Verklaring van www.houten.nl

Status toegankelijkheid https://www.houten.nl

Gemeente Houten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Houten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.houten.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Houten is beschikbaar via de link https://www.houten.nl/toegankelijkheid/overzicht/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.houten.nl van Gemeente Houten voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Houten .
Functie: Teammanager Vastgoed en Interne Dienstverlening .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@houten.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u op de pagina Klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Houten

Gemeente Houten doet er alles aan om haar website toegankelijk te maken voor iedereen. Eind 2020 wordt www.houten.nl vernieuwd en daarmee doen we er alles aan eerder geconstateerde problemen met de toegankelijkheid op te lossen. Begin 2021 zal de website wederom door een onafhankelijke partij op toegankelijkheid worden getoetst. Wanneer de toets aanleiding geeft tot verbetering zullen deze problemen zo snel mogelijk worden opgelost.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.houten.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.houten.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De plus en min symbolen op onderstaande pagina die de lettergrootte aanpassen hebben geen tekstalternatief
  • Oorzaak: Probleem in het initiële ontwerp
  • Gevolg: Niet interpretabel door bezoekers die visueel beperkt zijn of worden
  • Alternatief: Vergroten/ verkleinen is mogelijk middels browserbesturing
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De knop om de carrousel op onderstaande pagina te pauzeren is niet met het toetsenbord te bedienen. Zie pagina: https://www.houten.nl/home/
  • Oorzaak: Probleem in het initiële ontwerp
  • Gevolg: Carrousel is niet te pauzeren met alleen toetsenbord.
  • Alternatief: Pagina Nieuws bezoeken met overzicht vanneiuwsberichten zonder beweging
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd, carrousel verdwijnt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De carrousel op onderstaande pagina is voor toetsenbordgebruikers niet te pauzeren.
  • Oorzaak: Probleem in het initiële ontwerp
  • Gevolg: Hierdoor is er een tijdslimiet voor het lezen
  • Alternatief: Pagina Nieuws bezoeken met overzicht vanneiuwsberichten zonder beweging
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd, carrousel verdwijnt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2020
 4. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De carrousel op onderstaande pagina is bewegende content die door toetsenbordgebruikers niet te pauzeren is.
  • Oorzaak: Probleem in het initiële ontwerp
  • Gevolg: Hierdoor is er een tijdslimiet voor het lezen
  • Alternatief: Pagina Nieuws bezoeken met overzicht vanneiuwsberichten zonder beweging
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd, carrousel verdwijnt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De titel van onderstaande pagina is "A-Z | Gemeente Houten". Dit beschrijft niet wat het doel van de pagina is.
  • Oorzaak: Redactioneel niet doorgevoerd
  • Gevolg: Uit de titel van de pagina kan het doel niet worden afgelezen
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd. A-Z pagina verdwijnt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De links op onderstaande pagina die de lettergrootte aanpassen hebben geen linkdoel, omdat tekst tussen de a elementen ontbreekt
  • Oorzaak: Ontwerpfout. De knop is geen link, maar een functie
  • Gevolg: Blinde bezoeker weet niet waar de link naar toe leidt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerdere pagina's bevatten onderdelen waarbij het niet mogelijk is om de focus op een knop te zetten.
  • Oorzaak: Ontwerpfout.
  • Gevolg: Met alleen toetsenbordbesturing is deze knop niet te bereiken
  • Alternatief: Besturing via navigatie
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd, daarmee het probleem opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen taalwisseling aangegeven voor de tekst "No search results.". Deze tekst staat in een "live region" bij het zoekveld.
  • Oorzaak: Ontwerpfout
  • Gevolg: Stukje Engels taal wordt niet als Engels herkend.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd en daarmee het probleem opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De rol en de naam van de links op onderstaande pagina die de lettergrootte aanpassen zijn niet beschikbaar voor hulpsoftware, omdat href attribuut en linktekst ontbreken.
  • Oorzaak: Ontwerpfout
  • Gevolg: Niet beschikbaar voor hulpsoftware
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Website wordt vernieuwd en daarmee het probleem opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Houten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123