Verklaring van Gemeente Middelburg

Status toegankelijkheid https://www.middelburg.nl

Gemeente Middelburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Middelburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Middelburg.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Middelburg is beschikbaar via de link https://www.middelburg.nl/Mediatheek/Documenten_Bestuur_organisatie/Toegankelijkheidstoets_stand_van_zaken_en_rapport

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Middelburg van Gemeente Middelburg voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Middelburg .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webredactie@middelburg.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Middelburg

De gemeente Middelburg streeft naar een toegankelijke online dienstverlening. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid onze websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties.

In het vierde kwartaal van 2020 wordt een nieuwe website www.middelburg.nl gebouwd die voldoet aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Deze nieuwe website is per 1 januari 2021 online. We inventariseren Daarnaast welke subsites we gaan uitfaseren en welke we behouden en toegankelijk maken.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Middelburg : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Middelburg is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als het contactformulier is ingevuld kom je op een scherm waar je je invoer kan controleren. Achter elke regel staat een plaatje met een potloodje waarmee bedoeld wordt dat je die gegevens kan wijzigen (als je erop klikt). De alternatieve tekst voor hulpsoftware ontbreekt. Zorg dat "Wijzig" voor hulpsoftware opgenomen is in de link.
  • Oorzaak: Dit is iets dat bij onze leverancier van het CMS (Green Valley) moet worden opgelost. De leverancier heeft dit probleem bij de ontwikkelafdeling aangemeld. Op het moment van publicatie van deze toegankelijkheidsverklaring (augustus 2019) is het nog niet opgelost.
  • Gevolg: Op dit punt, voldoet de toegankelijkheid nog niet.
  • Alternatief: Als bezoekers problemen met de toegankelijkheid ervaren en het contactformulier niet kunnen of willen gebruiken, kunnen zij een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.
  • Maatregel: In het vierde kwartaal van 2020 wordt een nieuwe website www.middelburg.nl gebouwd die voldoet aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Deze nieuwe website is per 1 januari 2021 online.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De bevindingen voor te laag contrast is allemaal geconstateerd in de hoog contrastmodus van de site. Op de homepage heeft de actieve tab-knop Online regelen een witte letter. Bij focus wordt de knop oranje. Het contrast is in deze combinatie te laag, 3,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. De vraag "Wat vindt u van deze pagina?" heeft een te laag contrast (wit op groen/blauw). Het contrast is 3,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. In het zoekscherm wordt het resultaat getoond beginnend met bijvoorbeeld "4 resultaten voor ‘rijbewijs verlengen'". De grijze tekst op witte achtergrond heeft een te laag contrast, 2,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Als je met de muis op de Zoek-knop staat is het contrast te laag van de grijze knop met witte tekst. Deze is 3,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.
  • Oorzaak: Dit is iets dat in de template moet worden verbeterd.
  • Gevolg: Het contrast is niet op alle plekken (ook niet in de hoog-contrast-modus) voldoende.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: In het vierde kwartaal van 2020 wordt een nieuwe website www.middelburg.nl gebouwd die voldoet aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Deze nieuwe website is per 1 januari 2021 online.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij Afspraak maken is een groene knop: Toevoegen. Het contrast hiervan is in het donkere deel van de knop al te laag; Bij Afspraak maken krijg je bij een foutmelding in stap 3/4 de melding in een bruinige kleur. Het contrast van de balk in combinatie met de letterkleur is te laag.
  • Oorzaak: De leverancier van onze afsprakenmodule Qmatic zal dit moeten aanpassen. Wij zijn met hen in gesprek hierover.
  • Gevolg: Mogelijk hebben bezoekers moeite met het lezen van deze onderdelen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Wij zijn in gesprek met de leverancier. Als deze niet genegen is de module aan de toegankelijkheidseisen aan te passen, zullen we op termijn naar een andere tool moeten uitkijken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het herschalen wordt in de code tegengehouden. Bovenin de code staat <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />. Zorg dat gebruikers op elk device content kunnen vergroten en verkleinen.Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Oorzaak: Dit moet worden opgelost in de techniek bij onze leverancier Green Valley
  • Gevolg: Mogelijk kan niet iedereen met hulptechnologie de pagina goed lezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: In het vierde kwartaal van 2020 wordt een nieuwe website www.middelburg.nl gebouwd die voldoet aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Deze nieuwe website is per 1 januari 2021 online.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De sessie voor het maken van een afspraak wordt geëindigd zonder melding met de mogelijkheid om de sessie te verlengen. Je raakt zo alle reeds ingevoerde gegevens kwijt.
  • Oorzaak: Dit zit in de techniek van de tool die Qmatic ons geleverd heeft.
  • Gevolg: Mensen die veel tijd nodig hebben om een afspraak in te vullen, ondervinden mogelijk problemen met het online maken van een afspraak.
  • Alternatief: Er kan ook altijd telefonisch een afspraak gemaakt worden.
  • Maatregel: We zijn hierover met de leverancier Qmatic in gesprek.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 6. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij een foutieve datum 31-2-1983 in de afsprakenmodule verschijnt er geen duidelijk foutmelding.
  • Oorzaak: Dit zit in de tool die wij van Qmatic afnemen.
  • Gevolg: Mogelijk plant iemand die niet goed ziet hierdoor een afspraak op een onbestaand tijdstip?
  • Alternatief: Afspraken kunnen ook altijd telefonisch gemaakt worden.
  • Maatregel: De tool moet worden aangepast door Qmatic. Wij zijn hierover met hen in gesprek.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde accordion, oftwel stukken tekst die door middel van een klik zichtbaar en onzichtbaar gemaakt kunnen worden. In de code wordt gebruik gemaakt van aria-expanded om aan te geven of de tekst is ingevouwen of uitgevouwen. Zodra je één van de items uitklapt, wordt overal aria-expanded op true gezet. Dat zou alleen moeten gebeuren op het geopende item. Dit kan op meerdere pagina's voorkomen.
  • Oorzaak: Dit is iets dat in de techniek moet worden aangepast bij de leverancier van ons CMS van Green Valley.
  • Gevolg: Niet bekend.
  • Alternatief: Niet van toepassing
  • Maatregel: In het vierde kwartaal van 2020 wordt een nieuwe website www.middelburg.nl gebouwd die voldoet aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Deze nieuwe website is per 1 januari 2021 online.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Middelburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123