Verklaring van Armoedevrij Winterswijk

Status toegankelijkheid
https://www.winterswijk.nl/armoedevrijwinterswijk

Gemeente Winterswijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 21-08-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Winterswijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Armoedevrij Winterswijk.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Winterswijk is beschikbaar via de link https://www.winterswijk.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Winterswijk verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Armoedevrij Winterswijk te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Winterswijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Armoedevrij Winterswijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Winterswijk .
Functie: Opgaveregisseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-08-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@winterswijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodat u weet dat uw bericht is aangekomen.
 • U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie op uw e-mail. Wij laten u dan weten welke team uw vraag in behandeling heeft en hoe lang de behandeling gaat duren. Dit is afhankelijk van uw vraag.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk wil dat iedereen alle informatie op haar websites gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. Daarom inventariseren we momenteel van welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA).  Op basis van de uitkomsten weten we  welke digitale kanalen we kunnen aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. En welke digitale kanalen we gaan uitfaseren. 

Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Bewustwording: we organiseren bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.
 • Onderzoek: gespecialiseerde tooling toetst regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Armoedevrij Winterswijk : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Gemeente Winterswijk geeft aan dat de website wordt opgeheven en na 01-01-2021 niet langer beschikbaar zal zijn.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(geen)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Webredacteuren hebben onvoldoende kennis van toegankelijkheid.
  • Oorzaak: Niet alle webredacteuren hebben training gehad.
  • Gevolg: Content is niet altijd geheel toegankelijk.
  • Alternatief: Wij gebruiken een automatische toetstool om voor zover mogelijk toegankelijkheidsproblemen op te sporen en op te lossen.
  • Maatregel: In het najaar van 2020 zijn redactie- en pdf-trainingen gepland om kennis van toegankelijkheid bij webredacteuren te vergroten en te actualiseren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Winterswijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707