Verklaring van https://www.wdodelta.nl/

Status toegankelijkheid https://www.wdodelta.nl/

Waterschap Drents Overijsselse Delta is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.wdodelta.nl/.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Drents Overijsselse Delta is beschikbaar via de link https://www.wdodelta.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Drents Overijsselse Delta gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://www.wdodelta.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Drents Overijsselse Delta is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.wdodelta.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Drents Overijsselse Delta .
Functie: Manager Informatievoorziening .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via web@wdodelta.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Iedere drie jaar wordt onze website door een onafhankelijke partij gecontroleerd op toegankelijkheid. Voor de volgende controle doen wij er alles aan om de punten die op dit moment niet voldoen aan de WCAG 2.1 AA te laten voldoen. De punten die eerder opgelost kunnen worden, lossen wij zo eerder op. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.wdodelta.nl/ : voldoet gedeeltelijk

De website https://www.wdodelta.nl/ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.wdodelta.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.wdodelta.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Drents Overijsselse Delta dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Ontbreken van alternatieve tekst

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pdf's en afbeeldingen op de website worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   ondertiteling is nog niet standaard opgenomen in een groot deel van de video's op onze website

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden kunnen niet alle informatie op de video meekrijgen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   alle nieuwe video's die worden geplaatst worden voorzien van ondertiteling. De oude video's zullen worden geïnventariseerd en op basis daarvan zal de video's die niet voldoen worden verwijderd, of er zal ondertiteling worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   niet alle video's bevatten op dit moment een audiospoor

  • Gevolg:

   blinden of slechtzienden kunnen niet alle informatie op de video meekrijgen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   alle nieuwe video's die worden geplaatst worden voorzien van audiodescriptie. De oude video's zullen worden geïnventariseerd en op basis daarvan zal de video's die niet voldoen worden verwijderd, of er zal audiodescriptie worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   niet alle video's bevatten op dit moment een een audiodescriptie.

  • Gevolg:

   blinden of slechtzienden kunnen niet alle informatie op de video meekrijgen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   alle nieuwe video's die worden geplaatst worden voorzien van audiodescriptie. De oude video's zullen worden geïnventariseerd en op basis daarvan zal de video's die niet voldoen worden verwijderd, of er zal audiodescriptie worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   de opmaak van PDF bestanden is nog niet goed ingesteld zodat het voldoet aan de richtlijnen.

  • Gevolg:

   Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Voor mensen die blind zijn, is de informatie om de PDF te interpreteren niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Alle PDF's doornemen. Niet toegankelijke PDF's moeten worden verwijderd van de website of er moet een alternatief aan worden geboden. Of de PDF bestanden moeten toegankelijk worden gemaakt. Hiervoor wordt een inventarisatie gedaan en op basis daarvan worden maatregelen getroffen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   PDF documenten bevatten geen alternatieve tekst bij kaarten of afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn, is de informatie om de PDF te interpreteren niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://secure.wdodelta.nl/form/contactformulier/contactformulier-0 staat een formulier waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Een gedeelte van deze gegevens kan in één keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt is van autocomplete. Bijvoorbeeld de velden bij “Achternaam”, “E-mailadres”, “Telefoonnummer” en anderen.

  • Gevolg:

   Dit attribuut met de juiste waarde toevoegen helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen. Nu lukt gebruikers met hulpsoftware dit niet.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   probleem neergelegd bij leverancier website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bij sommige invoervelden in formulieren staan placeholderteksten. Het gemeten contrast van deze placeholderteksten is 2,8:1, dit is te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Het gaat om de placeholdertekst ‘1023AB’, ‘naam@voorbeeld.nl’ en ‘0123456789’.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen tekst, die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond, lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   deel van de formulieren bij leverancier neergelegd. deel van de pdf's wordt meegenomen in het traject waarbij de PDF's opnieuw worden beoordeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de website (https://www.wdodelta.nl) staan op meerdere pagina’s YouTube video’s. De video is met meerdere enkele letters te bedienen. Het gaat om de letters 'k, m, l en j'. Bijvoorbeeld de letter 'k' zet de video op pauze. Deze bediening is niet uit te zetten of in te stellen. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Een vergelijkbaar probleem ontstaat ook in de video op de pagina https://www.wdodelta.nl/contact (Video: Hallo wij zijn uw Waterschap Drents Overijsselse Delta). Zie ook de video op de pagina https://www.wdodelta.nl/waterschapsbelasting (Video: Waarom betalen we waterschapsbelasting?) en https://www.wdodelta.nl/water-op-peil-houden (Video: Goed waterpeil: Dat is niet vanzelfsprekend)

  • Gevolg:

   niet iedereen kan de video goed bedienen

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   bij leverancier neergelegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In het PDF-bestand 'agrarische-nieuwsbrief-5.pdf' is de titel van het document niet aangegeven. Het veld voor de naam van dit bestand in de documenteigenschappen is leeg. De paginatitel van een PDF-bestand is de titel die onderdeel is van de bestandseigenschappen. Deze titel is daarmee onafhankelijk van de gekozen bestandsnaam en moet het onderwerp of doel van de PDF beschrijven.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar het document (pagina) overgaat en wat het doel van het document (de pagina) is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Op de pagina https://secure.wdodelta.nl/form/contactformulier/contactformulier-0 (en alle vervolgpagina’s) staat linksboven het logo van het waterschap. Het tekstalternatief hiervan is “Wdodelta” en dit bevat niet de visueel zichtbare tekst die nodig is om deze link te kunnen bedienen. Zie ook succescriterium 1.1.1. Op de pagina https://www.wdodelta.nl/zoeken?trefwoord=belasting staat boven en onder de zoekresultaten een paginanavigatie met de links “Vorige” en “Volgende”. Deze links hebben een aria-label met de waardes “Previous page” en “Next page”. Het aria-label is hier de enige manier die een naam geeft aan het element, waardoor de visueel zichtbare tekst niet gebruikt kan worden om deze links te bedienen. Hier kunnen de aria-labels beter verwijderd worden.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   bij leverancier neergelegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het inzoomen van de pagina https://www.wdodelta.nl verschijnt een ‘hamburger’-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van de submenu-knoppen (‘Actueel’, ‘Over ons’, enz.) kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het submenu nu ingeklapt is. Dit geldt ook als het opengeklapt is.

  • Gevolg:

   mensen kunnen niet goed navigeren door de website met behulp van hulpsoftware

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   bij leverancier neergelegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209