Verklaring van Life New Hyts

Status toegankelijkheid https://lifenewhyts.eu/

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Life New Hyts.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+Utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Life New Hyts gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Life New Hyts en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Life New Hyts : voldoet gedeeltelijk

De website Life New Hyts is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://lifenewhyts.eu/wp-content/uploads/2023/02/Onderzoek-lifenewhyts.eu-WCAG-2.1-rollen.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de website (https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/) staat bovenaan in de header het logo van Life New Hyts met de volgende tekst in het logo "Life New Hyts". Het logo van Life New Hyts heeft geen tekstalternatief. Het is nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, omdat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "Logo Life New Hyts". Zie ook het Life New Hyts logo onderin de pagina.

   Op de website (https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/) staan onder in de pagina sociale media-links met iconen van Twitter, LinkedIn en YouTube. De links zijn voorzien van een icoon die de bezoeker informeert, dat de link naar een andere website verwijst. Dit is belangrijke informatie zonder tekstalternatief. Er moet dus een tekstalternatief komen voor het icoontje (zie ook succescriterium 2.4.4 en 4.1.2).

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ en https://protect-de.mimecast.com/s/pIFlCY7zYRf33j24u2OO5P?domain=lifenewhyts.eu staat naast de koptekst "Het project LIFE NEW HYTS" een afbeelding zonder tekstalternatief. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. Wanneer tekstueel een uitleg staat bij een afbeelding, dan is het beter om deze afbeeldingen als een decoratieve afbeelding (alt="") te maken. Dit is nu goed gedaan. Echter in het title-attribuut staat nu "foto1", dit omschrijft niet wat op de afbeelding staat en heeft geen toegevoegde waarde. Het is beter om het title-attribuut te verwijderen. Vergelijkbare afbeeldingen staan verder op de pagina, zie afbeeldingen met het title-attribuut "foto2", "foto3" en "foto4". Verder op de pagina onder de koptekst "Doel LIFE NEW HYTS" staan 6 decoratieve afbeeldingen bij de doelstellingen, zie bijvoorbeeld boven de koptekst "schonere lucht", "groene waterstof maken", enz. Deze afbeeldingen zijn decoratief, het alt-attribuut is nu leeg, dit is goed. Ook hier geldt dat het title-attribuut verwijderd mag worden omdat 1 dit decoratieve afbeeldingen zijn en 2 omdat niet altijd omschreven is wat er in het title-attribuut staat.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat onder de koptekst "Partners" een slider met afbeeldingen (logo’s) welke als een link fungeren. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. Wanneer een afbeelding als link werkt dan is het verplicht om een tekstalternatief mee te geven. Dit is de tekst, die wordt voorgelezen aan een blinde persoon en wordt gebruikt om het doel van de onderliggende link te bepalen (zie ook succescriterium 2.4.4 en 4.1.2). Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/DxXoCZ8AGRCMMX9psJpnSB?domain=lifenewhyts.eu staan meerdere afbeeldingen. De eerste afbeelding is voorzien van een title-attribuut met de volgende tekst "Schermafbeelding 2022-10-18 om 10.09.29". Op de afbeelding staan drie logo’s. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. De informatie op de afbeelding kan beter geplaatst worden binnen het alt-attribuut en het title-attribuut kan verwijderd worden. De tweede afbeelding heeft geen tekstalternatief. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. Dit is echter een informatieve afbeelding. Alle tekst die in de afbeelding staat, hoort terug te komen in de alternatieve tekst (zie ook succescriterium 1.4.5). Onder de koptekst "Zero Emissie Truck Debat" staat een afbeelding zonder een alt-attribuut. Een afbeelding (img-element) dient altijd een alt-attribuut te hebben. Laat het alt-attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. Ons advies is om het title-attribuut niet te gebruiken en enkel gebruik te maken van het alt-attribuut. Zo zijn er meer voorbeelden op andere pagina’s gevonden. Zie https://protect-de.mimecast.com/s/HoRVC160pDSppLN9iWnBpF?domain=lifenewhyts.eu, https://protect-de.mimecast.com/s/xvBpC28yqECkk0z9c8XKVk?domain=lifenewhyts.eu en https://protect-de.mimecast.com/s/V0cHC36zrGSmmWzETz_3Wz?domain=lifenewhyts.eu.

   In het PDF-bestand "220624-Kick-off-Life-New-Hyts-algemene-slides.pdf" staan afbeeldingen zonder tekstalternatief. Het logo is op alle pagina’s een decoratieve afbeelding ('Artifact'). Op de eerste pagina moet het logo een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. Op vervolgpagina’s kan het logo als een decoratieve afbeelding opgemaakt blijven, dat is goed. Verderop in het document staan andere logo’s en afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben nu geen tekstalternatief en zijn ook niet als een decoratieve afbeelding opgemaakt. Zie: https://protect-de.mimecast.com/s/fW4gC46AvJSJJRKvtL6R1_?domain=lifenewhyts.eu het PDF-bestand "220624-Kick-off-Life-New-Hyts-10.-Harald-Kor.pdf" staan afbeeldingen zonder tekstalternatief. Het logo is op alle pagina’s een decoratieve afbeelding ('Artifact'). Op de eerste pagina moet het logo een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. Op de vervolgpagina’s kan het logo als een decoratieve afbeelding opgemaakt blijven, dat is goed. Verderop in het document staan andere logo’s en afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben nu geen tekstalternatief en zijn ook niet als een decoratieve afbeelding opgemaakt. Zie: https://protect-de.mimecast.com/s/KMGcC57Bwgf00wLDuQu0FS?domain=lifenewhyts.eu

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar als je voorleessoftware gebruikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen deze bevinding aan en voorkomen nieuwe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/twMNC6WDxjFooZYBuEA4f-?domain=lifenewhyts.eu staat een Nederlandstalige video met Engelstalige ondertiteling ('subtitles'). Als het gaat om ondertiteling moet een video een ondertiteling hebben die geschikt is voor doven en slechthorenden en moet de taal van de ondertiteling dus dezelfde zijn als de gesproken taal. Aanvullend daarop is optioneel om ondertiteling ook in andere talen aan te bieden, maar dat is niet verplicht. De basis moet zijn dat het overeenkomt met de gesproken taal. Dat is het verschil tussen ondertiteling en ondertiteling voor doven en slechthorenden. In de huidige video is de vertaalde ondertiteling in het beeld ingebakken, de ondertitels in de originele taal ontbreken en die zijn nodig voor de toegankelijkheid. Daarnaast heeft de video automatisch gegenereerde Nederlandstalige ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie in video krijg je mee als je visueel beperkt bent.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe video wordt voorzien van audiodescriptie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Gepubliceerde video passen we niet aan door hoge kosten en het grote aantal video's.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Zie: https://protect-de.mimecast.com/s/twMNC6WDxjFooZYBuEA4f-?domain=lifenewhyts.eu/.

  • Gevolg:

   Zie 1.2.3.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 1.2.3

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie 1.2.3
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie: https://protect-de.mimecast.com/s/twMNC6WDxjFooZYBuEA4f-?domain=lifenewhyts.eu/.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is voor iedereen beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 1.2.3

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie 1.2.3
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ is de structuur van de inhoud onduidelijk. Onder koptekst "Groener vervoer is hard nodig" staan twee visuele kopteksten "LIFE NEW HYTS zet in op groene waterstof voor wegtransport" en "Vervoersknooppunt Utrecht heeft convenant Waterstof in Mobiliteit" opgemaakt met strong-element. Kopteksten dienen te allen tijde opgemaakt te worden met een h-element zodat hulptechnologieën dit zodanig kunnen waarnemen.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/DxXoCZ8AGRCMMX9psJpnSB?domain=lifenewhyts.eu/ staat in de tweede alinea een hele zin opgemaakt met het em-element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om de hele zin nadruk te geven met dit element. Verderop in de tekst staan kopteksten (h-elementen) opgemaakt met strong-element. Gebruik bij voorkeur CSS om de koptekst anders weer te geven en gebruik strong- of em-element om een deel van een tekst, lijst of kop nadruk te geven. Zie ook: https://protect-de.mimecast.com/s/aYinC79EykImmn1JT7Gh1r?domain=lifenewhyts.eu pagina https://protect-de.mimecast.com/s/HoRVC160pDSppLN9iWnBpF?domain=lifenewhyts.eu/ is de eerste alinea met strong-element dikgedrukt gemaakt. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om hele alinea nadruk te geven. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst onder de kop anders weer te geven en gebruik strong (of em) alleen om een deel van een tekst nadruk te geven. Verderop de pagina zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Vergelijkbare problemen zijn ook op andere pagina’s gevonden, zie: https://protect-de.mimecast.com/s/2ECiC83GzltjjBpKcZmllq?domain=lifenewhyts.eu en https://protect-de.mimecast.com/s/1QKaC99JAmImmrEpTnzJOd?domain=lifenewhyts.eu pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ en https://protect-de.mimecast.com/s/pIFlCY7zYRf33j24u2OO5P?domain=lifenewhyts.eu/ staat onderin een contactformulier. De invoervelden hebben geen zichtbaar label, het is nu verborgen met CSS 'display: none'. Hierdoor zijn de invoervelden zonder label. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. Dit label is nu niet geassocieerd met het invoerveld. Vergelijkbaar probleem ontstaat ook voor het invoerveld voor het aanmelden van de nieuwsbrief. Het veld 'Uw Email' heeft geen zichtbaar label. Een placeholder is onvoldoende omdat die tekst verdwijnt. Zorg ervoor dat er altijd een label zichtbaar is.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/o4M0C08woBC22YwLU4m7Hy?domain=lifenewhyts.eu en https://protect-de.mimecast.com/s/C3dECgpRDPCll4Z7U1RLDn?domain=lifenewhyts.eu staat rechtsboven een zoekveld (input-element) zonder label. Naast dit veld staat een knop met het woord "Zoeken". Deze visuele informatie maakt duidelijk dat het hier om een zoekveld gaat. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie en moet door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst. Dit invoerveld moet om te voldoen aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde sowieso een naam krijgen. Een goed gekozen naam lost beide problemen in één keer op.

   In het PDF-bestand "220624-Kick-off-Life-New-Hyts-10.-Harald-Kor.pdf" en "220624-Kick-off-Life-New-Hyts-algemene-slides.pdf" zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. Zie: https://protect-de.mimecast.com/s/KMGcC57Bwgf00wLDuQu0FS?domain=lifenewhyts.eu en https://protect-de.mimecast.com/s/w7kfCjYXgPtjjZQvcZ_TPl?domain=lifenewhyts.eu

  • Gevolg:

   Navigatie door de pagina's is niet goed mogelijk met voorleessoftware en toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de kopstijlen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een betekenisvolle volgorde kunnen gebruiken. In het PDF-bestand "220624-Kick-off-Life-New-Hyts-10.-Harald-Kor.pdf" en "220624-Kick-off-Life-New-Hyts-algemene-slides.pdf" staan de tags niet in een betekenisvolle volgorde. De volgorde in de broncode en de leesvolgorde komen niet overeen met wat er afgebeeld wordt in het PDF-bestand. Zie: https://protect-de.mimecast.com/s/KMGcC57Bwgf00wLDuQu0FS?domain=lifenewhyts.eu en https://protect-de.mimecast.com/s/w7kfCjYXgPtjjZQvcZ_TPl?domain=lifenewhyts.eu

  • Gevolg:

   De leesvolgorde in een aantal pdf's klopt niet waardoor je deze documenten niet goed begrijpt als ze worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe pdfdocumenten controleren we op toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat onderin een contactformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/KuK-Ck2YjPUnnozpi7M2Uz?domain=w3.org. Dit geldt ook voor het invoerveld voor het aanmelden van de nieuwsbrief.

  • Gevolg:

   Sommige formulieren zijn niet goed invulbaar als je hulpsoftware gebruikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de formulieren aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/N7STClRZkPUoo6Nvu72_Za?domain=lifenewhyts.eu een link "Aftermovie" in de lopende tekst en is alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   WE passen deze info aan zoals voorgesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan de tekst slecht leesbaar zijn voor de bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij de tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast tenminste 3:1 te zijn.

   Wanneer de website (https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/) voor het eerst bezocht wordt dan staat er een cookiemelding linksonder in de pagina. De tekst van de knop 'Akkoord' heeft een te lage contrastverhouding van 3,5:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat een koptekst "Het project LIFE NEW HYTS". Een gedeelte van de tekst is opgemaakt in een lichtgroene kleur. Het gemeten contrast hiervan is 1,9:1. De tekst is groter dan 24px, de minimale eis hiervoor is 3,0:1. Verderop de pagina onder de koptekst "Nieuws" staan nieuwsartikelen in blokformaat met achtergrond waar verschillende afbeeldingen voor zijn gebruikt. De witte kopteksten hebben hierdoor op sommige punten een te lage contrastverhouding, bijvoorbeeld 1,7:1. Onder de nieuwsartikelen staat een lichtgroene knop "Bekijk nieuwsoverzicht" met een te lage contrastverhouding van 2,0:1. Onder deze knop staat een CTA-berichtgeving op een groene achtergrondkleur welke een overloopt heeft van donker naar lichter groen. Het gemeten contrast van het lichtste punt is 2,1:1. Verderop naast de koptekst "Contact" staat een contactformulier. De "Versturen"-knop heeft een te lage contrastverhouding van 2,0:1. De genoemde contrastproblemen komen op verschillende pagina’s in verschillende vormen voor. Daar waar een lichtgroene kleur met witte tekst of andersom gebruikt wordt, is het contrast te laag. Dit geldt ook voor de nieuwsartikelen. Zie https://protect-de.mimecast.com/s/jblQCmq10Pt55kNrhrCqRQ?domain=lifenewhyts.eu, https://protect-de.mimecast.com/s/DxXoCZ8AGRCMMX9psJpnSB?domain=lifenewhyts.eu/, https://protect-de.mimecast.com/s/pIFlCY7zYRf33j24u2OO5P?domain=lifenewhyts.eu/, enz.

   In het PDF-bestand "220624-Kick-off-Life-New-Hyts-algemene-slides.pdf" staat op de eerste pagina een afbeelding met een witte tekst erop. De witte tekst heeft op sommige plaatsen een contrastverhouding van 1,5:1. Op pagina 10 staat een lichtgroene koptekst met een contrastverhouding van 2,0:1 en rode tekstgedeeltes met een contrastverhouding van 4,0:1. Dit is te laag. Zie: https://protect-de.mimecast.com/s/w7kfCjYXgPtjjZQvcZ_TPl?domain=lifenewhyts.eu

  • Gevolg:

   Tekst is op sommigen plekken niet optimaal leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verbeteren waar nodig het contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de pagina https://protect-de.mimecast.com/s/DxXoCZ8AGRCMMX9psJpnSB?domain=lifenewhyts.eu/ en https://protect-de.mimecast.com/s/V0cHC36zrGSmmWzETz_3Wz?domain=lifenewhyts.eu/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is niet alle content zichtbaar. Een groot gedeelte hiervan staat dan buiten beeld. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk door het gebruik van het tabel-element. Gebruik geen tabel-elementen om vorm te geven. Dit is ook een probleem voor succescriterium 1.3.1, dit wordt nu alleen hier benoemd.

  • Gevolg:

   Inzoomen zorgt ervoor dat informatie niet meer goed zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de schaling aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/DxXoCZ8AGRCMMX9psJpnSB?domain=lifenewhyts.eu/ staat een afbeelding met een stukje tekst ("Nieuwsbrief Waterstof Utrecht") erop. Deze tekst hoort als gewone tekst in de HTML te staan. Zie ook pagina https://protect-de.mimecast.com/s/xvBpC28yqECkk0z9c8XKVk?domain=lifenewhyts.eu/ afbeelding met tekst "Zero-emissie met groene waterstof".

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is (voor)leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor een goed tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Dit is goed gedaan, maar het is wel van belang dat er geen verlies van content ontstaat als wordt ingezoomd met 400%. Dit is echter wel het geval. De geconstateerde problemen zijn dezelfde als beschreven bij succescriterium 1.4.4.

  • Gevolg:

   Minder content is goed zichtbaar bij het inzoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de schaling aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/o4M0C08woBC22YwLU4m7Hy?domain=lifenewhyts.eu/ en https://protect-de.mimecast.com/s/C3dECgpRDPCll4Z7U1RLDn?domain=lifenewhyts.eu staat een zoekmachine. De randen van dit invoerveld hebben een te laag contrast van 1,3:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig.

  • Gevolg:

   De vormgeving is niet overal goed zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrastwaarden van de rand aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord het cookie venster te benaderen en te bedienen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Gevolg:

   Niet alle infomatie is met het toetsenbord benaderbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat je met het toetsenbord overal bij kunt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://protect-de.mimecast.com/s/twMNC6WDxjFooZYBuEA4f-?domain=lifenewhyts.eu/ is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://protect-de.mimecast.com/s/W8FNCnR2mPUGGrNYTwOyzJ?domain=developers.google.com

  • Gevolg:

   De videospeler is niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de embedcode aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat onder de koptekst "Partners" een slider (bewegende carrousel) met afbeeldingen (logo’s). Er is geen mechanisme aanwezig om dit uit te zetten of te pauzeren.

  • Gevolg:

   Informatie kan te snel en daardoor onduidelijk zicht- en leesbaar zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de slider zo aan dat hij te stoppen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Je moet telkens door de hele pagina heen lopen op zoek naar de content die je wilt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor een skiplink.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben duidelijke paginatitels.

   De onderzochte PDF-bestanden hebben in de titel 'PowerPoint-presentatie' staan. Dit klopt niet, de titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie https://protect-de.mimecast.com/s/w7kfCjYXgPtjjZQvcZ_TPl?domain=lifenewhyts.eu en https://protect-de.mimecast.com/s/KMGcC57Bwgf00wLDuQu0FS?domain=lifenewhyts.eu.

  • Gevolg:

   PDF-documenten zijn niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   WE controleren nieuwe pdf-documenten voor publicatie op toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie aantreffen in een logische volgorde. Het gaat hier om de sequentiële (stap voor stap) volgorde waarin de tabfocus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu staat in de header een hoofdmenu. De links binnen het hoofdmenu linken naar onderdelen op de pagina zelf. Wanneer een link binnen het hoofdmenu geactiveerd wordt en vervolgens een TAB-toets gebruikt wordt dan verplaatst de focus niet naar dat onderdeel van de pagina. Dit probleem doet zich ook voor op andere pagina’s.

   Het is belangrijk om te vermelden dat de focus volgorde nu niet goed getoetst kan worden, omdat sommige interactieve componenten van de website geen focus ontvangen of de focus is niet zichtbaar. Als dat probleem opgelost wordt, kan het hier nog wel problemen opleveren. Let hier dus goed op. Zie opmerkingen onder succescriterium 2.1.1 en 2.4.7.

  • Gevolg:

   Pagina's zijn niet in de juiste logische volgorde door te nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de focusvolgorde aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat onder de koptekst "Partners" een slider met afbeeldingen (logo’s) welk als een link fungeren. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. Deze linkafbeeldingen hebben geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

   Op de website (https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/) staan onder in de pagina sociale media-links met iconen van Twitter, LinkedIn en YouTube. De links zijn voorzien van een icoon die de bezoeker informeert, dat de link naar een andere website verwijst. In de linktekst staat nu "volgknop". De linkteksten geven een verkeerd linkdoel weer. De links verwijzen naar de social mediapagina van de organisatie en het is niet een volgknop. Beter zou zijn om als alternatieve tekst dus "Twitterpagina van Life New Hyts" te gebruiken in plaats van alleen "Volgknop".

   Op de website (https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/) staat bovenaan in de header het logo van Life New Hyts met de volgende tekst in het logo "Life New Hyts". Het logo van Life New Hyts in de header heeft geen linktekst. De linktekst moet het doel van de link omschrijven, namelijk gaan naar de homepage. Het is beter om de link te voorzien van een linktekst (bijvoorbeeld: "Life New Hyts logo | naar de homepagina".). Dit kan door de afbeelding van het logo te voorzien van een alternatieve tekst die als linktekst gebruikt kan worden.

  • Gevolg:

   Je weet niet waar je naartoe gaat als je op de genoemde links klikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de linkdoelen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de website is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het (hoofd)menu. Zorg ervoor dat er minimaal twee manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een sitemap of een zoekfunctionaliteit. De gevonden zoekfunctionaliteit is toevallig via 404 pagina https://protect-de.mimecast.com/s/o4M0C08woBC22YwLU4m7Hy?domain=lifenewhyts.eu ontdekt. De zoekfunctionaliteit moet op alle pagina’s aanwezig zijn om aan dit succescriterium te kunnen voldoen.

  • Gevolg:

   De doorzoekbaarheid van de site is beperkt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen een tweede mogelijkheid toe om de inhoud van de site te bekijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de site is de focus nergens zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Gevolg:

   Je weet niet waar je op de site zit als je slechtziend bent.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor focus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekstonderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat bovenaan in de header het logo van Life New Hyts met de volgende tekst in het logo "Life New Hyts". De alternatieve tekst van dit logo is nu leeg (alt=""). Hierdoor ontbreekt de toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam (Life New Hyts) moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Alle tekst die in de afbeelding staat hoort terug te komen in de alternatieve tekst (zie ook succescriterium 1.1.1, 2.4.4 en 4.1.2).

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ en https://protect-de.mimecast.com/s/pIFlCY7zYRf33j24u2OO5P?domain=lifenewhyts.eu/ staat onder in een contactformulier. De invoervelden hebben geen toegankelijkheidsnaam, alleen placeholderteksten. De toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst (placeholderteksten). Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Vergelijkbaar probleem ontstaat ook voor het invoerveld voor het aanmelden van de nieuwsbrief. Het veld 'Uw Email' heeft geen zichtbaar label (zie ook succescriterium 1.3.1 en 4.1.2).

  • Gevolg:

   De site is niet goed bedienbaar met spraaksoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We geven de labels de juiste naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat onderin een contactformulier. De invoervelden hebben geen zichtbaar label, het is nu verborgen met CSS 'display: none'. Zorg ervoor dat er altijd een label zichtbaar is.

   Op de website (https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/) staat onderin de footer een invoerveld om aan te melden voor de nieuwsbrief. Het veld 'Uw Email' heeft geen zichtbaar label. Een placeholder is onvoldoende omdat die tekst verdwijnt. Zorg ervoor dat er altijd een label zichtbaar is.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat onderin een contactformulier. Een aantal velden zijn verplicht om in te vullen, maar dit wordt op geen enkele wijze van tevoren duidelijk gemaakt aan degene die het formulier invult.

  • Gevolg:

   Je weet in de formulieren niet goed wat je waar moet invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor de juiste zichtbare labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://protect-de.mimecast.com/s/QAXXCoZ3nPUXX630FKcoeo?domain=validator.w3.org pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ zijn een paar fouten ontdekt die te maken hebben met de juiste manier van de implementaties van HTML-code binnen de website. Zo is bijvoorbeeld niet toegestaan om een <div>-element binnen een <span>-element te plaatsen. Dit zou andersom moeten zijn. In de HTML-code komt een dubbele id voor met dezelfde waarde ("knop-blauw-licht"). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Er staat een eindtag </p> zonder een begintag <p>. Zie https://protect-de.mimecast.com/s/jblQCmq10Pt55kNrhrCqRQ?domain=lifenewhyts.eu/, https://protect-de.mimecast.com/s/C3dECgpRDPCll4Z7U1RLDn?domain=lifenewhyts.eu, https://protect-de.mimecast.com/s/DxXoCZ8AGRCMMX9psJpnSB?domain=lifenewhyts.eu/, enz.

  • Gevolg:

   De site kan in sommige browsers niet optimaal functioneren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We controleren de code op fouten en passen die aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het inzoomen van pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu verschijnt een 'hamburger'-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Ook ontbreekt hier de naam voor het menu. Dit geldt ook als het opengeklapt is.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat bovenaan in de header het logo van Life New Hyts met de volgende tekst in het logo "Life New Hyts". De alternatieve tekst van dit logo is nu leeg (alt=""). Hierdoor ontbreekt de toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam (Life New Hyts) moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Alle tekst die in de afbeelding staat hoort terug te komen in de alternatieve tekst (zie ook succescriterium 1.1.1, 2.4.4 en 4.1.2).

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ staat onder de koptekst "Partners" een slider met afbeeldingen (logo’s) welke als een link fungeren. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. Wanneer een afbeelding als link werkt dan is het verplicht om een tekstalternatief mee te geven. Dit is de tekst, die wordt voorgelezen aan een blinde persoon en wordt gebruikt om het doel van de onderliggende link te bepalen (zie ook succescriterium 2.4.4 en 4.1.2).

   Op de website (https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/) staan onderin de pagina sociale media-links met iconen van Twitter, LinkedIn en YouTube. De links zijn voorzien van een icoon die de bezoeker informeert, dat de link naar een andere website verwijst. Dit is belangrijke informatie zonder tekstalternatief. Er moet dus een tekstalternatief komen voor het icoontje (zie ook succescriterium 2.4.4 en 4.1.2).

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/3EsgCXQyXRInnkoziMedRR?domain=lifenewhyts.eu/ en https://protect-de.mimecast.com/s/pIFlCY7zYRf33j24u2OO5P?domain=lifenewhyts.eu/ staat onderin een contactformulier. De invoervelden hebben geen zichtbaar label, het is nu verborgen met CSS 'display: none'. Hierdoor zijn de invoervelden zonder label. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. Dit label is nu niet geassocieerd met het invoerveld. Vergelijkbaar probleem ontstaat ook voor het invoerveld voor het aanmelden van de nieuwsbrief. Het veld 'Uw Email' heeft geen zichtbaar label. Een placeholder is onvoldoende omdat die tekst verdwijnt. Zorg ervoor dat er altijd een label zichtbaar is.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/o4M0C08woBC22YwLU4m7Hy?domain=lifenewhyts.eu/ en https://protect-de.mimecast.com/s/C3dECgpRDPCll4Z7U1RLDn?domain=lifenewhyts.eu staat rechtsboven een zoekveld (input-element) zonder label. Naast dit veld staat een knop met het woord "Zoeken". Deze visuele informatie maakt duidelijk dat het hier om een zoekveld gaat. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie en moet door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst. Dit invoerveld moet om te voldoen aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde sowieso een naam krijgen. Een goed gekozen naam lost beide problemen in één keer op.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waar nodig passen we de namen en rollen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209