Verklaring van https://www.halderberge.nl/

Status toegankelijkheid https://www.halderberge.nl/

Gemeente Halderberge is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Halderberge streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.halderberge.nl/.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Halderberge is beschikbaar via de link https://www.halderberge.nl/proclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Halderberge gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://www.halderberge.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Halderberge is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.halderberge.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Halderberge .
Functie: Teammanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@halderberge.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u binnen 5 werkdagen over de voortgang en de uitkomst. 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Halderberge

We zijn ons ervan bewust dat we niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen, al besteden zeker aandacht aan toegankelijkheid, want we vinden dit onderwerp belangrijk. We maken onze websites immers voor al onze inwoners en ondernemers. Helaas vragen sommige eisen om een behoorlijke tijd-, kennis-, en/of geldinvestering. En daarom kunnen wij niet alles tegelijk aanpakken.  We zijn geen heel grote organisatie en werken met een beperkt aantal collega's aan onze websites. Wel altijd met veel plezier! De komende tijd zullen we dan ook hard aan het werk gaan, samen met onze webbouwers, om de punten die genoemd werden in de scan te verbeteren. De online communicatieadviseur heeft een opleiding gevolgd tot adviseur digitale toegankelijkheid. Op die manier kan zij nog beter in de gaten houden wat de organisatie moet doen om zo goed mogelijk digitaal toegankelijk te zijn. We zorgen ervoor dat het onderwerp toegankelijke digitale dienstverlening op de kaart blijft staan in onze organisatie. We hebben in het collegeprogramma (digitale) toegankelijkheid opgenomen. Er wordt gewerkt een aan de lokale inclusie agenda.  

We hebben voor onze subsites - websites die aan halderberge.nl gekoppeld zijn - nog geen aparte toegankelijkheidsverklaringen en ook geen testrapporten. Hier gaan we mee aan de slag. De opmerkingen in het auditrapport die betrekking hebben op onze subwebsites zijn uit deze verklaring gehaald en in aparte toegankelijkheidsverklaringen ondergebracht. Ze zijn te vinden in de bijlage van de verklaring die u nu voor zich heeft. 

In 2023 voeren wij audits uit op de websites genoemd in onze verklaringen. 

NB. eind 2022 is onze website vernieuwd. Het testrapport klopt dus niet meer met wat u als bezoeker te zien krijgt.  Dit jaar laten wij een audit doen. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 18-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.halderberge.nl/ : voldoet gedeeltelijk

De website https://www.halderberge.nl/ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Halderberge dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.halderberge.nl/sites/default/files/check_8378_auto_rapport_0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Halderberge dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn enkele Pdf-bestanden onderzocht in de scan. Bevindingen: deze bestanden zijn niet toegankelijk opgemaakt. Dit geldt voor 'gewone' bestanden en voor infographics. Enkele verbeterpunten: koppen zijn niet als kop gemarkeerd, tags zijn niet toegevoegd, de leesvolgorde is niet correct, taal is niet ingesteld en opsommingen zijn niet als lijst gemarkeerd. Wij hebben tot nu toe geen (bewuste) aandacht besteed aan de toegankelijkheid van pdf-bestanden.

  • Gevolg:

   De pdf-bestanden op onze website voldoen slechts deels aan de toegankelijksheidseisen. Sommige bevatten bijvoorbeeld een inhoudsopgave. Van veel andere bestanden zullen screenreaders de koppen niet als koppen herkennen, en ze zullen moeite hebben met de indeling van het document (en daardoor de gebruiker ook).

  • Alternatief:

   We kunnen een toelichting geven (persoonlijk, telefonisch, per mail).

  • Maatregel:

   Afspraken over de aanpassing van onze pdf's worden gemaakt binnen de organisatie. Breed draagvlak is voor de webredactie belangrijk. We maken als webredactie een plan waarin we aangeven hoe we als organisatie met pdf's om willen gaan. We gebruiken de rapportage als basis. Het plan laten we vaststellen door het MT. We hebben al gekeken hoe vaak de bestanden gedownload worden. Een heel groot aantal wordt niet of nauwelijks geraadpleegd. Wij denken daarom dat het aanpassen van alle pdf's een onevenredige last met zich meebrengt. Immers, als bestanden niet geopend worden, is er dan wel vraag naar deze informatie? Ons plan is om de bestanden die het meest gedownload worden aan te passen, en de andere op aanvraag. Verder bekijken we alle documenten op actualiteit. En we gaan na of we de geboden informatie eventueel op een andere manier kunnen bieden, bijvoorbeeld als tekst op een webpagina. Met de komst van Office 365 in onze organisatie (hopelijk in 2021) willen we een goede basis leggen in de vorm van sjablonen in Word om bestanden te maken die voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Hier gaan een of meer mensen in de organisatie een training voor volgen. Hiermee maken we een mooie stap richting een meer toegankelijke website.

   Update 10-12-2021 Uitrol office365 is begonnen, en daar zijn we zeker tot de zomer mee bezig. Halderberge.nl zal vernieuwd worden in Q1 of Q2 (Drupal 9), dus dat maakt dat we een opschoonronde gaan doen, waar hopelijk ook de nodige PDF's verwijderd of vervangen kunnen worden. Online communicatieadviseur zou een training Toegankelijke PDF's gaan doen. Dit is nog niet gebeurd. Zij zal in 2022 starten met de opleiding Adviseur digitale toegankelijkheid.

   Update 3-5-2022 Opleiding Adviseur Digitale toegankelijkheid is afgerond. Daar is een plan van aanpak uitgekomen voor gemeente Halderberge. Online communicatieadviseur bespreekt dit plan met manager, en daarna met MT. Ook het PDF-plan wordt hierin genoemd. Dit zal geupdatet moeten worden, en opnieuw vastgesteld moeten worden. Uitrol Office365 is in volle gang. Eind dit jaar zou iedereen over moeten zijn. Sjablonen in office-programma's staan op de rol.

   Update 22-11-2022: we zijn nu bezig om de laatste collega's toegang te geven tot Office365. In het nieuwe jaar kunnen we dan aan de slag om met sjablonen waar iedereen in kan werken. De webredactie is bezig om zoveel mogelijk oude pdf's te verwijderen, en bestanden die moeten blijven staan als html aan te bieden of een tekstalternatief te bieden, zoals bijvoorbeeld voor infographics en het college-akkoord.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We hebben gezien dat heel veel pdf-documenten niet of nauwelijks geraadpleegd worden. Alles aanpassen kost de organisatie (webredactie) heel veel tijd en er moeten kosten gemaakt worden voor de juiste programmatuur om de documenten aan te passen. Andere optie is uitbesteden. Hier zijn uiteraard de nodige kosten aan verbonden. Daarom is ons startpunt een goed plan, zodat we prioriteiten kunnen stellen en keuze kunnen maken voor zelf herstellen of uitbesteden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   We hebben niet al onze tabellen op halderberge.nl goed opgemaakt. Koppen zijn niet altijd goed gemarkeerd. We hebben niet de juiste code gebruikt om koppen aan te brengen.

  • Gevolg:

   Mensen die voorleessoftware gebruiken, kunnen de informatie wel tot zich nemen. Maar als koppen ontbreken is het lastiger om overzicht te behouden. Zeker als de tabel uitgebreider is.

  • Alternatief:

   Een alternatief is er niet. Gelukkig kan de informatie wel voorgelezen worden, ook zonder de markering van koppen.

  • Maatregel:

   De webredactie kijkt de tabellen na op opbouw en past ze aan waar nodig. > tabellen zijn aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is een pdf-bestand onderzocht. Dit is een brief die handtekeningen bevat en de namen van de ondertekenaars. De namen zijn in een sjabloon geplaatst. Als de ondertekenaar de inkt over de tekst in het sjabloon zet, dan worden de namen 'in stukjes' voorgelezen, omdat deze onderbroken worden. De voorleessoftware kan niet overweg met de combinatie 'pen en getypte tekst'.

  • Gevolg:

   Als de ondertekenaar de inkt van de handtekening over de getypte tekst in het sjabloon zet, dan worden de namen 'in stukjes' voorgelezen, omdat deze onderbroken worden.

  • Alternatief:

   Niet ondertekenen, of digitaal ondertekenen. Maar sommige stukken worden nu eenmaal nog steeds met pen ondertekend in onze organisatie. Dat gaan wij als webredactie niet 1,2,3 kunnen veranderen.

  • Maatregel:

   De sjablonen in ons zaaksysteem kunnen worden aangepast, zodat we wat meer ruimte is voor ondertekening, we kunnen kiezen voor ondertekening met stempel, we kunnen kiezen voor digitale ondertekening , we kunnen de ondertekenaars erop wijzen dat ze niet 'te zwierig' moeten onderteken. De webredactie moet de komende tijd bekijken wat werkbaar is voor de organisatie.

   Update 10-12-2022: Webredactie brengt in Q1 2022 een nieuwsbrief uit voor de organisatie en zal dit punt hierin meenemen.

   Update 3-5-2022: digitale ondertekening staat op de lijst om uit te vragen aan een nieuw college. Ondertekening met pen zou daarna verleden tijd zijn. Nieuwsbrief webredactie heeft vertraging opgelopen. Verschijnt eind mei/begin juni.

   Update 20-06-2022: online adviseur neemt contact op met team zaakgericht werken (makers van de sjablonen) om te vragen wat de stand van zaken is voor wat betreft digitaal ondertekenen.

   Update 22-11-2022: digitaal ondertekenen wordt onderzocht. Er is met leveranciers gesproken, maar het is nog niet ingevoerd in de organisatie. Dat gaat niet meer in 2022 gebeuren. Er moet onderzocht worden welke documenten wel of niet digitaal ondertekend mogen worden. Klopt onze juridische basis dan nog? Online adviseur wordt op de hoogte gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   -Het contrast van de zoekknop op de homepagina van onze website is te laag: 2,41:1 ipv 4,5:1

  • Gevolg:

   Kleurenblinden of slechtzienden kunnen deze knoppen minder goed zien en gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is nu geen alternatief.

  • Maatregel:

   Met de webbouwer van halderberge.nl is afgesproken om het contrast van de zoekknop aan te passen. > wordt in juni 2021 gedaan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De meeste van onze Pdf's hebben geen duidelijk omschrijvende titel in de bestandseigenschappen. Dit geldt voor documenten die we zelf maken, en documenten die we laten maken, bijvoorbeeld sjablonen voor nieuwsbrieven.

  • Oorzaak:

   Wij hebben bij het creëren van de pdf's geen rekening gehouden met de toegankelijkheid van deze bestanden. Zie ook de uitleg bij 1.3.1.

  • Gevolg:

   De klant weet niet zeker of hij het juiste formulier/document opent als hij voorleessoftware gebruikt. Hij kan alleen uitgaan van de link op de webpagina. Zoekmachines, zoals Google, gebruiken de titelinformatie voor de zoekresultaten.

  • Alternatief:

   Goede link-tekst aanbrengen helpt om de verwachtingen te managen. Mensen zien/horen aan de link waar ze op klikken wat voor document geopend zou moeten worden.

  • Maatregel:

   pdf's voorzien van logische en betekenisvolle titel, en vooral het vaststellen van een goed plan om in de toekomst met deze documenten om te gaan. Zie ook toelichting bij 1.3.1

   10-12-2021 Online communicatieadviseur heeft toegang tot programma om titels aan te passen en gaat hier in Q1 2022 mee aan de slag. De website wordt dan aangepast en alle documenten worden dan onder de loep genomen. 3-5-2022 Online communicatieadviseur bespreekt PDF-plan opnieuw met MT. Aanpassing website vindt Q2/Q3 aangepast. In het kader daarvan nemen we alle PDF's onder de loep. Een aantal zal vervallen, een aantal wordt aangepast of er wordt tekstueel alternatief bij geboden (bijv infographics. Daar is webredactie al mee bezig) 20-06-2022: aanpassing website is gestart. Zou in het najaar gereed moeten zijn. Controleren van de PDF's is gestart. Update september 2022: het is een flinke klus om alles te controleren en aan te passen. We hebben al veel verouderde bestanden verwijderd en houden dit nu nauwkeuriger bij. We doen wat we kunnen, maar het is nog niet gelukt om alles aan te passen. Update december 2022: de webredactie heeft de afgelopen weken alle pagina's van de website doorgenomen na contentmigratie, vanwege een grote update: een nieuwe versie van een content management systeem. We laten hier in 2023 een audit voor uitvoeren. Uiteraard is het streven om voor die tijd de documenten die er nog opstaan aangepast te hebben.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Als de organisatie (webredactie) alle gepubliceerde Pdf's moet controleren en herstellen, kost dat veel werk en veel geld. We moeten hier de goede software voor aanschaffen. Pdf's laten herstellen door een extern bedrijf is kostbaar. Een keuze maken om alleen de meest gedownloade Pdf's aan te passen, en de andere op basis van vraag van website-bezoekers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   We gebruiken tabbladen op verschillende pagina's op halderberge.nl; meestal bij onze productpagina's. We geven aan 'wat moet u weten', 'wat moet u meenemen' en 'wat kost het'. Nu is de situatie zo dat als mensen het eerste tabblad openen de informatie wel zichtbaar is, maar nog niet voor te laten lezen is. Eerst worden de andere tabs voorgelezen. Dan pas de inhoud van het geselecteerde tabblad.

  • Gevolg:

   Mensen kunnen niet direct de informatie laten voorlezen waar ze behoefte aan hebben.

  • Alternatief:

   Een alternatief hebben we niet. Alle onderdelen op de pagina komen aan bod, maar voor de websitebezoeker waarschijnlijk niet in een heel logische volgorde.

  • Maatregel:

   De oplossing moet worden gezocht in de code van de website, en wellicht moet de koppeling met de readspeaker dan ook aangepast worden. We laten kijken wat de kosten zijn om dit aan te laten passen door de webbouwer. mei 2021: kosten zijn zeker niet gering om dit aan te laten passen. En daarnaast kregen andere gemeenten, die met hetzelfde type website werken (Drupal voor Gemeenten) deze opmerking niet terug vanuit hun audit. Wij passen dus niet aan. We moeten voor november 2022 grotere aanpassingen laten doen, en nemen dit dan opnieuw onder de loep. 3-5-2022 binnenkort vindt update plaats van website (Q2/Q3). Daarin wordt dit onderdeel opnieuw bekeken. 20-06-2022: update van de website is gestart. In de nieuwe omgeving zullen de tabbladen niet terugkeren. update september 2022: verwachting is dat de update van de website in november klaar zal zijn. Update 22-11-2022: we zijn druk bezig met de laatste loodjes, maar eind november gaan we niet halen. Verwachting is nu januari 2023 Update 13-01-2023: onze website heeft de update gehad. De tabbladen, zoals in de oude website, zijn vervangen door een andere oplossing. In 2023 laten we een nieuwe audit doen om na te gaan of de website voldoet aan alle eisen (inclusief deze).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten moeten worden opgevraagd voor aanpassing. We hebben nog geen inschatting van het bedrag om een en ander aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Halderberge geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Halderberge nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209