Verklaring van LingewaardKiest

Status toegankelijkheid https://www.lingewaardkiest.nl

Gemeente Lingewaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lingewaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website LingewaardKiest.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lingewaard is beschikbaar via de link https://www.lingewaard.nl/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lingewaard gepubliceerde informatie blijkt dat de website LingewaardKiest gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lingewaard is gevorderd met de toegankelijkheid van LingewaardKiest en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lingewaard .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via r.besseling@lingewaard.nl.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Lingewaard

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website LingewaardKiest : voldoet gedeeltelijk

De website LingewaardKiest is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lingewaard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/lingewaardkiest.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lingewaard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Tekstalternatieven bij diverse afbeeldingen niet juist ingevuld.

  • Gevolg:

   Personen met visuele handicap krijgen niet de juiste informatie bij een afbeelding.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Alt teksten juist invullen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-03-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is een video. De audiodesciptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Zo komt er constant tekst in beeld.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is.

  • Alternatief:

   In dit succescriterium volstaat ook een volledige tekstuele beschrijving in de buurt van de video.

  • Maatregel:

   Video verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-03-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is een video. De audiodesciptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Zo komt er constant tekst in beeld.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina zijn de koppen in de footer gemarkeerd met een H6. Op de homepage is de laatste kop in de content "Veelgestelde vragen" gemarkeerd met een H4. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat alle content in de footer wordt beschreven door de H4, "Veelgestelde vragen". Om de pagina een goede structuur te geven, zouden de koppen "Stembureau" en "Veelgestelde vragen" en alle koppen in de footer een H2 moeten worden. Soortgelijke problemen komen ook op andere pagina's voor.

   Op de homepage is onder grote kop, "Lingewaard kiest. Uw stem telt!". Daaronder staat "Verkiezingen Tweede Kamer". Deze is niet goed gemarkeerd. Deze is nu opgemaakt met een lettergrootte en een b-element (vet). Dit zou een H2 moeten zijn. Even verderop staat "Elke stem telt" die op dezelfde foutieve wijze is opgemaakt; deze zou een H3 moeten zijn.

   Op de pagina www.lingewaardkiest.nl/veelgesteldevragen is onder "Welke maatregelen worden in de stembureaus genomen om het risico op verspreiding van Covid-19 klein te houden?" een opsomming aanwezig. Deze opsomming is echter niet goed gemarkeerd. Maak gebruik van het ul- en li-element om opsommingen te markeren. Dit komt op meer plekken voor.

   Op de pagina www.lingewaardkiest.nl/veelgesteldevragen wordt onder "Ik ben niet in de gelegenheid om in gemeente Lingewaard te stemmen ..." in de tekst een stuk tekst ("de corona-maatregelen") onderstreept, waardoor de indruk wordt gewekt dat dit een hyperlink is. Gebruik een andere methode om deze tekst te benadrukken, bijvoorbeeld via het strong-element.

   Op de pagina www.lingewaardkiest.nl/de-raad-stelt-zich-voor staan worden strepen gebruikt als scheiding tussen de verschillende personen. Dit is voor iemand die blind is niet duidelijk. Dit is op te lossen door om de afbeeldingen een H2-element te zetten en de afbeeldingen een alt-tekst te geven met de naam van de persoon. Zie ook: SC 1.1.1

   Op de pagina www.lingewaardkiest.nl/veelgesteldevragen wordt onder "Ik ben niet in de gelegenheid om in gemeente Lingewaard te stemmen ..." een kop gebruikt die niet als kop is opgemaakt , namelijk "Iemand machtigen". Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen te markeren. Dit komt op meer plekken in de website voor.

   Op de pagina www.lingewaardkiest.nl/verkiezingsuitslag wordt een tabel gebruikt. De koppen in deze tabel zijn enkel opgemaakt met het b-element. Dat betekent dat niet duidelijk is wat de samenhang is tussen de cellen en de koppen. Markeer in tabellen op correcte wijze de koppen. Haal het het b-element weg en vervang het td-element voor een th-element.

  • Gevolg:

   Informatie is niet goed bruikbaar voor blinden en slechtzienden.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Juiste opmaak kiezen, dus gebruik maken van de juiste headers en opsommingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-03-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.lingewaardkiest.nl/ is bij "Stembureaus" eerst een afbeelding en daaronder een kop zichtbaar. De content zou onder de kop moeten staan, zodat het niet lijkt dat de volgende foto (bij Veel gestelde vragen) bij de kop "Stembureaus" hoort. Dus hier eerst "Stembureaus" en dan de klikbare afbeelding met "STEMBUREAU" in beeld. Visueel is deze volgorde wel toegestaan.

  • Gevolg:

   De volgorde in de HTML is nu niet logisch.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De volgorde aanpassen zodat deze logisch is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-03-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is de home-link, het witte huisje op een lichtblauwe achtergrond. Deze link heeft een te laag contrast. De contrastwaarde is 2,9:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Element mogelijk niet goed waarneembaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is in het menu een link Verkiezingsuitslag. Deze is met de muis te bedienen (het menu klapt uit), maar met het toetsenbord niet. Hierdoor zijn een aantal pagina's niet direct bereikbaar via het menu voor mensen die afhankelijk zijn van een andere manier van de website bedienen dan met bijvoorbeeld een muis. Zorg dat alles bedienbaar is met toetsenbord.

  • Gevolg:

   Hierdoor zijn een aantal pagina's niet direct bereikbaar via het menu voor mensen die afhankelijk zijn van een andere manier van de website bedienen dan met bijvoorbeeld een muis.

  • Alternatief:

   Informatie wordt elders geplaatst, zodat mensen die problemen hebben met het gebruik van deze info daar terecht kunnen.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website dient dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan.

  • Gevolg:

   Contentblokken kunnen niet omzeild worden.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de PDF lingewaardkiest.nl/pdf/N11_PV_EP19.pdf is een titel aanwezig, maar die is cryptisch: "N11_PV_EP19". Zorg dat het bestand een titel heeft die omschrijft waar het document over gaat. Deze moet in de eigenschappen van het PDF-document worden opgegeven

  • Gevolg:

   De titel ontbreekt.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Titel toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-03-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de PDF lingewaardkiest.nl/pdf/N11_PV_EP19.pdf ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de document. Deze moet in de eigenschappen van het PDF-document worden opgegeven.

  • Gevolg:

   taalaanduiding ontbreekt

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Taalaanduiding invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   Deze website wordt gebruikt tijdens verkiezingen. Daarna zal de website buiten gebruik worden gesteld.

  • Oorzaak:

   Dit product is ingekocht toen toegankelijkheid nog geen onderdeel was van de inkoopvoorwaarden. Beheer van het product is belegd bij een externe partij.

  • Gevolg:

   Mogelijk lopen mensen met een functionele handicap tegen problemen aan.

  • Alternatief:

   Deze mensen zullen op een andere manier geïnformeerd of geholpen worden.

  • Maatregel:

   Er is op korte termijn een toegankelijkheidsonderzoek ingepland. Eventuele problemen proberen we snel te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-03-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lingewaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209