Verklaring van Douane InZicht en CustomsNL inSight

Status toegankelijkheid https://douane-inzicht.nl/

Belastingdienst Douane is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst Douane streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Douane InZicht en CustomsNL inSight .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst Douane is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst Douane gepubliceerde informatie blijkt dat de website Douane InZicht en CustomsNL inSight gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst Douane is gevorderd met de toegankelijkheid van Douane InZicht en CustomsNL inSight en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst Douane .
Functie: Directeur Informatie Management Douane.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst Douane

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Douane InZicht en CustomsNL inSight : voldoet gedeeltelijk

De website Douane InZicht en CustomsNL inSight is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst Douane dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/onderzoeksrapport-https-douane-inzicht-nl-https-customsnl-insight-nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst Douane dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de header staat een carrousel met afbeeldingen zonder alt attributen. Deze afbeeldingen kunnen worden gezien als achtergrond afbeeldingen en hebben dan geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden.

  • Gevolg:

   Zonder een leeg alt-attribuut wordt de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen. Dit komt voor op https://douane-inzicht.nl/ en ook op de Engelse homepage (https://customsnl-insight.nl/) voor. --> probleem voor voorleessoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beschrijvende naam bij de content bieden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/paginabestaatniet staan een h1 kop en een h4 kop. De h4 kop heeft geen content onder zich en is daardoor geen kop. Dit moet anders opgemaakt worden.

  • Gevolg:

   Koppen zijn niet om tekst mee te stylen. Koppen zijn om structuur aan te brengen op de pagina. Koppen hebben ook een hiërarchie. Bijvoorbeeld de h1 kop is de kop van de pagina. De koppen die daaronder vallen zijn dan bijvoorbeeld h2 koppen en de koppen die daaronder vallen h3 koppen etc. Zo is de structuur van de pagina duidelijk en kan dit ook worden doorgegeven aan hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staat een invoerveld waar het e-mailadres van de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van dit veld kan niet programmatisch bepaald worden. https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.https://douane-inzicht.nl/https://douane-inzicht.nl/article/320666618https://www.customsnl-insight.nl/

  • Gevolg:

   Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen --> problemen bij invullen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/article/327460703 staan in de laatste alinea links in de tekst die alleen zijn te onderscheiden door kleurverschil. De normale tekst is grijs en de links zijn groen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperking kunnen op deze manier moeilijk de tekst waarnemen

  • Alternatief:

   Gebruik niet alleen kleur om informatie over te brengen maar bijv ook onderstreping

  • Maatregel:

   ---> onderstreping toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ en https://customsnl-insight.nl/ hebben de witte teksten in de carrousel op sommige afbeeldingen een te laag contrast met de achtergrond. Bijvoorbeeld ‘NL| EN’ op de grijze achtergrond van het gebouw een contrast van onder andere 2,1:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperking kunnen hier hinder van ervaren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ en https://customsnl-insight.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 vallen de tekst en het zoekveld over elkaar heen waardoor het niet leesbaar is. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De tekst bij het logo is verdwenen en een stuk tekst in de carrousel staat buitenbeeld. Dit is verlies van content. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Verlies van content

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing om tekst te laten herschalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ staat een afbeelding van de tekst ‘Douane inZicht’. Hier kan beter normale tekst van worden gemaakt, zodat deze kan worden aangepast met een stylesheet. Dit komt ook op de Engelstalige pagina voor, zie https://customsnl-insight.nl/

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen. Tekst in HTML is namelijk met een eigen stylesheet naar wensen op te maken. In een eigen stylesheet kies je bijvoorbeeld voor- en achtergrondkleur, lettertype of lettergrootte, zodat de tekst aangepast wordt aan jouw wensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst met HTML plaatsen en niet met afbeelding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ en https://customsnl-insight.nl/ is het zoekveld niet zichtbaar bij een breedte van 320px.

  • Gevolg:

   Verlies van content en functionaliteit

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   ---> technische aanpassing website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ en https://customsnl-insight.nl/ als de toetsenbord focus op de zoekknop komt verdwijnt het zoekveld en is niet meer terug te halen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Verlies functionaliteit website en bemoeilijkt gebruik voor mensen met een fysieke beperking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Hier moeten aanpassingen voor worden gedaan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/article/322513811 staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element zetten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op betreffende webpagina’s staat een carrousel van afbeeldingen welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden.

  • Gevolg:

   Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen voorfaciliteit waarmee carrousel op pauze kan worden gezet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's van de sites https://douane-inzicht.nl/en https://customsnl-insight.nl/ is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan.

  • Gevolg:

   Mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren ervaren hier hinder van

  • Alternatief:

   Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina https://douane-inzicht.nl/search?query=zorg heeft als paginatitel ‘Home’. Dit beschrijft het doel of de inhoud van de pagina niet.

   Dit is niet fout maar kan de website wel beter maken.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij gebruikers met eventuele beperking over functie/inhoud van de pagina.

  • Alternatief:

   Beter zou zijn iets van ‘Zoeken’.

  • Maatregel:

   Beter zou zijn om de sitenaam ook toe te voegen bijvoorbeeld. ‘Homepage | Douane inZicht’ en ‘Zoeken | Douane inZicht’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s gaat de toetsenbordfocus als eerste naar het e-mailadres veld en dan verder met de visuele volgorde.

  • Gevolg:

   Dit kan voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren over de pagina en het beeld wel kunnen zien hinderlijk zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het gebruiken van de standaard visuele volgorde te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ is het logo in de header een link naar de homepage. Het linkdoel hiervan is niet duidelijk omdat de link geen linktekst heeft

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/search?query=zorg is de linktekst van de zoekresultaten het gehele artikel.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperking krijgen bijv. de hele tekst van het artikel voorgelezen en dit kan erg hinderlijk zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het bieden van een duidelijke linktekst zodat het duidelijk is waar de link naartoe verwijst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de site is de focus nergens zichtbaar.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

   toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ heeft het logo die dient als link geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De ‘toegankelijkheidsnaam moet minimaal de zichtbare tekst bevatten, hier ‘Douane Belastingdienst’. Dit komt ook op de Engelstalige site voor.

  • Gevolg:

   Het gebruik van spraaksoftware functioneert hierdoor niet optimaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De naam laten beginnen met de tekst van het label

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina behalve de 404 pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Voor de Nederlandstalige pagina's is lang="nl" nodig en voor de Engelse pagina’s is dat lang=”en”.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met voorleessoftware is dit hinderlijk en kan gebruik van de website worden bemoeilijkt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het html-element. ---> landcode van de taal toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ en https://customsnl-insight.nl/staat een invoerveld voor e-mailadres. Het label van dit veld staat in het veld als een placeholder tekst. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen.

  • Gevolg:

   Dit is hinderlijk voor gebruikers en functionaliteit van de website wordt hierdoor bemoeilijkt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het label buiten het veld plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ staat een stray end tag form. Alle tags moeten correct geopend of gesloten worden. Er staat echter een </form> tag waar geen <form> tag voor gevonden kan worden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Doordat <form> ontbreekt, kan geen tag worden gevonden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   --> technische aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ staan links om de taal te wisselen. Visueel is duidelijk welke van de twee talen actief is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld aria-technieken, zoals bijvoorbeeld aria-current, te gebruiken. Het zoekveld en het e-mailadres veld hebben geen naam die door software te bepalen is, omdat hier bijvoorbeeld geen label aan gekoppeld is. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Zie https://douane-inzicht.nl/, https://customsnl-insight.nl/ en https://customsnl-insight.nl/article/320667210 De uitklapbare lijst om een ander magazine te openen heeft geen goeie rol die door software te bepalen is. Voorleessoftware leest nu voor dat dit een lijst is met één item en dat deze klikbaar is, maar het is niet duidelijk dat het een uitklapbare lijst is. Dit kan door bijvoorbeeld een html selectieveld te gebruiken. Ook moet de status (in- of uitgeklapt) duidelijk zijn. Op pagina https://douane-inzicht.nl/article/322513811 kan een video worden gestart, deze video staat in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.

  • Gevolg:

   --> functionaliteit website neemt af

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verschillende technische aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://douane-inzicht.nl/ en https://customsnl-insight.nl/ kan een foutmelding verschijnen als er geen of verkeerd e-mailadres wordt ingevuld.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan op deze manier gebruikers met een visuele beperking niet voldoende helpen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze moet worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst Douane heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209