Verklaring van www.derondevenen.nl

Status toegankelijkheid https://www.derondevenen.nl

Gemeente De Ronde Venen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-02-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente De Ronde Venen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.derondevenen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente De Ronde Venen is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente De Ronde Venen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.derondevenen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente De Ronde Venen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.derondevenen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente De Ronde Venen .
Functie: Teamleider Team Juridische Zaken en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@derondevenen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente De Ronde Venen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.derondevenen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.derondevenen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente De Ronde Venen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://gemeente.derondevenen.nl/dsresource?objectid=5ca85625-56bc-4c51-8ef6-46aeb2fed452&type=PDF
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente De Ronde Venen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de cookiemelding staan drie selectievakjes om de cookies te selecteren. Deze invoer elementen die bij elkaar horen zijn netjes gegroepeerd in een fieldset en voorzien van een legend. Echter, dit legend element is verborgen met 'display:none'. Deze code verbergt elementen niet alleen visueel maar ook voor hulpsoftware. Ook is de status (in-of uitgeklapt) van de knop 'Details' niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Oorzaak: Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.
  • Gevolg: Elementen verborgen met display:none zijn geen onderdeel van de DOM en zijn niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Werkzaamheden staat een kalender. Alle dagen die een event hebben, en in de maand september zijn dat 30 dagen, zijn gemarkeerd met een strong element. Hier is dit element foutief gebruikt om de dagen opvallende styling te geven. Dit element is bedoeld om op enkele woorden of zinnen nadruk te leggen. Als alle 30 dagen met strong element worden gemarkeerd, zijn alle dagen even belangrijk en is het gebruik van het strong element overbodig. Hier kan CSS worden gebruikt om deze content vetgedrukt te maken.
  • Oorzaak: Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.
  • Gevolg: Dit kan verwarring veroorzaken bij gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier en geadviseerd om deze content met CSS vetgedrukt te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's staat bovenaan een zoekbalk. De kleur van de rand van het invoerveld is lichtgrijs. Op de witte achtergrond geeft deze kleur contrastwaarde van 1,6:1. Dit is onvoldoende om de plaats van dit invoerveld te kunnen bepalen.
  • Oorzaak: Dit is in het verleden in overleg met de leverancier op deze manier geïmplementeerd.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De gemeente heeft in overleg met de leverancier van de website een passende oplossing voor deze melding gevonden. De oplossing is inmiddels doorgevoerd op de gemeentelijke website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In het ‘Geef uw mening’ formulier op meerdere pagina's staat de knop ‘Verstuur’. De toetsenbordfocus op deze knop is ingesteld met CSS. De enige verandering op deze knop is een verschil in achtergrondkleur. Het contrast van dit verschil is met 1,4:1 onvoldoende. Op het moment dat de toetsenbordfocus is ingesteld met CSS moet de focus een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Op het moment dat de standaard focus van de browser gebruikt wordt hoeft die niet te voldoen aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking en/of die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De leverancier heeft dit issue inmiddels opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-12-2020
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Op meerdere pagina's staat rechtsboven de kop ‘Contact of bezoeken’. In dit blok staan de links ‘Afspraken maken’ en ‘Contact en openingstijden’. Indien bovenstaande afstanden ingesteld worden met hulpsoftware is de link ‘Contact en openingstijden’ niet meer (goed) zichtbaar. Op dit moment voldoen de regelafstand en de afstand tussen alinea's al aan de eisen. Het door hulpsoftware instellen van de letterafstand en woordafstand op bovenstaande waarden moet kunnen zonder verlies van content.
  • Oorzaak: Dit is in het verleden op deze manier door de leverancier opgeleverd.
  • Gevolg: Indien bovenstaande afstanden ingesteld worden met hulpsoftware is de link ‘Contact en openingstijden’ niet meer (goed) zichtbaar. Gebruikers kunnen hierdoor deze belangrijke informatie missen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Er zal onderzocht worden of dit tekstueel op te lossen is. Indien er een aanpassing in de code nodig is, dan zal dit bij onze leverancier worden aangemeld en worden opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staan in de footer witte links op een afbeelding. Deze afbeelding heeft een lichtgroene tekening van pijlen. De donkergroene kleur in deze afbeelding geeft voldoende contrast met de witte tekst; de lichtgroene tekening niet. Hier is het kleurcontrast 3,8:1. Het aanpassen van het contrast heeft geen effect op deze links in de footer.
  • Oorzaak: Dit is in het verleden conform de huisstijl van gemeente De Ronde Venen in overleg met de leverancier op deze manier geïmplementeerd.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voorbeeldpagina: https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Paspoort_identiteitskaart_en_uittreksels/Paspoort_en_identiteitskaart/Paspoort_aanvragen. Op deze pagina staat een link met de tekst ‘Nu een afspraak maken bij de gemeente’. Deze knop heeft een toegankelijke naam ‘Opent externe website’. Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Voor deze knop is het nu niet het geval doordat het aria-label de naam van deze knop overschrijft. Dit probleem komt op alle pagina's voor. In de footer staat de link ‘Afspraak maken (opent externe website)’ met de zichtbare tekst ‘Maak een afspraak’. Deze teksten zijn niet gelijk in woordgebruik en woordvolgorde.
  • Oorzaak: Dit is in het verleden op deze manier door de leverancier opgeleverd.
  • Gevolg: Gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Alle pagina's met deze links worden nagekeken en aangepast door de functioneel beheerder van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Werkzaamheden staan twee select elementen om de maand en het jaar te kiezen. Deze interactieve elementen hebben geen zichtbare labels. Voor dit Succescriterium gaat het er alleen maar om dat er visueel een beschrijvend label aanwezig is. Dit hoeft niet per se tekst te zijn, maar mag bijvoorbeeld ook een afbeelding/icoon zijn met een goed tekstalternatief.
  • Oorzaak: Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.
  • Gevolg: Gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de cookiemelding staat de uitklapbare knop ‘Details’. Deze knop heeft geen status. Het is voor hulpsoftware niet duidelijk of deze knop op dit moment is ingeklapt of uitgeklapt. Ook de actieve status van één van de vier links onder deze knop is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Voor de knop kan aria-expanded gebruikt worden zoals ook al op verschillende pagina's gedaan is, het gebruik van details en summary is een andere optie. De actieve link kan een visueel verborgen tekstalternatief krijgen zoals in het hoofdmenu, maar aria-current=”true” is hiervoor ook een optie. Deze type oplossingen zijn suggesties, andere oplossingen zijn mogelijk.
  • Oorzaak: Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.
  • Gevolg: Het is voor hulpsoftware niet duidelijk of deze knop op dit moment is ingeklapt of uitgeklapt. Ook de actieve status van één van de vier links onder deze knop is niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Nog niet alle PDF documenten op www.derondevenen.nl voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Oorzaak: Deze PDF documenten zijn nog niet toegankelijk doordat medewerkers nog beschikken over ontoereikende kennis op dit gebied.
  • Gevolg: Gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Soms zijn PDF documenten niet voor te lezen met de voorleestool en/of de toepassing van de (koppen)structuur en alternatieve tekst is niet juist.
  • Alternatief: Er is geen alternatief. Gebruikers die hier hinder van ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan graag samen naar een passende oplossing. Gemeente De Ronde Venen is bereikbaar via telefoonnummer 0297-291616 of per e-mail gemeente@derondevenen.nl.
  • Maatregel: Voor het webteam is in het najaar van 2020 een training in digitale toegankelijkheid ingepland om kennis hierover tot hun te nemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Het kan voorkomen dat nog niet op alle pagina's gebruik is gemaakt van de juiste koppenstructuur. Op de pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Paspoort_identiteitskaart_en_uittreksels/Paspoort_en_identiteitskaart/Paspoort_aanvragen staat bijvoorbeeld onder de ingeklapte vraag 'Kosten' een kopje 'Kosten 2020'. Dit kopje is niet als kop opgemaakt. Hier is een p element gebruikt en daarbinnen een strong element. Hiervoor is het strong element niet bedoeld.
  • Oorzaak: Medewerkers beschikken nog over ontoereikende kennis en/of vaardigheden op dit vlak.
  • Gevolg: Gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Voor het webteam is in het najaar van 2020 een training in digitale toegankelijkheid ingepland om de kennis over onder andere het gebruik van de juiste koppenstructuur tot zich te nemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Op de pagina https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwen_verbouwen_en_slopen/Monumenten/Aanmelden_nieuwe_monumenten staat onderaan de pagina een video. Deze video heeft geen ondertiteling, audiodescriptie of media-alternatief.
  • Oorzaak: Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden over het toegankelijk maken van video's.
  • Gevolg: Zonder ondertiteling, audiodescriptie of media-alternatief gaat informatie voor een blinde gebruiker verloren. Het gaat hierbij niet alleen om informatie als teksten en logo's die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen.
  • Alternatief: De monumenten video is inmiddels voorzien van ondertiteling.
  • Maatregel: Voor het webteam heeft in het najaar van 2020 een training in digitale toegankelijkheid plaatsgevonden om de kennis over onder andere het publiceren van toegankelijke video's tot hun te nemen. De video is inmiddels voorzien van ondertiteling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-02-2021
 4. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue: Op de website is de infographic 'Terugblik afvalscheiding' op de volgende pagina gepubliceerd: https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Archief_Nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2021/Terugblik_afvalscheiding_2020. Deze infographic is nog niet toegankelijk voor alle gebruikers.
  • Oorzaak: Deze infographic is nog niet toegankelijk gemaakt. De oorzaak hiervan heeft te maken met dat de toegankelijkheidseisen nog geen deel uitmaken van onze inkoopvoorwaarden.
  • Gevolg: Als gevolg is er een niet-toegankelijke infographic op de website geplaatst.
  • Alternatief: Er is momenteel nog geen alternatief.
  • Maatregel: We gaan aan het marketingbureau, dat de infographic heeft gemaakt, vragen of zij deze toegankelijk kunnen maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente De Ronde Venen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123