Verklaring van Campagnetoolkits

Status toegankelijkheid https://www.campagnetoolkits.nl/

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Campagnetoolkits.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Publiek & Communicatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Campagnetoolkits gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Publiek & Communicatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Campagnetoolkits en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Co├Ârdinator Cluster Campagnemanagement DPC.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via m.duijvestein@minaz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Campagnetoolkits : voldoet gedeeltelijk

De website Campagnetoolkits is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Publiek & Communicatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/mi1tcdqdcV8Dy3oqeKHM
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-05-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Publiek & Communicatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de audio is geen tekstueel alternatief aanwezig.

  • Oorzaak:

   Alternatief in tekst is niet geplaatst

  • Gevolg:

   Alternatief in tekst is niet beschikbaar

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Alternatief in tekst plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de video is geen audiodescriptie of media-alternatief aanwezig.

  • Oorzaak:

   Er is geen is geen audiodescriptie of media-alternatief geplaatst

  • Gevolg:

   Er is geen audiodescriptie of media-alternatief beschikbaar

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Audiodescriptie of media-alternatief plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de video is geen audiodescriptie aanwezig.

  • Oorzaak:

   Bij de video is geen audiodescriptie geplaatst

  • Gevolg:

   Bij de video is geen audiodescriptie beschikbaar

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Bij de video is een audiodescriptie plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als kop

  • Oorzaak:

   Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als kop

  • Gevolg:

   Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als kop

  • Alternatief:

   Geen alternattief

  • Maatregel:

   Koppen in het document zijn markeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Reeds opgelost

  • Oorzaak:

   Reeds opgelost

  • Gevolg:

   Reeds opgelost

  • Alternatief:

   Reeds opgelost

  • Maatregel:

   Reeds opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   De volumeregelaar opent onmiddelijk als de geluidsknop focus krijgt

  • Gevolg:

   Verwarrend of onbruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat volumeregelaar niet opent bij focus of alleen gesloten kan worden door de focus te verplaatsen. De uitvoering van deze maatregel brengt geen onevenredige last met zich mee.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken. De uitvoering van deze maatregel brengt geen onevenredige last met zich mee.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Reeds opgelost

  • Oorzaak:

   Reeds opgelost

  • Gevolg:

   Reeds opgelost

  • Alternatief:

   Reeds opgelost

  • Maatregel:

   Reeds opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Reeds opgelost

  • Oorzaak:

   Reeds opgelost

  • Gevolg:

   Reeds opgelost

  • Alternatief:

   Reeds opgelost

  • Maatregel:

   Reeds opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Reeds opgelost

  • Oorzaak:

   Reeds opgelost

  • Gevolg:

   Reeds opgelost

  • Alternatief:

   Reeds opgelost

  • Maatregel:

   Reeds opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Publiek & Communicatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928