Verklaring van Corporate website

Status toegankelijkheid https://www.dommel.nl

Waterschap De Dommel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap De Dommel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate website.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap De Dommel is beschikbaar via de link https://www.dommel.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap De Dommel gepubliceerde informatie blijkt dat de website Corporate website gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap De Dommel is gevorderd met de toegankelijkheid van Corporate website en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap De Dommel .
Functie: Secretaris Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via www.dommel.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Waterschap De Dommel

Verbeteringen

Op dommel.nl staan links naar andere websites, zoals arcgis, webgispublisher, hydronet en kaartverhalen. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. Het waterschap zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. Waterschap De Dommel kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's, die op dommel.nl worden aangeboden, aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 15-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Corporate website : voldoet gedeeltelijk

De website Corporate website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap De Dommel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.dommel.nl/_flysystem/media/wcag_2.1_inspectie_niveau_aa_04-05-2020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap De Dommel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s is het logo van Waterschap De Dommel geplaatst met CSS. Het logo heeft geen tekstalternatief, maar heeft dit wel nodig. Een mogelijk tekstalternatief is ‘Logo Waterschap De Dommel’. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 hebben de plussen in de tabel geen tekstalternatief. Deze hebben dat wel nodig, omdat ze informatie overbrengen. Op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ staat bij de labels ‘Aanslagbiljetnummer *’ en ‘Bijlage’ een icoon met een ‘i’. Deze iconen hebben geen tekstalternatief. De tekst die bij dit icoon hoort, is verborgen met display:none en daardoor niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit is alleen een probleem bij het icoon bij de label ‘Aanslagbiljetnummer *’, omdat bij het label ‘Bijlage’ de extra informatie ook onder het inputveld staat.

  • Oorzaak:

   Niet juist opgenomen in CSS.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Leverancier nogmaals verzoeken aan te passen conform richtlijn.

  • Maatregel:

   Leveranciers nogmaals verzoeken CSS aan te passen conform richtlijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://www.dommel.nl/vacatures in het iframe een vacature wordt gekozen en vervolgens wordt gekozen voor ‘Solliciteren’, komt een formulier in beeld. Dit formulier staat in een tabel. De invoervelden hebben hier geen label, omdat de labels (in kolom 1) niet programmatisch zijn gekoppeld aan de invoervelden (in kolom 2). Dit is belangrijk voor mensen die dit formulier niet kunnen zien. Zij weten dan niet welk invoerveld bij welke tekst hoort. Het koppelen kan met het for-attribuut in het label-element dat verwijst naar het id-attribuut in het invoer-element. Zichtbare koppen in dit iframe, zoals ‘Vacature’, ‘Uren per week’ en ‘standplaats’, staan in de tabel niet als kop (th) geprogrammeerd. Deze koppen moeten in een th-element staan. Dit geldt voor meer visuele kopen in de vacaturebeschrijving en het sollicitatieformulier.

   Op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ verschijnen verschillende vragen wanneer bij ‘Onderwerp *’ verschillende opties worden gekozen. Wanneer wordt gekozen voor ‘Kwijtschelding’, verschijnt de vraag ‘Ik heb een vraag over...’ De drie radiobuttons hieronder zijn niet gekoppeld aan deze vraag. Dit kan worden opgelost door deze radiobuttons in een fieldset te zetten en de vraag in een legend. Wanneer wordt gekozen voor ‘Ik heb een andere vraag’ of ‘Uitstel / betalingsregeling voor bedrijven’ is het label ‘Bijlage’ niet gekoppeld aan het invoerveld dat erachter staat. Om dit mogelijk te maken, kan dit invoerveld een id-attribuut krijgen, waarna het label met het forattribuut hiernaar kan verwijzen. Bij de overige labels en invoervelden gaat dit overigens wel goed.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Vacarutes via koppeling in toegankelijk CSS in Drupal laten publiceren. Radiobuttons in een fieldset te zetten en de vraag in een legend. Invoerveld een id-attribuut geven, waarna het label met het forattribuut hiernaar kan verwijzen.

  • Maatregel:

   Leverancier vragen om Vacatures via koppeling in toegankelijk CSS in Drupal te laten publiceren. Radiobuttons in een fieldset te zetten en de vraag in een legend. Invoerveld een id-attribuut geven, waarna het label met het forattribuut hiernaar kan verwijzen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s staat een formulier. In dit formulier moeten onder andere de naam en het e-mailadres van de gebruiker worden ingevuld. Het doel van deze en andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door het attribuut ‘autocomplete’ aan de inputelemententoe te voegen. Bijvoorbeeld voor naam: autocomplete=”name” en voor e-mailadres:autocomplete=”email”. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuutvan toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Het gaat om het de formulieren op: https://www.dommel.nl/vacatures (bij het sollicitatieformulier), https://www.dommel.nl/form/melding-over-water/contact-0 en https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Dit kan opgelost worden door het attribuut ‘autocomplete’ aan de inputelemententoe te voegen. Bijvoorbeeld voor naam: autocomplete=”name” en voor e-mailadres:autocomplete=”email”. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuutvan toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Maatregel:

   Leverancier vragen om het attribuut ‘autocomplete’ aan de inputelemententoe te voegen. Bijvoorbeeld voor naam: autocomplete=”name” en voor e-mailadres:autocomplete=”email”. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuutvan toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ wordt gekozen voor ‘Ik heb een andere vraag’ of ‘Uitstel / betalingsregeling voor bedrijven’, staat onderaan de link ‘Voeg een extra bestand toe’. Deze is alleen door middel van kleur herkenbaar als link. Om aan dit succescriterium te voldoen, moet deze link aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste moet het contrast tussen de omringende tekst en de link minimaal 3,0:1 zijn. Aan deze eis wordt niet voldaan, omdat het contrast met 2,8:1 te laag is. Ten tweede moet de link veranderen als de muis op deze link staat. Dit kan bijvoorbeeld door de link in dat geval te onderstrepen. Ook aan deze eis wordt niet voldaan. Ten derde moet de link ook veranderen als de toetsenbord focus erop staat. Hieraan wordt wel voldaan.

  • Oorzaak:

   Verkeerd gebruik van kleur

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Huisstijlkleuren in CSS aanpassen voor voldoende contrast.

  • Maatregel:

   Leverancier verzoeken om huisstijlkleuren in CSS aan te passen voor voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op de meeste pagina's alleen verticaal gescrold te worden, behalve in de onderstaande gevallen. Op pagina https://www.dommel.nl/vacatures is het vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen. Het is de bedoeling dat alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Op pagina https://digitalebalie-dedommel-test.bwnet.nl/zelf.regelen.php is het ook vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen. Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 moet ook horizontaal gescrold worden. De oorzaak hiervan is vermoedelijk de linktekst ‘Abvoorstelrapportrekenkamercommissiestavazaaanbevelingen’. Wanneer deze tekst wordt voorzien van spaties of koppeltekens, wordt dit probleem hier waarschijnlijk opgelost. Op pagina https://www.dommel.nl/tarieven is het ook nodig om zowel verticaal als horizontaal te scrollen voor de tabel. Voor de tabel geldt een uitzondering en daarvoor mag horizontaal gescrolld worden. Voor de tekst die erboven en eronder staat echter niet. Deze teksten zouden binnen de breedte van 320 pixels moeten vallen. Het volgende wordt niet afgekeurd onder dit succescriterium, maar viel wel op tijdens de hercontrole: op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ hoeft niet horizontaal gescrold te worden, maar valt wel een deel van de content buiten beeld of over andere content heen.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Breedte van 320 pixels toepassen. Tekst zo nodig voorzien van spaties of koppeltekens

  • Maatregel:

   Leveranciers vragen om breedte van 320 pixels toe te passen. Tekst zo nodig voorzien van spaties of koppeltekens

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dommel.nl/ staat rechtsboven een zoekbalk. De randen van deze balk hebben een te laag contrast van 1,8:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 staat bij stemgedrag een tabel met lichtgroene rondjes met een plus erin. Deze rondjes hebben een te laag contrast van 2,8:1 op wit. Ook de groene duimpjes hebben een te laag contrast, maar hier is een alternatief beschikbaar. Achter deze duimpjes staat namelijk 'voor'. Het volgende is geconstateerd tijdens de hercontrole: op pagina https://contactformulierdommel.bwnet.nl/ staan verschillende invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast van respectievelijk 1,4:1 en 1,6:1 met de witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   Verkeerd kleurgebruik in CSS

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Kleuren aanpassen

  • Maatregel:

   Leverancier de kleuren laten aanpassen in CSS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dommel.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De submenu’s klappen uit als met de muis over de onderdelen heen wordt gegaan of als hier met het toetsenbord door genavigeerd wordt. De extra content die dan verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen, maar het voldoet nu aan twee voorwaarden. De uitklapmenu's die verschijnen zijn namelijk niet ‘dismissable’. De content van de uitklapmenu’s valt over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape-toets. De uitklapmenu's zijn wel ‘hoverable’. De muis moet over de uitklapmenu’s verplaatst kunnen worden zonder dat de uitklapmenu’s sluiten. Dit is het geval. Aan de derde voorwaarde van dit succescriterium ‘Persistent’ wordt ook voldaan. Het uitklapmenu blijft staan, totdat de muis of focus wordt verplaatst. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://digitalebalie-dedommel-test.bwnet.nl/, bij ‘Mijn aanslagen’ en vervolgens‘details/bezwaar’, staan meerdere ‘i’-iconen waar extra informatie tevoorschijn komt als er met de muis overheen wordt bewogen. De extra content die dan verschijnt voldoet nu aan één voorwaarde. Deze extra content is namelijk ten eerste niet ‘dismissable’. De tekst van de extra content valt over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om de extra content te sluiten zonder dat de muis verplaatst wordt. De extra content is ten tweede niet ‘hoverable’. De muis moet over de extra content verplaatst kunnen worden zonder dat de extra content sluit. Dit is niet het geval. Aan de derde voorwaarde (‘persistent’) wordt wel voldaan. De extra content blijft namelijk staan, totdat de muis wordt verplaatst.

   Het volgende is geconstateerd tijdens de hercontrole. Op pagina https://contactformulierdommel.bwnet.nl/ staan meerdere ‘i’-iconen waar extra informatie tevoorschijn komt als er met de muis overheen wordt bewogen. De extra content die dan verschijnt voldoet nu aan twee voorwaarden. Deze extra content is namelijk niet ‘dismissable’, want dit is niet te sluiten zonder dat de muis wordt verplaatst. Dit is overigens alleen een probleem bij het icoon achter ‘Aanslagbiljetnummer *’, omdat daar de extra content over de content eronder heen valt. Aan de eisen ‘hoverable’ en ‘persistent’ wordt wel voldaan.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Leverancier maakt toegankelijk.

  • Maatregel:

   Leverancier toegankelijk laten maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dommel.nl/ heeft de placeholdertekst in het zoekveld een te laag contrast van 2,3:1 en in Firefox zelfs 1,5:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 is geen contrastschakelaar aanwezig. Hier is het contrast van de witte tekst 'Terug naar kalender' op de blauwe knop te laag (2,9:1). Dit komt ook voor bij de tekst 'Terug naar Leden Algemeen Bestuur' op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148.

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 staat bij 'Stemgedrag' lichtgroene tekst. Deze tekst heeft een te laag contrast van 2,0:1 op de witte achtergrond. Op deze pagina staat rechtsonder bij de afbeelding van de heer Lokin de tekst 'Fractie Natuurterreinen'. Hier is het contrast met 3,0:1 ook te laag.

   Op pagina https://digitalebalie-dedommel-test.bwnet.nl/zelf.regelen.php staat rechtsboven een tekst dat begint met 'Let op'. Het contrast van de bruine letters met een gele achtergrond is met 4,4:1 net iets te laag.

   Het volgende is geconstateerd tijdens de hercontrole: op pagina https://contactformulierdommel.bwnet.nl/ heeft de placeholdertekst '0612345678 of 0201234567' een te laag contrast van 2,5:1 met de grijze achtergrond. Als op deze pagina de verplichte velden niet of niet correct worden ingevuld, verschijnen rode teksten onder de invoervelden. Deze teksten hebben een te laag contrast van 4,0:1. Het volgende wordt niet afgekeurd, maar het wordt aangeraden om dit te verbeteren: Als de contrastschakelaar niet is geactiveerd, is het contrast van de tekst 'Contrast' op deze schakelaar zelf hoog genoeg. Het contrast van deze tekst is echter niet hoog genoeg als de toetsenbordfocus op deze knop staat (3,1:1).

  • Oorzaak:

   Verkeerd kleurgebruik in css van deze tools.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Kleuren aanpassen.

  • Maatregel:

   Kleuren aan laten passen conform huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200procent , is niet alle informatie of functionaliteit meer beschikbaar. Op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ zijn meerdere onderdelen niet meer beschikbaar. Zo is de letter ‘p’ bij het inputveld ‘Kies hier uw onderwerp’ niet meer zichtbaar, net als het laatste gedeelte van de labels ‘Aanslagbiljetnummer’ en ‘Telefoonnummer’ en het laatste gedeelte van de placeholdertekst ‘0612345678 of 0201234567’.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Resonsive design toepassen involgende versie

  • Maatregel:

   Leverancier zal Resonsive design toepassen involgende versie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dommel.nl/zelf-aan-de-slag-uw-tuin staat een YouTube-video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’. De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de parameter "disablekb=1" toe te voegen aan de URL van video in de embedcode. In dit geval zou deze URL dus kunnen zijn: "https://www.youtube.com/embed/gjqo1OCuTvk?disablekb=1". Zie ook: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de parameter "disablekb=1" toe te voegen aan de URL van video in de embedcode. In dit geval zou deze URL dus kunnen zijn: "https://www.youtube.com/embed/gjqo1OCuTvk?disablekb=1".

  • Maatregel:

   Zelf oplossen door communicatieadviseur de workaround laten toepassen. De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de parameter "disablekb=1" toe te voegen aan de URL van video in de embedcode. In dit geval zou deze URL dus kunnen zijn: "https://www.youtube.com/embed/gjqo1OCuTvk?disablekb=1".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina’s worden herhaald te omzeilen. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 https://digitalebalie-dedommel-test.bwnet.nl/aanslag.php?id=pmWa6RZ6sZOjnNGe79bxBovs-cQVG-dOeICddRBRST8

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Leverancier bouwt toegankelijke oplossing

  • Maatregel:

   Leverancier toegankelijke oplossing laten bouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina's https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 en https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43adb3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 hebben geen goede paginatitel. De paginatitel ‘iBabs Online’ beschrijft niet het onderwerp of doel van deze pagina en is niet uniek. Op pagina https://www.dommel.nl/vacatures staat een iframe. De pagina in het iframe heeft geen titel. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een titel hebben. Dit kan door een title-element toe te voegen binnen de head-sectie van het iframe-element.

   Het PDF-bestand op pagina https://www.dommel.nl/mgd/files/actieplan-leven-de-dommel-2017.pdf heeft geen titel. Deze kan worden aangegeven in de bestandseigenschappen. Het volgende is geconstateerd tijdens de hercontrole: het PDF-bestand op pagina https://www.dommel.nl/mgd/files/handboek_handhaving_februari_2020_0.pdf heeft als titel 'CALAMITEITENPLAN'. Deze titel beschrijft niet het onderwerp.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met techniek pdf-bestanden

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Pdf-bestanden laten aanpassen en vacature Iframe vervangen door koppeling.

  • Maatregel:

   Pdf-bestanden laten aanpassen en vacature Iframe vervangen door koppeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s staan drie A's om de tekst te vergroten of verkleinen. Deze links heten alle drie 'A', maar hebben andere doelen. Hierdoor is het linkdoel niet duidelijk. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148.

   Op pagina https://digitalebalie-dedommel-test.bwnet.nl/, na het kiezen van ‘Mijn aanslagen’ en ‘Details / bezwaar’, hebben de i-icoontjes geen linktekst en is dus het linkdoel niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Leverancier toegankelijk laten maken.

  • Maatregel:

   Leverancier toegankelijk laten maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dommel.nl/ is in de browsers Chrome, Edge en Internet Explorer de focus niet zichtbaar op het logo van Waterschap De Dommel. Dit komt op meerdere pagina’s voor. In de browsers Chrome, Edge en Internet Explorer is de focus slecht zichtbaar als deze op de drie nieuwsberichten op deze pagina staat. Op pagina https://contactformulierdommel.bwnet.nl/ is de focus niet zichtbaar als deze op ‘Verstuur’ staat. Dit komt omdat de outline in de CSS op ‘none’ is gezet, waardoor de focus onzichtbaar wordt gemaakt.

  • Oorzaak:

   Techniek. Dit komt omdat de outline in de CSS op ‘none’ is gezet, waardoor de focus onzichtbaar wordt gemaakt.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   De outline in de CSS is op ‘none’ gezet, waardoor de focus onzichtbaar wordt gemaakt. Dit laten aanpassen door leverancier.

  • Maatregel:

   De outline in de CSS is op ‘none’ gezet, waardoor de focus onzichtbaar wordt gemaakt. Dit laten aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www . domme l .nl / staat rechtsboven een zoekveld. De zichtbare tekst, hier de placeholder, is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. Die is nu 'Zoeken'. De zichtbare tekst moet hieraan toegevoegd worden, zodat mensen die spraakinvoer gebruiken (een deel van) de zichtbare tekst kunnen uitspreken om de functie te activeren.

  • Oorzaak:

   Techniek de placeholder, is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   De placeholder onderdeel van de toegankelijkheidsnaam maken

  • Maatregel:

   Leverancier de placeholder onderdeel van de toegankelijkheidsnaam laten maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderstaande pagina's hebben geen taal die door software bepaald kan worden. Hier moet een lang attribuut worden toegevoegd aan het html element met een taalaanduiding van de content. Bijvoorbeeld lang=”nl”, https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 https://digitalebalie-dedommel-test.bwnet.nl/zelf.regelen.php https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/

  • Oorzaak:

   Onderstaande pagina's hebben geen taal die door software bepaald kan worden.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Hier moet een lang attribuut worden toegevoegd aan het html element met een taalaanduiding van de content. Bijvoorbeeld lang=”nl”,

  • Maatregel:

   Hier moet door de leverancier een lang attribuut worden toegevoegd aan het html element met een taalaanduiding van de content. Bijvoorbeeld lang=”nl”,

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ de verplichte velden niet worden ingevuld, verschijnt onder deze velden de tekst ‘Dit is een verplicht veld’. Deze tekst is geen foutmelding, maar een instructie. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is ‘Het veld is niet (goed) ingevuld’. In dit geval wordt wel aangegeven waar de fout zit, omdat de melding direct na het invoerveld staat. Ditzelfde probleem geldt wanneer verkeerde gegevens worden ingevuld, bijvoorbeeld ‘x’ bij ‘Aanslagnummerbiljet *’, ‘Telefoonnummer *’, ‘E-mailadres *’ en ‘Bericht *’. Deze teksten zijn ook instructies en geen foutmeldingen.

  • Oorzaak:

   Deze tekst is geen foutmelding, maar een instructie.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Foutmelding maken met duiding en instructie.

  • Maatregel:

   Leverancier moet er een foutmelding van maken met een duiding en instructie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ staat bij het telefoonnummer de instructie als placeholdertekst. Dit voldoet niet, want deze tekst verdwijnt als een gebruiker begint te typen. Dit komt ook voor op pagina https://www.dommel.nl/form/melding-over-water/contact-0 bij de invoervelden ‘E-mail’ en ‘Telefoon’. Op pagina https://www.dommel.nl/contact-en-adresgegevens staat onderaan de pagina de vraag ‘Heeft u gevonden wat u zocht?’. Als hier voor ‘Nee’ wordt gekozen, komt een formulier met twee vragen. Deze vragen staan in een verborgen label en als placeholder tekst. Dit voldoet niet. Als een gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholdertekst. Dit is dus niet handig als label en kan een probleem zijn voor mensen met een cognitievebeperking. Hier kan beter een zichtbaar label worden gebruikt. Op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ geldt voor meerdere invoervelden een bepaald invoerformat. Zo mag een telefoonnummer alleen uit 10 cijfers bestaan en moet het bericht (bij de keuze 'Ik heb een andere vraag') uit minimaal 10 tekens bestaan. Deze instructies worden niet vooraf kenbaar gemaakt, waardoor het voor gebruikers lastig is om fouten hiermee te voorkomen. Op pagina https://contactformulierdommel.bwnet.nl/ zijn vragen gemarkeerd met een ' * ' (asterisk symbool) verplicht om in te vullen. Het is beter om boven het formulier uitleg te geven over wat de ' * ' betekent.

  • Oorzaak:

   Techniek, Hier kan beter een zichtbaar label worden gebruikt in plaats van placeholdertekst.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Aanpassen. Hier een zichtbaar label bruiken in plaats van placeholdertekst.

  • Maatregel:

   Leverancier laten aanpassen. Hier een zichtbaar label gebruiken in plaats van placeholdertekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 19. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ bij de vraag ‘Onderwerp’ wordt gekozen voor ‘Uitstel / betalingsregeling voor bedrijven’ en de daaropvolgende velden worden ingevuld, kan het formulier direct verzonden worden. Dit kan tot gevolg hebben dat een onomkeerbare actie wordt uitgevoerd met potentieel grote gevolgen voor de gebruiker. Het is echter niet mogelijk om de verzending te annuleren, te controleren of te bevestigen. Dit kan eventueel worden opgelost door vóór verzending een overzicht van de ingevulde gegevens te tonen of door een extra verplichte vraag toe te voegen waarmee de gebruiker de gegevens kan bevestigen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om de verzending te annuleren, te controleren of te bevestigen.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Dit kan worden opgelost door vóór verzending een overzicht van de ingevulde gegevens te tonen of door een extra verplichte vraag toe te voegen waarmee de gebruiker de gegevens kan bevestigen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Maatregel:

   Leverancier laten oplossen. Vóór verzending een overzicht van de ingevulde gegevens te tonen of door een extra verplichte vraag toe te voegen waarmee de gebruiker de gegevens kan bevestigen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dommel.nl/form/melding-over-water/contact-0 staat twee keer een id met de waarde “main-content”. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina, want anders kan dit problemen opleveren met hulpsoftware. Op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ staat twee keer een id met de waarde “aanslag_bezwaar_intro_tekst”.

  • Oorzaak:

   Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina, want anders kan dit problemen opleveren met hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Id-waarden uniek maken

  • Maatregel:

   Door leverancier ID waarden uniek laten maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://www.dommel.nl/vacatures een vacature wordt gekozen vervolgens wordt gekozen voor ‘Solliciteren’, verschijnt een formulier. Dit formulier staat in een tabel. De invoervelden hebben geen door software te bepalen naam. Dit kan opgelost worden door een for-attribuut in het label-element en id-attribuut in het invoer-element.

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 hebben de plussen in de tabel geen door software te bepalen naam.

   Op pagina https://digitalebalie-dedommel-test.bwnet.nl/ na het kiezen van ‘Mijn aanslagen’ en ‘Details / bezwaar’ hebben de 'i'-icoontjes geen door software te bepalen naam.

   Dit geldt ook voor de 'i'-icoontjes op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Dit kan opgelost worden door een for-attribuut in het label-element en id-attribuut in het invoer-element.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door de leverancier, door een for-attribuut in het label-element en id-attribuut in het invoer-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://contactformulier-dommel.bwnet.nl/ moet eerst een onderwerp worden gekozen. Als dat niet wordt gedaan, kan het formulier niet verstuurd worden. Wanneer geen onderwerp wordt gekozen, verschijnt de melding ‘Dit is een verplicht veld’ onder deze keuzelijst. Deze melding wordt echter op geen enkele manier doorgegeven aan hulpsoftware. Dat is wel nodig, zodat bijvoorbeeld gebruikers van hulpsoftware (zoals screen readers) kunnen weten dat dit veld verplicht is. Een mogelijke oplossing hiervoor is om aan deze melding het attribuut role=”alert” toe te voegen. Dan wordt dit namelijk wel doorgegeven aan hulpsoftware. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Voor de andere verplichte velden is dit geen probleem, want wanneer wel een onderwerp is gekozen en vervolgens op ‘Verstuur’ wordt geklikt, verplaatst de focus naar het eerste veld dat niet (goed) is ingevuld. Daarmee is het voor gebruikers van hulpsoftware ook duidelijk dat iets niet goed is gegaan.

  • Oorzaak:

   Wanneer geen onderwerp wordt gekozen, verschijnt de melding ‘Dit is een verplicht veld’ onder deze keuzelijst. Deze melding wordt echter op geen enkele manier doorgegeven aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Een mogelijke oplossing hiervoor is om aan deze melding het attribuut role=”alert” toe te voegen.

  • Maatregel:

   Leverancier op laten lossen. Een mogelijke oplossing hiervoor is om aan deze melding het attribuut role=”alert” toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap De Dommel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928