Verklaring van denhaag.nl

Status toegankelijkheid https://www.denhaag.nl

Gemeente 's-Gravenhage is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07-04-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Gravenhage streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website denhaag.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Gravenhage is beschikbaar via de link https://www.denhaag.nl/nl/toegankelijkheidsverklaring.htm

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente 's-Gravenhage verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website denhaag.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente 's-Gravenhage is gevorderd met de toegankelijkheid van denhaag.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Gravenhage .
Functie: Productmanager Online.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente informeert u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden? Of heeft de gemeente niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen, of rechtstreeks contact opnemen met de Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Gravenhage

Pdf

Op denhaag.nl staan alleen pdf-bestanden wanneer dit de beste manier is om informatie te geven. Bestanden die op de website staan moeten toegankelijk zijn. Dat wil zeggen: voor iedere bezoeker te lezen.

Het verwijderen van alle ontoegankelijke pdf-bestanden op denhaag.nl is nog niet helemaal klaar. Zo zijn niet alle pdf-formulieren vervangen door digitale formulieren en werkt de gemeente aan een alternatief voor ontoegankelijke kaarten van gebieden in de stad. In 2021 moeten deze acties klaar zijn.

Ontoegankelijkheid melden

Komt u een pdf-bestand tegen dat niet toegankelijk is? Neem dan contact op met de afdeling Online van de gemeente. Geef in het contactformulier aan:

 • Op welke pagina u de pdf heeft gevonden.
 • De titel van de pdf.

Socialmedia-kanalen

De gemeente Den Haag gebruikt socialmedia-kanalen. Om zo veel mogelijk Haagse inwoners en bedrijven:

 1. te bereiken en te informeren over haar beleid, diensten en producten
 2. de mogelijkheid te geven om te reageren en vragen te stellen aan de gemeente.

De gemeente Den Haag gebruikt daarvoor de volgende socialmedia-kanalen:

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn organisaties die via social media met inwoners en bedrijven communiceren niet verplicht om dat op een toegankelijke manier te doen. Of om een alternatief voor bezoekers met een beperking aan te bieden. Organisaties zijn wel verantwoordelijk voor de inhoud.

Toegankelijkheid social media

De gemeente Den Haag probeert de inhoud van haar socialmedia-uitingen altijd zo toegankelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door video’s op het YouTube-kanaal van de gemeente te ondertitelen en ze een herkenbaar beeldmerk te geven. En door bijvoorbeeld afbeeldingen op Facebook, Twitter en Instagram een beschrijving (alternatieve tekst) mee te geven.

De gemeente geeft inwoners en bedrijven uit Den Haag via LinkedIn, Twitter of Facebook de mogelijkheid om vragen te stellen. Socialmedia-kanalen zijn niet altijd toegankelijk. Daarom kunnen inwoners en bedrijven als alternatief altijd contact opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contact. Dat kan via een formulier, via e-mail en telefoon.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website denhaag.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website denhaag.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Haags Afsprakensysteem (https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/maak-een-afspraak-met-de-gemeente.htm) - Via een dropdown-veld kan een begintijd gekozen worden voor een afspraak. Voor een gebruiker van hulpsoftware is niet duidelijk dat het om een begintijd gaat.
  • Oorzaak: Het dropdown-veld is niet gekoppeld aan het bijbehorende visuele label "Begintijd".
  • Gevolg: Als een gebruiker van hulpsoftware het dropdown-veld bereikt, wordt het label "Begintijd" niet opgenoemd. Daardoor weet de gebruiker niet dat dit een begintijd betreft.
  • Alternatief: Geen. Het ontwikkelen van een alternatief kost evenveel tijd als het oplossen van de afwijking.
  • Maatregel: Koppelen van het visuele label "Begintijd" aan het dropdown-veld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als hulpsoftware bepaalde invoervelden in formulieren tegenkomt, is het nu niet mogelijk om de persoonsgegevens automatisch te laten invullen, of om extra hulp aan te bieden.
  • Oorzaak: Het attribuut "autocomplete" ontbreekt.
  • Gevolg: Door het ontbreken van het attribuut "autocomplete" kan hulpsoftware gegevens bij veel voorkomende invoervelden (zoals ‘Naam’ en ‘E-mailadres’) niet in één keer goed in te vullen, of hulp bieden bij het invullen.
  • Alternatief: Moderne browsers bieden gebruikers de mogelijkheid om automatisch velden te laten invullen. Het nadeel is dat de browsers raden om welk veld het gaat, en dat gebeurt niet altijd even accuraat.
  • Maatregel: Toevoegen van het attribuut "autocomplete" volgens de informatie op de Engelstalige pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. (Zo moeten de de velden "Naam" en "E-mailadres" respectievelijk de waarden ‘name’ en ‘email’ krijgen.)
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Denhaag.nl werkt met een Content Management Systeem waarin de formulieren worden gemaakt. In de huidige versie van het systeem is het niet mogelijk om het "autocomplete"-attribuut toe te voegen. Wanneer de leverancier een versie oplevert waarin dat wel kan, is niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's van burgemeester en wethouders worden persfoto's aangeboden ter download. Het linkdoel van deze foto's is echter niet duidelijk.
  • Oorzaak: De afbeeldingen die zich in de links bevinden hebben geen beschrijvende tekst.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan een lijst maken van alle links op een pagina om zo de navigatie voor bijvoorbeeld blinden te vereenvoudigen. Zonder beschrijvende tekst is niet duidelijk wat er gaat gebeuren als er op de link wordt geklikt .
  • Alternatief: Geen. Het ontwikkelen van een alternatief kost evenveel tijd als het oplossen van de afwijking.
  • Maatregel: Toevoegen van alternatieve tekst aan de afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente 's-Gravenhage heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123