Verklaring van Fitopjouwmanier.nl

Status toegankelijkheid https://fitopjouwmanier.nl/

Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Fitopjouwmanier.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=vws

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn gepubliceerde informatie blijkt dat de website Fitopjouwmanier.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn is gevorderd met de toegankelijkheid van Fitopjouwmanier.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn .
Functie: plv directeur communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Fitopjouwmanier.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Fitopjouwmanier.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.portalfitopjouwmanier.nl/documenten/publicaties/2021/08/06/toegankelijkheidsverklaring-fitopjouwmanier
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De like button wordt bijvoorbeeld uitgesproken als “0 0” op fitopjouwmanier.nl

  • Gevolg:

   De omschrijving geeft niet weer wat de screen- readergebruiker mag/ kan verwachten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijking is inmiddels verholpen zodat linkdoelen juist worden uitgesproken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • fitopjouwmanier.nl kent geen headingstructuur
   • Op fitopouwmanier.nl worden buttons 'sluiten, vertel mij meer, dat is'm niet' niet herkent als button/ link en zijn ook niet benaderbaar met de Tab toets.
  • Gevolg:
   • Door het ontbreken van de juiste headingstructuur, is de pagina niet goed te begrijpen voor gebruikers met hulpstructuur.
   • Door het niet kunnen benaderen van de buttons zijn functionaliteiten van het uitklapvenster zijn niet toegankelijk.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Er is inmiddeks een correcte headingssctructuur meegegeven rondom de tips op fitopjouwmanier.nl en er op https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ is een losse pagina opgezet waarop de tips goed uitgelegd worden. Zodat er 2 routes zullen zijn en elke gebruiker bediend kan worden.
   • Afwijking is dus verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   wanneer tips in het scherm verschijnen op fitopjouwmanier.nl worden de 3 tips achter elkaar voorgelezen, daarna worden pas de omschrijvingen voorgelezen

  • Gevolg:

   Het wordt niet helder wat de primair geselecteerde tip is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   er is inmiddels op https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ een losse pagina opgezet waarop de tips van de generator goed uitgelegd worden. Zodat er 2 routes zullen zijn en elke gebruiker bediend kan worden. Voor mensen die de generator niet goed kunnen gebruiken, is er nu ook een melding geplaatstom direct bij de tips op https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ uit te komen. Zodat niemand ontsloten wordtvan informatie.

   • Afwijkingen inmiddels verholpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   kleurcontrast bij het activeren van buttons op fitopjouwmanier.nl is nihil

  • Gevolg:

   daardoor voor mensen met een kleurbeperking niet waarneembaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   contrastwaarden zijn inmiddels verbeterd ahv. feedback uit een contrast analyzer. Afwijking is inmiddels verholpen voor gebruikers die niet uit de voeten konden met de contrastwaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ vermeldt home als paginatitel

  • Gevolg:

   de beschrijving van de website is zo niet voor iedereen helder,.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de omschrijving op https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ is inmiddels verhelderd als Home | Fit op jouw manier, op overige pagina's zijn de omschrijvingen van de pagina's nu ook opgezet dat het duidelijk is wat men op de pagina vindt. Afwijkingen inmiddels verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2001
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   op fitopjouwmanier.nl zijn like vensters niet met de tabtoets benaderbaar

  • Gevolg:

   buttons zijn niet met de tabtoets benaderbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijkingen verholpen:

   • likebuttons zijn inmiddels ook benaderbaar via de tabtoets
   • de tips op fitopjouwmanier.nl zijn nu ook benaderbaar op https://www.portalfitopjouwmanier.nl/
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   • op fitopjouwmanier.nl geeft ‘Vertel mij meer’ niet weer naar welke externe website er gelinkt wordt.
   • op fitopjouwmanier.nl is start hier een onduidelijke actie.
  • Gevolg:

   Inmidels verholpen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijkingen zijn aangepast ahv. Starten (actievere omschrijving) en een verduidelijking dat er een externe link wordt geopend bij Vertel mij meer aan de hand van een visueel aspect.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   de 3 headings op portalfitopjouwmanier.nl zijn op de over de campagnepagina identiek

  • Gevolg:

   sommige gebruikers snappen het onderscheid niet tussen verschillende video content op de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Elke video heeft inmiddeks een heading 2 meegekregen zodat de gebruiker meer context heeft om welke video het gaat. Afwijking is inmiddels verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   op https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ is de kalenderfunctie niet goed benaderbaar.

  • Gevolg:

   gebruikers kunnen niet met de tabfunctie navigeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   wordt aan gewerkt bij de bouwers van het PRO-platform van Rijksoverheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209