Verklaring van www.zeeland.nl

Status toegankelijkheid https://www.zeeland.nl

Provincie Zeeland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.zeeland.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Zeeland is beschikbaar via de link https://www.zeeland.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Zeeland gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.zeeland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van www.zeeland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Zeeland .
Functie: Afdelingsmanager Informatie & Automatisering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via provincie@zeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 werkweken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Zeeland

In de onderbouwing staan bevindingen die reeds zijn verwerkt:

1.4.3. Contrast (minimum) [niveau AA]

Link op bedankpagina van het formulier 'Klacht gedraging ambtenaar/bestuurder' bevat een link met onvoldoende contrast.

Maatregel
Links in formulieren zijn inmiddels aangepast naar voldoende contrast of zijn verwijderd. 


3.3.2. Labels of instructies [niveau A]
Betekenis van een sterretje in een formulier is onduidelijk.

Maatregel
De instructie dat velden met een * verplicht zijn is naar het begin van de formulieren verplaatst.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.zeeland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.zeeland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Zeeland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee2000043
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-06-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Zeeland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij diverse afbeeldingen ontbreekt een alternatieve tekst of wordt deze niet voorgelezen.

  • Oorzaak:

   Het is nog niet mogelijkheid om overal een alt-tekst toe te voegen aan een afbeelding.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die afhankelijk zijn van alt-teksten voor informatie uit afbeeldingen is nu niet altijd duidelijk wat er op de betreffende afbeeldingen staat.

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een toelichting op de afbeeldingen.

  • Maatregel:

   Het overal kunnen toevoegen van alt-teksten en zorgen dat deze altijd wordt voorgelezen wordt meegenomen in de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's waar je de zoekresultaten kunt verfijnen met behulp van selectievensters zijn de labels niet juist gekoppeld.

  • Oorzaak:

   De labels zijn gekoppeld aan selectievensters, alleen zijn deze selectievensters verborgen met 'display:none'. Het zichtbare veld staat in een div-element en is niet gekoppeld aan het label.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet bepalen welk label bij welk veld hoort, waardoor voorleessoftware de waarden mogelijk niet goed voorleest.

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een toelichting op de selectievensters.

  • Maatregel:

   Het juist koppelen en tonen van labels bij de zoekfilters wordt meegenomen in de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] staan formulieren met invoervelden die informatie over de gebruiker verzamelen. Het doel van de velden in dit formulier die informatie over de gebruiker verzamelen moet programmatisch kunnen worden bepaald, onder andere zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld. Dit is nu niet het geval.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om het autocomplete-attribuut toe te voegen aan formulieren.

  • Gevolg:

   Het doel van de invoervelden kunnen nu niet programmatisch bepaald worden.

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een toelichting op de formulieren.

  • Maatregel:

   Probleem doorgegeven aan leverancier en verzocht om het toevoegen van autocomplete-attribuut bij input-velden in het formulier mogelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus op paginanummers bij navigeren op zoekresultatenpagina is alleen zichtbaar door veranderende kleur.

  • Oorzaak:

   Op de zoekresultatenpagina staan onderaan de pagina paginanummers. Als de focus op een van deze nummers staat, is dit alleen te zien doordat de knop roze wordt in plaats van blauw. Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden.

  • Gevolg:

   Niet iedere bezoeker van zeeland.nl (bijvoorbeeld kleurenblinden) kan zien op welk paginanummer de focus staat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Naast kleurwissel ook kader plaatsen bij focus of contrast tussen de twee verschillende kleuren hoger maken. Dit wordt meegenomen in de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen komt informatie buiten beeld te staan die alleen nog bereikt kan worden als er op twee manieren gescrold wordt (horizontaal en verticaal).

  • Oorzaak:

   Bij formulieren op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] moet horizontaal gescrolt worden als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen is het lastig sommige content te bereiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Styling van formulieren aanpassen zodat horizontaal scrollen bij sterk inzoomen niet meer nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Randen van invoervelden hebben een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond.

  • Oorzaak:

   De rand van het invoerveld in de zoekbalk heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (2,6:1). Het contrast moet minstens 3:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Dit geldt ook voor de invoervelden van het contactformulier op pagina https://www.zeeland.nl/contact.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen invoervelden niet goed onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Invoervelden meer contrast geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toelichting bij formulier (bij hover) kan niet gesloten worden zonder muis of focus te verplaatsen en de muis kan niet over het venster verplaatst worden zolang het zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] staan formulieren waarbij vragen kunnen zijn voorzien van een icoon van een 'i'. Als over dit icoon wordt gehoverd met de muis of als de toetsenbordfocus er op staat, verschijnt er een venster met informatie. Volgens dit succescriterium moet er een mechanisme aanwezig zijn waarmee dit venster weer kan worden gesloten zonder dat de muis of focus wordt verplaatst. Dit is nu niet het geval. Als het venster bijvoorbeeld met de Escape toets weer gesloten zou kunnen worden, zou dat goed zijn. De tweede voorwaarde van dit succescriterium is dat de muis over het venster verplaatst moet kunnen worden zolang het zichtbaar is. Dat kan nu niet, als de muis richting het venster wordt verplaatst, verdwijnt het venster. Aan de derde voorwaarde van dit succescriterium wordt wel voldaan. Het venster blijft namelijk staan, totdat de muis of focus wordt verplaatst. Dat is dus goed.

  • Gevolg:

   De gebruiker is misschien niet van plan geweest om de interactie te activeren. De gebruiker weet mogelijk niet dat er nieuwe inhoud is verschenen. De nieuwe inhoud kan het vermogen van een gebruiker om een taak uit te voeren beïnvloeden.

  • Alternatief:

   Bezoekers die een formulier invullen op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] kunnen in plaats van hoveren over het icoon van een 'i' ook klikken op dit icoon. Dan verschijnt de tekst in een pop-up die blijft staan totdat je deze met het icoon 'X' weer uit zet óf op enter klikt.

  • Maatregel:

   Probleem doorgegeven aan leverancier. Omdat probleem alleen speelt bij hover en niet bij focus, gevraagd om toelichting alleen te tonen na actie van gebruiker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle tekst kan zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina' met de links 'Delen' en 'Print' is de link om te printen niet meer aanwezig als er wordt ingezoomd met 200%.

   Op de landingspagina's staan bij de items onder 'Zoek op onderwerp' korte stukken tekst bij elk item. Deze teksten ontbreken als er wordt ingezoomd met 200%. Deze stukken tekst geven meer informatie over de pagina waar de link naar toe verwijst en het ontbreken hiervan is dus verlies van content.

  • Gevolg:

   Als bezoekers tot 200% schalen om de leesbaarheid te vergroten kunnen ze content missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het juist schalen zonder verlies van content of functionaliteit wordt meegenomen in de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (Fout)meldingen verdwijnen te snel bij het invullen van formulieren.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zeeland.nl/contact staat een contactformulier. Als bij het veld 'Emailadres' een foute waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld alleen 'test'), verschijnt er een pop-up foutmelding. Deze melding verdwijnt na een aantal seconden weer.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers kan dit te kort zijn om de tekst te lezen. Deze timing kan niet worden aangepast. Een oplossing is om de pop-up te laten staan, of om een foutmelding in 'gewone' tekst te laten verschijnen. Als er bijvoorbeeld 'test@test' wordt ingevuld, verschijnt de foutmelding wel boven aan, dat is een goede oplossing

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een toelichting op de formulieren.

  • Maatregel:

   Het in alle gevallen een foutmelding gebruiken die blijft staan wordt meegenomen met de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tabvolgorde in formulier is niet altijd logisch, omdat de focus verplaatst kan worden terwijl een lightbox is geopend.

  • Oorzaak:

   Op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] staan formulieren waarbij, als er een veld niet (goed) ingevuld wordt, een melding in een lightbox verschijnt. Als er een lightbox wordt geopend, moet de focus in de lightbox komen (dat is nu het geval, alleen is het niet zichtbaar). De focus mag pas weer buiten de lightbox komen, nadat deze is afgesloten. Dat is nu niet het geval. Als er met de tabtoets wordt genavigeerd, verplaatst de focus zich naar de velden in het formulier. Dit is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Niet iedere bezoeker van zeeland.nl (bijvoorbeeld kleurenblinden) kan zien dat de focus op de melding in de lightbox staat. Bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord voor navigatie kunnen de focus verplaatsen, terwijl de melding nog open staat. Hierdoor kan verwarring ontstaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Probleem doorgegeven aan leverancier. Onmogelijk maken om focus te verplaatsen terwijl melding nog is geopend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sitemap is alleen via de zoekmachine te vinden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zeeland.nl/sitemap staat een sitemap. Deze pagina kan alleen via de zoekmachine gevonden worden. Naast deze manier moet er een andere manier zijn waarop de pagina gevonden kan worden, bijvoorbeeld door een link in het menu van de footer.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende type beperkingen kunnen de sitemap op zeeland.nl moeilijk vinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het op meerdere manieren kunnen vinden van de sitemap wordt mee genomen met de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op zeeland.nl is niet altijd zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Oorzaak:

   Bij navigatie in carrousel op homepage en bij samenstelling gedeputeerde staten is niet duidelijk waar de focus zich bevindt. In de browsers Internet Explorer en Microsoft Edge wordt de toetsenbordfocus vaak aangegeven met een titel tooltip en niet met een kader er om heen of iets dergelijks. Dit is geen duidelijke manier van de focus aangeven.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die afhankelijk zijn toetsenbordnavigatie is het onduidelijk waar ze zich op de website bevinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Duidelijke en eenduidige toetsenbordfocus hanteren wordt meegenomen bij vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De naam van selectievensters bij zoeken wordt niet juist weergegeven voor hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Op pagina's waar zoekresultaten verder gefilterd kunnen worden, zoals op https://www.zeeland.nl/actueel, staan rechts op de pagina een aantal selectievensters in het bruine vlak. Deze hebben de labels 'Type', 'Documenttype' etc. Deze selectievensters hebben geen 'accessible name'. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'accessible name' moet gelijk zijn aan het zichtbare label van het veld (dus 'Type' etc).

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die afhankelijk zijn van spraakbediening levert dit problemen op. Iemand die spraakbediening gebruikt ziet de 'accessible name' en kan deze tekst dan zeggen om dit veld te bedienen. Dit kan niet als de naam anders is dan de zichtbare tekst.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het label van het selectievenster moet worden gekoppeld aan het veld. Dit wordt meegenomen bij de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij filteren van zoekresultaten verandert de context en de toetsenbordfocus automatisch.

  • Oorzaak:

   Op pagina's waar zoekresultaten verder gefilterd kunnen worden, zoals op https://www.zeeland.nl/actueel, staan rechts op de pagina een aantal selectievensters met filters voor de zoekresultaten. Als in een van deze velden een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina.

  • Gevolg:

   Dit is een contextwijziging en dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om toelichting of hulp bij het gebruik van selectievensters bij zoeken.

  • Maatregel:

   Gebruikers van te voren over informeren over contextwijziging bij gebruik selectievensters of de gekozen filters pas toepassen nadat er op een knop 'Pas filters toe' of iets dergelijks is geklikt. Dit wordt meegenomen bij de herziening van zeeland.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bepaalde foutmeldingen zijn onduidelijk.

  • Oorzaak:

   Op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] staan formulieren. Als in deze formulieren een verplicht veld, bijvoorbeeld de voornaam, niet wordt ingevuld, verschijnt er een lightbox met de melding: 'Let op! Bij de vraag: Voornaam. Het veld is verplicht'. Ook al is het hier duidelijker dat er waarschijnlijk een fout is gemaakt (door 'Let op'), blinden zouden het ook als een instructie kunnen opvatten. Hier moet dus ook vermeld worden dat er een fout is gemaakt.

   Als in formulieren bij datumvelden een foute waarde wordt ingevuld, verschijnt de melding dat dit veld verplicht is. Hier moet de foutmelding beschrijven dat de waarde ongeldig is. Bij het veld voor het e-mailadres is er wel een goede foutmelding als er een foute waarde wordt ingevuld.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen kunnen worden opgevat als instructie, waardoor bezoekers niet weten dat de ingevulde waarde niet correct is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Probleem doorgeven aan leverancier. Foutmeldingen aanpassen en duidelijker maken: vermelden dat er een fout gemaakt is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructie van zoekmachine staat in een placeholder tekst, waardoor instructie verdwijnt tijdens het typen.

  • Oorzaak:

   zeeland.nl heeft in de header een zoekmachine. Op verschillende andere pagina's is nog een zoekmachine beschikbaar voor zoeken binnen een specifiek onderwerp. Deze zoekmachine toont een placeholder tekst 'Zoeken binnen dit onderwerp'. Dit is belangrijke informatie die ook overgebracht moet worden naar bijvoorbeeld blinden. Voor mensen met een cognitieve beperking is het handiger als deze tekst ook zichtbaar blijft terwijl er in het veld getypt wordt.

  • Gevolg:

   Niet iedere bezoeker krijgt de informatie mee dat de zoekmachine alleen zoekt binnen het onderwerp waar ze zich bevinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een hulp bij, of toelichting op, de formulieren.

  • Maatregel:

   Geen gebruik maken van placeholder tekst, maar deze tekst buiten het veld als een label te plaatsen. Dit wordt meegenomen met de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een formulier wordt niet altijd een foutsuggestie gegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zeeland.nl/contact staat een contactformulier. Als bij het veld 'Emailadres' een foute waarde wordt opgegeven (zoals 'test' of 'test@'), verschijnt er een pop-up venster met daarin een foutmelding en een foutsuggestie. Deze zijn goed. Als er een waarde als 'test@test' wordt opgegeven, verschijnt er alleen een foutmelding en geen foutsuggestie.

   Bij formulieren op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] wordt geen foutsuggestie gegeven bij het veld voor het e-mailadres.

  • Gevolg:

   Bezoekers die een formulier invullen weten wel dat een veld niet juist is ingevuld, maar worden niet geholpen bij het juist invullen van het veld door het geven van een suggestie.

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een toelichting op het gebruik van formulieren.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een algemene foutsuggestie, bijvoorbeeld 'een e-mailadres heeft het format naam@domein.nl'. Dit mag ook vooraf als instructie worden gegeven, dan is een foutsuggestie niet meer nodig. Dit wordt meegenomen met de vernieuwing van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Dattumveld heeft geen eindtag.

  • Oorzaak:

   Op www.formdesk.com/provinciezeeland/[naam formulier] staan formulieren. In de code voor datumvelden wordt een div-element niet afgesloten (de eindtag ontbreekt). Elementen moeten volledige begin- en eindtags hebben.

  • Gevolg:

   Informatie wordt mogelijk niet betrouwbaar geïnterpreteerd door een breed user agents, waaronder hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan leverancier. </div> toevoegen bij gebruik van datumvelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er komen een aantal interactieve elementen voor waarvan de rol, naam of status niet door software bepaald kan worden.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is in het carrousel een 'play' knop toegevoegd. Deze staat in een link element. Dit link element heeft geen href-attribuut. De rol van dit element kan daardoor niet bepaald worden.

   Op pagina's waar je de zoekresultaten kunt verfijnen met behulp van selectievensters, zoals https://www.zeeland.nl/actueel zijn de selectievensters opgemaakt met een div-element met daarin een linkelement. De rol (selectievenster) is zo niet te bepalen.

   Op meerdere pagina's staat rechts een link 'Delen'. Als op deze link geklikt wordt, klapt er een menu open met verschillende links er in. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Er is nu een aria-label gebruikt in het div-element wat om de link heen staat. Hierdoor is de status van het link element zelf nog niet te bepalen, dit wordt niet voorgelezen door voorleessoftware.

  • Gevolg:

   Interactieve elementen zijn door gebruikers die afhankelijk zijn van ondersteunende technologie mogelijk, zoals schermlezers, schermvergroters en spraakherkenningssoftware mogelijk lastiger te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan playknop op carrousel op homepage een href-attribuut toevoegen of een button element gebruiken.

   Bij selectievensters een HTML selectelement gebruiken in plaats van een custom-made element en hier een label aan te koppelen.

   De delen-link voorzien van 'aria-expanded' in het link element en deze op 'true' of 'false' te zetten. Of in de link een verborgen tekst met CSS gebruiken.

   Deze maatregelen worden meegenomen in de herziening van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Zeeland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209