Verklaring van Gemeente Hardenberg

Status toegankelijkheid https://www.hardenberg.nl

Gemeente Hardenberg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hardenberg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Hardenberg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hardenberg is beschikbaar via de link https://www.hardenberg.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hardenberg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Hardenberg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hardenberg is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Hardenberg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hardenberg .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@hardenberg.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.hardenberg.nl/gemeente/contact-met-de-gemeente/meer/feedback-website.html.

Aanvullende informatie van Gemeente Hardenberg

De website van de gemeente Hardenberg wordt gemonitord door middel van Siteimprove. Deze monitoring geeft een inschatting van de status van toegankelijkheid. De site www.hardenberg.nl heeft hiervoor een score van 99,1% (gemeten op 3 september 2020).

Deze monitoring wordt dagelijks gevolgd. Bij vermindering van de score wordt direct actie ondernomen om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

Daarnaast worden op dit moment de pagina's van de ruim 160 belangrijkste producten en diensten op de website herschreven naar B1-niveau. Dit project wordt afgerond op 1 november 2020.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Hardenberg : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Hardenberg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hardenberg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hardenberg.nl/fileadmin/documenten/Toegankelijkheid/140621_Hardenbergnl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hardenberg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak: Op de website zijn delen van de tekst opgemaakt met het strong-element.
  • Gevolg: De vetgedrukte tekst krijgt hierdoor ten onrechte nadruk.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: In 2021 wordt de website redactioneel gecontroleerd op onjuist gebruik van het strong-element.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak: Wanneer elementen focus krijgen, verschijnt er een groene rand omheen. Deze kleur groen (#818A00) heeft onvoldoende contrast met de groene achtergrond van bijvoorbeeld de footer of de groene balk op de homepage.
  • Gevolg: Het contrast is slechts 1,9;1 en dus veel te laag.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Dit onderdeel wordt technisch verbeterd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak: De naam van de verschillende landmarks, met name de navigatie-elementen, is veel te lang.
  • Gevolg: Dit hindert screenreadergebruikers, omdat het hele menu wordt voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Dit onderdeel wordt technisch verbeterd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Op de website www.hardenberg.nl staan documenten (PDF, Word en Excel) die niet voldoen aan de toegankelijkheidsnorm.
  • Oorzaak: Het grootste deel van de documenten op de website zijn niet toegankelijk opgemaakt. Het gaat hierbij om PDF-, Word- en Excel bestanden.
  • Gevolg: Deze documenten zijn mogelijk niet voor iedereen te lezen. In de meeste gevallen is hier ook geen alternatief voor beschikbaar.
  • Alternatief: Loopt u bij het lezen van een document tegen een toegankelijkheidsprobleem op? Dan kunt u bellen met 14 0523. We maken het document dan op aanvraag toegankelijk beschikbaar.
  • Maatregel: De gemeente Hardenberg is een traject gestart om het aantal documenten op www.hardenberg.nl te reduceren tot een minimum. In ieder geval worden voor 31 december 2022 alle documenten met een (aanvraag)formulier omgezet naar een online formulier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Voor het toetsen van de digitale toegankelijkheid van de livechat op www.hardenberg.nl is nog aanvullend onderzoek nodig.
  • Oorzaak: De livechat is na het toegankelijkheidsonderzoek op 14 juni 2021 geïmplementeerd op www.hardenberg.nl.
  • Gevolg: Het is hierdoor niet bekend in hoeverre de livechat voldoet aan de toegankelijkheidsnorm.
  • Alternatief: Mensen die geen gebruik kunnen maken van de livechat kunnen via één van de andere kanalen contact opnemen met de gemeente: online webformulier, telefonisch, WhatsApp of Facebook.
  • Maatregel: Voor de livechat volgt nog een afzonderlijke inspectie. Hierover gaat de gemeente in 2021 in gesprek met de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hardenberg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617