Verklaring van Meanderende Maas

Status toegankelijkheid https://www.meanderendemaas.nl/

Waterschap Aa en Maas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Meanderende Maas.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Aa en Maas is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Waterschap+Aa+en+Maas

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Aa en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de website Meanderende Maas gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Aa en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van Meanderende Maas en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Aa en Maas .
Functie: Afdelingshoofd Servicestaf.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@meanderendemaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Meanderende Maas : voldoet gedeeltelijk

De website Meanderende Maas is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Aa en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2021/10/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.meanderendemaas.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Aa en Maas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Een aantal problemen zijn goed opgelost, er zijn nog problemen aanwezig.

   Linksboven op elke pagina staat het logo. Het img-element dat de afbeelding bevat heeft nu de alternatieve tekst “Meandere maas – Logo”. Dit moet aangepast worden, zodat de alternatieve tekst de zichtbare tekst van de afbeelding bevat, bijvoorbeeld: “Logo Meanderende Maas Ravenstein-Lith”. Deze afbeelding staat in een link. Op deze link staat een aria-label met de waarde “Link naar home”. Dit aria-label overschrijft de inhoud van de link, waardoor de alternatieve tekst van de afbeelding nu niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Er zal alleen “Link naar home” worden voorgelezen. Dit kan worden opgelost door het aria-label te verwijderen. Er is ook een title-attribuut aanwezig met dezelfde waarde op deze link. Deze kan blijven staan, deze informatie werkt namelijk aanvullend en niet overschrijvend. Deze tekst wordt dan naast de alternatieve tekst van de afbeelding voorgelezen door hulpsoftware (als het aria-label wordt verwijderd). Zie: https://www.meanderendemaas.nl/

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/ staat onder ‘Onze partners’ een reeks logo’s. De meeste logo's zijn links, deze links hebben nu een aria-label gekregen waarin het logo beschreven wordt, dat is goed. In deze aria-labels staat ook telkens de tekst “Link naar:”. Dit is niet nodig. Omdat in de code een a-element is gebruikt, weet hulpsoftware dat dit een link is en zal dit ook worden voorgelezen. Ook kunnen er beter geen koppeltekens worden gebruikt (“Link naar: gemeente-wijchen-logo”), er kunnen beter spaties worden gebruikt (“Logo gemeente Wijchen”). Het logo van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geen goede alternatieve tekst. Het aria-label bevat de waarde “Link naar: IW_Logo_online_ex_pos_nl”. Dit beschrijft het logo niet. Ook is deze afbeelding geen link, de tekst “Link naar” klopt hier dus niet. Verder bevat de alternatieve tekst niet overal de zichtbare tekst van het logo. Zie bijvoorbeeld het logo met de zichtbare tekst “Provincie Noord-Brabant”, het aria-label is hier “Link naar: logo-noord-brabant”. De tekst “Provincie” mist hier. Dit is bij meer logo's het geval. Dit is ook van belang voor succescriterium 2.5.3.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/over-het-project/ staat naast de tekst met de kop “Tien projectpartners” een afbeelding. Deze afbeelding kan als decoratief worden gezien en heeft dan geen tekstalternatief nodig. Er is dan echter wel een leeg alt-attribuut nodig in het img-element (alt=””), anders kan het voorkomen dat hulpsoftware de bestandsnaam gaat voorlezen. Als deze foto als informatief wordt gezien, kan er een tekstalternatief in het alt-attribuut geplaatst worden die de afbeelding beschrijft. Zie ook de foto onder “Structuurvisie Meanderende Maas en milieueffectrapportage”. Deze afbeelding lijkt decoratief te zijn. Er is hier dan wel een leeg alt-attribuut nodig in het img-element, zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/nieuwe-fase-nieuwe-focus/ staat een diagram. Dit is een complexe afbeelding met veel tekst erin. Hier is een tekstueel alternatief nodig dat dezelfde informatie overbrengt als de afbeelding. Omdat het hier om meer tekst gaat dan in een alt-attribuut past is een aparte alinea of downloadbare tekst een goede oplossing. De afbeelding zelf werkt als link om de afbeelding vergroot te bekijken. Er is een alternatieve tekst nodig die de afbeelding kort beschrijft, deze kan in het alt-attribuut van het img-element geplaatst worden. Op de link kan dan een title-attribuut geplaatst worden waarin aangegeven wordt dat deze link de afbeelding in een grotere versie opent. Meerdere oplossingen zjin mogelijk.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/veelgestelde-vragen/ is naast elk van de vragen een pijlteken aangebracht. Deze hebben nu de alternatieve teksten “Veelgestelde vragen uitklap icoon”. Deze informatie is niet nodig. De status wordt nu goed aangegeven door middel van het aria-expanded attribuut. De afbeelding mag genegeerd worden door hulpsoftware.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/documenten/ staat voor elk document een icoon dat het type aangeeft, zoals pdf. Er is nu een goede tekst “PDF icoon” aanwezig. Er is echter op deze links een aria-label gebruikt. Hierdoor wordt alle tekst binnen het a-element overschreven en is de alternatieve tekst “PDF icoon” niet meer beschikbaar voor hulpsoftware. Nu wordt deze informatie dus niet overgebracht. Dit kan worden opgelost door de aria-labels te verwijderen. Aanvullende informatie kan in een title-attribuut op de link worden gegeven (of in een verborgen linktekst). Meerdere oplossingen zijn mogelijk.

   De knop bij de zoekmachine bovenaan de pagina heeft nu een alternatieve tekst gekregen. Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/veelgestelde-vragen/ staat ook een zoekveld op de pagina zelf. Hier heeft de zoekknop geen alternatieve tekst. Zie ook pagina https://www.meanderendemaas.nl/documenten/.

   In het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bijlage-bij-referentie-grondwatermodel_Hoogwatergolf.pdf?v=3 staat bovenaan het logo, zonder tekstalternatief. Ook staan in het document veel grafieken en tabellen als afbeelding. Er is een korte beschrijving nodig van de afbeeldingen. Ook is er een langer alternatief nodig dat dezelfde informatie overbrengt. Bij een afbeelding van een grafiek kan er een alternatief worden aangeboden in de vorm van een tabel om dezelfde informatie over te brengen.

   In het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-samenvatting-structuurvisie-en-milieueffectrapportage.pdf?v=3 staan een aantal achtergrondfoto’s. Deze zijn als afbeelding gemarkeerd maar moeten als decoratief (= artefact) worden aangemerkt. De logo’s onderaan het document moeten juist weer wel een tekstalternatief hebben.

   De volgende toegankelijkheidsproblemen vallen mogelijk onder een wettelijke uitzondering. Het zijn wel problemen, maar hoeven niet opgelost te worden als een beroep wordt gedaan op een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor een toelichting.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/ staat onder “Projectgebied” een afbeelding van een kaart. Er is geen tekstalternatief beschikbaar die de informatie uit deze kaart overbrengt. Dit geldt ook voor de kaarten op pagina https://www.meanderendemaas.nl/dijk/.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/nieuws/ staan boven de nieuwsberichten knoppen om de categorieën te kiezen: ‘Alles’, ‘Werk in uitvoering’, ‘Nieuws’ en ‘Ambassadeur’. Er is altijd een categorie actief en die is met een vink aangegeven. Deze vink heeft nu de tekst “Geselecteerd icoon”, de tekst “icoon” kan hier beter worden weggelaten, dat is duidelijker. Dit geldt ook voor de vink bij de categorieën op pagina https://www.meanderendemaas.nl/veelgestelde-vragen/.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/ staan nu geen evenementen op de agenda. Problemen die hier in voorkwamen, kunnen nu dus niet worden gecontroleerd. Deze problemen zouden nog aanwezig kunnen zijn bij eventuele toekomstige evenementen op de agenda. Het wordt dus aangeraden om dit te controleren. De problemen die hier aanwezig waren, zijn in dit rapport niet meer genoteerd. Dit geldt ook voor problemen op pagina https://www.meanderendemaas.nl/calendar/digitale-bijeenkomst-over-voorlopig-ontwerp-20mei/, die niet meer bereikbaar is.

  • Gevolg:

   Tekstalternatieven worden niet juist voorgedragen door opleessoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beheerder wijzigt tekstalternatieven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina https://www.meanderendemaas.nl/dijk/ hebben geen goede ondertiteling. Ondertiteling is nodig zodat doven en slechthorenden de informatie in gesproken tekst kunnen ontvangen. Er is alleen de automatisch door YouTube gegenereerde ondertiteling, maar deze is niet overal correct. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt.

  • Gevolg:

   Doven kunnen niet meekrijgen wat er gezegd wordt in het filmpje.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van het filmpje, toevoegen van ondertiteling

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een aantal problemen zijn goed opgelost, er zijn nog problemen aanwezig.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/documenten/ is elke titel opgemaakt met een strong-element. Strong is bedoeld om een woord of zinsnede met extra kracht over te brengen, dat is hier niet nodig. De strong-elementen kunnen verwijderd worden.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie. Op meerdere plekken zijn nu aria-labels op links gebruikt. Een aria-label overschrijft alle originele linktekst, deze is dan niet meer beschikbaar voor hulpsoftware. Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/ staan onder “Laatste nieuws” drie links. De eerste heeft bijvoorbeeld een aria-label met de waarde “Lees meer over Ongekend hoogwater in zomer” (deze tekst is gelijk aan de kop van het bericht). Door het aria-label kan de paragraaf tekst “De waterstand in de Maas bereikte...” niet meer voorgelezen worden door hulpsoftware. Zie ook de links onder “In uitvoering” en zie ook de vergelijkbare links op pagina https://www.meanderendemaas.nl/nieuws/. Vergelijkbare problemen komen op meer plekken voor.

   In het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-samenvatting-structuurvisie-en-milieueffectrapportage.pdf?v=3 vallen een aantal zaken op. Het document bevat geen kopteksten. De titel ‘Meanderende Maas visie op de regio rond de Maas’ zou het hoogste niveau (h1) moeten krijgen en bijvoorbeeld ‘Van voorkeursalternatief naar inspraak op structuurvisie’ een niveau lager (h2). De paginanummers hoeven niet getagd te zijn, die hebben geen meerwaarde in een toegankelijk document.

  • Gevolg:

   Opleessoftware kan de content niet juist presenteren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van titels en beheerder lost aria-probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat in de footer een formulier ‘Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief’. Daarin hebben de velden ‘Voornaam’, Achternaam’ en ‘E-mail adres’ nu een attribuut ‘autocomplete’, maar deze heeft overal de waarde “on”. Er moet echter bij elk veld een waarde gebruikt worden die het doel van dat veld beschrijft. Door de juiste waarde te gebruiken wordt het mogelijk voor de browser of hulpsoftware om automatisch de juiste waarde in te vullen voor invoervelden die bedoeld zijn voor het invullen van persoonlijke gegevens. Ook kan hulpsoftware extra hulp geven bij het invullen als het weet wat voor soort gegevens ingevuld moeten worden. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een complete lijst van invoervelden waar dit voor geldt met de juiste waarden. Hier is het voor het e-mailadres: autocomplete=”email”, voor de voornaam: autocomplete=”given-name” en voor de achternaam: autocomplete=”family-name”.
   https://www.meanderendemaas.nl/

   Het formulier wordt lager in de footer herhaald met als kop ‘Blijf op de hoogte’. Hier zijn dezelfde problemen te zien.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/veelgestelde-vragen/ staat onderaan een vragenformulier met dezelfde drie velden. Hier is ook autocomplete=”on” gebruikt bij de voornaam en achternaam. Bij het veld voor het e-mailadres ontbreekt autocomplete hier nog.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/nieuws/ staat een formulier ‘Mis niets en blijf op de hoogte’. Ook daar missen de velden het autocomplete-attribuut.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie.

   Pagina https://www.meanderendemaas.nl/calendar/digitale-bijeenkomst-over-voorlopig-ontwerp-20mei/ is niet meer beschikbaar. Pagina https://www.meanderendemaas.nl/inschrijven-11-februari-20-00-21-00/ is gekozen als vervanging. Bij het veld voor de naam is autocomplete=”on” gebruikt. De velden voor het e-mailadres, voor straat en huisnummer en voor de woonplaats hebben nog geen autocomplete-attribuut. Hier is nodig: naam: autocomplete=”name”, e-mailadres: autocomplete=”email”, straat en huisnummer: autocomplete=”street-address”, woonplaats: autocomplete=”address-level2”. Bij de velden “Typ hier uw vraag in” is ook autocomplete gebruikt. Dit is niet van toepassing op deze velden, dit kan worden weggehaald.

  • Gevolg:

   Onjuist aflezen van formulier door software

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beheerder past formulier aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bijlage-bij-referentie-grondwatermodel_Hoogwatergolf.pdf?v=3 staan verscheidene grafieken waarin de lijnen alleen in kleur van elkaar te onderscheiden zijn, zoals op pagina 2. Kleurenblinden kunnen daardoor niet de legenda en de grafiek combineren. Door een andere methode zoals stippellijnen of tekst naast de lijnen te gebruiken wordt de informatie alsnog waarneembaar.

   De volgende toegankelijkheidsproblemen vallen mogelijk onder een wettelijke uitzondering. Het zijn wel problemen, maar hoeven niet opgelost te worden als een beroep wordt gedaan op een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor een toelichting.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/ staat onder “Projectgebied” een afbeelding van een kaart. In deze kaart wordt een blauwe kleur voor water gebruikt en een groene kleur voor landschap. Deze informatie is van kleur afhankelijk. Dit geldt ook voor de kaarten op pagina https://www.meanderendemaas.nl/dijk/.

  • Gevolg:

   kleurenblinden kunnen de grafiek niet juist lezen, kleuren zijn niet te onderscheiden van elkaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Document kan offline, is niet meer relevant. In toekomst zorgen we dat dit juist is gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Veel contrastproblemen zijn goed opgelost. Er zijn nog problemen aanwezig.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/nieuws/ staat een knop ‘Inschrijven’ met witte tekst op een lichtblauwe achtergrond. Het contrast is met 1,5:1 te laag.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/ staat onderaan de pagina de tekst “Bestuurder Waterschap Aa en Maas, Peter van Dijk”. Deze groene tekst heeft een contrast van 3,1:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Dit is kleine tekst, het contrast moet dan minstens 4,5;1 zijn. Voor de grote groene teksten zoals “In uitvoering” op deze pagina voldoet dit wel, de contrasteis is dan 3,0:1. Dit komt op meer pagina's voor bij kleinere groene teksten, zie bijvoorbeeld pagina https://www.meanderendemaas.nl/over-het-project/ en https://www.meanderendemaas.nl/dijk/. Zie ook de witte datum op de groene achtergrond op pagina https://www.meanderendemaas.nl/nieuwe-fase-nieuwe-focus/. Zie ook de witte teksten op de groene achtergrond op pagina https://www.meanderendemaas.nl/?s=dijk. Dit komt meer voor.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/nieuws/ staat in het blauwe vak ‘Mis niets en blijf op de hoogte’ een link ‘Bekijk hier…’. Deze link is in bruin op blauw, nauwelijks onderscheidbaar met een contrast van 1,0:1.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/documenten/ staan groene koppen zoals ‘Planuitwerking’ op een grijze achtergrond. Het contrast is net te laag: 2,9:1. De contrasteis voor grote tekst is 3,0:1.

   In het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-samenvatting-structuurvisie-en-milieueffectrapportage.pdf?v=3 wordt een groene kleur gebruikt op wit voor kopteksten als ‘Meanderende Maas’ en omgekeerd wit op groen op bijvoorbeeld pagina 7. Het contrast is hier 2,0:1. De jaartallen op de laatste pagina zijn lichtgroen op groen, met een contrastwaarde van 1,6:1.

   De volgende toegankelijkheidsproblemen vallen mogelijk onder een wettelijke uitzondering. Het zijn wel problemen, maar hoeven niet opgelost te worden als een beroep wordt gedaan op een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor een toelichting.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/ staat onder “Projectgebied” een afbeelding van een kaart. Het contrast van de tekst in deze kaart is niet overal hoog genoeg. Het contrast van grijze tekst op een groene achtergrond is bijvoorbeeld 1,9:1.

  • Gevolg:

   Contrast is onvoldoende zichtbaar voor kleurenblinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van kleuren bij o.a. knoppen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een aantal problemen zijn goed opgelost, er is nog een probleem aanwezig.

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/over-het-project/ staat een knop ‘Bekijk de digitale MER Meanderende Maas’. De knop is een afbeelding waarin de letters getekend zijn. Hier hoort een tekstueel html-element gebruikt te worden zodat de tekst vergroot, verkleind en voorgelezen kan worden.

  • Gevolg:

   Tekst in de afbeelding is niet opleesbaar door opleessoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Knop gaat offline en wordt een werkbare knop i.p.v. een plaatje

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie. Pagina https://www.meanderendemaas.nl/calendar/digitale-bijeenkomst-over-voorlopig-ontwerp-20mei/ is niet meer beschikbaar. Pagina https://www.meanderendemaas.nl/inschrijven-11-februari-20-00-21-00/ is gekozen als vervanging. In dit formulier staan twee checkboxen. De randen hebben een contrast van 1,3:1, dit is te laag. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, anders kunnen slechtzienden moeite hebben om de checkboxen te zien. Als de toetsenbordfocus op een checkbox staat, is dit te zien doordat er een grijs vinkje verschijnt en de randen verdwijnen. Het grijze vinkje heeft een contrast van 1,8:1 op de witte achtergrond. Dit is te laag. Een aangepaste focusindicator moet een contrast hebben van minstens 3,0:1. Hier kan beter een kader om de checkbox getoond worden als focusindicator. In dit formulier hebben de randen van de tekstvelden ook een contrast van 1,3:1 met de witte achtergrond. In de tekstvelden staat placeholdertekst met een hoog genoeg contrast, hierdoor voldoet dit. Het wordt wel aangeraden het contrast van de randen van de invoervelden ook te verhogen.

   In het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bijlage-bij-referentie-grondwatermodel_Hoogwatergolf.pdf?v=3 staat op pagina 2 een grafiek. De grijze en oranje lijn hebben niet genoeg contrast op de witte achtergrond (2,5:1 en 2,7:1). In dit document staan meer grafieken met lichte kleuren als data.

  • Gevolg:

   Contrast is niet goed zichtbaar voor kleurenblinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verhogen van de contrastwaarde door beheerder

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/over-het-project/ staat een YouTube video onder de kop “Waarom dit project?”. In de YouTube videospelers zijn sneltoetsen actief die actief zijn binnen de hele videospeler en niet alleen op de component waar het een sneltoets voor is. Bijvoorbeeld de ‘k’ om de video te pauzeren en te starten of de ‘m’ om het geluid uit te zetten. Deze sneltoetsen zijn ook niet aan te passen of door de bezoeker uit te zetten. Een mogelijke oplossing is om de sneltoetsen uit te zetten door het toevoegen van de parameter disablekb=1 aan de URI van de video in de embedcode. Hierdoor worden de sneltoetsen wel uitgezet, maar is de video nog wel te bedienen met het toetsenbord op de normale manier. Dit is op dezelfde pagina goed toegepast bij de video onder “Voorkeursalternatief Meanderende Maas”.

   Dit probleem komt ook voor bij de video's op pagina https://www.meanderendemaas.nl/dijk/.

  • Gevolg:

   sneltoetsen zijn niet juist te gebruiken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van sneltoetsen in YouTube filmpjes

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-samenvatting-structuurvisie-en-milieueffectrapportage.pdf?v=3 heeft geen titel. Dat is wel verplicht, en kan worden ingesteld bij de eigenschappen van het document. Hetzelfde geldt voor het document https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bijlage-bij-referentie-grondwatermodel_Hoogwatergolf.pdf?v=3.

  • Gevolg:

   titel is niet op te lezen door opleessoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Document gaat offline, want is niet meer relevant. In de toekomst zorgen we dat documenten altijd een titel hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat bovenaan een menu, dat in een hamburgermenu verandert bij een klein venster. De focus gaat nu naar het eerste item in het menu als het menu geopend wordt, dat is goed. Als er met Tab verder wordt genavigeerd, blijft de focus ook in het menu rond circuleren, dat is ook goed. Als er echter met Shift Tab terug genavigeerd wordt, komt de focus toch op onderdelen op de onderliggende pagina. Het is dan niet duidelijk waar de focus is gebleven. https://www.meanderendemaas.nl/

  • Gevolg:

   Onjuiste bediening door shifttab te gebruiken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beheerder past deze functionaliteit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Aa en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209