Verklaring van www.zeeland.nl

Status toegankelijkheid https://www.zeeland.nl

Provincie Zeeland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.zeeland.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Zeeland is beschikbaar via de link https://www.zeeland.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Zeeland gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.zeeland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van www.zeeland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Zeeland .
Functie: Afdelingsmanager Informatie & Automatisering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via provincie@zeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 werkweken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Zeeland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.zeeland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.zeeland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Zeeland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/sPVaw62lUr60ZV2D5bk7/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Zeeland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij diverse iconen die worden geplaatst met CSS ontbreekt een alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Iconen worden geplaatst met CSS en zijn enkel door leverancier aan te passen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een toelichting op de afbeeldingen.

  • Maatregel:

   Een tekstalternatief voor element dat is geplaatst met CSS kan op een aantal manieren worden toegevoegd zoals met verborgen tekst (op de manier zoals het is uitgevoerd bij de overige iconen).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website staat een zoekveld in de header. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label.

  • Oorzaak:

   Er is wel een label aanwezig maar deze is niet juist gekoppeld. Het for-attribuut in het <label>-element komt niet overeen met het id-attribuut in het <input>-element.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet bepalen welk label bij welk veld hoort, waardoor voorleessoftware de waarden mogelijk niet goed voorleest.

  • Alternatief:

   Bezoekers van zeeland.nl die toegankelijkheidsproblemen ervaren kunnen contact opnemen via toegankelijkheid@zeeland.nl en vragen om een toelichting op de selectievensters.

  • Maatregel:

   Het juist koppelen en tonen van het label bij het zoekveld wordt meegenomen in de volgende update van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina Overige agenda staat een agenda-item. Dit item heeft een periode aanduiding. (Bijvoorbeeld: "27 december - 31 december 2021".) Deze tekst verdwijnt na het herschalen.

  • Oorzaak:

   Periode-aanduiding wordt verborgen met display:none in de CSS.

  • Gevolg:

   Als bezoekers tot 200% schalen om de leesbaarheid te vergroten kunnen ze content missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het juist schalen zonder verlies van content of functionaliteit wordt meegenomen in de volgende update van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina Overige agenda staat een agenda-item. Dit item heeft een periode aanduiding. (Bijvoorbeeld: "27 december - 31 december 2021".) Deze tekst verdwijnt na het herschalen.

  • Oorzaak:

   De periode aanduiding wordt verborgen met display:none in de CSS.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de pagina herschalen missen nu informatie. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het juist schalen zonder verlies van content of functionaliteit wordt meegenomen in de volgende update van zeeland.nl

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 5. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het contactformulier is een foutcontrole ingebouwd. De foutcontrole controleert automatisch of een verplicht onderdeel leeg is gelaten. De foutmeldingen beschrijven niet wat er mis is gegaan. Ze beschrijven alleen dat het verplichte velden zijn.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van juiste beschrijving bij foutmeldingen.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van duidelijke foutmelding weten bezoekers niet direct wat ze moeten verbeteren. Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve en visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van beschrijvende foutmeldingen die tekstueel aangegeven wat er fout is en om welk veld het gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 6. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   ID-attributen zijn niet uniek op de webpagina.

  • Oorzaak:

   Op de homepage komen de ID's "form-[...]", "search_api_autocomplete_form-[...]", "edit-actions" en "edit-submit-zoeken" meerdere keren voor.
   Op de pagina Vergaderoverzicht GS & PS komen de ID's "views-exposed-form-vergaderingen-embed-vergaderingen-afgelopen" en "total-results-embed_vergaderingen_afgelopen" meerdere keren voor.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik elk ID-attribuut maar één keer per webpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website staat een zoekveld in de header. Dit invoerveld heeft geen gekoppeld label. De naam is niet ingesteld in de code.

  • Oorzaak:

   Invoerveld heeft geen gekoppeld label.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen door het koppelen van het label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 8. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Na het verzenden van het contactformulier verschijnt een statusbericht "Uw bericht is verzonden". Dit is een statusbericht met informatie over het succes van een actie. Deze informatie is belangrijk voor iedereen. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen.

   Bij het Vergaderoverzicht GS & PS en Nieuws kunnen resultaten worden gefilterd. Na het filteren verschijnt een statusbericht "29 resultaten gevonden". (Dit bericht is alleen zichtbaar voor hulptechnologieën.) Dit is een statusbericht met informatie over het succes van een actie. Deze informatie moet dus ook beschikbaar worden gemaakt voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zonder de focus te verplaatsen .

  • Gevolg:

   De informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Met het toevoegen van een ARIA role-attribuut (role="status") kan dit voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Zeeland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209