Verklaring van MijnCao

Status toegankelijkheid https://wwww.mijncao.nl

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-10-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website MijnCao.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website MijnCao gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van MijnCao en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via een e-mail naar webmaster@meierijstad.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website MijnCao : voldoet gedeeltelijk

De website MijnCao is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=b817be39-28fb-410e-812b-39dea805d5db&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   er zijn afbeeldingen gebruikt zonder alt-attribuut en uitklapbare knopen zonder araia-expanded=false. ook heeft op alle pagina's het logo geen alt-tekst

  • Gevolg:

   mensen met een visuele beperking missen hierdoor informatie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   tabellen die niet goed zijn opgemaakt, kopstructuur die niet corect is uitgevoerd, strong-element gebruikt ipv koppen

  • Gevolg:

   Die visuele informatie is niet beschikbaar voor (gebruiker van) hulpsoftware.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/Home/App klopt de leesvolgorde niet. De kop “Stap 1: Download de app” staat alleen boven de tekst “Download de app op je mobiele telefoon.”. De content over “Android” en “Apple” staat niet onder de informatie bij Stap 1.

  • Gevolg:

   mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn staat een invoerveld met de placeholdertekst “E-mailadres”. Dat invoerveld heeft als doel inloggen met een gebruikersnaam in de vorm van een e-mailadres, om die reden is het doel van dit invoerveld autocomplete=”username”. Invoeren zoals deze die vragen om gegevens van de huidige gebruiker moeten aan de eisen van dit succescriterium voldoen als voor het type invoerveld een passende autocomplete waarde bestaat. Op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat een overzicht van deze te gebruiken autocomplete waarden. Het inloggen via login.microsoftonline.com moet ook een toegankelijke wijze kunnen. Bij de eerste stap staat onder de kop “Aanmelden” een invoerveld met het aria-label “Voer uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype-naam in.”. Dat invoerveld vraagt ook om de gebruikersnaam van de huidige gebruiker en moet daarom ook autocomplete=”username” krijgen om te voldoen. Bij de volgende stap op login.microsoftonline.com wordt gevraagd om een wachtwoord, op dat invoerveld moet autocomplete=”current-password” gebruikt worden om aan de eisen van dit succescriterium te voldoen. Het goed gebruik van autocomplete is noodzakelijk om er voor te zorgen dat hulpsoftware (zoals een passwordmanager) kan ondersteunen bij het invoeren van deze persoonlijke gegevens.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn is een groene achtergrond met witte teksten gebruikt. Die twee kleuren hebben een contrast van tussen de 3,3:1 en de 6,2:1. Het contrast van de witte tekst is dus afhankelijk van de positie van die tekst op de achtergrond. Linksboven staat “Powered by IJK” met een contrast van maximaal 3,8:1, terwijl dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Onderaan staat de tekst “Wij plaatsen” met een contrast van 3,1:1. Op pagina https://www.mijncao.nl/ heeft de lichtgrijze placeholdertekst “Zoek op een term…” met 1,9:1 onvoldoende contrast. Dit probleem komt ook voor in de overige kleinere zoekbalken op andere pagina's zoals https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek, https://www.mijncao.nl/Home/App en https://www.mijncao.nl/Search/Search?SearchTerm=test. Op pagina https://www.mijncao.nl/ heeft de linktekst “Home” aan de linkerzijde met ongeveer 2,7:1 onvoldoende contrast. Dit type probleem komt voor op andere pagina's, maar is dan alleen zichtbaar als het menu aan de linkerzijde wordt opengeklapt. Het gaat bijvoorbeeld om de tekst “CAO” op https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao en om de tekst “Personeelshandboek” op https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao staat meerdere keren de blauwe tekst “Aanvullingen vanuit Cao Populair” op een lichtgrijze achtergrond. Die tekst heeft nu met 4,4:1 net niet voldoende contrast op deze achtergrond om te voldoen. Het eerste voorbeeld van dit probleem staat net boven de kop “1.2 Toepassing (Cao Gemeenten)”. Dit probleem geldt ook voor de tekst “Inhoudsopgave” net onder de kop “Bijlage 7 G4”. Het gebruik van die kleur blauw in combinatie met wit heeft met 5,0:1 wel voldoende contrast, die kleurcombinatie is bijvoorbeeld op de link “powered by IJK” onderaan geen probleem. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair en https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair hebben enkele links in een van de tabellen niet voldoende contrast omdat de ander achtergrondkleur er voor zorgt dat het contrast 4,4:1 is. Het gaat om de tabel onder de kop “Opzegging door de werkgever zonder jouw instemming” en dan gaat het alleen om de link op de lichtgrijze achtergrond in de tabel. Dit probleem komt ook nog een enkele keer voor in een andere tabel bijvoorbeeld onder de koppen “Toelage onregelmatige dienst” tot en met “Toelage beschikbaarheidsdienst”. Dit type probleem met links in tabellen komt ook voor op het einde van pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/ module/personeelshandboek. Op pagina https://www.mijncao.nl/Home/App staan twee groene links onder een QR-code. Die links hebben met 3,1:1 niet voldoende contrast.

  • Gevolg:

   Sommige mensen / in sommige omstandigheden kunnen / kun je de informatie pas zien als het contrast voldoende is.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn staat de link “Meer informatie”. Als de pagina bekeken wordt met 200% zoom op de testresolutie 1280x1024 is die link naar een externe website niet langer beschikbaar.

  • Gevolg:

   als je de info pas kan lezen als je op (meer dan) 200% inzoomt, heb je een probleem

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bij de derde stap van het login proces dat begint op pagina https://www.mijncao.nl/Session/ SignIn wordt gevraagd om het wachtwoord in te vullen. Daarboven staat aangeven voor welke gebruikersnaam er om een wachtwoord gevraagd wordt. Om te testen is een lang e-mailadres gebruikt die bij de standaard weergave al niet helemaal in beeld staat. Dat is niet fout, omdat dat voor alle gebruikers een probleem is. Indien een gebruiker ervoor kiest om de bovenstaande afstanden tussen letters te gebruiken is er een kleiner deel van die gebruikersnaam beschikbaar en dat is onder dit succescriterium niet toegestaan. Om problemen met dit succescriterium te voorkomen is het advies dan ook om geen gebruik te maken van afkorten met drie puntjes als tekst niet past, maar als er voor gezorgd wordt dat er bij het vergroten van de letterafstand geen extra tekst wegvalt is dit probleem ook opgelost. Let op: hetzelfde probleem komt ook voor bij stap vier (“Aangemeld blijven?”) van dit proces. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao staat aan de linkerzijde een serie links om naar bepaalde delen van de CAO te springen. Die lijst bevat langere links die in de standaardweergave niet passen zoals “3 Salaris, salaristoelagen en vergoedingen”. Die link wordt op de testbreedte van 1280 CSS-pixels afgekort naar “3 Salaris, salaristoelagen en vergoedin…” Bij het aanpassen van de woord en letterafstand wordt van die link de tekst “3 Salaris, salaristoelagen en v…” weergegeven. Dat verschil geldt als een verlies van content onder dit succescriterium. Dit probleem geldt voor alle links in dat menu waarvan er minder tekst beschikbaar is. Andere voorbeelden van links met dit probleem zijn “1.9 Voltijd- en deeltijddienstverband”, “6 Vakantie en verlof (2021 en 2022)” tot en met “Bijlage 6D Uitkeringsregeling ontslag”. In de content rechts is er nog vreemd gedrag als er naar bijlage 5C gescrold wordt. Op het moment dat die content wordt ingeladen verspringt de content waardoor een deel van de bovenstaande en onderstaande content buiten beeld staat, deze situatie is niet helemaal betrouwbaar te reproduceren. Het probleem komt op de resolutie 1280x1024 altijd in beeld door op https://www.mijncao.nl/ rapperdam/module/cao de links “Bijlagen”, “Bijlage 5 Overgangsbepalingen uit hoofdstukken CAR-UWO 31-12-2019” en de link “Bijlage 7 G4” in die volgorde te activeren. Er staat dan een genummerde lijst in beeld waarvan aan de rechterzijde een deel van de content buiten beeld staat. Door dan naar boven te scrollen staat dan ook een deel van de content die eerder wel voldeed buiten beeld. Deze twee verschillende problemen komen ook naar voren op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair. Het tweede probleem komt daar naar voren door met behulp van het vasthouden van Pagedown naar beneden te scrollen, bij het bereiken van de kop “Salaris, salaristoelagen en vergoedingen” staat een deel van de content rechts buiten beeld. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek komt alleen het eerste van deze twee typen problemen voor, daar valt alleen een deel van de links in het skiplinkmenu weg.

  • Gevolg:

   mensen die hier problemen van ondervinden, hebben hier last van

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao staat aan de linkerzijde een blauwe balk met verschillende icoontjes. Er komt aanvullende content in beeld als de muis op die content wordt geplaatst. Doordat er bij het in beeld komen van die aanvullende content rechts content wegvalt moet die aanvullende content te “sluiten” zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Op het moment dat een gebruiker per ongeluk dat menu in beeld zet moet die gebruiker dat menu eenvoudig kunnen verbergen. In de meeste gevallen wordt daarvoor de escapetoets gebruikt. Het indrukken van die toets moet het opengeklapte menu dan sluiten. Die situatie komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.mijncao.nl/ rapperdam/module/cao-populair en https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/ personeelshandboek.

  • Gevolg:

   Doordat er bij het in beeld komen van die aanvullende content rechts content wegvalt moet die aanvullende content te “sluiten” zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Op het moment dat een gebruiker per ongeluk dat menu in beeld zet moet die gebruiker dat menu eenvoudig kunnen verbergen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/ staat linksboven een uitklapbaar div-element met de class “login pb-0”. De zichtbare content van dat onderdeel is afhankelijk van de op dat moment ingelogde gebruiker. Bij de inspectie staat daar een afbeelding met de tekst “CT” erin met daarbij de tekst “Cardan”. Dit interactieve onderdeel is alleen met de muis te bedienen. Er is op dat onderdeel onvolledig en onjuist gebruik gemaakt van WAI-ARIA. Het onderdeel kan geen toetsenbordfocus ontvangen en is daarmee onmogelijk te bedienen met het toetsenbord. Dit geldt ook voor dit element op andere pagina's zoals https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/ cao, https://www.mijncao.nl/Home/App en https://www.mijncao.nl/Search/ Search?SearchTerm=test. Op pagina's https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao is het menu aan de linkerzijde open te klappen door de muis erin te zetten. Die handeling is niet uit te voeren door toetsenbordgebruikers. Dit probleem geldt voor alle pagina's achter de login met uitzondering van https://www.mijncao.nl/, daar is het menu altijd al opengeklapt. Op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn staat helemaal onderaan een groen blokje met de blauwe link “Cookies” erin. Naast die link staat een wit kruisje om dat blok te sluiten. Dat interactieve onderdeel is niet met het toetsenbord te bedienen, dit onderdeel kan nu geen toetsenbordfocus ontvangen en andere bedieningswijzen zoals het indrukken van de escapetoets werken ook niet. Op pagina’s https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao en https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair staan meerdere uitklapbare knoppen met namen als “Aanvullingen vanuit Cao Populair” en “Aanvullingen vanuit Cao”. Die elementen zijn met behulp van WAI-ARIA interactief gemaakt, maar deze zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Deze onderdelen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.

  • Gevolg:

   Sommige onderdelen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen en zijn daarmee onmogelijk te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Het inloggen via https://www.mijncao.nl/Session/SignIn is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. Dat proces heeft een tijdslimiet van minder dan 20 uur. Na het voor de tweede keer invullen van de gebruikersnaam moet binnen een beperkte tijd het wachtwoord ingevuld worden om succesvol in te loggen. Op dat moment komt namelijk de foutmelding “Er is een time-out opgetreden voor de aanmelding. Meld u opnieuw aan.” in beeld te staan. Na het succesvol inloggen lijkt er geen tijdslimiet te zijn die korter is dan 20 uur.

  • Gevolg:

   mensen die hier hinder van ondervinden, kunnen hier problemen mee hebben

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt een skiplink gebruikt. Een dergelijke link staat aan het begin van de focus volgorde en hoeft alleen zichtbaar te zijn als deze link toetsenbordfocus heeft. Bij activatie van deze link wordt dan de toetsenbordfocus verplaatst zodat de toetsenbord gebruiker direct verder kan gaan met de unieke content van die pagina. Op een pagina als https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao worden de links aan de linkerzijde en de zoekbalk bovenaan als herhalende content gezien. De links “Cao Gemeenten” tot en met “Bijlagen” aan de linkerzijde zijn uniek voor deze pagina. Een soortgelijke conclusie geldt ook voor de pagina's https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair en https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek. Indien het wel mogelijk zou zijn om die navigatiemechanismes te omzeilen met een (aparte) skiplink zou dat wel een verbetering van de toegankelijkheid zijn, maar dat is dus niet vereist om aan de eisen van dit succescriterium te voldoen. Doordat de pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn uniek is binnen de steekproef is het gebruik van een skiplink niet vereist, maar wel geadviseerd.

  • Gevolg:

   de toetsenbord gebruiker kan nu niet direct verder met de unieke content van die pagina.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao heeft met de paginatitel “Mijn RAP” geen paginatitel die het onderwerp of doel van deze pagina goed beschrijft. Ook pagina's achter een login moeten een goede paginatitel krijgen. Dit probleem geldt ook voor pagina's zoals https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair en https://www.mijncao.nl/rapperdam/ module/personeelshandboek. Alleen als verschillende pagina's deel uitmaken van één proces zoals inloggen mogen die pagina's dezelfde titel krijgen als die titel het onderwerp of doel van het gehele proces beschrijft

  • Gevolg:

   als een pagina geen goede paginatitel heeft, is het lastig om te bepalen of je op de juiste pagina zit

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao staan meerdere uitklapbare elementen met de naam “Aanvullingen vanuit Cao Populair”. Als dat onderdeel wordt uitgeklapt met de muis komt er één of meer links in beeld die verwijzen naar een positie op de pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair, dat werkt goed. Het probleem is alleen dat de daar gebruikte links geen context hebben met de bovenstaande knop. Bijvoorbeeld boven de kop “1.2 Toepassing (Cao Gemeenten)” staat de knop "Aanvullingen vanuit Cao Populair 4", van de links “-Salaris, salaristoelagen en vergoedingen” tot en met “Werktijden” is het niet duidelijk dat deze links verwijzen naar “CAO populair”. Dat is een probleem omdat er op deze pagina ook informatie over die onderwerpen staat. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen met andere content, een link onder een kop, tekst of knop hebben niet automatisch context met die knop. Visueel is deze context wel duidelijk doordat die links dezelfde achtergrondkleur als de knop hebben. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, een daarvan is om bij deze links een visueel verborgen tekst als “op CAO populair” toe te voegen. De laatst link wordt dan “Werktijden op CAO populair” en dat is precies waar deze link ook naar verwijst. Andere oplossingen zijn mogelijk. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair, daar gaat het om links onder de knoppen “Aanvullingen vanuit Cao”. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek is de derde link in de tekst een link met de linktekst “Artikel 1 Begripsbepaling”. Die link verwijst naar het artikel direct onder die lijst met links. Daaronder staat de kop “Regeling attenties bij bijzondere personele aangelegenheden” daar staat nog een link met de tekst “Artikel 1 Begripsbepaling”, die link verwijst naar een ander deel van deze ene pagina. Voor (gebruikers van) hulpsoftware is het niet mogelijk om dit verschil in linkdoel van deze twee links te bepalen. Het moet duidelijk worden dat die eerste link verwijst naar Artikel 1 van het “Verzuimreglement”. De link “Artikel 1 Begripsbepaling” komt op deze pagina 17 keer voor en verwijst elke keer naar een ander deel van deze pagina. Het gebruik van dezelfde linkteksten met verschillende linkdoelen op één pagina is alleen toegestaan als die links duidelijk in een andere context staan en dat is hier niet goed genoeg duidelijk. Op pagina https://www.mijncao.nl/ staat onder de tekst “Jouw arbeidsvoorwaarden altijd op zak met de RAP app” de link “Meer informatie”. Het linkdoel van die link is niet te bepalen door hulpsoftware, omdat die link geen context heeft met de bovenstaande tekst. Het is geen oplossing om van die tekst een kop te maken. Het linkdoel van de afbeelding erboven is ook niet duidelijk omdat de afbeelding geen tekstalternatief heeft. Het is een optie om van de afbeelding, tekst en “Meer informatie” één grote link te maken, andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Visueel is de context duidelijk maar niet in de code. dus mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie ondervinden hier problemen mee

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn is de positie van de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het logo linksboven. De focus is ook niet zichtbaar op de “Meer informatie” link rechtsboven. Ook de “Inloggen” knop, het “IJk” logo in de footere, de links “Voorwaarden” tot en met de link “Cookies” daar weer onder en de link “Cookies” in de het groene blokje onderaan voldoen niet. Op pagina https://www.mijncao.nl/ hebben de links “Jubileum” tot en met “Integriteit” geen zichtbare toetsenbordfocus. Hetzelfde geldt voor de “Meer informatie” link onder de tekst “Jouw arbeidsvoorwaarden altijd op zak met de RAP app”.

  • Gevolg:

   zonder zichtbare focus weet je niet precies waar je bent op een website

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn heeft geen naam. Het gaat om het invoerveld onder de tekst. “Inloggen in RAP”. Om het voor spraakbediening eenvoudig te maken om dit invoerveld te bedienen moet de tekst die visueel gebruikt wordt om dit onderdeel te beschrijven onderdeel zijn van de naam van het invoerveld. Een placeholdertekst wordt hiervoor alleen gebruikt als er geen alternatief is en op deze pagina is de witte tekst erboven het visuele label van dit invoerveld. Een soortgelijk probleem komt voor op pagina https://www.mijncao.nl/, daar is de tekst “Goedemiddag Cardan, welke HRM-informatie zoek je?” het visuele label voor het onderstaande invoerveld. Voor die dynamische tekst is het een optie om aria-labelledby te gebruiken dat verwijst naar een nog toe te voegen id op het div-element met die tekst erin. De huidige naam “searchterm” bevat niet de zichtbare tekst bij dit invoerveld. Door een aria-labelledby te gebruiken wordt die naam overschreven voor hulpsoftware. Andere oplossingen zijn mogelijk, maar een aria-label overschrijft veel van de andere oplossingen met de waarde van dat attribuut. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao staat rechtsboven een zoekveld met alleen de placeholdertekst “Zoek op een term…”. Dat invoerveld heeft door het gebruik van arialabel de naam “searchterm”. Het advies is om die tekst aan te passen naar “Zoek op een term…”. Dit probleem geldt ook voor pagina's als https://www.mijncao.nl/Search/Search?SearchTerm=test, https://www.mijncao.nl/Home/App en https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao-populair.

  • Gevolg:

   Om het voor spraakbediening eenvoudig te maken om dit invoerveld te bedienen moet de tekst die visueel gebruikt wordt om dit onderdeel te beschrijven onderdeel zijn van de naam van het invoerveld

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is geen taal ingesteld voor de pagina’s op de website. Dat is wel belangrijk, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen. Dit geldt voor de pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn en voor de pagina's achter de login zoals https://www.mijncao.nl/. De taal van de pagina's op login.microsoftonline.com is wel goed aangegeven door het gebruik van een lang-attribuut op het html-element

  • Gevolg:

   Er is geen taal ingesteld voor de pagina’s op de website. Dat is wel belangrijk, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn zijn niet alle ID’s uniek. Op deze pagina worden vier verschillende ID’s allemaal twee keer gebruikt. Het gaat om het gebruik van ID’s in svgelementen. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao staat op regel 237 een losse eindtag voor een img-element. Ook is het zo dat openstaande p-elementen in veel verschillende situaties automatisch gesloten worden. Het gebruik van verkeerd geneste eindtag van p-elementen geeft 30 verschillende parsefouten. Het eerste voorbeeld op regel 251 (kolom 1102) is overbodig omdat er na het sluiten van een ol-element nooit een open p-element kan staan. Dit type probleem komt 24 keer voor op https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek. Dit type probleem komt op https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao/ a6331e18-2ba7-4bd5-a3fe-04973e359af0/2-arbeidsovereenkomst 3 keer voor.

  • Gevolg:

   mensen die hier problemen door krijgen, ondervinden hier hinder van

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijncao.nl/Session/SignIn is het logo van RAP, een link zonder naam. Het toevoegen van een goed tekstalternatief op het svg-element is een van de oplossingen voor dit probleem. Daaronder staat een input-element dat geen naam heeft. Het is een optie om de tekst “Inloggen in RAP” in het h2-element op te maken als label-element met het for-attribuut “Username”. De link met het logo van IJk erin heeft ook geen naam. Het kruis om de cookies te sluiten is een div-element met class “cookiewarning-cross”. Dat onderdeel heeft geen naam en geen rol die beschikbaar is voor hulpsoftware. Op deze pagina staat ook een iframe dat geen naam heeft. Op pagina https://www.mijncao.nl/ staat linksboven een uitklapbaar element. Het gaat om een interactief div-element met de class “login pb-0”. Dat onderdeel heeft geen rol die door hulpsoftware bepaald kan worden. Dat onderdeel heeft ook een toestand, namelijk ingeklapt of uitgeklapt. Die toestand is niet niet beschikbaar voor hulpsoftware. Op deze pagina is de afbeelding van de telefoon een link zonder naam. Op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao is de hele linkerbalk een uitklapbaar element dat alleen beschikbaar is voor muisinvoer. Om dat onderdeel te bedienen moet er een interactief element met een juiste naam rol en toestand komen. Het interactieve div-element dat in beeld komt als de muis op de juiste plaats staat moet ook op deze pagina een role en toestand krijgen om te voldoen. In de rechterkolom staan WAI-ARIA knoppen. Die een naam hebben als “Aanvullingen vanuit Cao Populair 4”. De toestand aria-expanded=”false” ontbreekt bij het laden van de pagina. Deze twee typen problemen komen ook voor op pagina's https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/caopopulair en https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek (de inklapbare “Inhoudsopgave” knoppen hebben vooraf niet de juiste toestand). Het eerste van deze twee benoemde problemen (het openklappen van het ‘menu’ aan de linkerkant) komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.mijncao.nl/Home/App.

  • Gevolg:

   dit is lastig voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij het verticaal scrollen op pagina https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/cao komt meerdere keren een laadicoon in beeld om aan te geven dat een gebruiker moet wachten totdat de rest van de pagina is ingeladen. Dat bewegende icoon is een statusbericht en moet aan gebruikers van hulpsoftware gepresenteerd worden. Een gebruiker moet een mededeling krijgen op het moment dat het laden begint en moet ook weten wanneer de aanvullende content ingeladen is. Op dit moment is daar geen informatie voor beschikbaar. Er zijn verschillende WAI-ARIA technieken mogelijk om dit op te lossen. Een daarvan is om een visueel verborgen test met het attribuut aria-live=”polite” in de DOM te plaatsen. Dat onderdeel kan dan de tekst “Klaar” bevatten, en tijdens het laden kan die dan tijdelijk de tekst “Bezig met laden” bevatten. Door de test “Klaar” weer terug te zetten als het laden klaar is wordt het begin van het laden en het einde van het laden door hulpsoftware als een statusbericht aan de gebruiker gepresenteerd. Andere oplossingen zijn mogelijk. Zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Techniques/failures/F103 voor meer informatie. Andere oplossingen zoals het verplaatsen van de toetsenbordfocus of het opnieuw laden van de pagina lijken hier niet gepaste oplossingen. Die technieken zijn op andere pagina's zoals bij het inloggen en zoeken gebruikt en die pagina's voldoen daarom wel aan dit succescriterium. Dit probleem is niet uniek voor deze ene pagina en komt ook voor bij het scrollen op de pagina's https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/caopopulair en https://www.mijncao.nl/rapperdam/module/personeelshandboek. Aanvullend het laadicoon dat in beeld komt bij het inladen van een pagina is geen probleem, omdat de browser bij het inladen van een andere pagina de status van de pagina aangeeft.

  • Gevolg:

   Een gebruiker moet een mededeling krijgen op het moment dat het laden begint en moet ook weten wanneer de aanvullende content ingeladen is. Op dit moment is daar geen informatie voor beschikbaar.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met de leverancier om dit probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-05-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209