Verklaring van www.meermetminderplastic.nl

Status toegankelijkheid https://www.meermetminderplastic.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.meermetminderplastic.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Ministerie+van+Infrastructuur+en+Waterstaat+%28DGMI%29&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.meermetminderplastic.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) is gevorderd met de toegankelijkheid van www.meermetminderplastic.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) .
Functie: Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@meermetminderplastic.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI)

De afwijkingen voor succescriteria 1.3.5, 1.4.5 en 4.1.1 zijn inmiddels verholpen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.meermetminderplastic.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.meermetminderplastic.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://meermetminderplastic.nl/Alg-bestanden/WCAG21_1.PDF
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het PDF-document op pagina https://www.meermetminderplastic.nl/werkgroepen/Eindrapport-Communicatie-Educatie-Gedrag.pdf staat bovenaan het logo van “Schuttelaar & Partners”. Deze afbeelding beschikt niet over een tekstalternatief, waardoor de visuele informatie niet beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware. Deze afbeelding komt meermaals voor in het document. Het is niet verplicht om al deze afbeeldingen te taggen. Het gaat erom dat de informatie die deze afbeeldingen overbrengen beschikbaar is voor hulpsoftware. Om die reden is het voldoende om het logo op de eerste pagina te taggen. De andere afbeeldingen kunnen worden gemarkeerd als artefact. De infographic op pagina 12 heeft het tekstalternatief “Afbeelding met schermafbeelding Automatisch gegenereerde beschrijving”, dit is geen goede omschrijving van de afbeelding.

   Op pagina 6 van het PDF-document op https://www.meermetminderplastic.nl/pilots/Plan-of-Action-Closing-the-B2B-Chain-JULY2021.pdf staan enkele logo’s van bedrijven. De alternatieve teksten beschrijven niet nauwkeurig dat het een logo is. Bijvoorbeeld het alternatieve tekst voor een Coca-cola logo is: ”Afbeeldingsresultaat voor coca cola”. Daarnaast is het niet nodig om in een tekst-alternatief te vermelden dat het een afbeelding gaat. Geadviseerd wordt om de tekstalternatieven als volgt aan te passen: “Logo: Bedrijfsnaam”, bijvoorbeeld “Logo: Coca Cola”.

  • Gevolg:

   Visuele informatie niet beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alle pdf's nog eens goed doorgaan om alt-teksten toe te voegen aan alle afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meermetminderplastic.nl/updates/Afvalscheidingswijzer/183 staan de koppen "Recycling van plastic" en "Afvalscheidingswijzer". Bij deze kopteksten is incorrect gebruik gemaakt van het strong-element.

   Bij het PDF-document op https://www.meermetminderplastic.nl/werkgroepen/Eindrapport-Communicatie-Educatie-Gedrag.pdf hebben veel onderdelen de verkeerde tags gekregen. Zie bijvoorbeeld de kop “Plastic Pact NL Communicatie, Educatie, Gedrag” bovenaan het document. Deze tekst is gemarkeerd als normale tekst en niet als koptekst, waardoor de relatie tussen de tekst en de rest van het document niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit probleem komt vaker voor, zie bijvoorbeeld de tekst “Inhoudsopgave” op pagina twee. Deze tekst is momenteel onderdeel van de “table of contents”, dit is niet de bedoeling.

   Bij het PDF-document op https://www.meermetminderplastic.nl/pilots/Plan-of-Action-Closing-the-B2B-Chain-JULY2021.pdf zijn veel onderdelen niet getagd. Zie bijvoorbeeld alle content onder de kop "Project Closing the B2B Chain | Plan of action Contents" op de eerste pagina van het document. Dit doet zich voor op alle pagina's van het document.

  • Gevolg:

   De relatie tussen bepaalde stukken tekst kunnen niet bepaald worden door hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Tags toevoegen aan alle onderdelen en nagaan op juistheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het PDF-document op https://www.meermetminderplastic.nl/pilots/Plan-of-Action-Closing-the-B2B-Chain-JULY2021.pdf bevat enkele teksten die niet genoeg contrast bieden. Op pagina 4 van het document is er rechts onder bulletpoint “Pre-pilot” twee groene teksten: “Concept ideation (february 2021)” en “Validate feasibility of application (march 2021). Deze hebben een contrastwaarde van 1,7:1. Verder op pagina 6 is er rechts een blauwe rechthoek met afgeronde hoeken met daarin witte tekst zoals “Vrumona has expressed interest to conduct a feasbility study to implement…..”. Hier is de contrastwaarde 2,9:1.

  • Gevolg:

   Slechte leesbaarheid van sommige teksten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contractwaarden ophogen naar ten minste 4,5:1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meermetminderplastic.nl/ staan meerdere nieuwsberichten onder de kop “Het laatste nieuws”. Onder ieder nieuwsbericht staat een paragraaf. Na het toepassen van stijleigenschappen zoals omschreven bij dit succescriterium, verdwijnt een deel van de paragraaf. Een voorbeeld hiervan is bij het bericht met de kop “Invest-NL: interview met Guy de Sévoux”. Hieronder is een paragraaf dat begint met “Wij zijn aangesloten…..”. Deze paragraaf wordt aanzienlijk korter.

  • Gevolg:

   Paragraaf niet meer volledig leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voorleggen aan de webdeveloper

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is een skiplink aanwezig, echter wordt de herhalende content niet overgeslagen na het activeren van deze link. https://www.meermetminderplastic.nl/

  • Gevolg:

   Herhalende content wordt niet overgeslagen d.m.v. een skiplink.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voorleggen aan de webdeveloper

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document op https://www.meermetminderplastic.nl/pilots/Plan-of-Action-Closing-the-B2B-Chain-JULY2021.pdf heeft als titel: “Powerpoint Presentation”. Dit geeft niet genoeg informatie over de inhoud van het document. Geadviseerd wordt om dit document een betere paginatitel te geven, bijvoorbeeld “Project Closing the B2B chain”.

  • Gevolg:

   Niet meteen duidelijk voor gebruikers waar de pdf over gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Duidelijke titels geven aan documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Voor het PDF-document op https://www.meermetminderplastic.nl/werkgroepen/Eindrapport-Communicatie-Educatie-Gedrag.pdf is een taal ingesteld, maar dit komt niet overeen met de daadwerkelijke taal van de inhoud van het document. Dit geldt ook voor https://www.meermetminderplastic.nl/pilots/Plan-of-Action-Closing-the-B2B-Chain-JULY2021.pdf

  • Gevolg:

   Verwarring w.b. de taal van een document.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf's nagaan op juiste taalinstellingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209