Verklaring van www.defryskemarren.nl

Status toegankelijkheid https://www.defryskemarren.nl/

Gemeente De Fryske Marren is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente De Fryske Marren streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.defryskemarren.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente De Fryske Marren is beschikbaar via de link https://defryskemarren.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente De Fryske Marren gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.defryskemarren.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente De Fryske Marren is gevorderd met de toegankelijkheid van www.defryskemarren.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente De Fryske Marren .
Functie: Gemeentesecretaris / Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan op onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@defryskemarren.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 10 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw  verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dien dan een klacht in via onze website.

Aanvullende informatie van Gemeente De Fryske Marren

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.defryskemarren.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.defryskemarren.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente De Fryske Marren dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.defryskemarren.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-defryskemarren.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente De Fryske Marren dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/form/afvalkalender-aanvragen/eerste-stap-0 worden meerdere labels in de code geassocieerd met de invoervelden Postcode en E-mailadres. Hier wordt het tweede label gebruikt voor de placeholdertekst en bevat informatie als ‘1234AB’ en ‘naam@voorbeeld.nl’. Dit kan verwarrend zijn voor de gebruiker van de voorleessoftware die ook het tweede label te horen krijgt.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als invoervelden dubbel gelabeld zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/document-legaliseren-of-verifieren/ is een koptekst (een h2-element) gebruikt binnen een legend-element. Dat is een vreemde constructie. De koptekst is een legend voor de fieldset van de twee knoppen, maar ook tegelijk een koptekst voor het geheel inclusief het formulier als voor “nee” wordt gekozen.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen en fieldsets niet als dusdanig herkend worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/form/afvalkalender-aanvragen/eerste-stap-0 staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig. Dit autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het niet mogelijk om persoonlijke informatie automatisch door de browser in te laten vullen.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zelf in

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.defryskemarren.nl staan in de header twee links die geen focusindicator krijgen (onvoldoende contrast) omdat de achtergrond van de links zwart is na het activeren van de hoge-contrastfunctie. 

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen het snelmenu niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/form/afvalkalender-aanvragen/eerste-stap-0 staat een formulier. De placeholdertekst in het invoerveld onder ‘Woonplaats’ heeft een lichtgrijze tekstkleur en heeft het kleurcontrast van 1,6:1. Deze kleur verandert niet als op ‘Hoge contrast’ knop wordt gedrukt.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/form/simform/session-timeout/verhuizen-naar-of-binnen-de-gemeente (en alle vervolgpagina’s) staat een formulier. Als de sessie bij het vullen niet wordt verlengd, verandert de paginatitel naar "Uw sessie is verlopen". Dit is een onduidelijke titel, die niet voldoende het onderwerp en doel van deze pagina omschrijft.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/zoeken?trefwoord=document staat boven en  onder de zoekresultaten een navigatie om door de resultatenpagina’s te navigeren. De onderdelen "Vorige" en "Volgende" hebben door gebruik van aria-labels de volgende toegankelijkheidsnamen: "Previous page" en "Next page". De visueel zichtbare tekst kan daardoor niet gebruikt worden om deze knoppen te bedienen. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.defryskemarren.nl/nieuwsoverzicht.

  • Gevolg:

   De visueel zichtbare tekst maakt geen onderdeel uit van de toegankelijkheidsnaam, waardoor gebruikers met spraaksoftware het element niet kunnen bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.defryskemarren.nl/nieuwsoverzicht/3 heeft het bericht uit 12-03-2021 een kopje ‘Klaas Jager fynt earste ljipaai efter Nijehaske’. Deze tekst heeft geen taalwisseling naar het Fries.

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken. "

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De webredactie past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/form/afvalkalender-aanvragen/eerste-stap-0 staat een formulier. Als in het e-mailveld het volgende adres wordt ingevuld ‘naam@example.tr’ verschijnt een foutmelding ‘Dit is geen geldig e-mailadres (voorbeeld: naam@mail.nl).’ Het is niet helemaal duidelijk waarom de ingevulde waarde als niet geldig wordt gezien. De fout kan duidelijker worden geïdentificeerd.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker een fout maakt, wordt het de gebruiker niet duidelijk gemaakt waar de fout is opgetreden en wat hij / zij moet doen om de fout te herstellen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/zoeken?trefwoord=document staat een zoekveld. Dit invoerveld heeft geen toegankelijke naam. Er ontbreekt een label en het aria-label is leeg. Er zijn ook geen andere opties geboden om dit invoerveld een naam te geven.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de zoekmachine op www.defryskemarren.nl wordt gebruik gemaakt van WAI-ARIA-rollen. Als deze rollen worden gebruikt, moet voldaan worden aan de (strenge) eisen van WAI-ARIA. Er wordt aan veel eisen voldaan, maar niet aan allemaal. Zo moet het element met role="combobox" het attribuut aria-activedescendant bevatten. Deze moet verwijzen naar het element in de listbox dat is geselecteerd in de popup. Daarnaast zijn er ook eisen aan het toetsenbord verbonden. Er wordt niet aan al deze eisen voldaan. Als de focus op een element uit de listbox staat en er wordt op het rechterpijltje gedrukt, wordt de link gevolgd. Dit is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Onder bepaalde invoervelden op pagina https://www.defryskemarren.nl/form/afvalkalender-aanvragen/eerste-stap-0 staat informatie die niet gekoppeld is aan de bijbehorende invoervelden. Het gaat bijvoorbeeld om de tekst "0/80" onder het invoerveld "Straatnaam". Deze cijfers geven aan dat er een maximum is voor het aantal tekens dat ingevoerd mag worden en deze teksten geven het aantal op dit moment ingevoerde aantal tekens aan. Deze informatie die direct wordt bijgewerkt, is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware.

   Wanneer het maximale aantal wordt overschreden kleurt dit onderdeel rood, krijgt dit element het attribuut role="alert" en verschijnt een nieuw element met role="alert" in de code van de pagina. Deze rollen zijn wel goed, maar worden niet doorgegeven aan hulpsoftware, omdat deze al aanwezig moeten zijn op het moment dat de pagina wordt geladen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer er extra content is verschenen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/form/afvalkalender-aanvragen/eerste-stap-0  komen bij het maken van invoerfouten foutmeldingen in beeld. Op de foutmeldingen wordt gebruik gemaakt van role="alert".  De elementen met het  attribuut role="alert" moeten  onderdeel zijn van de DOM. Dit is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer er extra content is verschenen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.defryskemarren.nl/document-legaliseren-of-verifieren/ staan onder de kop "Heeft deze informatie u geholpen?" twee knoppen "Ja" en "Nee". Wanneer hier op "Ja" wordt geklikt, verschijnt de tekst "Bedankt voor uw reactie!". Dit is een statusbericht die nu niet wordt meegedeeld aan hulpsoftware. ​​​​​​​Dit kan worden opgelost door het attribuut role="status" of aria-live="polite" toe te voegen aan het element dat dit bericht bevat.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer er extra content is verschenen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Video’s geplaatst na 23 september 2020 moeten toegankelijk worden gemaakt.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn 3 youtube video’s op de website onderzocht. Hieruit zijn issues naar voren gekomen met de ondertiteling en de audioscriptie. De gemeente De Fryske Marren is zich bewust dat dit geldt voor alle video’s die op de website geplaatst zijn ná 23 september.

  • Gevolg:

   De video’s zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking (het ontbreken van een audiodescriptie) alsmede door mensen met een auditieve beperking (ondertiteling).

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er uitsluitend toegankelijke video’s op de website staan, zal er naast een inventarisatie, beoordeling en aanpassing van de bestaande video’s óók voor toekomstige video’s de nodige afspraken binnen de organisatie worden gemaakt .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten op de website moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente De Fryske Marren weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan wanneer mogelijk op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente De Fryske Marren heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209