Verklaring van Waterschap Zuiderzeeland

Status toegankelijkheid https://www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-07-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Zuiderzeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Waterschap Zuiderzeeland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Zuiderzeeland is beschikbaar via de link https://www.zuiderzeeland.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Waterschap Zuiderzeeland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Waterschap Zuiderzeeland te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Zuiderzeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van Waterschap Zuiderzeeland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Zuiderzeeland .
Functie: Afdelingsmanager Informatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@zuiderzeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw probleem is behandeld? 
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.zuiderzeeland.nl/heeft-u-een-klacht-0/.

Aanvullende informatie van Waterschap Zuiderzeeland

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Waterschap Zuiderzeeland : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Waterschap Zuiderzeeland is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast onvoldoende

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina https://www.zuiderzeeland.nl/ staat de melding "Maatregelen rond het coronavirus". De link "hier" verandert niet van kleur als de contrast switch gebruikt wordt. Contrast van de blauwe tekst op de witte achtergrond is te laag (3.8:1) dit moet minimaal 4.5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst niet goed lezen wanneer deze onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sneltoetsen in youtube video zijn niet uit te zetten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuiderzeeland.nl/wat-doet-waterschap-zuiderzeeland staat een YouTube video. De video is met meerdere enkele letters te bedienen. Het gaat om de letters 'k, f, m, c, l en j'. Bijvoorbeeld de letter 'f' zet de video in volledig scherm. Deze bediening is niet uit te zetten of in te stellen.

  • Gevolg:

   Mensen met trillingen, mobiliteitsproblemen of een kunstmatige hand kunnen moeite hebben met sneltoetsen. Ze kunnen spraakinvoer, een toetsenbord of een alternatief aanwijsapparaat met een toetsenbord op het scherm gebruiken. Ze kunnen per ongeluk op een sneltoets drukken en de opdracht aanroepen zonder te weten waarom.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 3. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verplaatsing van focus naar onderliggende pagina

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuiderzeeland.nl/handhaving (en op andere pagina’s) staat een link “Uw mening”. Deze opent een soort lightbox met een klein formulier. Als deze open is en met het toetsenbord wordt genavigeerd komt de focus op de onderliggende pagina.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers raken gedesoriënteerd omdat de focus tijdens het tabben binnen het formulier op de onderliggende pagina terecht komt.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus niet zichtbaar

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuiderzeeland.nl/wat-doet-waterschap-zuiderzeeland is de focus niet overal zichtbaar als er moet toetsenbord wordt genavigeerd. Focus is niet zichtbaar bij de links “Onderhoud van sloten, tochten en vaarten” tot en met “projecten”.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen, zien niet waar zij zich op de pagina bevinden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 5. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina geeft verschillende pars fouten

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuiderzeeland.nl/handhaving komt een parse probleem voor. Er zijn een tweetal id-attributen met een waarde die meer dan één keer wordt gebruikt. Het betreft de waarden "h831ed225-7e7b-40e8" en "h2152b555-ef32-421f-95f5-1da21999e8c7". Ieder id attribuut moet een unieke waarde hebben binnen de pagina.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben er baat bij dat hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zoekelement kan niet door hulpsoftware worden bepaald

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.zuiderzeeland.nl/ ontbreekt het “ariadescribedby” attribuut op het div element met role=”group” waar binnen het zoekveld en de zoek-knop staat.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van screenreaders krijgen niet te horen om welk element het hier gaat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lijst met zoeksuggesties kan niet door hulpsoftware bepaald worden

  • Oorzaak:

   Het zoekveld op https://www.zuiderzeeland.nl/ is voorzien van een “autocomplete-list”. Hiervoor is de role=”combobox’ gebruikt. Als het invoerveld focus ontvangt krijgt deze de status ‘aria-expanded=”true”. Echter wordt de “autocomplete-list” pas zichtbaar als een zoekterm in dit veld wordt ingevoerd. Als de “autocomplete-list” is uitgeklapt is “aria-expanded=”true” van toepassing eerder nog niet. Daarnaast wordt een role=”listbox” gebruikt voor de lijst met opties. Alle opties moeten dan een role=”option” krijgen. Deze wordt nu niet gebruikt. Deze kan aan de li elementen worden toegevoegd. Ook de toetsenbordnavigatie moet met deze rollen op een bepaalde manier fungeren.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van screenreaders krijgen onjuiste informatie over de werking van het zoekelement .

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De rol van de skiplinks om onderdelen op de pagina over te slaan kan niet programmatisch worden bepaald

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina https://www.zuiderzeeland.nl/ staat een skiplink om herhalende content over te slaan. Deze link heeft de role=“menuitem” meegekregen. Deze rol is niet een rol die los gebruikt moet worden, maar altijd in de context van een role=”menu” of role=”menubar”. Deze rollen ontbreken en dus heeft de role=”menu-item” geen meerwaarde. Deze kan beter weggehaald worden.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen alleen te horen dat het links zijn maar ontvangen geen informatie over de bediening ervan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Zuiderzeeland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209