Verklaring van Intranet gemeente Zwolle

Status toegankelijkheid https://portal.zwolle.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-05-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Intranet gemeente Zwolle.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Intranet gemeente Zwolle gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Intranet gemeente Zwolle en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Afdelingshoofd inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@zwolle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop u bent behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Intranet gemeente Zwolle : voldoet gedeeltelijk

De website Intranet gemeente Zwolle is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zwolle.nl/organisatie/gemeentelijke-organisatie/digitale-toegankelijkheid/audit-digitale-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-10-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Voor enkele afbeeldingen en infographics is geen tekstueel alternatief aanwezig. Daarin ontbreken hiërarchie, functies en namen.
  • Gevolg: Niet alle niet-tekstuele informatie is via voorleessoftware toegankelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Toevoegen alt-teksten. Dit doen we bij migratie naar een nieuw intranet eind 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Niet voor alle teksten die in video's in beeld komen is audiodescriptie of media-alternatief aanwezig.
  • Gevolg: De audiodescriptie is belangrijk voor blinde of slechtziende bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Waar dit relevant is, voegen we een descriptie toe.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Niet voor alle teksten die in video's in beeld komen is audiodescriptie aanwezig.
  • Gevolg: De audiodescriptie is belangrijk voor blinde of slechtziende bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Waar dit relevant is, voegen we een descriptie toe.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: - Soms is tekst opgemaakt als kop. Alleen koppen mogen opgemaakt worden middels een headingselement. Zie bijvoorbeeld de content onder de (h2) kop 'BOR, zo doen we dat. De tekst die bij deze kop hoort is opgemaakt middels een (h3) kop. - De nieuwsberichten titels op onderstaande pagina zijn visueel koppen. In de code is echter geen headingslement aanwezig. - PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet alle informatie goed interpreteren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Headers, titels en tags in orde maken bij migratie naar nieuwe omgeving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's, knoppen en pop-ups worden links alleen door middel van kleur aangegeven.
  • Gevolg: Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We zorgen ervoor dat in het nieuwe intranet, links niet alleen met kleur te onderscheiden zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's is tekst in de content en in de zoekfunctie van onvoldoende contrast.
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We maken het contrast in orde in de styling van een nieuw intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Binnen de intranet omgeving moet er zowel horizontaal als verticaal gescrolled worden om alle content te kunnen zien wanneer je de website ingezoomd bekijkt.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit wordt technisch opgelost in de nieuwe intranet-omgeving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op een onderzochte pagina's staat er tekst in een afbeelding.
  • Gevolg: Deze tekst is daardoor niet van weergave te wijzigen door de bezoeker.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We vervangen dit met tekstuele informatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's is niet alle content met toetsenbordnavigatie bereikbaar.
  • Gevolg: Onder meer voorleessoftware kan hierdoor niet alle informatie bereiken.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De in de audit genoemde problemen worden opgelost in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.
  • Oorzaak: Er zijn minstens twee functionaliteiten waarbij de bezoeker die toetsenbordnavigatie gebruikt, komt vast te zitten.
  • Gevolg: Het mag nooit zo zijn dat een bezoeker "vast" komt te zitten, wanneer hij of zij met het toetsenbord navigeert. Denk bijvoorbeeld aan een menu, waar men niet meer uit kan 'tabben'.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De in de audit genoemde problemen worden opgelost in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken: * Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en * Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's bevindt zich content die niet te pauzeren, stoppen of te verbergen is. Bijvoorbeeld de slider met (nieuws) links midden bovenaan de pagina.
  • Gevolg: Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Bovenstaande bevinden zorgen ook voor problemen bij screenreader gebruikers (voorleessoftware). Deze gaat namelijk elke keer dat de 'slide' veranderd', de nieuwe slide voorlezen. Ongeacht waar de gebruiker zich bevindt op de website.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: In het nieuwe intranet zorgen we ervoor dat alle bewegende content te pauzeren, te stoppen of te verbergen is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Het intranet heeft geen functionaliteit om herhalende content (zoals de link naar Start, Onedrive, zoekfunctie en Diensten) over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks.
  • Gevolg: Gebruikers van toetsenbordnavigatie kunnen herhalende content niet overslaan.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit lossen we op door het toevoegen van een skiplink in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Onder meer bij nieuws en overzicht met zoekresultaten ontbreekt een duidelijke titel.
  • Gevolg: Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We voegen duidelijke titels toe bij het vullen van het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's is de volgorde van toetsenbordnavigatie onlogisch.
  • Gevolg: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Anders is er een risico dat bezoeker bijvoorbeeld de navigatie kwijt raakt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De in de audit genoemde problemen worden opgelost in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op verschillende plekken ontbreekt een (voor software te herkennen) linkdoel.
  • Gevolg: Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Met duidelijkere linkdoelen in de tekst en juiste alt teksten bij afbeeldingen met een linkdoel, lossen we dit in het nieuwe intranet op.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Niet op elke pagina is altijd visueel zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.
  • Gevolg: Bezoeker weet niet waar toetsenbordfocus is. Dat is bijvoorbeeld lastig bij het openen van een menu of het selecteren van een knop.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit probleem lossen we op in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: In pdf's is geen taal aangegeven.
  • Gevolg: Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We passen de pdf aan bij verplaatsing naar het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Wanneer je een pagina deelt via de delen knop, onstaat er een pop-up. Binnen deze pop-up bevinden zich enkele invoervelden. Wanneer niet alle verplichte velden worden ingeuld en op delen wordt geklikt ontstaat er een foutmelding (Dit veld mag niet leeg zijn). Deze foutmelding is onvoldoende omdat deze niet beschrijft wat er fout is gegaan en waar het fout is gegaan. Denk aan 'Het veld personen uitnodigen' is niet ingevuld. Dit komt voor op meerdere pagina's.
  • Gevolg: Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit lossen we op in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: - Het invoerveld om een reactie te plaatsen op onderstaande pagina mist een visueel beschrijvend tekstueel label. Een placeholdertekst is onvoldoende omdat deze weer verdwijnt zodra je begint met typen. - Wanneer je een pagina deelt via de delen knop, onstaat er een pop-up. Binnen deze pop-up bevinden zich enkele invoervelden. Het twee veld heeft geen visueel aanwezig label.
  • Gevolg: Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit lossen we op in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's bevindt zich een dubbel ID.
  • Gevolg: Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op: * Volledige en correcte begin- en eindtags. *Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit lossen we op in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's zijn de naam, rol of waarde bij invulvelden of knoppen onvoldoende duidelijk om screenreaders en bezoekers op de juiste manier te ondersteunen.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit lossen we op in het nieuwe intranet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617