Verklaring van Praat mee

Status toegankelijkheid https://praatmee.nza.nl/

Nederlandse Zorgautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Zorgautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Praat mee.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Zorgautoriteit is beschikbaar via de link https://www.nza.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website Praat mee gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Zorgautoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van Praat mee en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Zorgautoriteit .
Functie: Directeur ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@nza.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Zorgautoriteit

De website Praat mee zal in het vierde kwartaal van 2021 gemigreerd worden naar een toegankelijk platform. Tot die tijd zullen er geen toegankelijkheidsproblemen worden opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Praat mee : voldoet gedeeltelijk

De website Praat mee is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Zorgautoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632343_22/1
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Zorgautoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op diverse pagina´s hebben logo´s, afbeeldingen en links geen goede tekstalternatieven.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware hebben door het ontbreken van correcte beschrijvende tekstalternatieven geen toegang tot de informatie of krijgen informatie dubbel voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ staan twee video’s zonder ondertiteling.

  • Gevolg:

   Dove of slechthorende gebruikers hebben zonder ondertiteling geen toegang tot de informatie in de video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deze website zal in het vierde kwartaal 2021 vervangen worden door een nieuwe toegankelijke website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ staan twee video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden hebben zonder audiodescriptie of media-alternatief geen toegang tot informatie die alleen te zien is in de video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ staan twee video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden hebben zonder audiodescriptie geen toegang tot informatie die alleen te zien is in de video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/ staan twee zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen maar met het strong element. Op pagina https://praatmee.nza.nl/welkom/ staat een zichtbare tabel die niet is opgemaakt als tabel maar met een lijst. Hierdoor hebben de ‘tabelkoppen’ geen relatie met de onderliggende data. Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/wat-doet-het-expertteam-mondzorg/ staat een zichtbare lijst in de tekst die niet is opgemaakt als een html lijst. Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/even-voorstellen-het-wetenschappelijk-programma-wijkverpleging/ hebben de teksten bij de afbeeldingen geen relatie met de afbeeldingen. In het pdf document https://praatmee.nza.nl/wp-content/uploads/2019/01/Toelichting-documenten-doorontwikkeling-productstructuur-bij-release-RG18-en-RF18.pdf zijn de koppen niet opgemaakt als koppen maar als lijst items. Op verschillende pagina's zijn problemen aangetroffen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen navigeren door een pagina als de elementen op de pagina juist zijn gecodeerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://praatmee.nza.nl/wp-content/uploads/2019/01/Toelichting-documenten-doorontwikkeling-productstructuur-bij-release-RG18-en-RF18.pdf is de leesvolgorde van het begin van de brief niet logisch.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware krijgen de informatie niet in een begrijpelijke volgorde voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Omdat het doel van de velden niet programmatisch bepaald kan worden is het niet mogelijk om met hulpsoftware het formulier deels automatisch in te vullen of om icoontjes te tonen om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,3:1 met de witte achtergrond. Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ wordt er een andere kleur gebruikt om de focus aan te geven. Het contrast verschil van de oranje focusindicator is 2,3:1 met de witte achtergrond, 2,2:1 met de licht blauwe en grijze achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om bij de informatie te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ heeft de grijze tekst ‘Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand geleden door’ net boven de kop ‘Bijlagen’ een te laag contrast van 2,3:1 met de witte achtergrond. nI n het pdf document https://praatmee.nza.nl/wp-content/uploads/2019/12/FAQ-Gegevensuitvraag-integrale-vergelijking-verpleeghuiszorgaanbieder-v26112019.pdf hebben op de zesde pagina de witte teksten een te laag contrast van 3,3:1 met de blauwe achtergrond, 2,0:1 met de gele achtergrond en 3,0:1 met de groen/blauwe achtergrond.

  • Gevolg:

   Door een te lage contrastwaarde is het voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers niet goed mogelijk om de informatie te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ staan twee Vimeo video’s. In deze mediaspelers is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘f’ gebruikt worden voor volledig scherm en ‘s’ om de video te sharen. Deze tekentoetsen werken ook als de toetsenbordfocus op een andere knop in de mediaspeler staat (bijvoorbeeld op de pauzeknop).

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://praatmee.nza.nl/wp-content/uploads/2019/12/FAQ-Gegevensuitvraag-integrale-vergelijking-verpleeghuiszorgaanbieder-v26112019.pdf heeft geen bestandstitel. Het pdf document https://praatmee.nza.nl/wp-content/uploads/2019/01/Toelichting-documenten-doorontwikkeling-productstructuur-bij-release-RG18-en-RF18.pdf heeft geen goed beschrijvende bestandstitel.

  • Gevolg:

   Door het gebruik van unieke beschrijvende titels worden gebruikers geholpen om content te vinden. Het vinden van informatie wordt lastiger als er geen unieke beschrijvende titels zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/even-voorstellen-het-wetenschappelijk-programma-wijkverpleging/ zijn de afbeeldingen een link naar dezelfde afbeelding op een lege pagina. Deze afbeeldingen hebben geen linktekst.

  • Gevolg:

   Als het doel van een link niet duidelijk is aangegeven is het voor een gebruiker niet duidelijk wat er gebeurt als er op geklikt wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://praatmee.nza.nl/wp-content/uploads/2019/12/FAQ-Gegevensuitvraag-integrale-vergelijking-verpleeghuiszorgaanbieder-v26112019.pdf heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Bladwijzers zijn een handig hulpmiddel om te navigeren binnen een document. Als er geen bladwijzers zijn is het lastiger om content te vinden, met name in grote documenten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit werkt niet als de zichtbare tekst afwijkt van de alternatieve tekst bij de afbeelding.

  • Gevolg:

   Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit werkt niet als de zichtbare tekst afwijkt van de alternatieve tekst bij de afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ staat in de code de id-waarde 'post-1903' dubbel. Op pagina https://praatmee.nza.nl/welkom/ staan in de code de id-waarden ‘main’ en ‘content’ dubbel.\n\nOp pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/toelichting-documenten-doorontwikkeling-productstructuur-bij-release-rg18-rf18/ staat in de code de id-waarde ‘post-760’ dubbel.\n\nOp pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/wat-doet-het-expertteam-mondzorg/ staat in de code de id-waarde ‘post-1346’ dubbel.\n\nOp pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/even-voorstellen-het-wetenschappelijk-programma-wijkverpleging/ staat in de code de id-waarde ‘post-1358’ dubbel.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/livestream-videos-1-september-2020/ kunnen twee video’s worden gestart, deze video’s staan in een iframe. De naam van het iframe-elementen kan niet door software bepaald worden. Op pagina https://praatmee.nza.nl/fora/onderwerp/even-voorstellen-het-wetenschappelijk-programma-wijkverpleging/ hebben de afbeeldingen van de personen en logo’s geen door software te bepalen naam.

  • Gevolg:

   Als velden of elementen geen labels hebben is het niet mogelijk om met hulpsoftware te bepalen wat de functie of bedoeling van een veld of knop is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Zorgautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209