker zit. En dat zij het dus niet (met hoge prioriteit) gaan aanpassen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Voor de bouwer van de tool wel. Die zegt dat het aan browser-instellingen ligt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: De foutmeldingen "Maak een keuze" is geen goede foutmelding in het klantbeoordelingssysteem Klant in Focus aangezien dit niet aangeeft dat er iets is mis gegaan. De foutmeldingen zouden tekstueel veranderd moeten worden. De tekst "Maak een keuze" zou er namelijk ook al kunnen staan voordat de gebruiker überhaupt een keuze gemaakt heeft. Het is daarom geen goede foutmelding.
  • Gevolg: Voor mensen die naar het volgende scherm willen, maar vergeten zijn om een keuze te maken, is niet duidelijk waarom zij niet door kunnen gaan.
  • Alternatief: Dat is er op dit moment niet.
  • Maatregel: We hebben de melding doorgegeven aan Govmetric (Klant in Focus). Zij gaan een tekstuele aanpassing doen, waardoor het duidelijk is als mensen vergeten zijn om een veld in te vullen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: In het zoekscherm van ons financiële portaal staat nu de tekst 'zoeken' om aan te geven dat dit het zoekscherm is. Als mensen beginnen te typen, is deze tekst weg. Mensen hebben dan geen duidelijke aanwijzing meer van de functie van dit invoerveld.
  • Gevolg: Mensen hebben geen duidelijke aanwijzing meer van de functie van dit invoerveld als ze beginnen te typen.
  • Alternatief: Is er nu niet.
  • Maatregel: We hebben gevraagd aan de leverancier van het portaal om een pictogram met vergrootglas toe te voegen of 'zoeken' boven of naast het veld te zetten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: In ons financiële portaal zijn een aantal knoppen opgenomen die uitklapmenu's bevatten. Hiervan is echter niet aangegeven dat deze velden open en dicht te klappen zijn.
  • Gevolg: Nu staan ze standaard uitgeklapt, dus alle informatie is zichtbaar. Maar voor bijvoorbeeld mobiele weergave is het handig om de lijsten te kunnen sluiten. Je moet dan wel weten dat dit mogelijk is.
  • Alternatief: Dat is er nu niet.
  • Maatregel: De webbouwer moet in de code aangeven dat dit knoppen zijn die in- en uit te klappen zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Halderberge heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323