Verklaring van www.academieinternationalebetrekkingen.nl

Status toegankelijkheid https://www.academieinternationalebetrekkingen.nl/

Ministerie van Buitenlandse Zaken is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Buitenlandse Zaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.academieinternationalebetrekkingen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Buitenlandse Zaken is beschikbaar via de link https://www.academieinternationalebetrekkingen.nl/nl/Meta+navigatie/Deurmat/Algemene+voorwaarden/Algemene+voorwaarden

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.academieinternationalebetrekkingen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Buitenlandse Zaken is gevorderd met de toegankelijkheid van www.academieinternationalebetrekkingen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Buitenlandse Zaken .
Functie: Hoofd van de Academie voor Internationale Betrekkingen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [academie@minbuza.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Een groot deel van de issues moeten door de rijksbrede leverancier van het Leer Management Systeem, Conclusion Learning Centers, worden opgelost. In het  LMS is het Content Management Systeem van de website ingebouwd. De Academie kan veel zaken niet zelf aanpassen in het CMS.  Via het rijksbrede functioneelbeheerdersoverleg zal Conclusion worden herinnerd aan haar contractuele verplichtingen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.academieinternationalebetrekkingen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.academieinternationalebetrekkingen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Buitenlandse Zaken dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.academieinternationalebetrekkingen.nl/nl/Meta+navigatie/Deurmat/Algemene+voorwaarden/Algemene+voorwaarden
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Buitenlandse Zaken dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Diverse plaatjes hebben geen of onduidelijke alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan plaatjes niet altijd benoemen

  • Alternatief:

   In veel gevallen moet een betekenisvolle tekst worden opgenomenin enkele gevallen juist niet.

  • Maatregel:

   Wij zijn dit stap voor stap ana het doorlopen en aan het aanpassen door of betekenisvolle of bewust geen altermatieve tekst op te nemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software niet bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Niet overal zijn de heading tags goed doorgevoerd

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan geen onderscheid maken tussen (sub) titels en tekst.

  • Alternatief:

   Code toevoegen waar dat opportuun is zodat software titels herkend

  • Maatregel:

   Opmaak en headers in het bijzonder van betekenisvolle coderingen voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan niet altijd door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   De content is niet geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Gevolg:

   Deelnemers kunnen problemen ondervinden met het invullen van formulieren

  • Alternatief:

   Het is denkbaar auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden.

  • Maatregel:

   De bewuste formulieren betreffen formulieren met betrekking tot inloggen, inschrijving en contact opnemen. Autocompletre zou op bewuste velden evenwel de toegankelijkheid bevorderen maar de veiligheid schaden. Er is daarom gekozen om geen opvolging te geven aan dit verbeterpunt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De veiligheid zou in het geding komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het betreft voornamelijk de link die in een text verwerkt zijn. In ons format zijn deze blauw van kleur. Pas op moment dat de gebruiker er met de muis overheen gaat worden de links onderstreept.

  • Gevolg:

   Links zijn minder zichtbaar voor mensen die moeite hebben kleuren te onderscheiden.

  • Alternatief:

   In tekst zelf (bijvoorbeeld "klik hier" of "Link") of door middel van onderstreping of ene symbool aangeven dat iets een link is.

  • Maatregel:

   geen, zie toelichting onevenredige last

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Tekst opbouw en techniek is naar onze mening afdoende om links herkenbaar te maken. De links die moeilijker herkenbaar zijn zijn vaak dubbel uitgevoerd, waarbij de tweede wel herkenbaar is als link. De moeilijk herkenbare link zijn niet noodzakelijk om goed gebruik te kunnen maken van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2020
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.

  • Oorzaak:

   Indien men zoomed vallen op een gegeven moment frames over elkaar heen.

  • Gevolg:

   Bepaalde knoppen zijn onbedienbaar of teksten zijn onzichtbaar.

  • Alternatief:

   Responsiviteit van website vergroten.

  • Maatregel:

   Dit onderwerp is reeds vele malen met onze leverancier besproken mhoo de weergave op mobiele telefoons. Dit hefet echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   De randen van invoervelden zijn te 'subtiel' en daardoor moeilijk zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je weet niet waar je moet klikken.

  • Alternatief:

   Kleur aanpassen

  • Maatregel:

   Kleur aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina bevinden zich tooltips. Als hier over heen wordt gegaan met de muis (hover), wordt informatie zichtbaar. Deze content die onder hover verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu niet voldaan. De content is niet ‘aanwijsbaar’, dit wil zeggen dat er niet met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content voldoet wel aan ‘aanhouden’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content voldoet niet aan ‘sluiten’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets.

  • Gevolg:

   Zie bijvoorbeeld de hover bij 'prijs'.https://academieinternationalebetrekkingen.nl/nl/app#/catalog/search/courses?sort=Score&ascending=false&offset=0

  • Alternatief:

   Een mechanisme inbouwen waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier sturen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft niet een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Bij foutmeldingen wordt een kleur rood gebruikt met een te lage contrast waarde (4,0) tenopzichte van de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Moeilijk te zien voor mensen met kleurenblindheid.

  • Alternatief:

   Andere kleur met hogere contrastwaarde kiezen.

  • Maatregel:

   zie alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als men door knoppen klikt met Tab zijn niet alle knoppen bereikbaar met Tab.

  • Gevolg:

   Je kan meet het toestenbord niet de door de gehele website navigeren.

  • Alternatief:

   Knoppen aan velden toekennen

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video op volledig scherm te krijgen door op ''f' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. https://academieinternationalebetrekkingen.nl/nl/Home/Homepage

  • Gevolg:

   De video kan op een ongewenst moment full screen worden.

  • Alternatief:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken: Uitzetten-Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen-Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus -De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.

  • Maatregel:

   Nader te onderzoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware valt regelmatig in herhaling. Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan komen daradoor niet direct bij de hoofdcontent.

  • Alternatief:

   Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt. Dit komt voor op alle pagina's.

  • Maatregel:

   Leveranciers website verzoeken aanpassingen te doen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De link vergrootglas, "schrijf je in","inschrijven", "meer informatie", "bekijk details" en het logo hebben geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat.

  • Gevolg:

   Wanneer er bijvoorbeeld een lijst met links van deze pagina wordt opgevraagd komen deze links niet op de lijst voor, zo kan verwarring ontstaat.

  • Alternatief:

   Linktekst toevoegen.

  • Maatregel:

   Leverancier zal worden gevraag linkteksten toe te voegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus rectangle van alle interactieve onderdelen zijn niet zichtbaar als hier de focus op staat. Dit komt voor op alle pagina's.

  • Gevolg:

   Wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd is niet visueel zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt .

  • Alternatief:

   Een focus rectangle toevoegen

  • Maatregel:

   Leverancier website vragen dit beter in te regelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De naam (in de code) van het logo in de header is anders dan visueel wordt gepresenteerd.

  • Gevolg:

   Voor spraakherkenning gebruikers is deze link nu niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   De naam te laten beginnen met de tekst van het label.

  • Maatregel:

   Stap voor stap zullen labels wordne toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor enkele componenten van de gebruikersinterface (inclusief formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), niet door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen niet door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is niet beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Gevolg:

   De rollen van componenten zijn niet te achterhalen door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Maatregel:

   Stap voor stap code doorwerken en rollen verhelderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol of eigenschappen, zodat de berichten aan de gebruiker getoond kunnen worden zonder dat deze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software niet worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties).

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën kunnen de berichten niet aan de gebruiker laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   Onbekend

  • Maatregel:

   Leverancier website vragen dit beter in te regelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209