Verklaring van Campagnetoolkits

Status toegankelijkheid
https://www.campagnetoolkits.nl/

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 08-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Campagnetoolkits.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Publiek & Communicatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Campagnetoolkits gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Publiek & Communicatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Campagnetoolkits en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Coördinator Cluster Campagnemanagement DPC.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [campagnemanagement@minaz.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Campagnetoolkits : voldoet gedeeltelijk

De website Campagnetoolkits is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Publiek & Communicatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/mi1tcdqdcV8Dy3oqeKHM
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-05-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele apps worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Publiek & Communicatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de audio is geen tekstueel alternatief aanwezig.
  • Oorzaak: Alternatief in tekst is niet geplaatst
  • Gevolg: Alternatief in tekst is niet beschikbaar
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Alternatief in tekst plaatsen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de video is geen audiodescriptie of media-alternatief aanwezig.
  • Oorzaak: Er is geen is geen audiodescriptie of media-alternatief geplaatst
  • Gevolg: Er is geen audiodescriptie of media-alternatief beschikbaar
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Audiodescriptie of media-alternatief plaatsen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de video is geen audiodescriptie aanwezig.
  • Oorzaak: Bij de video is geen audiodescriptie geplaatst
  • Gevolg: Bij de video is geen audiodescriptie beschikbaar
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Bij de video is een audiodescriptie plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als kop
  • Oorzaak: Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als kop
  • Gevolg: Koppen in het document zijn niet gemarkeerd als kop
  • Alternatief: Geen alternattief
  • Maatregel: Koppen in het document zijn markeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Reeds opgelost
  • Oorzaak: Reeds opgelost
  • Gevolg: Reeds opgelost
  • Alternatief: Reeds opgelost
  • Maatregel: Reeds opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen.
  • Oorzaak: De volumeregelaar opent onmiddelijk als de geluidsknop focus krijgt
  • Gevolg: Verwarrend of onbruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Zorgen dat volumeregelaar niet opent bij focus of alleen gesloten kan worden door de focus te verplaatsen. De uitvoering van deze maatregel brengt geen onevenredige last met zich mee.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.
  • Oorzaak: Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken. De uitvoering van deze maatregel brengt geen onevenredige last met zich mee.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Reeds opgelost
  • Oorzaak: Reeds opgelost
  • Gevolg: Reeds opgelost
  • Alternatief: Reeds opgelost
  • Maatregel: Reeds opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Reeds opgelost
  • Oorzaak: Reeds opgelost
  • Gevolg: Reeds opgelost
  • Alternatief: Reeds opgelost
  • Maatregel: Reeds opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Reeds opgelost
  • Oorzaak: Reeds opgelost
  • Gevolg: Reeds opgelost
  • Alternatief: Reeds opgelost
  • Maatregel: Reeds opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Publiek & Communicatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707