Verklaring van Staalbergven kaartje en strippenkaart kopen

Status toegankelijkheid https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations?cart=cfe554cf-e464-4159-b3ca-cbe5c5d5ac55

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Staalbergven kaartje en strippenkaart kopen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Staalbergven kaartje en strippenkaart kopen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Staalbergven kaartje en strippenkaart kopen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk gaat zich beraden op het al dan niet voortzetten van dit reserveringssysteem. Tot hierover een beslissing is genomen (waarschijnlijk in Q2) worden er geen verbeteringen doorgevoerd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Staalbergven kaartje en strippenkaart kopen : voldoet gedeeltelijk

De website Staalbergven kaartje en strippenkaart kopen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/WCAG_2.1_inspectie_Formulieren_Openluchtzwembad_Staalbergven__desktop__-_niveau_AA_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's in het proces hebben de afbeeldingen geen alternatieve tekst die de afbeelding beschrijft. Er ontbreekt een alt-attribuut in het img-element van deze afbeelding. Hierdoor kan het voorkomen dat voorleessoftware de bestandsnaam van de afbeelding gaat voorlezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor logo's die de taal aanduiden, afbeeldingen van een prullenbak of winkelwagen en pijltjes om naar een volgende of vorige maand te gaan. Op meerdere pagina's in dit proces staan bovenaan de stappen uitgeschreven. Door de afbeeldingen is duidelijk dat dit de stappen 1 tot en met 4 zijn. Er moet een tekstalternatief komen dat duidelijk maakt dat dit de stappen zijn van dit proces. Dit kan bijvoorbeeld door een verborgen tekst te plaatsen als “Stappen van het reserveren”. De cijfers zelf zijn met CSS geplaatst, dit voldoet niet als alternatieve tekst. Als er hier een ol-element wordt gebruikt om deze items in de code als lijst op te maken, dan kan software bepalen dat dit een lijst is van 1 t/m 4.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Linkteksten en teksten voor afbeeldingen zijn niet duidelijk genoeg.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een tabel met data. Visueel is duidelijk welke data aangeklikt kunnen worden en welke niet, software kan dit niet bepalen. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=33af60be-8833-4674-a6bb-d5b16f1b12de is stap 2 van het proces actief. Dit is visueel duidelijk in het overzicht van de stappen. Software kan dit niet bepalen. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=33af60be-8833-4674-a6bb-d5b16f1b12de staan meerdere activiteiten. De kop is telkens dikgedrukt, bijvoorbeeld “Dagkaart (3 t/m 12 jaar)”. Deze koppen moeten in de code als kopteksten worden opgemaakt. Software kan dan de relaties bepalen en er kan dan met hulpsoftware naar koppen genavigeerd worden. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-payment/159/1701457 is de tekst “30 minuten” dikgedrukt. Deze tekst heeft visueel nadruk, het is belangrijke informatie. Software kan dit niet bepalen. Dit kan worden opgelost door hier het strong-element te gebruiken. Deze informatie kan dan ook met nadruk worden voorgelezen door hulpsoftware (nu wordt het b-element gebruikt). Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 staan meerdere opties voor abonnementen. Software kan hier de relaties die visueel duidelijk zijn niet bepalen. Er zijn in de code label-elementen in andere label-elementen genest, dat is niet de bedoeling. De opties werken als radiobuttons, maar deze zijn verborgen met display:”none”. Hierdoor zijn deze ook verborgen voor hulpsoftware. Het onderzochte PDF-bestand is getagd, maar er zijn wat problemen gevonden met de tags. Ook wordt dikgedrukte tekst gebruikt. Koppen zouden beter zijn, software kan dan de relaties bepalen die visueel duidelijk zijn.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet adequaat gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/payment?cart=819e5423-b019-4ddc-ac63-6b1a962fd990 staat in de tekst onder de kop “Afronden” de volgende verwijzing: “U kunt de betaling van uw reservering starten door op de knop hieronder te klikken”. Deze verwijzing is afhankelijk van een visuele locatie. Het interactieve item “Direct afrekenen” is in de code ook een link en geen knop. Dit kan daarom onduidelijk zijn voor blinden. Dit zou kunnen worden opgelost door de instructie te veranderen naar iets als “U kunt de betaling van uw reservering starten door op 'Direct afrekenen' te klikken”. Zie ook pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-payment/159/1701056. Hier staat de instructie “U kunt de betaling van uw inschrijving starten door op de knop hieronder te klikken”. De “knop” “Start betaling” is in de code ook een link. Op deze pagina zal dit waarschijnlijk niet snel een probleem opleveren omdat dit het enige interactieve item is, maar het is wel beter om dit ook hier aan te passen. Gebruik bijvoorbeeld een button-element voor deze knop en verwijs dan in de tekst naar “de knop 'Start Betaling' hieronder”.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De verwijzingen zijn niet duidelijk voor blinden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=91d0dc5e-cf61-45e4-9549-39cf4fae5460 staat een formulier waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Een gedeelte van deze gegevens kan in één keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt is van autocomplete. In dit formulier is geen autocomplete-attribuut aanwezig in de invoervelden. Zie ook het formulier op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-3. Als er op de knop “Login” wordt geklikt (bijvoorbeeld op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=aee84af7-490b-4b3d-9ab9-07abb4338518), opent er een lightbox met invoervelden voor het e-mailadres en wachtwoord. Hier moet autocomplete=”username” voor het e-mailadres en autocomplete=”current-password” voor het wachtwoord gebruikt worden. Zie ook pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/login/159/online-sign-up.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het doel van de formuliervelden kan programmatisch niet worden bepaald. Velden kunnen niet automatisch worden ingevuld of er kan geen extra hulp geboden worden bij het invullen. Dat is lastig voor mensen met cognitieve of motorische beperkingen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plekken in de formulieren is het contrast niet goed. Bijvoorbeeld: de inactieve stappen in het proces staan er in lichtgrijs. Het contrast hiervan is niet voldoende. De knop Datum aanpassen en de tekst in de lightbox die vervolgens opent heeft eveneens een te laag contrast. Idem voor het proces van reserveren. In het proces van reserveren kan de winkelwagen verlopen. Er opent dan een lightbox. Er is een knop met de tekst “Okay” aanwezig in deze lightbox. Het contrast van deze tekst is te laag. Het contrast van de melding in rode tekst die verschijnt als er een ongeldige combinatie van e-mailadres en wachtwoord wordt gebruikt is niet goed. Als op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 een abonnement wordt gekozen, verschijnt deze rechts in beeld. De teksten “Periodieke prijs” en “Eenmalig bedrag” hebben een te laag contrast. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/login/159/online-sign-up staat onder “Inloggen” de tekst “ik ben mijn wachtwoord vergeten”. Deze heeft een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn of bijv. buiten de website bekijken.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=aee84af7-490b-4b3d-9ab9-07abb4338518 is onderaan de link “Vorige” beschikbaar. Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1024x768 pixels, is deze link niet meer aanwezig. Dit is een verlies van functionaliteit. Zie ook pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=51c2afcc-a618-43fa-ab96-c06ab304aac2. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/payment?cart=df872308-712c-4174-a1e2-978520130aeb# staat de link “Extra activiteiten boeken +”. Na inzoomen is deze niet meer aanwezig en staat er in plaats hier van de link “Direct afrekenen” (die ook daarboven al op de pagina staat). Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 staan bovenaan de drie stappen van het proces uitgeschreven. Als er is ingezoomd, zijn deze niet meer aanwezig. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/login/159/online-sign-up valt na inzoomen het bovenste deel van het logo iets buiten beeld. Het is nog wel duidelijk wat er staat, maar het zou beter zijn als de afbeelding geheel in beeld bleef.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verlies van content en functionaliteit.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=aee84af7-490b-4b3d-9ab9-07abb4338518 is onderaan de link “Vorige” beschikbaar. Bij een schermbreedte van 320 pixels is deze link niet meer aanwezig. Dit is een verlies van functionaliteit. Zie ook pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=51c2afcc-a618-43fa-ab96-c06ab304aac2. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/payment?cart=df872308-712c-4174-a1e2-978520130aeb staat de link “Extra activiteiten boeken +”. Bij een schermbreedte van 320 pixels is deze niet meer aanwezig en staat er in plaats hier van de link “Direct afrekenen” (die ook daarboven al op de pagina staat). Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 staan bovenaan de drie stappen van het proces uitgeschreven. Bij een schermbreedte van 320 pixels zijn deze niet meer aanwezig.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie en functionaliteit.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plekken heeft niet-tekstuele content een te laag contrast. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=91d0dc5e-cf61-45e4-9549-39cf4fae5460 staan invoervelden. De invoervelden hebben een grijze rand. Het contrast van de rand aan de onderkant van de velden is te laag ten opzichte van het witte veld. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-3 staan lichtgrijze strepen onder de invoervelden. Het contrast is te laag. Op meerdere plekken is er een aangepaste focusindicator gebruikt om de toetsenbordfocus aan te geven. Het contrast van deze aangepaste focusindicator ten opzichte van de achtergrond is op een aantal plekken te laag.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast geeft problemen voor mensen die slechtziend zijn of bijv. buiten de website bekijken.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations?cart=91d0dc5e-cf61-45e4-9549-39cf4fae5460 staat een datumkiezer. Deze is met de muis te bedienen, maar kan niet met het toetsenbord bediend worden. De interactieve onderdelen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen en dus niet bediend worden met het toetsenbord. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=c9a4c179-4cd2-4f8e-af10-f06bc40858eb staan meerdere “Meer informatie” links. Deze kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen en dus niet bediend worden met het toetsenbord. Als er op deze pagina bij een activiteit op “Bestellen +” wordt geklikt, opent er een lightbox. Hierin kan een datum worden gekozen. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord. Als er al een datum is gekozen, kan er een tijdblok worden gekozen. Ook dit is niet mogelijk met het toetsenbord. Ook de knop “Datum aanpassen” in deze lightbox is niet met het toetsenbord te bedienen. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 kan bij stap 1 onder “Kies uw abonnement *” op een abonnement worden geklikt met de muis. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord, deze onderdelen ontvangen geen toetsenbordfocus. Er kunnen meer vergelijkbare problemen voorkomen. Dit succescriterium is van belang voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken en daarom het toetsenbord gebruiken om te navigeren en om items te bedienen op de pagina. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blinden of mensen met een motorische beperking.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Een aantal onderdelen kan niet met het toetsenbord worden bediend.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=7d6f847e-1195-49a8-a0a6-bf5828ec04a7 staat bij stap 3 een formulier om de gegevens in te vullen. Als hier een verplicht veld niet is ingevuld (bijvoorbeeld de voornaam) en er wordt op “Volgende” geklikt, dan verschijnt er een foutmelding van de browser. In de browsers Chrome en Edge verdwijnt de melding na een tijdje. Voor sommige mensen kan dit te kort zijn om de melding te lezen. Er moeten goede foutmeldingen komen die in beeld blijven, zie ook succescriterium 3.3.1. Dit komt op meer plekken voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De tijd om een foutmelding te lezen kan te kort zijn.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitels van het proces dat begint op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 hebben als paginatitel “Online inschrijven - Openluchtzwembad Staalbergven”. Deze titel beschrijft het doel niet geheel. In dit proces kan een abonnement worden gekozen en gekocht. In de vierde stap van dit proces (https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-payment/159/1696718) is de paginatitel “Reserveringen - Openluchtzwembad Staalbergven”. Dit klopt niet bij deze pagina en is anders dan de rest van de stappen van dit proces. Het onderzochte PDF-bestand heeft geen paginatitel. Deze kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het bestand beschrijven en moet getoond worden in de titelbalk van Adobe. Zie https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/oisterwijk-moergestel-heukelom/Algemene_Voorwaarden_2021-definitief.pdf.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere plaatsen kan een lightbox worden geopend. Als deze weer gesloten wordt, moet de focus op een logische plek landen (bijvoorbeeld op de knop die de lightbox opende). Dit is nu niet het geval. Als het proces van een abonnement kopen wordt doorlopen, gaat op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-2 (stap 2) de toetsenbordfocus eerst naar het invoerveld voor de datum (dat is een logische focusvolgorde). Na dit veld gaat de focus niet naar de knoppen “Volgende” etc die visueel eronder staan, maar naar de adresbalk van de browser en daarna naar de content die visueel boven het invoerveld staat. Dit is geen logische focusvolgorde. Dit komt ook voor in andere stappen van dit proces. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=4e5c1fa2-6576-42e2-a2ce-8ec43cd39ea9 staat rechts op de pagina onder “Winkelwagen” informatie. De toetsenbordfocus volgt daar geen logische volgorde.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening werkt niet goed. Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's in het proces dat begint op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations?cart=5f0d1c70-4837-4bd8-a7c1-013496c7c321 staan rechtsboven twee afbeeldingen van vlaggen die als links werken, waarmee de taal kan worden ingesteld (Nederlands of Engels). Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en er is ook geen andere linktekst. Software kan het linkdoel niet bepalen. Dit komt bij meer links voor waarbij geen linktekst of alternatieve tekst voor een afbeelding aanwezig is, zie succescriterium 1.1.1 en 4.1.2 voor meer voorbeelden. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=4e5c1fa2-6576-42e2-a2ce-8ec43cd39ea9 staat rechts op de pagina onder “Winkelwagen” informatie. Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1024x768 pixels, is er een link met het symbool van een winkelwagen aanwezig om deze informatie te tonen of te verbergen. De naam van deze link die software kan bepalen is het getal wat getoond wordt, bijvoorbeeld “1”. Dit linkdoel is niet duidelijk. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=91d0dc5e-cf61-45e4-9549-39cf4fae5460 staan meerdere links met de tekst “Meer informatie”. Deze a-elementen missen een href-attribuut en worden daardoor niet als links herkend door software. Deze items vallen hierdoor niet onder dit succescriterium. Als dit wel links worden, moet het linkdoel kunnen worden bepaald. De tekst “Meer informatie” is dan niet genoeg. Als dit links worden, kan dit opgelost worden door een (verborgen) linktekst toe te voegen of een title-attribuut te gebruiken. Als hier knoppen van gemaakt worden (button-elementen), kan de tekst wel “Meer informatie” blijven.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor visueel beperkte bezoekers.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations?cart=91d0dc5e-cf61-45e4-9549-39cf4fae5460 en andere pagina's in dit proces staat rechts boven de knop “Login”. Het is niet zichtbaar als de toetsenbordfocus hier op staat. Dit geldt ook voor de knop “Uitloggen” als er ingelogd is. Op meerdere plekken kan er een lightbox worden geopend. Op de onderdelen in de lightbox is de toetsenbordfocus zichtbaar, dat is goed. De focus is echter telkens even niet zichtbaar als er door de lightbox wordt genavigeerd met het toetsenbord. Dit treedt op voordat de focus op de knop van het kruisje om de lightbox te sluiten staat. Het is dan niet duidelijk waar de focus zich bevindt. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 staan bovenaan de drie stappen van het formulier (“Abonnement”, “Contract” en “Uw gegevens”). Het is niet zichtbaar als de toetsenbordfocus hier op staat. Dit komt bij meerdere pagina's voor in dit proces. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=4e5c1fa2-6576-42e2-a2ce-8ec43cd39ea9 staat rechts op de pagina onder “Winkelwagen” informatie. Als er met 200% wordt ingezoomd bij een resolutie van 1024x768 pixels, is er een link met het symbool van een winkelwagen aanwezig om deze informatie te tonen of te verbergen. Als hierop wordt geklikt, klapt de informatie uit. Als er vervolgens met het toetsenbord wordt genavigeerd, kan de toetsenbordfocus op onderdelen op de achterliggende pagina komen, terwijl de content nog is uitgeklapt. Het is dan niet (goed) zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt. De focus komt op onderdelen die niet of deels in beeld zijn.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's in het proces dat start op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations?cart=91d0dc5e-cf61-45e4-9549-39cf4fae5460 kan rechtsboven op de knop “Login” worden geklikt. Er opent dan een lightbox met twee invoervelden. Deze invoervelden hebben geen naam die software kan bepalen. De naam moet de zichtbare tekst gaan bevatten. Dit is nodig voor mensen die spraakbediening gebruiken. Zij kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Er zijn hier ook aparte labels nodig in plaats van placeholdertekst (zie succescriterium 3.3.2). Als hier labels worden geplaatst en deze worden in de code aan de velden gekoppeld, dan is dit probleem ook opgelost. Zie ook de invoervelden op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/login/159/online-sign-up.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Software kan de naam van de invoervelden niet bepalen en dat is voor mensen die spraakbediening gebruiken wel nodig.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's in het proces dat start op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations?cart=0b786a5f-4487-41d9-9eeb-2fc531fb4714, kan Engels als taal worden ingesteld. De standaardtaal van de pagina wordt dan goed aangepast naar Engels in de code, dat is goed. Er zijn dan echter nog meerdere Nederlandse teksten aanwezig. Zie bijvoorbeeld de lightboxen die worden geopend als er op “More information” wordt geklikt op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=0b786a5f-4487-41d9-9eeb-2fc531fb4714. Zie ook teksten op deze pagina als “Entree na 16.00 uur (65 jaar en ouder)”. Deze teksten moeten waarschijnlijk nog naar het Engels vertaald worden. Als deze Nederlands blijven, moet er een taalwisseling worden aangegeven voor deze teksten. Dit kan door lang=”nl” te gebruiken in een HTML element dat de Nederlandse tekst bevat. Wat nog opviel: als op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/payment?cart=0b786a5f-4487-41d9-9eeb-2fc531fb4714 de taal is ingesteld als Engels, is er geen tekst beschikbaar zoals in het Nederlands wel het geval is. Onder de kop “Finalize” staat alleen “mollie_description”.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Engelse teksten worden op zijn Nederlands uitgesproken. Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=7d6f847e-1195-49a8-a0a6-bf5828ec04a7 (stap 3) staat een formulier om de gegevens in te vullen. Als hier een verplicht veld niet is ingevuld (bijvoorbeeld de voornaam) en er wordt op “Volgende” geklikt, dan verschijnt er een foutmelding van de browser. Foutmeldingen van de browser voldoen niet. Deze meldingen bevatten vaak instructies en geen foutmeldingen (bijvoorbeeld “Vul dit veld in”). Ook blijven de meldingen niet staan, in de browsers Chrome en Edge verdwijnt de melding na een tijdje. Er moeten goede foutmeldingen komen die in beeld blijven, bijvoorbeeld “U heeft het veld 'Voornaam' niet ingevuld” of “U heeft dit verplichte selectievakje niet aangevinkt”. Foutmeldingen van de browser komen op meer plekken voor. Als op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 geen activiteit wordt gekozen en er wordt op “Volgende” geklikt, dan verschijnt de melding “Kies eerst een abonnement”. Dit is een instructie en geen foutmelding. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-2 staat een veld voor de ingangsdatum van het contract. Deze datum kan handmatig worden gekozen of ingevuld, maar deze wordt dan automatisch weer aangepast naar 26-04-2021. Het kiezen/invullen van andere data is dus mogelijk, maar dat geldt dan niet als geldige waarde en wordt altijd aangepast. Gebruikers kunnen dit niet door hebben. Er moet een tekstuele melding komen die dit beschrijft. Of nog beter: als de datum niet aangepast kan worden, kan er beter geen invoerveld aanwezig zijn hiervoor. De ingangsdatum kan dan beter als tekst worden medegedeeld.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/login/159/online-sign-up staan twee invoervelden voor het e-mailadres en het wachtwoord. Deze velden hebben geen labels. De tekst staat er in placeholdertekst, maar deze tekst verdwijnt tijdens het typen. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognititeve beperking. Er moeten daarom labels buiten de velden komen, die blijven staan tijdens het typen. Dit geldt ook voor de inlogfunctie die geopend kan worden op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations?cart=91d0dc5e-cf61-45e4-9549-39cf4fae5460 (via de link “Login”, er opent dan een lightbox). Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-2 staat een invoerveld voor de datum. Het is mogelijk om een andere datum in te voeren, maar deze wordt steeds aangepast naar 26-04-2021 (zie succescriterium 3.3.1). Als het de bedoeling is dat hier een datum kan worden ingevoerd door de gebruiker en als er dan een bepaald format vereist is, dan moet hiervoor een instructie worden gegeven. Bijvoorbeeld “dd-mm-jjjj”. Dit kon nu dus niet goed gecontroleerd worden, aangezien de datum meteen wordt aangepast.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de bezoeker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=7d6f847e-1195-49a8-a0a6-bf5828ec04a7 staat een formulier om de gegevens in te vullen. Hierin staat een invoerveld voor het e-mailadres. Hier moet een goede foutmelding komen als dit veld verkeerd wordt ingevuld, zie succescriterium 3.3.1. De toegankelijkheid kan nog verbeterd worden door naast een foutmelding ook een foutsuggestie te geven. Dit kan de gebruiker helpen om de fout te herstellen. Dit is iets als “Een e-mailadres ziet er uit als naam@domein.nl”. Dit zou ook van te voren als instructie kunnen worden gegeven. Zie ook https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-3.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het wordt lastiger voor de bezoeker om een fout te herstellen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=7d6f847e-1195-49a8-a0a6-bf5828ec04a7 komen meerdere parser errors voor. Parser errors kunnen problemen opleveren met hulpsoftware. Het gaat om dubbele required-attributen op onder andere regel 153, 163 en 178 van de code. Elementen mogen geen dubbele attributen bevatten. Verder wordt er een div-element op de verkeerde plaats afgesloten. Dit geeft meerdere parser errors. Er staat nu een eindtag van een div-element (</div>) binnen een form-element op regel 206 van de code. Het lijkt erop alsof dit div-element buiten het form-element moet worden afgesloten. Er zijn nu parser errors voor een onafgesloten form-element en een “stray end tag” van een form-element. Ook op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 komen dubbele required-attributen voor. Zie onder andere regel 193, 212 en 231 van de code. Zie ook pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-2 en https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-3. Zie ook de inlogpagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/login/159/online-sign-up.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het kan problemen opleveren voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere voorbeelden van afbeeldingen die geen tekstalternatief of andere linktekst hebben. Een aantal invoervelden in lightboxen heeft geen naam die door software kan worden bepaald. In een datumkiezer staan pijltjes zonder tekstalternatief. Software kan de toegankelijkheidsnaam en de rol hiervan niet bepalen. Daarnaast zijn er nog selectievelden en symbolen waarvan software de toegankelijkheidsnaam niet kan bepalen. Op de pagina's kunnen meerdere lightboxen worden geopend. Deze zijn opgemaakt met role=”dialog”. Als er WAI-ARIA rollen worden gebruikt, moet er worden voldaan aan de (strenge) eisen van WAI-ARIA. Zo moet het element met role=”dialog” bijvoorbeeld een naam hebben. Dit is niet het geval bij de lightboxen die worden geopend als er op “Bestellen” wordt geklikt op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=c9a4c179-4cd2-4f8e-af10-f06bc40858eb. Ook moeten elementen met deze rol met aria-modal=”true” worden opgemaakt. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 staan meerdere opties voor abonnementen. Software kan de interactieve rol en status (geselecteerd of niet) niet bepalen. In de code zijn radiobuttons gebruikt, maar deze zijn voor hulpsoftware verborgen met display:”none”. Op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/online-sign-up/159#step-1 is de knop “Vorige” inactief. Software kan dit niet bepalen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onvoldoende informatie beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=ed08b203-476a-470c-9402-b9afcd5a40ec kan bij het veld voor het e-mailadres de foutmelding “Het e-mailadres is al in gebruik.” verschijnen. Een foutmelding is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat dit statusbericht is verschenen, zodat hier de aandacht naar toe kan worden gebracht. Hulpsoftware kan deze informatie dan voorlezen. Zie ook de foutmelding “Deze combinatie van e-mailadres en wachtwoord is niet geldig.” op pagina https://oisterwijk.dewi-online.nl/iframe/login/159/online-sign-up en dezelfde melding bij het inloggen op pagina's als https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/customer?cart=7d6f847e-1195-49a8-a0a6-bf5828ec04a7. Op pagina https://staalbergven.dewi-online.nl/iframe/club/159/reservations/activities?cart=7d6f847e-1195-49a8-a0a6-bf5828ec04a7 kan een activiteit worden gereserveerd. Als er bij een activiteit op “Bestellen” wordt geklikt, opent er een lightbox. Als er vervolgens in de lightbox op “Bevestigen” wordt geklikt (na het selecteren van een tijdblok), dan verschijnt de activiteit onder de kop “Winkelwagen” rechts op de pagina. Ook gaat er dan een timer lopen van 30 minuten naar 0. Het moet voor blinden duidelijk worden dat deze informatie is verschenen. Ook de informatie dat de timer is verschenen moet als statusbericht worden opgemaakt. Het moet ook duidelijk zijn hoeveel tijd je hebt om de bestelling af te ronden. Hulpsoftware moet ook kunnen lezen dat een activiteit uit de winkelwagen is verwijderd en dit voorlezen. Een blinde weet dan dat het verwijderen van de activiteit is gelukt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209