Verklaring van Mijn Douane

Status toegankelijkheid https://mijndouane.belastingdienst.nl/

Douane is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Douane streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Douane.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Douane is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Douane verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Mijn Douane te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Douane is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Douane en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Douane .
Functie: Ketenregisseur Toezicht Achteraf, - Accijns & -Klanten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Melding over digitale toegankelijkheid

Wij willen dat onze website en apps digitaal toegankelijk zijn. Dit betekent dat de website en apps zo zijn ontworpen en gebouwd dat iedereen ze kan gebruiken, op alle apparaten. Om dat te bereiken maken wij onze website en apps volgens de eisen voor digitale toegankelijkheid. Hebt u een probleem, vraag of opmerking over de digitale toegankelijkheid van onze website of apps? Dan kunt u dit melden.

Let op!
Kunt u niet inloggen op Mijn Belastingdienst, Mijn Belastingdienst Zakelijk, Mijn Toeslagen of Mijn Douane? Kijk dan op Problemen met inloggen of gebruik van Mijn Belastingdienst?

Wilt u een melding doen over de digitale toegankelijkheid van onze website of apps?

Laat het ons weten, als u:

 • problemen hebt bij het gebruik van onze website of een app, omdat deze niet digitaal toegankelijk is
 • informatie in een andere vorm wilt ontvangen
 • een opmerking, tip of idee hebt over de digitale toegankelijkheid van de website of de apps van de Belastingdienst

Mail uw melding naar: digitoegankelijk@belastingdienst.nl.

Zet in uw mail:

 • in de onderwerpregel: Melding digitale toegankelijkheid
 • uw naam
 • uw e-mailadres
 • uw probleem, vraag of opmerking

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op Privacy en uw persoonsgegevens staat hoe wij dat doen.

Gebruik dit e-mailadres alleen voor meldingen over digitale toegankelijkheid. Andere meldingen, bijvoorbeeld over problemen met inloggen of gebruik van Mijn Belastingdienst, Mijn Belastingdienst Zakelijk, Mijn Toeslagen of Mijn Douane, zullen wij niet behandelen.

Krijgt u de melding dat uw e-mail aan digitoegankelijk@belastingdienst.nl niet bij ons aankomt? Dan komt dat waarschijnlijk door de beveiligingsinstellingen bij uw internetprovider (spamfilter).

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een e-mail met uw probleem, vraag of opmerking naar ons gestuurd? Binnen 5 werkweken zullen wij uw e-mail beantwoorden.

U kunt ons bellen

De BelastingTelefoon staat voor u klaar om u te helpen bij de melding van uw toegankelijkheidsprobleem of uw vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid. Bel de BelastingTelefoon op 0800 - 0543. U kunt bellen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw melding is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Lees dan meer bij Ik ben ontevreden over hoe ik ben behandeld - hoe kan ik een klacht indienen? Of u kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

 

Aanvullende informatie van Douane

Meer informatie over het digitale toegankelijkheidsbeleid van de douane en de belastingdienst is terug te vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Mijn Douane : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Mijn Douane is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn 12 criteria waaraan Mijn Douane niet voldoet. Deze zijn onder te verdelen in 'waarneembaar' (3), 'bedienbaar' (6) en 'begrijpelijk' (1) en 'robuust' (2).

  • Oorzaak:

   Onbeschikbaarheid van bepaalde bouwblokken en componenten.

  • Gevolg:

   De visueel beperkte gebruiker van Mijn Douane zal niet van alle functies en informatie van het portaal kennis kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Soms is de wijziging van een instelling voldoende, in andere gevallen zal de gebruiker een collega moeten vragen om hulp.

  • Maatregel:

   Oplevering en implementatie van de nog onbrekende componenten waarmee de toegankelijkheid mogelijk wordt gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Douane heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209