Verklaring van www.heemskerk.nl

Status toegankelijkheid https://www.heemskerk.nl

Gemeente Heemskerk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Heemskerk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.heemskerk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Heemskerk is beschikbaar via de link https://www.heemskerk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Heemskerk gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.heemskerk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Heemskerk is gevorderd met de toegankelijkheid van www.heemskerk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Heemskerk .
Functie: Domeinmanager Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@heemskerk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen. Lees meer hierover op onze website.

Aanvullende informatie van Gemeente Heemskerk

Voor de volgende succescriteria is een oplossing of advies:

 • Succescriterium 1.4.1 - Gebruik van kleur: is opgepakt.
 • Succescriterium 2.4.1 - Blokken omzeilen: de internetbrowser Internet Explorer 11 wordt niet meer ondersteund door Windows.
  De gemeente adviseert om een andere browser te gebruiken voor de werking van de site op dit onderdeel
 • Succescriterium 3.2.1 - Bij focus: de internetbrowser Internet Explorer 11 wordt niet meer ondersteund door Windows.
  De gemeente adviseert om een andere browser te gebruiken voor de werking van de site op dit onderdeel
 • Succescriteria 1.2.2, 2.1.1, 2.5.2 en 4.1.2 - door een update van de videoplayer en werkzaamheden aan de video's zijn de toegankelijkheid verbeterd en is ondertiteling van video's vanaf heden geregeld.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.heemskerk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.heemskerk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Heemskerk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.heemskerk.nl/fileadmin/Heemskerk/PDF/Algemeen/Managementrapportage_Toegankelijkheid_Heemskerk_Accessibility_augustus2020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Heemskerk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's zijn decoratieve afbeeldingen gevonden die voor hulpsoftware waarneembare tekst hadden. Er zijn afbeeldingen gevonden die wel een toelichtende tekst zouden moeten hebben, maar deze ontbrak.

  • Oorzaak:

   Het genereren van tekst bij de decoratieve afbeeldingen en het ontbreken van tekst bij een aantal afbeeldingen is in het CMS niet afgedekt.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpsoftware wordt het doel van sommige afbeeldingen of links niet verklaard

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen ondertiteling bij video's van de commissie- en raadsvergaderingen

  • Oorzaak:

   Op dit moment is er geen transcript van de vergaderingen waarmee de ondertiteling van de video's te regelen is

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden hebben geen ondertiteling bij de video's

  • Alternatief:

   Er is een besluitenlijst waarin op hoofdlijnen kan worden nagelezen wat er besloten is tijdens de betreffende vergadering

  • Maatregel:

   Er wordt gekeken naar een oplossing voor het aanbieden van ondertiteling of een transcript bij de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's is afwijkende opmaak gevonden (vetgedrukte tekst voor accenten, geen gebruik van een opsommingslijst, foutief gebruik van tabellen en ontbrekende HTML kop elementen). Bij de navigatie is alleen visueel aangegeven dat een onderdeel actief is. Op de afspraken pagina is CSS afwijkend gebruikt. Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten.

  • Oorzaak:

   Een deel van de problemen is bij het opmaken van de betreffende pagina's vergeten of elementen zijn verkeerd gebruikt. Het andere deel is onvolledig afgedekt via het CMS. Bij de navigatie is niet gedacht aan een andere vorm van activatie dan de visuele vorm. Er is onvoldoende aandacht geweest voor toegankelijkheid bij het maken van de PDF's.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpsoftware worden sommige zaken op de pagina niet of onvolledig aangegeven. De PDF's zijn niet of nauwelijks te gebruiken hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De redacteuren van de gemeente gaan de pagina's corrigeren en scherper toezien op het gebruik van PDF. De leverancier is gevraagd om de problemen rond het CMS en CSS op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de afspraken pagina ontbreken input elementen bij een aantal invulvelden

  • Oorzaak:

   Er is geen rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van de afsprakenmodule

  • Gevolg:

   Het invullen van deze velden is moeilijk voor mensen die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een pagina gevonden met een afbeelding van een kaart. In deze kaart was gebruikt als link naar een PDF en de inhoud was niet op een andere toegankelijke manier beschikbaar

  • Oorzaak:

   De PDF is alleen gemaakt voor visuele doeleinden. De locaties aangegeven op de kaart waren niet meer zichtbaar op pagina

  • Gevolg:

   Mensen met hulpsoftware konden niet nagaan waar de locaties voor oplaadpalen in Heemskerk zijn.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De lijst met locaties waar de oplaadpunten zich bevinden wordt in ere hersteld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-08-2020
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's met uitklapbare menu's is een pijl-icoon gebruikt dat onvoldoende kleurcontrast heeft. Op de afspraken pagina hebben enkele elementen ook onvoldoende contrast om goed zichtbaar te zijn.

  • Oorzaak:

   Er is onvoldoende gemeten of het kleurcontrast toereikend is voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Gevolg:

   Sommige onderdelen zijn moeilijker te zien / lezen door het gebruik van dit kleurcontrast.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De uitklapmenu's die op een aantal pagina's wordt gebruikt schaalt niet mee waardoor de iconen verdwijnen

  • Oorzaak:

   De uitklapmenu's rekken niet mee bij het gebruik van hulpsoftware

  • Gevolg:

   De iconen bij de uitklapmenu's verdwijnen en de ruimte tussen de regels maakt de menu's mogelijker leesbaar

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende plaatsen is kleurcontrast toegepast die onvoldoende is voor de toegankelijkheidsvereisten

  • Oorzaak:

   Er is onvoldoende rekening gehouden met het kleurcontrast voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Gevolg:

   Sommige teksten zijn moeilijker te lezen door het gebruik van dit kleurcontrast.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de afsprakenpagina valt tekst weg als deze tot 200% wordt ingezoomd

  • Oorzaak:

   Er is bij het schalen van deze pagina geen rekening gehouden met dit tekstblok.

  • Gevolg:

   De betreffen tekst is niet meer te zien / te lezen bij het inzoomen

  • Alternatief:

   Deze tekst is wel waarneembaar met hulpsoftware

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's is lijst met uitklapbare elementen gebruikt en deze is niet met het toetsenbord te bedienen. De videoplayer op de website is niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Als een menu eenmaal is uitgeklapt, is het niet mogelijk om een tabblad te sluiten met het toetsenbord zonder tegelijkertijd een ander tabblad te openen. De videoplayer mist een aantal besturingselementen waardoor deze niet met het toetsenbord te bedienen is

  • Gevolg:

   De informatie achter en het gebruik van de uitklapbare elementen zorgt ervoor dat bezoekers informatie niet meteen kunnen zien. Het terugkijken van een vergadering via videoplayer is moeilijk voor mensen die de website bezoeken met enkel het toetsenbord

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Met de browser IE11 is het niet mogelijk om blokken herhalende content te omzeilen met de link ‘Naar hoofdinhoud’ (skiplink activeren).

  • Oorzaak:

   IE11 is verouderd en ondersteunt deze functie niet zoals deze nu wordt toegepast op de site

  • Gevolg:

   Bezoekers die IE11 gebruiken en afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen hierin beperking ervaren

  • Alternatief:

   Een andere browser gebruiken

  • Maatregel:

   Geen actie, omdat IE11 uitgefaseerd wordt. Gebruikers wordt geadviseerd om een alternatief te kiezen zoals Chrome, Edge of Firefox

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-08-2020
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina met de video's van de gemeenteraad wordt de titel van de video onvoldoende aangegeven. De titels van PDF documenten op de site is onduidelijk of niet opgegeven in de documenteigenschappen.

  • Oorzaak:

   De navigatietitel van de pagina wordt gebruikt in plaats van de titel van de video. Er is onvoldoende aandacht geweest voor de titels bij het maken van de PDF's.

  • Gevolg:

   Er zijn geen of onvolledige titels te zien bij de video en in de PDF

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   Voor het onderdeel video is de leverancier gevraagd om deze problemen op te lossen Bij het maken van de PDF moeten de redacteuren meer aandacht besteden aan de titel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een probleem met de logische volgorde omdat op bijna alle pagina's komt de focus altijd op het invoerveld ‘Doorzoek de site’ en op de knop ‘Start met zoeken’.

  • Oorzaak:

   De site is gemaakt met de nadruk op zoeken, dus de aandacht ging uit naar dit element

  • Gevolg:

   Bij het gebruik van hulpsoftware gaat de focus naar ‘Zoeken’ zonder dat deze actie is geactiveerd door de bezoeker.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's zijn links aangegeven als 'kijk', 'deze link' en 'klik hier'. De homeknop (het logo linksboven) op de subsites geeft onvoldoende aan wat het linkdoel is.

  • Oorzaak:

   Er is te veel uitgegaan van spreektaal en content voor ziende bezoekers Voor de homelinks is onvoldoende gedocumenteerd wat het doel ervan is binnen het CMS.

  • Gevolg:

   Doordat linkt tekstueel zijn verklaard, zijn ze afhankelijk van de overige content voor de context. Voor gebruikers van hulpsoftware is het doel niet altijd duidelijk. Dit geldt ook voor de homeknop op de subsites.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De redacteuren gaan de linkteksten aanpassen. Ook gaan zij scherper toezien op het gebruik van verwijzingen en het verklaren van links. De leverancier is gevraagd om de problemen met de homeknop binnen het CMS op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bijna alle pagina's is de focus na de link ‘Zoeken’ twee keer niet zichtbaar, waardoor deze onderdelen verborgen zijn in de toetsenbordfocus.

  • Oorzaak:

   De site is gemaakt met de nadruk op zoeken, dus de aandacht ging uit naar dit element

  • Gevolg:

   Bij het gebruik van het toetsenbord gaat de focus naar ‘Zoeken’ en zijn andere onderdelen niet direct geactiveerd.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 16. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tijdens het bekijken van een video kan het geluid worden uitgezet. Deze actie is alleen niet meer ongedaan te maken, terwijl de video speelt.

  • Oorzaak:

   De huidige videoplayer biedt onvoldoende ondersteuning voor bediening met hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De video is slecht gedeeltelijk te bedienen of moet opnieuw gestart worden voor het ongedaan maken van een actie.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's zijn labels verkeerd gebruikt bij invulvelden en als toelichting bij een attribuut.

  • Oorzaak:

   Er is een aria-label attributen gebruikt, dat de naam van het label overschrijft. Op andere plaatsen ontbreekt het label.

  • Gevolg:

   De betreffende velden hebben geen naam of krijgen een label dat geen toelichting geeft voor de komende actie behalve ‘Ga naar pagina’. Voor mensen die hulpsoftware gebruiken kan dit ervoor zorgen dat het doel van een veld of link onduidelijk is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 18. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de browser IE11 worden lijsten met uitklapbare elementen niet herkend / gevonden door de toetsenbordfocus door het verspringen van de focus

  • Oorzaak:

   IE11 is verouderd en ondersteunt deze functie niet zoals deze nu wordt toegepast op de site

  • Gevolg:

   Bezoekers die IE11 gebruiken en afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen hierin beperking ervaren

  • Alternatief:

   Een andere browser gebruiken

  • Maatregel:

   Geen actie, omdat IE11 uitgefaseerd wordt. Gebruikers wordt geadviseerd om een alternatief te kiezen zoals Chrome, Edge of Firefox

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-08-2020
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het zoeken op de bekendmakingen pagina is onvoldoende zichtbaar dat er een fout is met het ophalen van data van Overheid.nl of dat de zoekvelden verkeerd zijn gebruikt. Op de afspraken pagina zijn de verplichte velden onvoldoende voorzien van toelichting als deze velden verkeerd worden ingevuld.

  • Oorzaak:

   Voor het ophalen van bekendmakingen van Overheid.nl komt beperkte informatie terug over de uitgevoerde zoekactie. Dit levert een korte foutmelding op. Op de afsprakenpagina is onvoldoende aandacht geweest voor het documenteren van de waarschuwing bij de invulvelden.

  • Gevolg:

   Als de bezoeker een verkeerde waarde ingeeft, kan het zijn dat de gewenste actie niet wordt uitgevoerd of dat deze geen resultaat geeft. Het kan onduidelijk zijn voor de bezoeker waar de fout zit door het ontbreken van volledige uitleg.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele pagina's staat een zoekvenster waarbij geen zichtbare labels of instructies aanwezig zijn.

  • Oorzaak:

   Er is gekozen voor een placeholdertekst in plaats van een label.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers is geen geldig alternatief aanwezig om de gebruiker te laten weten wat het veld doet en of de juiste gegevens ingevuld worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-01-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende onderdelen van de site hebben geen mogelijkheid om bestuurt te worden met het toetsenbord. Het gaat om enkele pagina's met een lijst van uitklapbare elementen, enkele knoppen van de afspraken pagina en de videoplayer voor de raadsvergaderingen.

  • Oorzaak:

   Bij de pagina's met een lijst met uitklapbare elementen ontbreekt een aanwijzing voor hulpsoftware dat het gaat om een set tabbladen. Ook ontbreekt de status dat een onderdeel uitgeklapt is (dit is alleen visueel waarneembaar). Op de afspraken pagina zijn knoppen aanwezig die een status activeren. Die status is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware. In de videoplayer zijn verschillende onderdelen voor de bediening met hulpsoftware niet aan te sturen door het ontbreken van de onderdelen een naam, rol en status.

  • Gevolg:

   Het is voor de bezoeker alleen te zien dat er uitklapbare elementen zijn en of deze uitgeklapt zijn en welk doel ze hebben. Mensen met hulpsoftware kunnen bij het maken van een afspraak tegen problemen aanlopen als ze de aanvraag doorlopen. Het terugkijken van een video is lastiger omdat er geen tekstalternatieven zijn voor de verschillende bedieningselementen van de videoplayer.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op de site

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om deze problemen op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Heemskerk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209