Verklaring van www.awd.waternet.nl

Status toegankelijkheid https://awd.waternet.nl/

Amsterdamse Waterleidingduinen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-12-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Amsterdamse Waterleidingduinen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.awd.waternet.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Amsterdamse Waterleidingduinen is beschikbaar via de link https://www.awd.waternet.nl/voldoen-we-aan-de-webrichtlijnen/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Amsterdamse Waterleidingduinen verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.awd.waternet.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Amsterdamse Waterleidingduinen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.awd.waternet.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Amsterdamse Waterleidingduinen .
Functie: Directeur dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [www.waternet.nl/contact].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Amsterdamse Waterleidingduinen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.awd.waternet.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.awd.waternet.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-07-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue: Toegankelijkheidseisen zijn tot op heden nog geen onderdeel van onze inkoopvoorwaarden.
  • Oorzaak: Onbekendheid.
  • Gevolg: Gevolg is dat we hierover nog geen afspraken hebben met onze leveranciers.
  • Alternatief: Opdracht geven aan onze leveranciers om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.
  • Maatregel: Mogelijkheden onderzoeken om het wel onderdeel te maken van de afspraken met onze leveranciers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. Bij de beoordeling van offertes is toegankelijkheid geen knockoutcriterium
  • Beschrijving van het issue: Toegankelijkheid is geen knockoutcriterium
  • Oorzaak: De vereisten omtrent toegankelijkheid zijn niet bekend.
  • Gevolg: Niet in alle offertes wordt toegankelijkheid als vereiste meegenomen. De website voldoet daarom nog niet aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Toegankelijkheid wordt een voorwaarde in het inkooptraject.
  • Maatregel: Toegankelijkheid opnemen in inkoopvoorwaarden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue: Er is niet contractueel vastgelegd dat leveranciers aan de toegankelijkheidsvereisten moeten voldoen.
  • Oorzaak: Dit is momenteel geen onderdeel van de inkoopvoorwaarden.
  • Gevolg: Leveranciers zijn niet verplicht hieraan te voldoen.
  • Alternatief: Bij losse opdrachten toegankelijkheid meenemen in de briefing.
  • Maatregel: Herzien inkoopvoorwaarden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Er worden op veel plekken in de organisatie documenten geproduceerd voor online publicatie. Niet iedereen is bekend met de toegankelijkheidsrichtlijnen en hoe deze toe te passen bij het maken van documenten.
  • Oorzaak: Er zijn nog geen trainingen beschikbaar.
  • Gevolg: Er worden ontoegankelijke documenten aangeleverd ter publicatie.
  • Alternatief: We publiceren vanaf 23 september 2020 geen documenten meer die niet toegankelijk zijn. Niet toegankelijke documenten hebben minstens een toegankelijk alternatief. Bestaande niet-toegankelijke documenten gaan we uiterlijk 1 juli 2022 verwijderen van de website.
  • Maatregel: Aanbieden trainingen aan de medewerkers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue: Er is geen apart budget beschikbaar voor toegankelijkheid. Dit zal uit reguliere budgetten betaald worden.
  • Oorzaak: Het produceren van documenten is verspreid over de organisatie. Er is in de afdelingsbudgetten niet voorzien in het voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.
  • Gevolg: Er worden hogere kosten gemaakt voor het toegankelijk maken van documenten.
  • Alternatief: Verwijderen van niet toegankelijke documenten.
  • Maatregel: In begrotingen rekening houden met toegankelijkheid, zodat alle teams toegankelijke documenten opleveren en publiceren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Amsterdamse Waterleidingduinen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123