Verklaring van staatsexamensnt2.nl

Status toegankelijkheid https://www.staatsexamensnt2.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website staatsexamensnt2.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College voor Toetsen en Examens is beschikbaar via de link https://www.cvte.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College voor Toetsen en Examens gepubliceerde informatie blijkt dat de website staatsexamensnt2.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van staatsexamensnt2.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Hebben we niet op tijd gereageerd of bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u de klachtprocedure College voor Toetsen en Examens volgen.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 Niet-tekstuele content

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/ staan een aantal iconen. Dit zijn decoratieve afbeeldingen Deze iconen moeten genegeerd worden door hulpsoftware. Veel van deze iconen hebben ook een dubbele title. Hier moet gewoon één title element gebruikt worden binnen het svg element. 

Oplossing: De elementen zijn aangepast.

SC 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) 

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/item/examenonderdelen, https://www.staatsexamensnt2.nl/item/voorlichtingsfilms-staatsexamens en https://www.staatsexamensnt2.nl/item/state-exams-dutch-as-a-second staan diverse video’s. Voor deze video’s is ondertiteling nodig voor mensen die doof of slechthorend zijn. 

Oplossing: er is ondertiteling toegevoegd aan de video’s.

SC 1.3.1 Info en relaties

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/item/examenonderdelen staat een datatabel onder de koptekst "Schrijven". De twee kolomkoppen in de datatabel zijn niet in een th element geplaatst. Alle kolom- en rijkoppen moeten worden opgemaakt met th elementen, zodat hulpsoftware ook begrijpt dat het koppen zijn in plaats van data. Nu is er een strong element gebruikt voor de visuele opmaak.
 • Zo is het strong element ook gebruikt binnen de lijst direct onder de datatabel. Het strong element is niet bedoeld voor het vetgedrukt weergeven van deze teksten. 
 • Onder de lijst staat ook een koptekst "Gebruik woordenboek". Ook hiervoor is een strong element gebruikt. Ook dit is niet de bedoeling. Gebruik hier liever een h3 element. Bovenstaande problemen komen op meer plekken voor binnen de webpagina.

Oplossing: Strong wordt een span in de class bold. 

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/item/examenonderdelen staat een lijst onder de datatabel voor "schrijven". Dit is één lijst bestaande uit 3 onderdelen. In de code is dit echter opgemaakt uit drie afzonderlijke lijsten elk met maar één onderdeel. Dat is niet de bedoeling van lijsten. Gebruik hier dus één lijst met drie onderdelen. Dit probleem komt op meer plekken voor. Ook bij de lijst onder de datatabel voor "Spreken".

Oplossing: dit is opgelost door hier alsnog één lijst van te maken met drie oplossingen.

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/taalcursussen-en-examentraining staan een aantal select elementen met de teksten "Alle provincies", "Alle plaatsen", enz. Deze zijn in een datatabel geplaatst en opgemaakt met th elementen. Deze select elementen zijn echter geen kopteksten en dus moeten ook geen th elementen gebruikt worden. Beter is ook om hier helemaal geen datatabel te gebruiken, want alleen de select elementen staan in deze datatabel. Er is verder geen data. De content eronder staat namelijk in een andere datatabel.

Oplossing: Dit is opgelost door er een selectmenu van te maken.

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/taalcursussen-en-examentraining staat een lange datatabel. In de eerste kolom staan vetgedrukte teksten. Deze zijn met het strong element opgemaakt. Hiervoor is het strong element echter niet bedoeld. Gebruik hier liever CSS of een h2 element. Binnen deze tabel staan in de tweede kolom hier en daar ook korte lijsten. Deze lijsten zijn niet met lijstopmaak opgemaakt.

Oplossing: Hier is het strong-element weggehaald. Het betreft een header-cel, waar verder geen heading-element meer in hoeft te staan. Dit is in het CSS geregeld.

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/item/nieuwsbrief staat een overzicht van nieuwsartikelen per jaar. In plaats van dat hier één lijst is gebruikt bestaande uit drie items (door één ul en drie li elementen) is gebruik gemaakt van drie losse lijsten met elk één item. Dat is niet de bedoeling. 

Oplossing: Dit is opgelost door er inderdaad één lijst per jaar van te maken. (één ul-element met li-elementen).

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/item/state-exams-dutch-as-a-second  staat een geordende lijst onder de kop "Information Clips". Dit is echter niet opgemaakt als één lijst met vier onderdelen, maar uit vier afzonderlijke lijsten. Dit moet één lijst zijn. 
 • Ook worden op deze pagina strong elementen gebruikt voor het aangeven van kopteksten en in de lijst. Daarvoor is het strong element niet bedoeld. De oplossing is dat hier één lijst van gemaakt wordt met vier onderdelen.

Oplossing: Hier is het strong-element weggehaald. En vervangen door een heading-element.

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/nieuws/20200618/taal-de-werkvloer-op-3-tips- voor staat een inleidende alinea met vetgedrukte tekst. Deze is in zijn geheel opgemaakt met het strong element. Daar is het strong element niet voor bedoeld. 

Oplossing: Hier is het strong-element weggehaald en de CSS is aangepast.

 • De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. 

Oplossing: De brochure is verwijderd.

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/stel-uw-vraag?ref=vir0eooivfta staat een formulier. Het fieldset element wordt ook gebruikt voor ieder los invoerveld binnen een fieldset. Een fieldset element is bedoeld om meerdere invoervelden te groeperen. Binnen die groep is het niet de bedoeling om losse invoervelden ook nog een keer te 'groeperen' binnen een fieldset. Er is dan namelijk geen sprake van een groep en officieel moeten ze dan ook allemaal een legend element krijgen. Alle losse fieldset elementen kunnen beter verwijderd worden.    

Oplossing: De overbodige fieldset elementen zijn verwijderd.

SC 1.3.5  Inputdoel identificeren    

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/stel-uw-vraag?ref=vir0eooivfta staat een formulier waarin ook persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden. Bij de invoervelden voor deze persoonlijke informatie (bijvoorbeeld "Naam", "Postcode" of "Woonplaats") is een autocomplete attribuut nodig met de juiste waarde (Bijvoorbeeld autocomplete="name"). Dit is nodig zodat hulpsoftware kan helpen bij het invullen van deze invoervelden. 

Oplossing: Er is een autocomplete attribuut toegevoegd aan het formulier.

SC 1.4.3 Contrast (minimum)    

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/ staan een aantal links. Als de links al wel een  keer gevolgd zijn is de kleur van de link lichtgrijs. Het contrast daarvan op de lichtpaarse achtergrond is te laag. Deze is namelijk slechts 3,7:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Bovenstaand probleem komt ook op andere pagina's voor.

Oplossing: Het contrast is aangepast/verbeterd.

 • In Chome, Edge en Firefox is de placeholder tekst in het zoekveld slecht leesbaar. Dit komt omdat het contrast van de tekst "Zoekterm" te laag is.    

Oplossing: Het contrast is verbeterd door het woordje ‘Zoekterm’ donkerder te maken.

 • In onderstaand PDF document komen teksten voor met een te laag contrast. Zie: https://www.staatsexamensnt2.nl/document/brochure-staatsexamens-nt2-2020/f=/1498_CvTE_NT2_brochure2020_def.pdf.

Oplossing: De brochure is verwijderd.

SC 1.4.4 Herschalen van tekst 

 • Als de website bekeken wordt bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200%, dan is niet alle informatie of functionaliteit nog beschikbaar. Zo verdwijnt op iedere pagina de tekst "College voor Toetsen en Examens" naast het rijksoverheidslogo. Ook verdwijnt op iedere pagina een link in de vorm van een icoontje met een pijltje naar boven om naar het begin van de pagina terug te gaan.    

Oplossing: Het CSS is aangepast zodat alle informatie getoond wordt.

SC 1.4.11  Niet-tekstueel contrast    

 • Op de homepage staat een carroussel met daaronder een paar interactieve componenten om de slides in de carroussel te kunnen  bedienen. Zowel de "Pauze" knop als de bolletjes voor de niet-actieve slides hebben een te laag contrast van slechts 1,8:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen dus moeite hebben om deze te zien.    

Oplossing: De knopjes zijn donkerder gemaakt, waardoor het contrast is verbeterd.

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/stel-uw-vraag?ref=vir0eooivfta staat een formulier. De tekst invoervelden zijn hier te herkennen aan de grijze rand die erom heen staat. Het contrast van deze grijze rand is echter heel laag, namelijk 1,6:1. Dit moet minimaal 3:1 zijn, zodat slechtzienden ook zien waar het invoerveld zich precies bevindt.    

Oplossing: De grijze rand is donkerder gemaakt, waardoor het contrast is verbeterd.

SC 1.4.12  Tekstafstand    

 • Op iedere pagina staat een hoofdmenu. Als de stijlen uit dit succescriterium worden toegepast op de tekst van het hoofdmenu pas de tekst niet meer goed naast elkaar en komt onder elkaar te staan. Het onderste woord wordt dan moeilijk leesbaar omdat deze aan de onderkant grotendeel wegvalt. De balk schaalt niet mee met de tekst maar heeft een vaste hoogte. De hoogte zou zich juist moeten aanpassen aan de ruimte die de tekst nodig heeft.

Oplossing: Dit is aangepast door een wijziging door te voeren in het CSS.

SC 1.4.13 Content bij aanwijzen of focussen    

 • Op iedere pagina staat een hoofdmenu. Als met de muis over de hoofdmenulinks gegaan wordt verschijnt een uitklapmenu. Deze content die verschijnt bij een hover is 'persistent' en 'hoverable', maar niet 'dismissable'. Het uitklapmenu moet te verwijderen zijn zonder dat de muis van de hoofdmenulink verwijderd wordt. Bijvoorbeeld door middel van de Escape toets.

Oplossing: er is voor gezorgd dat je het menu nu volledig met toetsenbord kan bedienen, inclusief escapetoets voor het weghalen van het uitklapmenu.

SC 2.1.4 Sneltoetsen tekentoets

 • Op onder andere pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/item/examenonderdelen staan YouTube video’s ge-embed. In de videospeler zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de 'm' om het geluid te dempen en de 'c' om de ondertiteling aan of uit te zetten. Deze sneltoetsen kunnen een probleem opleveren voor mensen die met spraakbedieningssoftware werken. Een mogelijke oplossing is om de parameter disablekb="1" toe te voegen aan de URL van de video in de embedcode. Dit probleem doet zich voor bij alle YouTube videos op de website.

Oplossing: De parameter disablekb="1" is toegevoegd aan de embedcode.

SC 2.4.1 Blokken omzeilen

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/ staat een skiplink ("Naar de hoofdinhoud") helemaal aan het begin van de webpagina. Deze wordt ook zichtbaar als de toetsenbordfocus er op komt. De skiplink gaat echter niet naar de eerste unieke inhoud. Dat is namelijk de carrousel. De skiplink slaat deze ook over en gaat naar de content rechts van de carrousel.  Dat is niet de bedoeling. De skiplink moet de repeterende content overslaan en niet meer. De skiplink kan dus beter verwijzen naar het id met de waarde "content" in plaats van "c_inhoud_site". Dit probleem komt op meer pagina's voor.

Oplossing: De skiplink verwijst nu naar de content.

SC 2.4.2 Paginatitel

 • Onderstaand PDF document heeft geen titel gekregen in de bestandseigenschappen. Zie: https://www.staatsexamensnt2.nl/document/brochure-staatsexamens-nt2-2020/f=/1498_CvTE_NT2_brochure2020_def.pdf 

Oplossing: De brochure is verwijderd.

SC 2.4.5 Meerdere manieren

 • Er is geen sitemap aanwezig, maar wel een zoekmachine. Deze zoekmachine werkt echter heel beperkt. Alleen met heel specifieke zoekwoorden kunnen resultaten gevonden worden. Hierdoor voldoet de website niet aan dit succescriterium, omdat deze pagina's maar op één manier te vinden zijn.

Oplossing: er komt een full tekst zoekfunctie als oplossing.

SC 2.4.7 Focus zichtbaar

 • Op iedere pagina verschijnt een icoon onderaan de pagina als naar beneden gescrold wordt. Als met het toetsenbord wordt genavigeerd en de focus komt op deze link, dan is de focus niet zichtbaar.

Oplossing: De focus is toegevoegd aan deze link.

SC 2.5.3 Label in naam

 • Op iedere pagina staat een zoekveld bovenaan. De visuele tekst hierbij is de placeholdertekst "Zoekterm". Dit visuele en zichtbare label komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van het zoekveld. Die bestaat uit het verborgen label "Zoek:" en de title tekst "tik uw trefwoord in ...". De zichtbare tekst moet minimaal terugkomen in de toegankelijkheidsnaam.

Oplossing: De term is in html aangepast, zodat het correspondeert.

SC 3.1.1 Foutindicatie

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/stel-uw-vraag?ref=vir0eooivfta staat een formulier. Als verplichte velden leeg gelaten worden verschijnt  er geen goede foutmelding. De melding is dan bijvoorbeeld "In het veld "Naam" moet altijd wat ingevuld worden". Dit is meer een instructie en geen foutmelding. Een foutmelding zou kunnen zijn "In het veld "Naam" is niets ingevuld".

Oplossing: de fouten worden nu allemaal tegelijk gemeld zowel bovenin een meldingenblokje als onder het in te vullen veld in het formulier.

SC 4.1.1 Parsen

 • Op pagina https://www.staatsexamensnt2.nl/item/aanmelden-en-uitslag-2 staat bovenaan een inhoudsopgave. De links in deze inhoudsopgave zijn in twee kolommen verdeeld. Hiervoor is één lijst gebruikt. Deze lijstopmaak bevat fouten. Hier moeten dus eigenlijk twee lijsten gebruikt worden, zodat het nesten wel goed gaat. Nu levert het parsen problemen op.

Oplossing: De fouten zijn weggehaald, waardoor het nesten niet meer aan de orde is.
 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website staatsexamensnt2.nl : voldoet gedeeltelijk

De website staatsexamensnt2.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College voor Toetsen en Examens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cvte.nl/documenten/rapporten/2020/10/19/toegankelijkheidsonderzoek-staatsexamensnt2.nl-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College voor Toetsen en Examens dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de site staan diverse video’s waar tekst in beeld staat. Voor alle visuele informatie moet equivalente informatie geleverd worden in het audiospoor. Dit is nu niet overal het geval.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden kunnen nu niet alle informatie in de video's tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Als alternatief voor het horen van de informatie in de video mag er ook een volledig uitgeschreven tekst op de pagina aangeboden worden. Deze tekst kan dan voorgelezen worden door de voorleessoftware die mensen die blind zijn gebruiken. Ze kunnen dan alsnog alle informatie tot zich nemen.

  • Maatregel:

   Er zal onderzocht worden hoe dit verbeterd kan worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het ontbreekt ons momenteel nog aan kennis over hoe je audiodescriptie maakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op de site staan diverse video’s waar tekst in beeld staat. Voor alle visuele informatie moet equivalente informatie geleverd worden in het audiospoor. Dit is nu niet overal het geval.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden kunnen nu niet alle informatie in de video's tot zich nemen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Er zal onderzocht worden hoe dit verbeterd kan worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het ontbreekt ons momenteel nog aan kennis over hoe je audiodescriptie maakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Het ontbreekt ons momenteel nog aan kennis over het maken van audiodescriptie bij video's.

  • Oorzaak:

   Het ontbreekt ons momenteel nog aan kennis over het maken van audiodescriptie bij video's.

  • Gevolg:

   Er zijn nog geen audiodescripties toegevoegd aan de video's.

  • Alternatief:

   Er is wel al ondertiteling toegevoegd aan de video's.

  • Maatregel:

   De focus ligt eerst op het oplossen van de overige toegankelijkheidspunten, zodat de site in ieder geval op veel punten beter wordt. Daarna zal er onderzocht worden hoe het punt audiodescriptie aangepakt kan worden .

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het ontbreekt ons momenteel nog aan kennis over hoe je audiodescriptie maakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

College voor Toetsen en Examens geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door College voor Toetsen en Examens nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209