Verklaring van Gemeente Landgraaf

Status toegankelijkheid https://www.landgraaf.nl

Gemeente Landgraaf is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Landgraaf streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Landgraaf.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Landgraaf is beschikbaar via de link https://www.landgraaf.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Landgraaf gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Landgraaf gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Landgraaf is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Landgraaf en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Landgraaf .
Functie: Bureauhoofd Informatiemanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Vul dan het reactieformulier website in. Vermeld hierin het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?  Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Landgraaf

Gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van haar websites en apps. De gemeente werkt dan ook continu aan verbetering van de digitale toegankelijkheid. 

Het bewaken en verbeteren van de digitale toegankelijkheid is een vast onderdeel van de werkprocessen rond webredactie, webbeheer en vernieuwingsprojecten.

Gemeente Landgraaf is eigenaar en mede-eigenaar van een aantal andere websites en apps (voor e-dienstverlening, beheer openbare ruimte, raadsinformatie). Deze voldoen nog niet allemaal aan alle toegankelijkheidseisen. We zijn actief bezig met het uitvoeren van maatregelen om ook deze volledig toegankelijk te maken.

Op Landgraaf.nl staan pdf's. Nieuw te publiceren pdf's worden voor publicatie toegankelijk gemaakt en bestaande pdf's worden vervangen.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Landgraaf : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Landgraaf is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Landgraaf dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.landgraaf.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.landgraaf.nl-niveau-aa-1.2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Landgraaf dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   In de pdf-formulieren is geen tekstalternatief aan de logo-afbeeldingen toegevoegd.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan deze informatie niet 'lezen'.

  • Alternatief:

   De pdf-formulieren kunnen worden aangepast zodat ze aan alle succescriteria voldoen, of er kunnen (toegankelijke) webformulieren gebouwd en beschikbaar gesteld worden, naast of ter vervanging van de niet volledig toegankelijke pdf-formulieren.

  • Maatregel:

   Per pdf-formulier wordt onderzocht, of het wenselijk is dat dit volledig toegankelijk wordt gemaakt of dat er een (toegankelijk) webformulier voor wordt gebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In sommige pdf's is de opmaak niet goed toegepast.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware heeft moeite met het 'lezen' van deze informatie.

  • Alternatief:

   De opmaak van de pdf's dient goed toegepast te worden. De pdf-formulieren kunnen worden aangepast zodat ze aan alle succescriteria voldoen, of er kunnen (toegankelijke) webformulieren gebouwd en beschikbaar gesteld worden, naast of ter vervanging van de niet volledig toegankelijke pdf-formulieren.

  • Maatregel:

   De betreffende pdf's worden gecorrigeerd. Per pdf-formulier wordt onderzocht, of het wenselijk is dat dit volledig toegankelijk wordt gemaakt of dat er een (toegankelijk) webformulier voor wordt gebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het contactformulier hebben de velden ‘Voorletter(s)’, ‘Achternaam’, ‘E-mail adres’ en ‘Telefoonnummer’ geen attribuut ‘autocomplete’.

  • Gevolg:

   De browser of hulpsoftware kan niet de juiste waarde invullen voor bepaalde invoervelden en de hulpsoftware wordt niet geholpen doordat deze niet 'weet' wat voor soort gegevens ingevuld moeten worden.

  • Alternatief:

   Het attribuut 'autocomplete' dient toegevoegd te worden aan het contactformulier.

  • Maatregel:

   Enkele mogelijkheden om het attribuut 'autocomplete' toe te voegen zijn door de leverancier toegevoegd aan de formulierengenerator. Het is nog niet volledig en de attributen dienen aan het formulier toegevoegd te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's en pdf's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pdf-formulieren hebben geen titel (in de opmaak).

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet duidelijk wat de titel van het pdf-formulier is.

  • Alternatief:

   De pdf-formulieren kunnen worden aangepast zodat ze aan alle succescriteria voldoen, of er kunnen (toegankelijke) webformulieren gebouwd en beschikbaar gesteld worden, naast of ter vervanging van de niet volledig toegankelijke pdf-formulieren.

  • Maatregel:

   Per pdf-formulier wordt onderzocht, of het wenselijk is dat dit volledig toegankelijk wordt gemaakt of dat er een (toegankelijk) webformulier voor wordt gebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   In pdf-formulieren is geen logische focusvolgorde in de velden.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest tekst niet in de goede volgorde voor.

  • Alternatief:

   De pdf-formulieren kunnen worden aangepast zodat ze aan alle succescriteria voldoen, of er kunnen (toegankelijke) webformulieren gebouwd en beschikbaar gesteld worden, naast of ter vervanging van de niet volledig toegankelijke pdf-formulieren.

  • Maatregel:

   Per pdf-formulier wordt onderzocht, of het wenselijk is dat dit volledig toegankelijk wordt gemaakt of dat er een (toegankelijk) webformulier voor wordt gebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landgraaf.nl/nieuws/2 staat onderaan een paginanavigatie. De aria-labels op de ‘Volgende’ en ‘Vorige’ knop zijn respectievelijk ‘Previous page’ en ‘Next page’. Aria-labels overschrijven de originele teksten van de knoppen.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor mensen die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   De aria-labels kunnen worden weggehaald.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost in release 1.69 van het content management systeem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2021
 7. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landgraaf.nl/form/contactformulier/eerste-stap-0-2 staat een overbodig waarde-sluitteken (“) in <span data-progress="33" ">. Op pagina https://www.landgraaf.nl/paspoort staat een overbodige sluittag (</p>).

  • Gevolg:

   Daardoor is de structuur van de pagina niet goed door hulpsoftware te bepalen en kan er inhoud of functie verloren gaan.

  • Alternatief:

   De overbodige code dient verwijderd te worden.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost in release SFR-2021.06.00 van het content management systeem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landgraaf.nl/ staat een zoekfunctie. Deze heeft role=”combobox”. Als deze WAI-ARIA rol wordt gebruikt, moet er aan de (strenge) eisen van WAI-ARIA worden voldaan. Er wordt aan veel eisen voldaan, maar niet aan alle eisen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de zoekfunctie niet optimaal gebruiken.

  • Alternatief:

   De codes in de zoekfunctie dienen aangepast te worden.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost in de nieuwe release van 1.70.0 van het content management systeem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-06-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In pdf-formulieren zijn de interactieve velden niet opgemaakt als velden, maar als tabelcellen. Dit moeten velden worden en de velden moeten dan de naam krijgen van het bijbehorende label.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de pdf-formulieren niet goed lezen.

  • Alternatief:

   De pdf-formulieren kunnen worden aangepast zodat ze aan alle succescriteria voldoen, of er kunnen (toegankelijke) webformulieren gebouwd en beschikbaar gesteld worden, naast of ter vervanging van de niet volledig toegankelijke pdf-formulieren.

  • Maatregel:

   Per pdf-formulier wordt onderzocht, of het wenselijk is dat dit volledig toegankelijk wordt gemaakt of dat er een (toegankelijk) webformulier voor wordt gebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.landgraaf.nl/form/contactformulier/eerste-stap-0-2 staan onder de tekstvelden tellers voor het resterend aantal karakters. Deze hebben niet de rol 'status'.

  • Gevolg:

   Door dit de rol ‘status’ te geven kan hulpsoftware dit aanbieden aan de gebruiker.

  • Alternatief:

   Aan de tellers onder de tekstvelden dient de rol 'status' toegekend te worden.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost in release 1.6.9 van het content management systeem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Landgraaf heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928