Verklaring van www.derondevenen.nl

Status toegankelijkheid
https://www.derondevenen.nl

Gemeente De Ronde Venen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 17-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente De Ronde Venen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.derondevenen.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente De Ronde Venen is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente De Ronde Venen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.derondevenen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente De Ronde Venen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.derondevenen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente De Ronde Venen .
Functie: Teamleider Team Juridische zaken en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@derondevenen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente De Ronde Venen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.derondevenen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.derondevenen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente De Ronde Venen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Over_ons/Toegankelijkheidsverklaring/SiteImprove_Accessibility_Rapport_De_Ronde_Venen_16_09_2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente De Ronde Venen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag "i" wordt gebruikt voor het invoegen van het icoontje van de sluitknop in de calamiteitenbanner.
  • Oorzaak: De "i" tag wordt veel gebruikt bij het invoegen van pictogrammen, maar wordt afgeraden.
  • Gevolg: Het gebruik van de <i> tag voor het invoegen van pictogrammen is niet meer toegestaan.
  • Alternatief: Geen. Het betreft het oproepen van pictogrammen via een methode die niet toegankelijk is. De website blijft goed werken zonder deze pictogrammen.
  • Maatregel: Aanmelden bij leverancier van het Content Management Systeem om een alternatieve methode te maken voor het weergeven van de pictogrammen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de kalender 'Werkzaamheden' staan er 4 knoppen afgebeeld naast de lijst 'maand' en 'jaartal'. Deze knoppen bevatten een <i> tag.
  • Oorzaak: De <i> tag wordt vaak gebruikt voor het invoegen van pictogrammen. Dit wordt echter afgeraden.
  • Gevolg: Het gebruik van de <i> tag voor het invoegen van pictogrammen is niet meer toegestaan.
  • Alternatief: Geen. Het betreft het oproepen van iconen via een methode die niet toegankelijk is. De website blijft goed werken zonder deze iconen.
  • Maatregel: Aangemeld bij leverancier om de <i> tag te verwijderen en de iconen op te nemen in een tag die wel is toegestaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Landmarks worden gebruikt om de pagina snel op te delen in groepen. Wanneer iemand met een beperking d.m.v. software die indeling te horen krijgt, moeten alle onderdelen wel in zo'n groep zitten. Als dat niet zo is, heeft de gebruiker geen overzicht en kan er dus niet naartoe/mee interacteren.
  • Oorzaak: Op de pagina worden HTML5 of WARI-ARIA-landmarks gebruikt, maar niet alle content wordt toegevoegd. Dit betreft een technisch issue dat door de leverancier van het Content Management Systeem moet worden opgelost.
  • Gevolg: Doordat de cookiebanner en het kruimelpad niet in de landmarks zijn opgenomen, kan de gebruiker hiermee niet interacteren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende bij sommige datums in de kalender 'Werkzaamheden'. Bij de maand september en jaartal 2020 zijn dit bijvoorbeeld de datums 31, 1, 2, 3 en 4. Deze datums zijn lichtgrijs op een witte achtergrond. De contrastverhouding is hiervan te laag.
  • Oorzaak: De contrastverhouding moet minimaal 4 5:1 zijn voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst. Dit betreft een technisch issue en is in het verleden door de leverancier bepaald.
  • Gevolg: Onvoldoende contrast tussen tekst en de bijbehorende achtergrond kan problemen opleveren voor gebruikers met visuele handicap en kleurenblindheid, maar kan ook van invloed zijn op vele andere gebruikers, waardoor belangrijke tekst mogelijk geheel niet wordt opgemerkt.
  • Alternatief: De knop "Contrast" bevindt zich rechtsboven in van de website. Hiermee kan de contrastverhouding worden aangepast, zodat tekst beter leesbaar wordt. Dit geldt ook voor de navigatie. Bij de onderliggende items in de navigatie blijft de tekstkleur groen en de achtergrond wit voor een betere leesbare tekst.
  • Maatregel: Aangemeld bij leverancier. Wij testen momenteel welke kleur meer contrast geeft waardoor de datums beter leesbaar zullen zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende bij de onderliggende menu-items in de navigatie van de website.
  • Oorzaak: De navigatie-items hebben een te lage contrastverhouding bij een mouse-over. Bij bijvoorbeeld het submenu-item "Afval" onder het hoofdmenu-item "Wonen en leven" hebben de tekstkleur en de achtergrondkleur in relatie tot elkaar te weinig contrast. De contrastverhouding is 4.04 en moet minimaal 4.5 zijn.
  • Gevolg: Onvoldoende contrast tussen tekst en de bijbehorende achtergrond kan problemen opleveren voor gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, maar kan ook van invloed zijn op vele andere gebruikers, waardoor belangrijke tekst mogelijk geheel niet wordt opgemerkt.
  • Alternatief: De knop "Contrast" bevindt zich rechtsboven in van de website. Hiermee kan de contrastverhouding worden aangepast, zodat tekst beter leesbaar wordt. Dit geldt ook voor de navigatie. Bij de onderliggende items in de navigatie blijft de tekstkleur groen en de achtergrond wit voor een betere leesbare tekst.
  • Maatregel: Aanmelden bij de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de kalender 'Werkzaamheden' wordt dezelfde linktekst gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Bijvoorbeeld in de maand augustus 2020 hebben de linkjes van weeknr. 31 en de datum 31 dezelfde linktekst, namelijk "31".
  • Oorzaak: Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.
  • Gevolg: Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op onze website maken wij gebruik van tegels. Bij deze tegels wordt dezelfde linktekst gebruikt bij zowel de link van de tegel als bij de link van de afbeelding.
  • Oorzaak: Afbeeldingen van de tegels fungeren ook als link.
  • Gevolg: Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Niet alle PDF documenten op www.derondevenen.nl voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Oorzaak: Deze documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt doordat de kennis nog niet aanwezig is hoe een document toegankelijk kan worden gemaakt.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Soms zijn PDF documenten niet met de voorleestool voor te lezen en/of de toepassing van de (koppen)structuur is niet juist.
  • Alternatief: Bezoekers die hier hinder van ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan graag samen naar een passende oplossing. Gemeente De Ronde Venen is bereikbaar via telefoonnummer 0297-291616 of per e-mail gemeente@derondevenen.nl.
  • Maatregel: Voor het webteam is in het najaar van 2020 een training in digitale toegankelijkheid ingepland om de kennis over onder andere het toegankelijk maken van documenten tot hun te nemen. In de tussentijd maakt de gemeente een inventarisatie welke documenten toegankelijk moeten worden gemaakt en past deze waar nodig aan. Hierbij worden ook werkwijzen aangepast binnen de organisatie. De pdf-formulieren op de website zijn een uitzondering. Deze formulieren zijn bedoeld om te downloaden, uit te printen, in te vullen en op te sturen of bij de gemeente af te geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente De Ronde Venen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707