Verklaring van Deltaprogramma

Status toegankelijkheid
https://www.deltaprogramma.nl

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 28-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Deltaprogramma.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Deltaprogramma gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Deltaprogramma en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: wnd. directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@deltacommissaris.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Deltaprogramma : voldoet gedeeltelijk

De website Deltaprogramma is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/08/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-rijksoverheid.nl-april-2019
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-04-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie hebben een tekstalternatief.
  • Oorzaak: Afbeeldingen worden elders op de site wel informatief gebruikt en daarom kan de redactie de alternatieve tekst niet verwijderen.
  • Gevolg: De afbeeldingen zijn onnodig zichtbaar voor bezoekers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie dienen nooit een tekstalternatief uit te schrijven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Grafieken zijn verborgen voor hulpapparatuur.
  • Oorzaak: Grafieken worden verborgen in de stylesheet.
  • Gevolg: Voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders is niet duidelijk dat er een grafiek is.
  • Alternatief: De aanwezige tabel met de gegevens waarop de tabel is gebaseerd.
  • Maatregel: Laatste versie van Hightcharts in gebruik nemen en zorgen dat grafiek zichtbaar wordt voor hulpsoftware.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kop in schermbrede afbeelding zorgt voor dubbele kop
  • Oorzaak: Een webpagina heeft al een h1-kop. Het inzetten van de kop in een schermbrede afbeelding zorgt dan voor een dubbele h1-kop, waarvan de eerste geen inhoud heeft.
  • Gevolg: Verwarrende structuur van de pagina voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Alternatief: Kop in schermbrede afbeelding niet gebruiken op webpagina's.
  • Maatregel: Correcte kopstructuur technisch afdwingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De structuur van de sitemap komt niet helemaal overeen met de structuur van de site. Onder sommige categorieën staat nu één lange lijst op één niveau, terwijl de pagina’s waar naar gelinkt wordt zich niet allemaal op hetzelfde niveau bevinden.
  • Oorzaak: Een structurele fout bij het genereren van de sitemap voor specifieke soorten pagina's.
  • Gevolg: De structuur van de site is niet altijd goed af te lezen aan de sitemap.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Manier waarop de sitemap gecreëerd wordt herontwerpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De foto en het eventuele copyright zijn door hulpsoftware niet te associëren met een persoon uit het personenoverzicht.
  • Oorzaak: In de code staat eerst de foto en daarna de kop die de naam van de bijbehorende persoon weergeeft. Hierdoor valt de foto voor hulpsoftware niet onder de kop.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet dat de foto bij de juiste persoon hoort.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: In de code de positie van kop en foto omwisselen. De voorkant blijft visueel hetzelfde.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Hulpsoftware kan niet zien waar de ene tweet begint en de ander eindigt.
  • Oorzaak: De code voor een tweet bestaat voor een groot deel uit niet-semantische HTML- elementen, namelijk <div> en <span>. Deze elementen worden door hulpapparatuur genegeerd.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet bij welke tweet de links voor reageren, retweeten en volgen horen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Semantische code zoals een opsomming gebruiken voor de twitterfeed.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.
  • Oorzaak: De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.
  • Gevolg: Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De legend van de fieldset van het zoekformulier is verborgen voor hultechnologieën
  • Oorzaak: "display: none" in de CSS
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien de legend niet.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Legend verbergen met de CSS Clipmethode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.
  • Oorzaak: De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur
  • Oorzaak: Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.
  • Gevolg: Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.
  • Alternatief: Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.
  • Maatregel: Kaarten een eigen zichtbare titel geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De let-op-stijl en de streamer geven niet aan dat het belangrijke informatie betreft.
  • Oorzaak: Semantisch is er in de HTML geen element dat dit aangeeft.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware weten niet dat het belangrijke informatie betreft.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Het strong-element toevoegen aan deze functionaliteiten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk.
  • Oorzaak: De lightbox waarin een foto uit een foto-album wordt getoond laat de oude foto bij het gebruik van de knoppen Vorige/Volgende uit beeld animeren met een CSS transform. Echter wordt de oude foto niet volledig verborgen voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Gevolg: Dit is verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware, want nu lijkt het net alsof er meerdere foto's in de lightbox staan.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Niet meer zichtbare foto's ook voor hulpsoftware verbergen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • Oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.
  • Gevolg: User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • Alternatief: Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.
  • Maatregel: Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Toelichting: Het gebruik kunnen maken van het autocomplete-attribuut vereist dat het Platform Rijksoverheid Online gebruik gaat maken van het CMS BRXM 14 in plaats van het huidige BRXM 11. Dat is in tijd en geld een grote investering die we op termijn moeten doen, alleen niet op korte termijn en niet alleen om aan dit succescriterium te kunnen voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen.
  • Oorzaak: De volumeregelaar opent onmiddelijk als de geluidsknop focus krijgt.
  • Gevolg: Verwarrend of onbruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Zorgen dat volumeregelaar niet opent bij focus of alleen gesloten kan worden door de focus te verplaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De opengeklapte zoekfunctie klapt is niet op andere wijze te sluiten dan met wijziging van focus.
  • Oorzaak: De zoekfunctie klapt bij toetsenbordfocus automatisch open.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Zorgen dat de zoekfunctie niet automatisch openklapt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 16. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.
  • Oorzaak: In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.
  • Gevolg: Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.
  • Alternatief: Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.
  • Oorzaak: Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond.
  • Gevolg: De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle content en bedieningselementen van grafiek beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.
  • Oorzaak: Extra hoverinformatie is met het toetsenbord niet te bereiken en de bedieningselementen om delen van de grafiek aan en uit te zetten zijn met het toetsenbord niet benaderen.
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers kunnen de grafieken niet goed gebruiken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Laatste versie Highcharts implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 19. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.
  • Oorzaak: Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.
  • Gevolg: Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van de links om afbeeldingen te delen op sociale media is onduidelijk.
  • Oorzaak: De iconen voor de sociale media hebben geen alternatieve tekst.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware kunnen de links niet goed gebruiken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Iconen voor delen op sociale media een alternatieve tekst geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.
  • Oorzaak: Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De knop om ondertitels te tonen heeft als visueel label "CC". Deze tekst komt echter niet terug in de toegankelijke naam van deze knop.
  • Oorzaak: nvt
  • Gevolg: Hierdoor is hij moeilijk te bedienen door mensen met spraakherkenning.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Call-to-action-knop heeft foutief aria-label.
  • Oorzaak: Het aria-label bevat niet de tekst van de knop.
  • Gevolg: Hierdoor is hij moeilijk te bedienen door mensen met spraakherkenning.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Aria-label minimaal de tekst van de knop laten bevatten
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onduidelijk en onzichtbaar label voor AVG-informatie in formulieren.
  • Oorzaak: De informatie over privacy en het vinkje voor de akkoordverklaring zijn omsloten door een fieldset met daarin de legend "avg-nl". De tekst "avg-nl" is niet zichtbaar en is voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijk label.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien een onduidelijk label.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Label verduidelijken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: WAI-ARIA-rollen worden niet correct gebruikt in de lightbox.
  • Oorzaak: Het div-element met role=”dialog” heeft geen naam en mist het attribuut aria-modal=”true”. Verder wordt geadviseerd om WAI-ARIA rollen alleen te gebruiken op de manier zoals zij bedoeld zijn. Het gebruik van role=”document” is hier niet van toepassing.
  • Gevolg: Lightbox is niet goed te gebruiken door gebruikers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: WAI-ARIA-rollen correct gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707