Verklaring van Gemeente Reimerswaal

Status toegankelijkheid https://reimerswaal.nl

Gemeente Reimerswaal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Reimerswaal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Reimerswaal.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Reimerswaal is beschikbaar via de link https://www.reimerswaal.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Reimerswaal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Reimerswaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Reimerswaal is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Reimerswaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Reimerswaal .
Functie: e-Adviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@reimerswaal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Reimerswaal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Reimerswaal : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Reimerswaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Reimerswaal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.reimerswaal.nl/file/onderzoek-content-www-reimerswaal-nl-wcag2-1-aa-pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-03-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Reimerswaal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://www.reimerswaal.nl/sites/reimerswaal/files/2022-03/D22.199872%20Verslag%20vergadering%20Seniorenraad%203%20februari%202022.pdf komen een aantal problemen voor. Zo zijn niet alle kopteksten opgemaakt met heading tags. Bijvoorbeeld de eerste kop "Verslag". Deze kan het beste met een h1 tag worden getagd. Maar ook de koptekst "Verslag vergadering van de Seniorenraad". Deze kan het beste met een h2 worden getagd. Daarnaast worden nu lijsten met maar één item gebruikt voor de koptjes in de content zelf. Bijvoorbeeld "1. Opening". In plaats van een enkel lijst item (li tag) kan hier beter een heading tag gebruikt worden (in dit geval een h3). Dat geldt voor alle vergelijkbare koppen. Overigens is punt 10.b. helemaal niet als kop of lijstitem opgemaakt, maar alleen als alinea. Ook hier kan beter gewoon een h3 tag voor worden gebruikt.

   Bovenaan het document wordt tabel opmaak gebruikt. Ook de koptekst "Verslag vergadering van de Seniorenraad" is in deze datatabel meegenomen. Dat is niet zo handig. Als al tabelopmaak nodig is, gebruik dit dan alleen voor de 4 rijen met informatie over "Datum", "Aanwezig", enz.

   Helemaal onderaan staat nog een datatabel. In deze datatabel zijn de kolomkoppen "Actie", "Datum" en "Stand van Zaken" niet opgemaakt met een th tag. De cijfers 1 en 2 voor aan de rijen overigens wel, maar dat is niet zo zinvol. Dat is een nummering en dit zijn niet echt kopteksten die iets over de inhoud zeggen.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Doel is om dit jaar aan de slag te gaan met het:

   1. Inventariseren van alle PDF-bestanden
   2. Bepalen toegevoegde waarde van (de inhoud van) het bestand
   3. Bepalen of we het bestand in een andere vorm gaan ontsluiten of dat we het PDF-bestand toegankelijk gaan maken
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een aardige klus en gezien er binnen Reimerswaal gewoon simpelweg geen uren zijn voor de website heeft dit geen prioriteit. Bovendien zijn wij van mening dat een PDF-bestand altijd nog ‘beter’ is dan géén PDF en dus ook geen informatie. Bovendien ontvangen wij nooit klachten of vragen van inwoners over de (in sommige gevallen gebrekkige toegankelijkheid) van PDF-bestanden op onze website. Ondanks dat wij onder elke PDF-bijlage een bericht plaatsen met daarin de oproep om contact op te nemen wanneer iemand het bestand niet of slecht kan lezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF document https://www.reimerswaal.nl/sites/reimerswaal/files/2022-03/D22.199872%20Verslag%20vergadering%20Seniorenraad%203%20februari%202022.pdf heeft geen titel gekregen in de bestandseigenschappen. Geef dit document een titel die de inhoud van het hele document kort omschrijft.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat. Dat is nu niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Doel is om dit jaar aan de slag te gaan met het:

   1. Inventariseren van alle PDF-bestanden
   2. Bepalen toegevoegde waarde van (de inhoud van) het bestand
   3. Bepalen of we het bestand in een andere vorm gaan ontsluiten of dat we het PDF-bestand toegankelijk gaan maken
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een aardige klus en gezien er binnen Reimerswaal gewoon simpelweg geen uren zijn voor de website heeft dit geen prioriteit. Bovendien zijn wij van mening dat een PDF-bestand altijd nog ‘beter’ is dan géén PDF en dus ook geen informatie. Bovendien ontvangen wij nooit klachten of vragen van inwoners over de (in sommige gevallen gebrekkige toegankelijkheid) van PDF-bestanden op onze website. Ondanks dat wij onder elke PDF-bijlage een bericht plaatsen met daarin de oproep om contact op te nemen wanneer iemand het bestand niet of slecht kan lezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Bestanden worden al op een niet-toegankelijke wijze gemaakt in Word en geconverteerd naar PDF.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan aandacht, kennis, tijd

  • Gevolg:

   Ontoegankelijke bestanden.

  • Alternatief:

   Bestanden kunnen op verzoek toegankelijk worden gemaakt of op een andere manier ter beschikking worden gesteld aan geïnteresseerden.

  • Maatregel:

   Investeren in bewustwording en in het toegankelijk maken van bestanden die gepubliceerd moeten worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een aardige klus en gezien er binnen Reimerswaal gewoon simpelweg geen uren zijn voor de website heeft dit geen prioriteit. Bovendien zijn wij van mening dat een PDF-bestand altijd nog ‘beter’ is dan géén PDF en dus ook geen informatie. Bovendien ontvangen wij nooit klachten of vragen van inwoners over de (in sommige gevallen gebrekkige toegankelijkheid) van PDF-bestanden op onze website. Ondanks dat wij onder elke PDF-bijlage een bericht plaatsen met daarin de oproep om contact op te nemen wanneer iemand het bestand niet of slecht kan lezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Onevenredige last

Gemeente Reimerswaal geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Reimerswaal nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209