Verklaring van Planning.nl / Visibox

Status toegankelijkheid https://planning.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Planning.nl / Visibox.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Planning.nl / Visibox van Gemeente Meierijstad voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via een e-mail naar webmaster@meierijstad.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Planning.nl / Visibox : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Planning.nl / Visibox is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Niet Oké. er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Plan van aanpak op hoofdlijnen voor intra-, extranetten en e-cloudapplicaties

   Doel A: digitale toegankelijk content publiceren op besloten intra- extranetten en e-cloudapplicaties Impact: intern alle medewerkers van Meierijstad zijn hierbij betrokken

   1. We gaan eerst de ICT randvoorwaarden uitvoeren die nodig zijn ter ondersteuning van de uitvoering om content digitaal toegankelijk te kunnen maken zoals: implementeren laatste versie Microsoft Officepakket, nieuwste juiste versie Acrobat, en bestaande word-sjablonen in smart document digitaal toegankelijk maken;
   2. We leiden alle collega’s op om digitaal toegankelijk content te kunnen maken, waar actie 1 de ondersteuning voor is op ICT gebied;
   3. We passen geen definitieve documenten aan i.v.m. de ook te volgen archiefwet;
   4. We zetten geen werkdocumenten om na uitvoer van actie 1 en 2 maar bepalen wel een implementatiedatum waarna nieuwe werkdocumenten digitaal toegankelijk moeten worden opgesteld. Om collega’s gedurende een tijd hierbij te ondersteunen benoemen we poortwachters die het nieuwe content screenen vanaf implementatiedatum op digitale toegankelijkheid vóór publicatie. Richtdatum gereed: medio 2022.

   Doel B: digitaal toegankelijke software krijgen voor bestaande besloten intra- extranetten en e-cloudapplicaties. In bepaalde gevallen kan digitaal toegankelijk content alleen goed werken o.b.v. digitaal toegankelijke software Impact: bestaande leveranciers en gebruikers in-en extern

   1. De opgestelde lijst van bestaande besloten intra- extranetten en e-cloudapplicaties wordt geprioriteerd op basis van; besloten extranetten boven intranetten en e-cloudapplicaties en veel gebruikers boven weinig gebruikers.
   2. In de geprioriteerde volgorde, mits de leveranciers nog niet zelf heeft aangegeven digitaal toegankelijk te worden, gaan gesprekken plaatsvinden met de leveranciers om de bewustwording voor digitale toegankelijkheid te verhogen, worden onderzoeken uitgevoerd door een gecertificeerde organisatie (Cardan Technobility) om de omissies boven tafel te krijgen op basis waarvan leveranciers plannen van aanpakken maken om de software digitaal toegankelijk te kunnen maken. Als blijkt dat de software te verouderd is en de leverancier niet kan of wil niet meebewegen, nemen we dit mee in de verlening van contracten door nieuw te gaan aanbesteden waarbij digitale toegankelijkheid een hard eis is.
   3. Bij nieuw aan te kopen besloten intra- extranetten en e-cloudapplicaties wordt vanaf 23 september 2020 al digitale toegankelijkheid meegenomen in het plan van eisen bij de aanbesteding. Richtdatum gereed punt 1 en 2: eind 2022 omdat aanpassen van software door leveranciers veelal een niet te beïnvloeden factor is.
  • Oorzaak:

   Doel A: Digitaal toegankelijk content de ondersteunende ICT is nog niet op orde en alle medewerkers moeten getraind gaan worden om digitaal toegankelijk content te kunnen maken Doel B: de leveranciers moeten eerst meegenomen worden t.a.v. bewustzijn van deze wetgeving

  • Gevolg:

   Zie plan van aanpak bij: beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Bel met de gemeente op 14 0413 of stuur een e-mail naar webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Zie plan van aanpak bij: beknopte beschrijving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209