Verklaring van Dashboard Coronavirus

Status toegankelijkheid https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dashboard Coronavirus.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Ministerie+van+Volksgezondheid%2C+Welzijn+en+Sport&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dashboard Coronavirus gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van Dashboard Coronavirus en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: Afdelingshoofd Monitoring & Maatregelen Programmadirectie COVID-19.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via coronadashboard@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 04-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Dashboard Coronavirus : voldoet gedeeltelijk

De website Dashboard Coronavirus is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/cms/files/55e346399cec880fd657879d2b984f4cf84bbf16.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties: 'Bedieningselementen, invoer', 'Op tijd gebaseerde media', Test, Zintuiglijk, CAPTCHA, Decoratie, opmaak, onzichtbaar.

  • Oorzaak:

   De interactieve geografische afbeeldingen bevatten ‘gebruikers gerelateerde informatie’ en dienen voorzien te worden van een passende alt-teksten en de gewenste informatie dient uitgeschreven weergegeven te worden.

   Alle binnen de website gepresenteerde diagrammen en tabellen zijn beperkt toegankelijk: zij zijn voor screenreader gebruikers opgebouwd als losse niet interpreteerbare data elementen.

  • Gevolg:

   Niet alle detailinformatie in de afbeeldingen of figuren is beschikbaar voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   De meest recente informatie kan worden opgehaald door naar een specifieke regio/gemeente pagina te navigeren.

  • Maatregel:
   1. We werken aan het compleet ontsluiten van achterliggende data voor gebruikers.
   2. Waar dit mogelijk is wordt een alternatief tekst toegevoegd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De veranderde pagina informatiestructuur kan door hulpapparatuur niet vastgesteld worden. M.a.w. voor screenreader-gebruikers is het niet direct zichtbaar dat de ‘huidige’ paginastructuur door het activeren van het menu veranderd wordt.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers onduidelijk op welke pagina hij/zij aan het kijken was.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:
   1. De pagina titel zal de eerste koptitel worden bij het voorlezen van de pagina.
   2. De titel van de website (dashboard coronavirus) wordt geen koptitel meer.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De tab volgorde geeft prioriteit aan de zijbalk en niet aan de hoofdpagina.

  • Gevolg:

   Om naar de hoofdinhoud van de pagina te komen, moet er vaak op tab gedrukt worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De tab volgorde is aangepast. Daarnaast is er een snelle link naar de hoofdinhoud opgenomen. Deze maatregel is reeds geïmplementeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-11-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De linkverwijzingen in de teksten hebben geen duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk voor de gebruiker waar links naar verwijzen.

  • Alternatief:

   De gebruiker kan de gehele tekst lezen om meer context te krijgen over het doel van de linkverwijzing.

  • Maatregel:
   1. Teksten doorlopen en duidelijke linkdoelen aanbrengen op de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er is geen tekstuele ondersteuning die in de kaart aangeeft wat de kleur betekent voor dit gebied.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking zijn enkele kaarten slecht tot zeer slecht waarneembaar.

  • Alternatief:

   Door naar specifieke pagina's te gaan kan de onderliggende informatie gevonden worden.

  • Maatregel:
   1. De tooltip uitbreiden met contextuele informatie
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De gekozen kleuren hebben onderling onvoldoende contrast voor mensen met een visuele beperking.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen hierdoor niet-tekstuele content slechter waarnemen.

  • Alternatief:

   Op dit moment is er geen alternatief

  • Maatregel:
   1. Kleurcontrast verhogen
   2. Context informatie toevoegen waar mogelijk
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Hover informatie is slechts beperkt beschikbaar; informatie is niet via het toetsenbord toegankelijk.

  • Gevolg:

   Informatie is alleen op detailpagina's beschikbaar voor mensen die niet visueel kunnen interacteren met de kaart.

   De informatie in de hover mist context voor de mensen die hier wel bij kunnen komen.

  • Alternatief:

   Doorklikken naar detailpagina

  • Maatregel:
   1. Kaarten toevoegen aan toetsenbordnavigatie
   2. Meer context bieden in de hover
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De gekozen kleuren hebben onderling onvoldoende contrast voor mensen met een visuele beperking.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen hierdoor kaarten en/of teksten slechter waarnemen.

  • Alternatief:

   Kaarten: doorklikken naar detailpagina

   Teksten: voorlezen of braille lezer gebruiken

  • Maatregel:
   1. Kleurcontrast verhogen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De veranderde pagina informatiestructuur kan door hulpapparatuur niet vastgesteld worden. M.a.w. voor screenreader-gebruikers is het niet direct zichtbaar dat de ‘huidige’ paginastructuur door het activeren van het menu veranderd wordt.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers onduidelijk op welke pagina hij/zij aan het kijken was.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:
   1. De pagina titel zal de eerste koptitel worden bij het voorlezen van de pagina.
   2. De titel van de website (dashboard coronavirus) wordt geen koptitel meer.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De tab volgorde geeft prioriteit aan de zijbalk

  • Gevolg:

   Het navigatie menu zal (met het toetsenbord) volledig doorlopen moeten worden alvorens de geselecteerde informatie toegankelijk wordt. De focusvolgorde is hierdoor verwarrend; het ontbreekt hier aan een logische opbouw.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De tab volgorde is aangepast. Daarnaast is er een snelle link naar de hoofdinhoud opgenomen. Deze maatregel is reeds geïmplementeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-11-2020
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De linkverwijzingen in de teksten hebben geen duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk voor de gebruiker waar links naar verwijzen.

  • Alternatief:

   De gebruiker kan de gehele tekst lezen om meer context te krijgen over het doel van de linkverwijzing.

  • Maatregel:
   1. Teksten doorlopen en duidelijke linkdoelen aanbrengen op de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur heeft eenzelfde heading.

  • Gevolg:

   Dit zorgt voor verwarring bij gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:
   1. Koppenstructuur veranderen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   In een Nederlandse of Engelse tekst kan een woord voorkomen uit een andere taal. Deze woorden zijn nu niet gekenmerkt als andere taal. sommige woorden.

  • Gevolg:

   Door dit gebrek kan software voor visueel beperkte mensen niet het woord op de juiste manier uitspreken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   n.t.b.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209