Verklaring van Locatieregister

Status toegankelijkheid https://mijn.locatieregister.zorgaanbiedersportaal.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Locatieregister.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Locatieregister gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Locatieregister en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-01-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Locatieregister : voldoet gedeeltelijk

De website Locatieregister is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's /over-deze-site/privacy en /locaties staan links met de class ‘external’. Voor deze links staat een icoon dat aangeeft dat deze links verwijzen naar een externe pagina. Op deze pagina's is geen tekstalternatief aanwezig voor deze informatie. Op andere pagina's zijn twee verschillende oplossingen voor dit probleem gebruikt, het advies is om overal dezelfde oplossing te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Tekst alternatief ontbreekt

  • Gevolg:

   Informatie voor hulpsoftware niet beschikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst alternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina /locaties staan één of meer tr elementen die zijn opgemaakt als link met behulp van WAI-ARIA (role=”link”). Het gevolg is dat voor hulpsoftware de indeling van de tabel niet meer klopt. Het nu voor hulpsoftware niet mogelijk om het begin en einde van de tabelregels te bepalen. Doordat deze WAI-ARIA links een alternatief zijn voor de links in de eerste kolom van deze regels is het een optie om deze tabelrijen klikbaar te maken zonder dat de rij een andere rol heeft en zonder dat de rij focus kan ontvangen. De links in de eerste kolom zijn op dat moment een toegankelijk alternatief voor de klikbare (niet toegankelijke) rijen in de tabel. Om de informatie in deze tabellen de juiste relaties met elkaar te geven is het ook nodig om van de td elementen in de linkerkolom th elementen te maken. De informatie in een cel ‘Ja’ of ‘-’ is alleen te begrijpen als duidelijk is over welke van de twee wetten het gaat en bij welke organisatie deze cel hoort. Het gebruik van een role attribuut overschrijft de standaard semantische betekenis van het element waarop deze rol is toegepast, in dit geval is de rol tabelrij dus niet meer beschikbaar voor hulpsoftware.

   Op de pagina /locaties/toevoegen staat de fieldset ‘Wetten’. In deze fieldset staat de vraag ‘Welke wetten zijn van toepassing op deze locatie? (Verplicht veld)’ en twee selectievakjes. Op dit moment is die vraag niet goed gekoppeld aan de groep selectievakjes. Dit probleem komt ook voor in de overige fieldsets op deze pagina. In de fieldset ‘Aanvullende vragen Wet verplichte ggz’ staan maximaal drie vragen. Deze vragen zijn nu niet gekoppeld aan de drie groepen met antwoorden op deze verschillende vragen. Een fieldset kan gebruikt worden om een enkele vraag aan meerdere (input) elementen te koppelen, dit kan door de vraag in de legend te plaatsen en de antwoorden binnen de fieldset te plaatsen.

  • Oorzaak:

   Eén of meer tr elementen zijn opgemaakt als link met behulp van WAI-ARIA (role=”link”)

   Vraag niet goed gekoppeld aan de groep selectievakjes

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware klopt de indeling van de tabel niet meer

   Relatie vraag/antwoord voor hulpsoftware onduidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   td elementen in de linkerkolom th elementen maken

   vraag in de legend plaatsen en de antwoorden binnen de fieldset plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's zoals /organisatiegegevens/telefoon en /organisatiegegevens/email wordt gevaagd om gegevens. In deze invoervelden wordt in de toelichting gevraagd om het persoonlijke telefoonnummer en e-mailadres van de huidige gebruiker (‘… u kan bereiken’). Deze invoervelden moeten daarom gaan voldoen aan de eisen van dit succescriterium. Er zijn verschillende oplossingen. De tekst van de toelichting kan aangepast worden zodat er gevraagd wordt om zakelijke gegevens. Ook is het mogelijk om het autocomplete attribuut met waarden ‘tel’ en ‘email’ te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Instructie / autocomplete attribuut ontbreekt voor velden e-mailadres en telefoonnr.

  • Gevolg:

   Doel van de input niet beschreven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst van de toelichting kan aangepast worden zodat er gevraagd wordt om zakelijke gegevens. Ook is het mogelijk om het autocomplete attribuut met waarden ‘tel’ en ‘email’ te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's /over-deze-site/privacy en /over-deze-site/responsible-disclosure is geen skiplink aanwezig.

  • Oorzaak:

   Spiklink ontbreekt

  • Gevolg:

   Blokken niet snel te omzeilen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina's/organisatiegegevens/telefoon en /organisatiegegevens/email landt de focus op de knop om de toelichting te sluiten. Dit is een probleem doordat dit ook gebeurd als de toelichting nog niet is open geklapt. De toetsenbordfocus komt op dat moment op een visueel verborgen onderdeel en is daardoor ook niet zichtbaar. De suggestie hier is om de visueel verborgen content ook te verbergen voor hulpsoftware. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verbergen met display:none. Let er op dat de oplossing ook voldoet aan succescriterium 2.4.3: Focus volgorde.

  • Gevolg:

   zie beschrijving

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Visueel verborgen content ook verbergen voor hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's is de taal ingesteld op Engels

  • Gevolg:

   hulpsoftware leest in verkeerde taal

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Lang attribuut op NL zetten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /locaties/toevoegen kan ervoor gekozen worden om een vestiging toe te voegen die niet bekend is bij de KvK. Bij die keuze verschijnen de invoervelden ‘Huisnummer’ en ‘Huisnummertoevoeging’. Bij het eerste van deze invoervelden ontbreekt de instructie om alleen cijfers te gebruiken. Een huisnummer als ‘1a’ is een geldig huisnummer als er geen verdere instructies gegeven worden. Op deze pagina wordt ook gevraagd om een ‘Ingangsdatum’, deze datum heeft de eis dat deze maximaal twee dagen in het verleden mag liggen. Indien het hier gaat om een wettelijk verplichte termijn waarbinnen een locatie opgegeven moet worden is het niet van te voren aangeven van deze invoereis geen probleem. Op dat moment voorkomt deze eis een onrechtmatige invoer en dat is een voordeel. Een optie is om dit soort invoereisen (met een toelichting ‘?’) duidelijk te maken. Op pagina's/organisatiegegevens/telefoon staat de mogelijkheid om een telefoonnummer in te voeren. Doordat het gebruik van haakjes niet is toegestaan en er minimaal 10 cijfers gebruikt moeten worden is een aanvullende instructie noodzakelijk. Een tekst als ‘Gebruik tien cijfers’ is voldoende. Indien deze instructie letterlijk gevolgd worden wordt er een geldige waarde ingevoerd.

  • Oorzaak:

   Invoereisen niet altijd beschreven

  • Gevolg:

   Invoervereisten niet van te voren geheel duidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Invoervereisten beschrijven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina /over-deze-site/responsible-disclosure staan twee parsefouten. Op regels 54 en 62 staan twee losse eindtags die niet gekoppeld zijn aan een openstaand div element.

  • Oorzaak:

   Losse eingtags die niet gekoppeld zijn aan openstaand div element

  • Gevolg:

   Parsefout

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Losse eindtags weghalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's /telefoon en /organisatiegegevens/email staat een fieldset zonder naam. De legend van deze fieldset is aanwezig, maar is niet gevuld met tekst.

   Op pagina's /organisatiegegevens/telefoon /organisatiegegevens/email staan uitklapbare knoppen (‘?’) met het attribuut aria-expanded=”true”. Dit attribuut heeft als de toelichting niet in beeld staat de waarde ‘false’ nodig. Dit is niet het geval.

  • Oorzaak:

   Lege fieldset

  • Gevolg:

   Toegankelijk naam niet beschikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Fieldset invullen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina's /organisatiegegevens/telefoon en /organisatiegegevens/email komt bij het niet goed invullen van het invoerveld een foutmelding in beeld voor een poging om deze gegevens op te slaan. Deze foutmelding geldt als statusbericht. Aan het bovenliggen element is het attribuut role=”alert” toegevoegd. Het probleem is dat dit div element geen onderdeel is van de DOM bij het laden van de pagina.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware is hierdoor niet (altijd) in staat om dit statusbericht correct te presenteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Div element onderdeel maken van de DOM bij het laden van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209