Verklaring van www.belastingdienst.nl

Status toegankelijkheid https://www.belastingdienst.nl

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.belastingdienst.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.belastingdienst.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van www.belastingdienst.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: Directeur Digitaal Klantinteractie & -services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat het grootste deel van de website(s) goed toegankelijk is. Er is duidelijk al wel werk verricht om alles goed toegankelijk te maken. Hetzelfde kan gezegd worden van de onderzochte PDF's, die voor het grootste gedeelte voldoen aan de toegankelijkheidseisen. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.belastingdienst.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.belastingdienst.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo001-1z1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-12-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo002-1z1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle afbeeldingen en icoontjes hebben een goed tekstalternatief of hebben helemaal geen tekstalternatief.
  • Oorzaak: Een aantal logo's en afbeeldingen op www.belastingdienst.nl mist op dit moment een toegankelijk tekstueel alternatief zoals een alt tag.
  • Gevolg: Deze afbeeldingen worden door hulpsoftware niet goed weergegeven aan mensen met een visuele beperking
  • Alternatief: Alternatief is in een aantal gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: - Er is een training gegeven aan alle redacteuren. Alle niet-tekstuele content wordt binnen een jaar na 24-06-2021 aangepast. - Voeg een alt attribuut toe waar dit verplicht is, dit mag ook een leeg alt attribuut zijn bij afbeeldingen die decoratief zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op een aantal plekken staan iconen bij uitklapbare linken. Deze iconen geven visueel de status aan of de linken uit- of ingeklapt zijn. Deze iconen hebben bij het initieel openen van de pagina geen alternatieve tekst.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan bij het initieel openen van de pagina niet constateren dat er sprake is van een uitklapbare link en wat de status is van deze uitklapbare link.
  • Alternatief: Geen alternatief aanwezig.
  • Maatregel: Toevoegen van een aria-expanded attribuut met de juiste status.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: In een aantal video's komen teksten in beeld die niet in het geluid worden overgebracht.
  • Gevolg: De teksten die in beeld komen zijn niet beschikbaar voor iedereen.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Er moet audiodescriptie worden toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In sommige PDF-bestanden is de leesvolgorde niet goed.
  • Oorzaak: - Verkeerd gebruik van <strong> op hele alinea's - Er komen fieldsets zonder legend voor - Visuele opmaak (koppen) blijkt soms niet uit de code
  • Gevolg: De betekenis van het gepresenteerde komt niet altijd overeen met de semantiek in de code. Hulpsoftware interpreteert de content niet correct.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: - Juist gebruik van <strong> om nadruk te geven aan onderdelen in de tekst - Legend elementen binnen fieldsets voorzien van tekst - Visuele opmaak overeen laten komen met semantisch correcte code
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In formulieren hebben niet alle invoervelden een geldige waarde voor autocomplete.
  • Oorzaak: Er wordt niet overal (correct) gebruik gemaakt van het attribuut 'autocomplete' bij invoervelden waar dit wel mogelijk is.
  • Gevolg: Vooraf gedefinieerde en gepubliceerde taxonomische termen worden niet programmatisch gekoppeld aan een invoerveld. Hierdoor kunnen de invoervelden niet softwarematig geïnterpreteerd worden.
  • Alternatief: Alternatief is in sommige gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: Toevoegen van relevante type- en autocomplete-attributen bij invoervelden binnen formulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle informatie wordt ook overgebracht op een andere, niet-kleurafhankelijke manier in de PDF's.
  • Oorzaak: Sommige font kleuren hebben een onvoldoende contrastverhouding met de achtergrond waarop ze gepresenteerd worden.
  • Gevolg: Slecht of niet leesbaar voor mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: Tekst laten voorlezen door de voorleesfunctie die aanwezig is op elke pagina.
  • Maatregel: Kleuren van teksten generiek aanpassen zodat er altijd een voldoende contrastverhouding is tussen de tekst en de achtergrond van deze tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het inzoomen van content kan er sprake zijn van verlies van informatie en functionaliteit, wanneer de content zonder te scrollen wordt weergegeven in twee dimensies.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle visuele weergaven van componenten en grafische objecten, hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle visuele weergaven van tekst en afbeeldingen van tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het herschalen van tekst leidt in sommige gevallen tot verlies van content en/of functionaliteit.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle functionaliteiten zijn beschikbaar met een toetsenbord.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle functionaliteit van de content in de PDF's is bedienbaar via een toetsenbordinterface.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In sommige gevallen is een sneltoets geïmplementeerd door alleen letters en bijvoorbeeld interpunctie tekens te gebruiken. In niet alle gevallen kan de sneltoets weer worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan een andere toets.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is niet altijd een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle PDF's op de webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel goed beschrijven.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij betekenisvol sequentieel navigeren krijgen focusbare componenten soms een focus in de verkeerde volgorde, waardoor betekenis en bedienbaarheid verloren gaat.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elke link kan niet altijd bepaald worden uit de linktekst of context.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 18. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is niet altijd meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Indien een gebruikersinterface met een toetsenbord bediend kan worden, is er niet altijd een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van elke PDF op de webpagina kan door software bepaald worden. In dit geval is een aanpassing naar het Engels nodig.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 21. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 22. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij automatische foutmeldingen bij invoer van tekst is de foutmelding niet altijd goed identificeerbaar.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 23. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruiksinvoer vereist, dan worden er niet altijd labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 24. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle PDF bestanden bevatten invoervelden, waarbij de labels specifiek genoeg zijn.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op sommige pagina's staan parse fouten.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn fieldsets aangetroffen die geen naam hebben.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Statusupdates tijdens het invullen van een formulier, worden niet altijd op de juiste wijze aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Dit is aan het licht gekomen na extern onderzoek t.b.v. WCAG versie 2.1.
  • Gevolg: Hierdoor wordt niet volledig voldaan aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Alternatief is in veel gevallen niet beschikbaar.
  • Maatregel: De geconstateerde afwijkingen worden opgepakt door de verantwoordelijke teams.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617