Verklaring van www.RDW.nl

Status toegankelijkheid https://www.rdw.nl

RDW is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

RDW streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.RDW.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van RDW is beschikbaar via de link https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door RDW gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.RDW.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver RDW is gevorderd met de toegankelijkheid van www.RDW.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van RDW .
Functie: Directeur bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Melden toegankelijkheidsproblemen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het formulier Melden toegankelijkheidsproblemen (link naar: https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring/toegankelijkheidsproblemen)

U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord. We onderzoeken het probleem en koppelen graag aan u terug hoe we de informatie voor u toegankelijk kunnen maken.

 

Aanvullende informatie van RDW

Op dit moment worden verschillende problemen met toegankelijkheid opgelost, zowel op gebied van content als op technisch vlak. In de toegangelijkheidsverklaring zijn daarom twee data genoemd waarop problemen zullen zijn opgelost.  

de volgende zaken zijn inmiddels opgelost:
1.1.1.: 
Sommige  niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft geen (duidelijk) tekstalternatief. bv afbeeldingen.Gebruik een titleattribuut niet om informatie te dubbelen. Daar is het niet voor bedoeld.

Gevolg: Als de tekst van het document die de uitleg bevat niet helder genoeg is, dan kunnen deze screenshots voor screenreadergebruikers in hun betekenis onduidelijk zijn.
Op het moment dat het title-attribuut wel wordt ondersteund krijgt een aantal mensen met hulpapparatuur informatie dubbel aangeboden.

1.3.1. Info en relaties (niveau A)
1. De 2e kolomkop in de tarieventabel is leeg en bevat geen informatie welke informatie in de cellen onder de kolom te vinden is.

Gevolg: de tabel is niet goed toegankelijk
Oplossing: Plaats een kolomkop met de tekst 'bedrag' in  boven het bedrag in de tarieftabel

Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum)
De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: 'Grote tekst', 'Incidenteel', 'Logotypes'. 
• De breadcrumbs in zoekresultaten en de pdf aanduidingen hebben te weinig contrast
.  de 'x' om een zoekwoord/-term te verwijderen heeft te weinig contrast
- titel video op dossiers/uitstoot-dieselauto's heeft oranje letters op witte ondergrond = onvoldoende contrast tussen de twee kleuren
- inzoomen op 200% op homepage geeft te weinig contrast op de links 'Zakelijk'en 'Over RDW
Oplossing: contrastratio is verbeterd

1.4.4.Herschalen van tekst:Https://www.rdw.nl - bij een schermbreedte van 1280px en 200% zoom verdwijnen de links 'inloggen' en 'contact'. ook bij mobiel niet zichtbaar. Herstellen, ook voor gebruikers zonder beperking is nodigOplossing: Zorgen dat -mbv de beschikbare technische middelen -  geschaald kan worden tot 200% zonder verlies van content en functionaliteit

2.4.3. Focusvolgorde  - focusvolgorde is niet voldoende (aanwezig)       In het header gebied (topmenu's, categorie, zoeken, home knop) wijkt de focusvolgorde af van de visuele volgorde.
• Homepage (https://www.rdw.nl/) Binnen de content van deze pagina schiet de focus van rechts naar links.
oplossing: Pas een juiste focusvolgorde toe

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.RDW.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.RDW.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens RDW dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-07-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart RDW dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   fklfjlg gaga

  • Gevolg:
   1. Als de tekst van het document die de uitleg bevat niet helder genoeg is, dan kunnen deze screenshots voor screenreadergebruikers in hun betekenis onduidelijk zijn.
   2. Op het moment dat het title-attribuut wel wordt ondersteund krijgt een aantal mensen met hulpapparatuur informatie dubbel aangeboden.
  • Alternatief:

   1.2 - geen beschikbaar alternatief

  • Maatregel:
   1. Maak tekstalternatieven voor bv afbeeldingen zodat het voor gebruikers met screenreaders duidelijk wordt of een afbeelding decoratief is of van betekenis. Een alt tekst alleen voor een korte beschrijving gebruiken
   2. title-attribuut verwijderen op afbeeldingen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er mist ondertiteling op meerdere video's zodat het voor doven en slechthorenden niet te volgen is waarover het gaat

  • Oorzaak:

   geen ondertiteling beschikbaar in video's

  • Gevolg:

   doven en slechthorenden kunnen de inhoud en betekenis van video's niet volgen

  • Alternatief:

   toegankelijke transcriptie (?)

  • Maatregel:

   voeg ondertiteling toe aan alle beschikbare video's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   in de video 'RDW - nieuwe methode om emissietest uit te voeren' komt informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, zoals namen en functies. onderschriften worden niet uitgesproken

  • Oorzaak:

   Onderschriften worden niet uitgesproken

  • Gevolg:

   Blinde en slechtzienden krijgen sommige informatie niet te horen/zien

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Voeg dit toe als mediabestand

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. In de lijst met paginanummers is aan de stijl te zien op welke pagina je je bevindt, en wat de links zijn naar de andere pagina's. Dit is voor hulpapparatuur niet af te leiden uit de code.
   2. Er zijn meerdere navigation landmarks op de pagina (<nav> elementen), maar het verschil er tussen wordt niet aangegeven.
   3. Webformulieren: de invoerknop om een bestand te selecteren heeft geen geassocieerd label.
   4. pdf: voetnoten zijn niet toegankelijk
  • Oorzaak:
   1. er is geen paginatie aangebracht in de code
   2. geen verschil aangegeven tussen navigation landmarks
   3. er is geen geassocieerd label aanwezig voor het invoerveld
   4. er mist een ID
  • Gevolg:
   1. voor gebruikers met hulpapparatuur is niet te zien op welke pagina men zich bevindt
   2. voor gebruikers met hulpapparatuur niet te 'zien' wat de soorten navigatie zijn
   3. voor gebruikers met hulpapparatuur niet duidelijk wat waar bij hoort
   4. ontoegankelijke pdf voor gebr. met hulpapparatuur
  • Alternatief:

   1, 2, 3, 4- er is geen acceptabel alternatief

  • Maatregel:
   1. voeg een aria-current="page" toe aan het list item met class="is-active". Het is ook aan te raden om op de <nav> die hier omheen staat een aria-label toe te voegen met 'paginatie'.
   2. voeg aria-label attributen toe die het soort navigatie aangeven
   3. Verwijs met 'for' in het label naar de id van de input.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   1.Onlogische leesvolgorde in pdf. 2. informatie in pdf (briefhoofd) maakt geen deel uit van de leesvolgorde

  • Oorzaak:
   1. informatie in het briefhoofd is niet goed meegenomen in de leesvolgorde van de pdf
   2. leesvolgorde is niet juist aangebracht waardoor bij opnieuw plaatsen de informatie niet wordt meegenomen
  • Gevolg:
   1. en 2. inhoud is niet logisch te volgen voor een gebruiker met hulpapparatuur
  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:
   1. en 2. Breng een juiste leesvolgorde aan in de pdf-en
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In bepaalde pdf-en wordt gebruik gemaakt van voor gebruikers niet betekenisvolle aanduidingen in teksten. Bv gebruikers die een andere weergave kiezen dan waar de tekstaanduiding voor geldt. Ook heeft de groep mensen die gebruik maken van hulpapparatuur niks aan deze aanduidingen

  • Oorzaak:

   In bepaalde pdf-en wordt gebruik gemaakt van teksten als 'rechtsboven', 'linkerkant' etc.

  • Gevolg:

   gebruik van tekstaanduidingen als 'rechtsboven' , linkerkant etc. zijn niet altijd duidelijk ivm schermaanpassing (responsive of andere weergave). Ook voor gebruikers met hulpapparatuur (screenreader) zijn dit betekenisloze aanduidingrn

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Vermijd in teksten het gebruik van aanduidingen die afhankelijk zijn van zintuigelijke componenten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   zie pag. 19. contrast Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum) De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: 'Grote tekst', 'Incidenteel', 'Logotypes'. Dit is een verkorte tekst van het succescriterium. • De breadcrumbs in zoekresultaten en de pdf aanduidingen hebben te weinig contrast . de 'x' om een zoekwoord/-term te verwijderen heeft te weinig contrast

   • titel video op dossiers/uitstoot-dieselauto's heeft oranje letters op witte ondergrond = onvoldoende contrast tussen de twee kleuren
   • inzoomen op 200% op homepage geeft te weinig contrast op de links 'Zakelijk'en 'Over RDW
  • Oorzaak:

   te weinig contrast

  • Gevolg:

   tekens / woorden niet goed te zien voor een ziend persoon met verminderd zicht

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contrastratio verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Https://www.rdw.nl - bij een schermbreedte van 1280px en 200% zoom verdwijnen de links 'inloggen' en 'contact'. ook bij mobiel niet zichtbaar

  • Oorzaak:

   tekst kan niet voldoende schalen zonder verlies van content

  • Gevolg:

   een deel van het scherm is niet leesbaar voor bezoekers die moeten opschalen naar een hoger percentage dan 150%

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Zorgen dat -mbv de beschikbare technische middelen - geschaald kan worden tot 200% zonder verlies van content en functionaliteit

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Er wordt tekst geplaatst in verschillende afbeeldingen. hierdoor kunnen letters niet worden vergroot wanneer nodig
   • video (proef digitaal aanvragen rijbewijs) heeft ingebakken ondertitels; deze zijn dus niet aanpasbaar
  • Oorzaak:

   content in een afbeelding maakt dat de letters niet kunnen worden vergroot. ingebakken ondertitels zijn niet op een andere manier beschikbaar ; ook in een transcript kunnen ze niet worden getoond

  • Gevolg:
   • mensen met beperkt zicht kunnen de tekst op de afbeelding niet lezen
   • de ingebakken ondertitels van een video zijn niet beschikbaar voor blinden en slechtzienden
  • Alternatief:
   • tekst in de afbeelding ook in de content plaatsen
   • beschikbaar stellen van (niet ingebakken) ondertiteling
  • Maatregel:
   • plaats de tekst in de html/content en niet in de afbeelding. er is dan ook geen gelijkwaardige alt-tekst nodig -beschikbaar stellen van (niet ingebakken) ondertiteling
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Datumprikker op formulieren werkt niet met het toetsenbord

  • Oorzaak:

   technische oorzaak in de WFFM functionaliteit in Sitecore

  • Gevolg:

   een gebruiker die mbv toetsenbord een datum wil kiezen, kan dit niet uitvoeren

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   ander datumformaat kiezen tijdens het ontwerpen van webformulieren; wijzigen van bestaande webformulieren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme aanwezig om blokken tekst die op meerdere pagina's worden herhaald te omzeilen

  • Oorzaak:

   Er worden in de pdf geen kopjes gebruikt waardoor deze niet als bladwijzers kunnen worden gebruikt.

  • Gevolg:

   geen bladwijzers dus geen mogelijkheid identieke blokken tekst te omzeilen

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Voeg bladwijzers toe in de pdf

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een (web)pagina heeft een titel die het doel of onderwerp beschrijft

  • Oorzaak:

   Sommige pagina's (feedback KCM en pdf) hebben geen titel die het onderwerp of doel beschrijven

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor gebruikers (met hulpapparatuur)

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Voeg overal een betekenisvolle titel toe die het doel of onderwerp van de pagina of het document beschrijft

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   focusvolgorde is niet voldoende (aanwezig) In het header gebied (topmenu's, categorie, zoeken, home knop) wijkt de focusvolgorde af van de visuele volgorde • Homepage (https://www.rdw.nl/) Binnen de content van deze pagina schiet de focus van rechts naar links. • Artikel met tabel (https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-kentekenbewijs/nieuwkentekenbewijs- aanvragen) heeft hetzelfde euvel

   • bij inzoomen op 200% is de focusvolgorde in de footer anders dan de visuele volgorde
   • bij een pdf klopt de tabvolgorde niet
  • Oorzaak:

   Geen goede focusvolgorde gebruikt

  • Gevolg:

   Zonder voldoende focusvolgorde wijkt deze af van de visuele volgorde. Hierdoor sprint een (niet-) ziende toetsenbordgebruiker nogal heen en weer. Dit kan verwarrend werken.

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Pas een juiste focusvolgorde toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je op 200% bent ingezoomd is de focusvolgorde in de footer anders dan de visuele volgorde:

  • Oorzaak:

   geen juiste focusvolgorde toegepast

  • Gevolg:

   verwarrend voor de gebruiker

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   pas een juiste focusvolgorde toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taal van de pagina is niet ingesteld op de juiste taal.

  • Oorzaak:

   Lang element heeft de taalaanduiding 'en' terwijl dit vaak 'nl' moet zijn

  • Gevolg:

   foute taalaanduiding van de pagina waardoor hulpsoftware hier niet juist mee om kan gaan (= dit in de foute taal voorleest)

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   wijzig de html-tag lang in 'nl'' waar nodig

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2021
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   sommige onderdelen op de website hebben een foutieve taalaanduiding

  • Oorzaak:

   het element lang bevat niet altijd de juiste waarde.

  • Gevolg:

   foute taalaanduiding van de pagina waardoor hulpsoftware hier niet juist mee om kan gaan (= dit in de foute taal voorleest)

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Pas het lang element op de juiste wijze toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je in het submenu op een item klikt met een pijltje naar beneden, verwacht je meerdere opties maar in plaats daarvan ga direct naar een ander item

  • Oorzaak:

   het pijltje bij het uitklapmenu zorgt voor de verwachting dat er meerdere items zichtbaar worden

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   wijziging in de menu's

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De maatregel moet door de gehele website (menu's) worden doorgevoerd. met een nieuwe website in het vizier (oplevering Q4 2021) is het doorvoeren van deze wijziging niet realistisch
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 18. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pijltjes bij de blokjes staan omlaag gericht als iets kan worden uitgeklapt, en omhoog, als iets kan worden ingeklapt, bijvoorbeeld bij 'Zakelijke diensten afnemen van de RDW'. Bij de vragen in de blokjes is dat precies andersom. Dat is onlogisch.

  • Oorzaak:

   design dingetje dat is doorgevoerd in de technische uitvoering

  • Gevolg:

   onlogisch en geen consistente identificatie

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   wijzigingen in de technische uitvoering doorvoeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   er wordt niet duidelijk aangegeven wat er moet worden ingevuld bij de invulvelden in een formulier

  • Oorzaak:

   er ontbreken duidelijke instructies over het format van een datum bijv. moet worden ingevuld of welk type bestandsformaat als bijlage kan worden meegestuurd

  • Gevolg:

   het ontbreken kan onduidelijkheid tot gevolg hebben waardoor formulieren onjuist worden ingevuld. Hierdoor moeten back offices contact opnemen met de klant om ontbrekende of onjuiste gegevens te krijgen om het verzoek af te handelen. Dit is een (onnodige) belasting voor de klant.

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Voeg duidelijke instructies aan webformulieren toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Fout ingevulde invoervelden op een formulier worden niet altijd voorzien van een duidelijke foutmelding

  • Oorzaak:

   er ontbreken duidelijke meldingen wanneer een gebruiker iets niet of foutief invult

  • Gevolg:

   de gebruiker wordt niet goed geholpen in wat hij/zij moet invullen

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Maak duidelijke foutmeldingen die de gebruiker helpen om de velden op de juiste manier in te vullen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: de tool in SC voor de webformulieren is niet aanpasbaar vwb de foutmeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2020
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat. Er zijn verschillende parsefouten zoals overbodige eindtags, dubbele aanhalingstekens bij alt en title etc.

  • Oorzaak:

   ontwikkelfouten/-tekortkomingen/slordigheden

  • Gevolg:

   geen nette html

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   Oplossen van de parsefouten door de ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het gebruik van role="menu" en role="menuitem" is niet goed. 'Menu' is in ARIA bedoeld om een interactiepatroon aan te duiden zoals dat in desktopapplicaties geldt. Het is niet bedoeld voor navigatiemenu's. Wordt dit toch toegepast op navigatiemenu's, dan wordt het toetsenbordpatroon voor desktopmenu's toegepast. Dit maakt toetsenbordbediening onverwacht. Dit geldt ook voor de menu's onder h1 'Site secties' en de h1 'Services'. De link 'Kies uw voertuig' heeft in de code de role 'menuitem', maar maakt geen deel uit van een menu. Items met role="menuitem" moeten een direct parentelement hebben met role="menu" of "menubar" volgens de ARIA-specificatie. Een soortgelijk issue doet zich voor op pagina's met een submenu zoals de pagina 'Contact' waarbij deze lijst de role 'menu' heeft maar de list items niet de role 'menuitem'. Om dit op te lossen moeten overal de roles met elkaar kloppen (van de lijsten, sublijsten en items), of moeten deze roles er af gehaald worden zodat het een 'normale' link lijst wordt. Wat ook niet klopt is het volgende: Het menu bovenaan met o.a. Particulier, Zakelijk en Over RDW heeft in de code de role 'menubar'. Daaronder staan list items (<li>), maar deze horen niet in een menubar, maar in een 'normale' lijst. De combinatie klopt hier dus niet, waardoor de list items als 'wees' worden gezien. Dit is een afkeuring onder 1.3.1, maar staat hier vermeld, zodat de informatie over deze menu's bij elkaar blijft. De 'lees meer' buttons hebben de attributen aria-expanded en aria-pressed. Ariaexpanded is goed geïmplementeerd, maar aria-pressed zorgt voor verwarring. Wanneer de tekst 'Lees minder' actief is, is de aria-pressed state true. Dit zou betekenen dat het tonen van minder items nu 'aan staat'. Dit is echter niet het geval. Aria-pressed is handig bij toggle buttons waar alles aan of uit staat. Hier kan dit attribuut beter worden weggelaten. Dit geldt ook voor de uitklapbare onderdelen op https://www.rdw.nl/over-rdw/contact • Op pagina: Overzicht Auto (https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto) • Wanneer je bent ingezoomd op 200% en een blok bovenaan de pagina uitklapt, bijvoorbeeld 'Brommer of scooter', klopt het aria-expanded attribuut wel maar de tekst in de link niet. Die staat op 'uitgeklapt' terwijl het blok ingeklapt is. Ditzelfde issue doet zich voor bij de veelgestelde vragen en de footer blokken. • Op pagina: Homepage (https://www.rdw.nl/) • In het uitklapmenu onder 'Kies een voertuig' klopt de aria-expanded status niet. Deze staat op false terwijl het submenu wel open staat. Ook staat aria-pressed op false terwijl hij 'aan' staat. Zie screenshot 'aria-expanded kies voertuig'. In deze lijsten klopt ook de opmaakstructuur niet i.v.m. de role 'menuitem' op de links terwijl de container geen rol van menu heeft (zie ook de bevindingen bij 1.3.1). • Op pagina: Homepage (https://www.rdw.nl/) • De koppen bij de uitklapbare onderdelen hebben ingeklapte onderdelen een span (class="js-collapsible__state-label") met een tekst 'Uitgeklapt' en role="status". De tekst 'uitgeklapt' komt niet overeen met de werkelijke toestand (state) ariaexpanded=" false". role="status" is hier verkeerd gebruikt. Dit is een rol die bedoeld is om de gebruiker alert te maken op wijzigingen in de pagina die hij niet zelf in gang heeft gezet. Inklappen en uitklappen is iets wat de gebruiker zelf doet. Het is hier niet nodig om nog apart met tekst en een rol aan te geven of een onderdeel is ingeklapt of uitgeklapt, omdat het attribuut aria-expanded dat al aangeeft. Verwijder de span. • Het artikel met 'Informatie over het rijbewijs' bevat een aria-labelledby attribuut met een waarde die verwijst naar een element dat niet op de pagina aanwezig is. • De iframe met de video in het dossier Dieselvoertuigen mist een title attribuut. De title moet aangeven wat er in de iframe wordt geladen.

  • Oorzaak:

   niet juist toepassen van de verschillende attributen

  • Gevolg:

   onverwachte situaties voor de gebruiker door verkeerde verwijzingen

  • Alternatief:

   --

  • Maatregel:

   aanpassingen doorvoeren in de broncode/html van de website (attributen o.a. area, title verwijderen / wijzigen etc. )

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Er is (te) weinig bekendheid over, affiniteit met en draagvlak voor toegankelijkheid binnen de organisatie en het management . Toegankelijkheid wordt nog vaak in verband gebracht met blinde mensen. Bij invoering AVG werden sancties uitgevoerd; bij toegankelijkheid is dit niet het geval.

  • Oorzaak:

   Oa door het ontbreken van sancties wanneer een website niet voldoet is er te weinig draagvlak binnen het management om dit goed op te pakken en wordt toegankelijkheid naar achteren geschoven. Onbekendheid met het onderwerp leidt ook tot niet toegankelijke website omdat nodige maatregelen niet worden genomen.

  • Gevolg:

   Een niet volledig toegankelijke website. Maatregelen om de website wel te laten voldoen worden op de lange baan geschoven.

  • Alternatief:

   Een zo goed mogelijk toegankelijke website creëren met de middelen die er wel zijn en mbv de toegankelijkheidsverklaring de issues duidelijk maken. Dwz. content op orde/toegankelijk en issues oplossen die makkelijk op te lossen zijn.

  • Maatregel:
   1. Verhelpen van de issues. 2. Draagvlak creëren door het onderwerp breder bekend te maken in de organisatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Onevenredige last

De maatregelen die RDW heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209