Verklaring van Kaartviewer gemeente Berg en Dal

Status toegankelijkheid https://kaart.bergendal.nl

Gemeente Berg en Dal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Berg en Dal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kaartviewer gemeente Berg en Dal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Berg en Dal is beschikbaar via de link https://www.bergendal.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Berg en Dal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kaartviewer gemeente Berg en Dal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Berg en Dal is gevorderd met de toegankelijkheid van Kaartviewer gemeente Berg en Dal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Berg en Dal .
Functie: Teamleider Burgerzaken en CCB.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@bergendal.nl en geef aan dat u een opmerking heeft over de toegankelijkheid van deze website. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Berg en Dal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kaartviewer gemeente Berg en Dal : voldoet gedeeltelijk

De website Kaartviewer gemeente Berg en Dal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Berg en Dal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bergendal.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-quickscan-kaart.bergendal.nl-niveau-aa-0.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Berg en Dal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: 1. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes staat bovenin in het midden het logo van Gemeente Berg en Dal. Deze afbeelding is informatief en heeft daarom een tekstalternatief nodig. Deze afbeelding is echter als achtergrondafbeelding geplaatst, heeft daardoor geen tekstalternatief. 2. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes staat linksboven een icoon van een huis. Deze afbeelding (img-element) heeft een title-attribuut met de waarde ‘Terug naar beginsituatie’. Een title-attribuut is echter geen geldig tekstalternatief voor een img-element en wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. 3. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie staan onder de verschillende onderdelen zoals ‘Praktische informatie’ verschillende subonderdelen, zoals ‘Brievenbussen van PostNL’ en ‘Bladkorf’. Links van deze subonderdelen staan iconen.
  • Gevolg: 1. De afbeelding is daardoor niet beschikbaar voor hulpsoftware. 2. Een img-element wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. 3. Deze img-elementen hebben geen alt-attribuut, wat tot gevolg heeft dat hulpsoftware de bestandsnaam gaat voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. Tekstalternatief toevoegen. 2. Dit img-element heeft een alt-attribuut nodig met een waarde die aangeeft wat het doel is. 3. Een alt-attribuut toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php zijn twee visuele tabbladen ‘KaartViewer’ en ‘Groen-onderhoud’. Visueel is duidelijk welk tabblad actief is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. 2. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie staan onder ‘Mijn voorkeuren instellen’ verschillende invoervelden. Bij deze invoervelden staan teksten in span-elementen. 3. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie is het mogelijk om de subonderdelen zoals ‘Brievenbussen van PostNL’ en ‘Bladkorf’ als favoriet in te stellen.
  • Gevolg: 1. Informatie welk tabblad actief is, is niet beschikbaar voor hulpsoftware. 2. Visueel is in het algemeen duidelijk welke teksten bij welke invoervelden horen, maar deze relatie is niet programmatisch vast te stellen. 3. Het is visueel duidelijk wanneer een subonderdeel als favoriet is ingesteld, maar deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door hier een (visueel verborgen) tekst aan toe te voegen. 2. Dit kan bijvoorbeeld door de tekst in een label-element te zetten en deze vervolgens met het for-attribuut te koppelen aan het id van de betreffende invoerveld. 3. Favorieten detecteerbaar maken voor hulpsoftware.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: The purpose of each input field collecting information about the user can be programmatically determined when: •The input field serves a purpose identified in the Input Purposes for User Interface Components section; and •The content is implemented using technologies with support for identifying the expected meaning for form input data.
  • Oorzaak: Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie staan onder ‘Mijn voorkeuren instellen’ verschillende invoervelden waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden.
  • Gevolg: Gebruikers kunnen verkeerde info invoeren
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Een deel van deze gegevens kan in een keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt wordt van autocomplete. Dit attribuut met de juiste waarde toevoegen helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen. Bijvoorbeeld voor ‘Voornaam + naam’ kan het attribuut en de waarde autocomplete=”name” worden gebruikt. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content can be presented without loss of information or functionality, and without requiring scrolling in two dimensions for: •Vertical scrolling content at a width equivalent to 320 CSS pixels; •Horizontal scrolling content at a height equivalent to 256 CSS pixels; Except for parts of the content which require two-dimensional layout for usage or meaning.
  • Oorzaak: 1. Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels moet op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie horizontaal gescrold worden als het onderdeel ‘Mijn voorkeuren instellen’ is opengeklapt. 2. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes vallen de onderdelen ‘Pdf’ en ‘Help’ weg als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels.
  • Gevolg: Onderdelen vallen weg
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier pakt dit op
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s): •User Interface Components: Visual information required to identify user interface components and states, except for inactive components or where the appearance of the component is determined by the user agent and not modified by the author; •Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.
  • Oorzaak: Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes hebben de randen van de twee zoekvelden met 1,4:1 een te laag contrast. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte kaarten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Zie Onderzoeksgegevens’ voor een toelichting. Omdat het een uitzondering is, worden hier slechts een of enkele problemen genoemd. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie wordt, na klikken op de link ‘Brievenbussen van PostNL’ een kaart geopend waar veel gebruik is gemaakt van de kleurencombinatie oranje en wit. Deze kleurencombinatie heeft een contrast van 2,1. Dat is ook te laag voor niet-tekstuele content, zoals iconen. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Wandelpaden&mobiel=true zijn de actieve iconen oranje met een witte achtergrond. Deze hebben een contrast van 2.5:1. Zo kunnen er meer contrastproblemen voorkomen.
  • Gevolg: Slecht leesbaar door te laag contrast
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Kleuren aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content implemented using markup languages that support the following text style properties, no loss of content or functionality occurs by setting all of the following and by changing no other style property: •Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font size; •Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size; •Letter spacing (tracking) to at least 0.12 times the font size; •Word spacing to at least 0.16 times the font size.
  • Oorzaak: Wanneer de stijlkenmerken beschreven in dit succescriterium worden toegepast, is op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php een deel van de teksten niet meer zichtbaar, bijvoorbeeld ‘Dal’ bij het onderdeel ‘Navigeer door Berg en Dal’ en de laatste twee letters van ‘Rioolaansluitingen’.
  • Gevolg: Een deel van de teksten is niet meer goed zichtbaar
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier pakt dit op
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: •Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; •Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. •Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php hebben meerdere kaartnamen in een witte tekst een te laag contrast met de achtergrondkleur. Het gaat bijvoorbeeld om ‘Berg en Dal Algemeen’ (contrast 3,2:1), ‘Adressen’ (contrast 3,3:1), ‘Bestemmingsplannen’ (contrast 2,7:1) en meer. 2. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes hebben de teksten in de twee zoekvelden (‘adres/postcode/xy’ en ‘Lagen zoeken...’) een te laag contrast van 3,1:1 met de witte achtergrond. 3. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie heeft de tekst ‘Praktische locaties’ een te laag contrast van 2,1:1 met de gele achtergrond. Zo kunnen er meer contrastproblemen voorkomen.
  • Gevolg: Teksten zijn voor sommige mensen niet te lezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Het contrast van deze teksten moet minimaal 4,5:1 zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php zijn de meeste teksten niet meer te lezen bij de testresolutie 1024x768 en met 200% zoom. 2. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes worden niet alle teksten vergroot, zoals de onderdelen ‘Meten’, ‘Pdf’ en ‘Help’ rechtsboven. Daarnaast zijn enkele teksten in het linkerdeel ‘Lagen’ niet meer leesbaar. Bijvoorbeeld de onderdelen van het Sociaal Team op pagina https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en de onderste drie onderdelen onder ‘Diverse’op pagina https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes.
  • Gevolg: Teksten zijn niet meer te lezen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Alle teksten vergroten bij testresolutie 1024x768 en met 200% zoom.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten. Opmerking 1: deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet. Opmerking 2: dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.
  • Oorzaak: 1. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes is de link ‘Terug naar Beginsituatie’ niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen. 2. Pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie is in zijn geheel niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen. 3. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes zijn een aantal elementen links van de kaart niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen. Een groot van de bediening gaat hier met de cursortoetsen. Wat niet werkt zijn de pop-up schermpjes die verschijnen als met de muis op het “>” teken wordt geklikt. Dit is niet met het toetsenbord te open. 4. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes kan via de optie ‘Zoom in met vierkant’ door muisbeweging een rechthoek getrokken worden, waarop kan worden ingezoomd. Deze functie is niet mogelijk met het toetsenbord. Ook kan op deze pagina’s geometrie worden getekend met muisbediening. Ook deze functie is niet mogelijk met het toetsenbord. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte kaarten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Zie ‘Onderzoeksgegevens’ voor een toelichting. Omdat het een uitzondering is, worden hier slechts een of enkele problemen genoemd. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes is de informatie in de kaart niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen. Met de muis kan hier extra informatie getoond worden. Dit lukt niet met het toetsenbord. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Wandelpaden&mobiel=true#mappage is het mogelijk om met het toetsenbord in en uit te zoomen. Het is echter niet mogelijk om met het toetsenbord de kaart van positie te laten veranderen. Dit kan alleen via de muis of via aanwijzing met een vinger op het scherm.
  • Gevolg: Bepaalde content is niet via het toetsenbord te bereiken of te bedienen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier pakt dit op
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten minste een van de volgende zaken: uitzetten, aanpassen, verlengen, realtime uitzondering, essentiële uitzondering of 20 uur uitzondering.
  • Oorzaak: Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie kan onder het onderdeel ‘Mijn voorkeuren opslaan’ gegevens worden ingevuld en opgeslagen. Wanneer op de knop ‘Opslaan’ wordt geklikt, verandert het uiterlijk naar groen en de tekst naar ‘Opgeslagen’. Deze informatie verdwijnt weer na ongeveer 3 seconden.
  • Gevolg: Dit kan voor sommige gebruikers onvoldoende zijn om de content te kunnen lezen. Deze tijdslimiet is niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Tijdslimiet kunnen uitzetten of aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: 1. Pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes hebben beide dezelfde paginatitel. 2. Pagina’s https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Wandelpaden&mobiel=true hebben ook geen titel die het onderwerp beschrijft. 3. Pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php geeft wel aan dat het een startpagina is, maar het is niet duidelijk waarvan het een startpagina is.
  • Gevolg: 1. Deze titel is daarmee niet uniek en niet beschrijvend genoeg. 2. Geen titel die het onderwerp beschrijft. 3. Niet duidelijk waarvan het een startpagina is
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. Dit kan worden opgelost door de kaartnaam (zoals ‘Strooiroutes’) aan de paginatitel toe te voegen. Het beste is om hier ook mee te beginnen, dus bijvoorbeeld: ‘Strooiroutes | KaartViewer Berg en Dal’. 2. Unieke titel geven. 3. Hier kan bijvoorbeeld ‘KaartViewer Berg en Dal’ aan worden toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: 1. Als op pagina https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Wandelpaden&mobiel=true#mappage de link ‘meer’ wordt geactiveerd, gaat de focus eerst naar de drie iconen ‘zoek locatie’, ‘ga naar locatie’ en ‘lagen’ aan de rechterkant van het scherm. De focus moet bij het activeren van de link ‘meer’ echter eerst naar de onderdelen van het onderliggende menu gaan. 2. Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden:Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes gaat de focus van de onderdelen rechts in het scherm van rechts naar links.
  • Gevolg: 1. De focus gaat naar het verkeerde onderdeel. 2. Dit kan verwarrend zijn voor ziende gebruikers die het toetsenbord gebruiken om door de website te navigeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. De focus moet bij het activeren van de link ‘meer’ echter eerst naar de onderdelen van het onderliggende menu gaan. 2. Focus niet van links naar rechts laten gaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
  • Oorzaak: Er is slechts één manier aanwezig om de verschillende pagina’s binnen de website te vinden en dat is via links op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php.
  • Gevolg: Geen meerdere manieren om pagina te vinden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Een mogelijke oplossing is om op alle pagina’s een zoekfunctie en/of sitemap toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: 1. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php is in browser Firefox de focus niet zichtbaar op het visuele tabblad dat actief is (‘KaartViewer’ of ‘Groen-onderhoud’). 2. Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes is de focus niet zichtbaar tussen de link ‘Meten’ en het invoerveld met de placeholdertekst ‘Lagen zoeken’. De focus staat dan op het menu links van de kaart en kan dan bediend worden met de cursortoetsen. Dit is nu alleen niet heel duidelijk en de focus is daar dus niet van zichtbaar. 3. Pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie is in principe niet te bedienen met het toetsenbord, maar wanneer het onderdeel ‘Mijn voorkeuren instellen’ eenmaal is opengeklapt, kan wel met het toetsenbord door de invoervelden genavigeerd worden. De focus is dan twee keer niet zichtbaar, namelijk op de knop met het id ‘ophalen_adres’ en de knop ‘Opslaan’.
  • Gevolg: Focus is niet zichtbaar
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Juiste focus zichtbaar maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php is de taal van de webpagina ingesteld op Engels (lang=”en”), terwijl de daadwerkelijke taal op de pagina Nederlands is. Voor de overige onderzochte pagina’s is de taal wel correct ingesteld op Nederlands.
  • Gevolg: Verkeerde taal is ingesteld
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Juiste taal instellen op betreffende pagina.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 16. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.
  • Oorzaak: In de onderzochte pagina’s is er een verschil in identificatie van verschillende componenten tussen ten eerste https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes, ten tweede https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie en ten derde https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Wandelpaden&mobiel=true#mappage. Het gaat dan bijvoorbeeld, maar niet alleen, om het icoon ‘Ga naar (GPS) locatie’, ‘Zoek locatie’ of ‘Zet zoeken aan’ en het icoon voor ‘Help’.
  • Gevolg: Geen consistente identificatie van componenten met de zelfde functionaliteit
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Componenten met de zelfde functionaliteit consistent identificeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Op pagina’s https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes staan twee zoekvelden met placeholderteksten die als label dienen. Dit is echter niet toegestaan, omdat deze placeholders verdwijnen wanneer tekst wordt ingevoerd in deze invoervelden.
  • Gevolg: Placeholders verdwijnen wanneer tekst wordt ingevoerd
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Geen placeholders invoeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php bevat meerdere parsefouten, zoals elementen die niet correct geopend (<html>) of gesloten (</div>) worden. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat binnen het html-element een ander html-element wordt geopend. Dat is niet toegestaan. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal zijn in de head-sectie van de pagina meerdere elementen niet correct afgesloten, zoals de meta- en link-elementen. In regel 479 is een input-element niet correct afgesloten. Op deze pagina zijn ook enkele dubbele id-waardes aangetroffen, zoals ‘current-filter-verwijder’ en ‘footer-download’. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Wandelpaden&mobiel=true zijn verkeerd geneste elementen gevonden. Zo wordt in regel 332 een h2-element geopend binnen een p-element en wordt dit p-element gesloten voordat het h2-element gesloten wordt. Zo kunnen er meer parsefouten voorkomen op de website.
  • Gevolg: Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. .
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Zorgen dat alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://kaart.bergendal.nl/menu/index.php zijn twee visuele tabbladen ‘KaartViewer’ en ‘Groen-onderhoud’. Visueel is duidelijk welk tabblad actief is, maar deze ‘status’ informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie is het mogelijk om de subonderdelen zoals ‘Brievenbussen van PostNL’ en ‘Bladkorf’ als favoriet in te stellen. Het is visueel duidelijk wanneer een subonderdeel als favoriet is ingesteld, maar deze waarde is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie staan onder ‘Mijn voorkeuren instellen’ verschillende invoervelden. Bij deze invoervelden staan teksten in span-elementen. De teksten zijn echter niet gekoppeld aan de invoervelden, waardoor deze geen toegankelijkheidsnaam hebben.
  • Gevolg: Info niet beschikbaar voor hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Info beschikbaar maken voor hulpsoftware
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content implemented using markup languages, status messages can be programmatically determined through role or properties such that they can be presented to the user by assistive technologies without receiving focus.
  • Oorzaak: Wanneer op pagina’ https://kaart.bergendal.nl/index.php?@BergenDal en https://kaart.bergendal.nl/index.php?@Strooiroutes de zoekfunctie linksonder (‘Lagen zoeken...’) wordt gebruikt, wordt meteen het aantal lagen (erboven) aangepast. Voor gebruikers van hulpsoftware wordt deze verandering echter niet kenbaar gemaakt. Op pagina https://kaart.bergendal.nl/iconviewer/index.html?website=Algemene_Informatie kan onder het onderdeel ‘Mijn voorkeuren opslaan’ gegevens worden ingevuld en opgeslagen. Wanneer op de knop ‘Opslaan’ wordt geklikt, verandert het uiterlijk naar groen en de tekst naar ‘Opgeslagen’. Deze informatie wordt echter niet kenbaar gemaakt aan hulpsoftware. Dit kan bijvoorbeeld door het attribuut role=”status” toe te voegen aan de knop.
  • Gevolg: Informatie wordt niet kenbaar voor hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Informatie kenbaar maken voor hulpsoftware
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Berg en Dal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617