Verklaring van Gemeente Assen

Status toegankelijkheid https://www.assen.nl

Gemeente Assen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Assen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Assen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Assen is beschikbaar via de link https://www.assen.nl/raadplegen/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Assen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Assen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Assen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Assen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Assen .
Functie: Concernmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@assen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Assen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Assen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Assen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Assen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.assen.nl/sites/default/files/Toets-accessibility.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.1 niveau A
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. WCAG 2.1 niveau A is echter minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Assen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina staat het logo van de gemeente Assen. In het tekstalternatief voor dit logo ontbreekt de tekst "Gemeente Assen". Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting. In onderstaand PDF document staat het logo van de Gemeente Assen. Deze heeft een alternatieve tekst gekregen. In deze alternatieve tekst ontbreekt echter het woord "Gemeente". https://www.assen.nl/sites/default/files/toestemmingsverklaring%20voor%20reisdocumenten%20(80%20kB).pdf In onderstaand document hebben meerdere afbeeldingen geen (goede) alternatieve tekst gekregen. Ook zijn meerdere decoratieve afbeeldingen niet als artefact opgemaakt. Op de eerste pagina staat een foto van een fietser. Deze is decoratief en kan het beste als artefact in het PDF document gezet worden. Op bladzijde 4 en 5 staan een aantal icoontjes. Deze hebben als alternatieve tekst een Engelse tekst gekregen. Bijvoorbeeld "Image result for huis icoontje". Dit kan beter in het Nederlands worden geschreven en korter omschreven. Bijvoorbeeld "Icoon huis", "Icoon oude man", enz. Zo zijn meer voorbeelden gevonden. Zie: https://www.assen.nl/sites/default/files/Uitvoeringsprogramma-2018-2022.pdf
  • Oorzaak: Divers, groot gedeelte wordt veroorzaakt door CMS.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle afbeeldingen langs lopen en wachten op nieuw CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.assen.nl/berichtenvandebrink staat de kop “Nieuwsbrief Berichten van de Brink”. Deze is opgemaakt als een paragraaf in een div element in de code. De tekst ‘Nieuwsbrief Berichten van de Brink’ is echter visueel opgemaakt als kop (en de tekst eronder als paragraaf) en dus moet deze opmaak ook programmatisch bepaald kunnen worden als kop. Gebruik daarom hier ook een header element (bijvoorbeeld een h2).
  • Oorzaak: Verkeerd formulier van leverancier
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.assen.nl/berichtenvandebrink staat een formulier onder de kop ‘Nieuwsbrief Berichten van de Brink’. Het invoerveld onder ‘Vul je e-mail adres in en klik op aanmelden‘ kan nu niet door hulpsoftware gevuld worden omdat het autocomplete-attribuut op ‘off’ staat. Er is geen reden om autocomplete-attribuut uit te zetten op dit invoerveld. Op de pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes staat uitleg over de mogelijke waarden van dit attribuut. In dit geval moet dit autocomplete="email" zijn.
  • Oorzaak: Formulier.
  • Gevolg: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.assen.nl/search/site/afval staan links van de zoek resultaten hyperlinks die aanklikbaar zijn (als filters) om de resultaten te filteren. Voor iedere link staat een checkbox. Deze checkbox heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (1,2:1). Het contrast moet minimaal 3:1 zijn.De twee invoervelden op deze pagina hebben een rand die ook een te laag contrast hebben, namelijk slechts 1,4:1.
  • Oorzaak: Vormgeving
  • Gevolg: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterfaceVisuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objectenDelen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Nieuwe vormgeving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina staat bovenaan de pagina de hoofdnavigatie (donkerblauwe balk). Als de muis hierover wordt bewogen verschijnt er nieuwe content (het submenu). Deze content valt in sommige gevallen ook over de unieke inhoud van de pagina. Deze extra content die verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van deze voorwaarden wordt voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om de content te laten verdwijnen zonder de muis te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets. Zie o.a. pagina’s https://www.assen.nl/ en https://www.assen.nl/contact-met-de-gemeente.
  • Oorzaak: CMS
  • Gevolg: Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen verborgen, gelden de volgende zaken: • Sluiten Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; • Aanwijzen Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt; • Aanhouden De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Nieuw CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bovenaan de homepage staat onder de hoofdnavigatie een oranje blok met daarin witte tekst ("We krijgen op dit moment veel vragen binnen…"). Het contrast van deze tekst is te laag (2,5:1). Contrast voor deze lettergrootte moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie https://www.assen.nl/ Bovenaan elke pagina staat de hoofdnavigatie. De links worden getoond als witte tekst in een donkerblauwe balk. Het actieve onderdeel in het hoofdmenu wordt anders weergegeven, namelijk als witte tekst op een lichtblauwe achtergrond. Het contrast hiervan is met 2,6:1 te laag. Zie o.a. pagina’s https://www.assen.nl/ en https://www.assen.nl/contact-met-de-gemeente. Zo zijn meer problemen gevonden. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Zie de managementsamenvatting voor een toelichting.
  • Oorzaak: CMS
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde- of slechtziende bezoekers. Met het gratis programma Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten. Meer informatie: www.accessibility.nl/kennisbank/tools/kleurcontrast.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Waar mogelijk opgelost, nieuw CMS en vormgeving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.assen.nl/ staat aan de linkerzijde (onder het oranje blok met de actuele status over het coronavirus) een menu. Default staat deze op het onderdeel ‘Meest gevraagd: Coronavirus’. Met de muis kunnen de andere onderdelen aangeklikt worden en dan verschijnen rechts andere linkjes. Met het toetsenbord kan de focus ook wel op de linkjes geplaatst worden in het menu. Maar de linkjes aan de rechterkant kunnen niet getoond worden. Bij het niet overslaan van herhalende content gaat eerst de focus naar ‘Filter externe bron’ alvorens naar het zoekveld te gaan (in deze situatie betreft het zoekveld met de tekst afval en label ‘Trefwoorden invoeren’). De onderdelen ‘Filteren op inhoudstype’ en ‘Filteren op datum’ zijn niet benaderbaar met het toetsenbord. Zie pagina https://www.assen.nl/search/site/afval. Op pagina https://www.assen.nl/ondernemen/bedrijventerreinen-en-kantoorlocaties staan interactieve componenten die in- en uit kunnen klappen. Deze zijn met de muis goed te bedienen. Met het toetsenbord gebeurt er iets raars. Zodra ze open klappen worden ze ook direct weer dicht geklapt. De inhoud die getoond wordt is dus maar heel even zichtbaar en daardoor niet bruikbaar. De interactieve componenten zijn dus niet goed met het toetsenbord te bedienen. Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website alleen te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes) om door de website te navigeren.
  • Oorzaak: CMS.
  • Gevolg: Het mag nooit zo zijn dat een bezoeker "vast" komt te zitten, wanneer hij of zij met het toetsenbord navigeert. Denk bijvoorbeeld aan een menu, waar men niet meer uit kan 'tabben'.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Gedeeltelijk opgelost, rest komt bij nieuw CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op o.a. pagina https://www.assen.nl/informatie-corona-anderstaligen-en-laaggeletterden staan een tweetal YouTube video’s. De video is met meerdere enkele letters te bedienen. Het gaat om deletters ‘k, f, m, c, l, j, c,. Bijvoorbeeld de letter 'f' zet de video in volledig scherm. Deze bediening is niet uit te zetten of in te stellen en de bediening met bijvoorbeeld de letter 'f' werkt ook als de toetsenbordfocus op de knop 'Play' staat. Deze bediening met letters is niet toegestaan tenzij er voldaan is aan een van de drie bovenstaande voorwaarden. Een mogelijke oplossing is om de parameter disablekb=”1” toe te voegen aan de URL van de video in de embed code van de video. Deze zet alle sneltoetsen uit in de video, maar zorgt er wel voor dat de video nog te bedienen is met het toetsenbord.
  • Oorzaak: In onderzoek.
  • Gevolg: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken: • Uitzetten Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; • Opnieuw toewijzen Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); • Alleen actief bij focus De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: In onderzoek.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina staat een skiplink om herhalende content over te slaan. De link werkt op zich goed, maar de link verwijst niet naar het begin van de unieke content op iedere pagina. Bijvoorbeeld op pagina https://www.assen.nl/toegankelijkheid wordt verwezen naar de koptekst "Toegankelijkheidsverklaring". Echter behoort ook het kruimelpad en menulinks tot de unieke content. Die zijn namelijk op iedere pagina anders. Op pagina https://www.assen.nl/ wordt de belangrijke content in het oranje blok overgeslagen en ook de links van "Meest gevraagd: Coronavirus", "Leven, reizen en papieren", enz. Op pagina https://www.assen.nl/contact-met-de-gemeente wordt ook de belangrijke content van het oranje blok overgeslagen en ook het broodkruimelpad. Dit probleem doet zich dus op elke pagina voor.
  • Oorzaak: CMS.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc. De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Nieuw CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.assen.nl/contact-met-de-gemeente staan een soort tabbladen. Deze hebben de tekst "Contact", "Openingstijden publieksbalie", enz. De tabvolgorde zou logisch zijn als nadat een Tabblad wordt geselecteerd (geactiveerd) en de nieuwe content verschijnt dat de tabvolgorde dan verder gaat in de nieuwe content. Dat is nu niet het geval. De tabvolgorde gaat nu eerst door de rest van de Tabs voordat het in de nieuwe content komt. Dat is niet logisch.Het probleem komt voort uit het feit dat hier aria-technieken zijn gebruikt, maar niet de juiste toetsenbordondersteuning is geïmplementeerd. Er is wel goed gebruikt gemaakt van de pijltjestoetsen om te wisselen tussen de Tabbladen, maar de Tab-toets mag niet wisselen tussen de tabbladen. Alleen met de pijltjestoetsen mag gewisseld worden tussen de tabbladen en de Tab-toets mag alleen op de actieve tab komen. Verder niet.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina’s staan onderaan in de footer onder ‘Volg ons via:’ twee icoontjes (facebook en Twitter) welke verwerkt zijn in links. Deze links hebben beide geen toegankelijke linktekst meegekregen. Er is wel een verborgen tekst aanwezig, maar deze is met display:none; verborgen waardoor deze door hulpsoftware genegeerd wordt. Zie https://www.assen.nl/
  • Oorzaak: Foute plaatsing.
  • Gevolg: Nvt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.
  • Oorzaak: CSS
  • Gevolg: Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina staat het logo van de gemeente Assen die als link fungeert. De zichtbare tekst komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van de link. Zie ook de opmerking bij succescriterium over de alternatieve tekst van het logo. Bovengenoemde geldt ook voor tekstbox ‘zoeken’ boven de zoekresultaten op pagina https://www.assen.nl/search/site/afval. Daar is het (niet zichtbare) label ‘Trefwoorden invoeren’. De visuele tekst komt niet overeen met dit label.
  • Oorzaak: CMS
  • Gevolg: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Nieuw CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.assen.nl/berichtenvandebrink staat een iframe met een taalaanduiding van Engels (lang=”en”). Dat is niet correct en dient Nederlands te zijn, omdat de tekst in de iframe in het Nederlands is.
  • Oorzaak: formulier
  • Gevolg: Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2020
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.assen.nl/berichtenvandebrink staat een formulier onder de kop ‘Nieuwsbrief Berichten van de Brink’. Bij het leeg laten van het invoerveld ‘Vul je e-mail adres in’ (en drukken op de ‘Aanmelden’ button) komt onder dit invoerveld de melding ‘Dit veld moet gevuld worden’. Dit is geen goede foutmelding, maar meer een instructie. Er moet een melding getoond worden waarin wordt aangegeven dat het veld niet is ingevuld.
  • Oorzaak: Formulier.
  • Gevolg: Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2020
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.assen.nl/berichtenvandebrink staat een iframe met daarin een formulier. Omdat dit iframe element geen title attribuut heeft is het voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van het iframe te bepalen. Op pagina https://www.assen.nl/contact-met-de-gemeente worden tabbladen gebruikt. Hier worden aria rollen voor gebruikt. Als een aria rol wordt gebruikt, moetook aan alle voorwaarden voor gebruik voldaan worden. Op deze pagina wordt niet aan alle voorwaarden voor toetsenbordbediening voldaan. Voor meer uitleg hierover zie: https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel
  • Oorzaak: Formulier.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2020
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.assen.nl/berichtenvandebrink staat een formulier onder de kop ‘Nieuwsbrief Berichten van de Brink’. Bij het leeglaten van het invoerveld ‘Vul je e-mail adres in en klik op aanmelden‘ (en drukken op de ‘Aanmelden’ button) komt onder dit invoerveld de melding ‘Dit veld moet gevuld worden’. Deze melding moet ook door hulpsoftware gelezen kunnen worden. Hier zou dus een role=”status” gebruikt moeten worden op het HTML element waarbinnen de melding staat.
  • Oorzaak: formulier
  • Gevolg: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Assen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617