Verklaring van Afspraak Berg en Dal

Status toegankelijkheid https://afspraak.bergendal.nl/Internetafspraken/

Gemeente Berg en Dal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Berg en Dal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Afspraak Berg en Dal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Berg en Dal is beschikbaar via de link https://www.bergendal.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Berg en Dal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Afspraak Berg en Dal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Berg en Dal is gevorderd met de toegankelijkheid van Afspraak Berg en Dal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Berg en Dal .
Functie: Teamleider Burgerzaken en CCB.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@bergendal.nl en geef aan dat u een opmerking heeft over de toegankelijkheid van deze website. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Berg en Dal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Afspraak Berg en Dal : voldoet gedeeltelijk

De website Afspraak Berg en Dal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Berg en Dal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bergendal.nl/_flysystem/media/2020-06-29-toegankelijkheidsonderzoek-afspraak-maken-berg-en-dal-versie-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Berg en Dal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: 1. In stap 2: De kalender is niet goed te bedienen met het toetsenbord voor gebruikers van hulpapparatuur. 2. Stap 1: Bij het kiezen van het aantal voor een activiteit bevat het label niet de activiteit waar het om gaat. 3. Stap 1: Voor een activiteit gekozen is, heeft de verwijderknop het label "Uitgeschakelde verwijderknop, wordt enkel gebruikt voor een vloeiende overgang van een ongekozen naar een gekozen activiteit". 4. Wanneer je bij stap 2 bent en dus stap 1 hebt voltooid, verschijnt er een knop ‘Wijzigen’ onder stap 1. Deze heeft twee maal de tekst ‘Wijzigen.’ 5. Er zijn labels aanwezig die niet gekoppeld zijn aan invoervelden. Deze labels hebben for-attributen: locatieselect, appointmentdatepicker, selecttimemidday, clientbirthdaycompleteness. 6. Op deze pagina worden label-elementen gebruikt die daar niet voor bedoeld zijn. Als een gebruiker een bepaalde stap heeft ingevuld, verschijnt een mededeling bijv. ’Locatie en tijdstip stap is volledig ingevuld’. Deze mededelingen zijn in label elementen gecodeerd. 7. Er zijn labels die een for-attribuut missen: SelectTimeAll ,Datum, Begintijd, Afspraakduur, Naam, Nationaliteit en Adres. 8. In stap 1 is een van de opties ‘Aanvraag briefadres’. Als een dialoogvenster opent na het klikken op ‘Wat moet ik meenemen?’, verschijnt een lijst met vier documenten. Deze lijst ziet er uit als een genummerde lijst. Maar in de code bestaat de opmaak uit paragrafen en br-elementen. 9. Stap 2: Kop 3 ‘Voor de geselecteerde datum zijn geen tijden beschikbaar’ is een melding en geen kop.
  • Gevolg: 1. Je kunt dagen selecteren, maar als je de kalender niet kan zien, weet je niet op welke maand de kalender staat. De maand is in de code niet aan de cellen gekoppeld. Als alternatief kun je zelf een datum intypen, maar dan weet je niet welke data beschikbaar zijn. 2. Het is niet duidelijk welke elementen bij de activiteit horen. 3. Dit label is niet beschrijvend en geeft meer informatie dan visueel zichtbaar is. 4. Deze knop wordt door een screenreader voorgelezen als ‘wijzigen wijzigen’. Dit is dubbelop. 5. De eerste twee labels (locatieselect en appointmentdatepicker) komen twee keer voor terwijl er één invoerveld met dezelfde id aanwezig is. Deze labels kunnen ook voor problemen bij succescriterium 4.1.1 zorgen omdat ze parsefouten kunnen veroorzaken. 6. Deze labels horen niet bij invoervelden en kunnen de gebruikers van voorleessoftware verwarren. 7. Hierdoor zijn het in feite geen labels maar kopjes of paragrafen. 8. Nu is voor hulpsoftware niet duidelijk dat het om een lijst gaat en zo kunnen bijvoorbeeld gebruikers van screenreaders niet snel de lijst overslaan. 9. Nadrukken zijn hierdoor onvoldoende duidelijk.
  • Alternatief: 1. Zorg voor een alternatieve manier waar snel te zien is welke data beschikbaar zijn.
  • Maatregel: 1. Maak de kalender toegankelijk. 2. Een goede oplossing is hier om de activiteit als legend element op te maken en de activiteit, het veld voor aantal, de knop voor benodigdheden en de verwijderknop te groeperen in een fieldset. Zo is duidelijk dat al deze elementen bij de activiteit horen. 3. Maak dit label gelijk aan het label "Verwijderen" dat getoond wordt na het kiezen van een activiteit. 4. Geef de tekst met class "hidden-xs" een aria-hidden-attribuut, zodat de span met class "sr-text" de enige inhoud van deze knop is voor hulpapparatuur. 5. Labels koppelen aan invoervelden. 6. Deze label elementen door p of strong elementen vervangen. 7. Gebruik labels alleen om een label te geven aan een formulierveld en gebruik in alle andere gevallen de bijpassende HTML-elementen. 8. Maak lijsten op met de bijbehorende HTML-elementen, zoals ol en ul. 9. Deze kop kan het beste vervangen worden door een paragraaf. De nadruk kan worden aangebracht met het strong-element.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Stap 2: De melding ‘De eerstvolgende beschikbare tijd is al voor u gekozen’ staat boven de kop ‘Locatie en tijdsstip’. Dit is geen betekenisvolle leesvolgorde.
  • Gevolg: Dit is verwarrend voor mensen die bijvoorbeeld een eigen stylesheet gebruiken om de pagina weer te geven of gebruikers van screenreaders die de melding zo niet goed kunnen vinden.
  • Alternatief: Volgorde aanpassen.
  • Maatregel: Zorg dat de countent in de codevolgorde onder de kop staat waar deze bijhoort.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: In stap 1 staat een knop met een kruisje om de geselecteerde activiteiten te verwijderen. Deze knop heeft een lichtblauwe rand (#02B6E6). De contrastwaarde is 1.8:1. De knop ernaast met ‘Wat moet u meenemen?’ heeft dezelfde contrastwaarde. De standaard focus-indicator is verwijderd met outline:0 en is vervangen door een box-shadow die te licht is om het waar te nemen.
  • Gevolg: Niet voor iedereen goed zichtbaar door te lage contrastwaarde.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contrast aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: 'Grote tekst', 'Incidenteel', 'Logotypes'. Dit is een verkorte tekst van het succescriterium. De begrippen zijn gedefinieerd. Zie hiervoor: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#visual-audio-contrast.
  • Oorzaak: Een aantal teksten heeft een te laag contrast met de achtergrond. Er is in een "Hoog contrast" knop voorzien en dat lost deze problemen op, echter de knop "Hoog contrast" heeft niet genoeg contrast.
  • Gevolg: Wanneer het contrast te laag is, kan de tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het toegankelijk alternatief (de versie in hoog contrast) is niet goed vindbaar omdat de hoog contrast knop niet genoeg contrast heeft.
  • Alternatief: Los optioneel de volgende punten op om het contrast in de standaardweergave te verbeteren: - In stap 1 staat grijze tekst ‘U hoeft hiervoor niets mee te nemen’ (#707070) op een grijze achtergrond. De contrastwaarde is 3,2:1. In deze stap heeft een kop ‘Activiteit(en)’ een licht blauwe kleur (#009EE9) op dezelfde achtergrond. De contrastwaarde is 2,3:1. - De blauwe (#009EE9) knoppen met witte teksten hebben contrastwaarde 3:1. Het gaat om bijvoorbeeld de knop ‘Ga naar stap 2’ en ‘Hoog contrast’. - De teksten die de stap 1 t/m 4 aangeven hebben blauwe kleur (#009EE9). De contrastwaarde met de witte achtergrond is 3:1. - Knop ‘Wat moet u meenemen?’ heeft blauwe tekstkleur (#009EE3) op witte achtergrond. De contrastwaarde is 2:1.
  • Maatregel: Verhoog in ieder geval het contrast van de "Hoog contrast" knop.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: 1. De sluitknoppen van de foutmelding en van de melding wat je nodig hebt hebben te weinig contrast. 2. Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% treedt verlies van content op. De teksten van sommige knoppen raken uit beeld, bijv. ‘Ga naar stap ..’ of ‘Printen’. De tekst op de knop ‘Wat moet u meenemen?’ loopt over een andere knop. De placeholdertekst ‘Filter de lijst met a’ wordt afgebroken en is daardoor onduidelijk. In stap 1 verdwijnen interactieve elementen, nl. de select om het aantal activiteiten te kiezen en de knop ‘Wat moet u meenemen’.
  • Gevolg: 1. Foutmeldingen zijn in de hoog-contrast modus niet anders vormgegeven dan in de standaard modus. 2. Verlies van content, of content wordt onduidelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. Contrast aanpassen. 2. Tekst schaalbaar maken zonder contentverlies.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Bij stap 2: Wanneer een verkeerde datum wordt ingevuld en je wilt die aanpassen, is het niet mogelijk om met de pijltjestoetsen door de tekens van de ingevulde datum te lopen. De pijltjestoetsen bedienen namelijk de dagen van de kalender.
  • Gevolg: Nu kunnen toetsenbordgebruikers enkel met backspace en vervolgens het opnieuw typen van de gewenste datum de datum wijzigen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Open de kalender niet automatisch bij focus op het invoerveld, maar zorg dat hij pas opent bij klikken op het kalendericoon.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2020
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: De toetsenbordfocus op sommige elementen is door middel van CSS uitgeschakeld, zodat de focusindicator nergens te zien is. In Firefox heeft de ‘Hoge contrast’ knop geen focus-indicator. De blauwe knop ‘Ga naar stap X’ heeft een lichte schaduw als focus-indicator. Dit is niet zichtbaar en voldoet ook niet aan succescriterium 1.4.11.
  • Gevolg: De indicator van de toetsenbordfocus is soms niet zichtbaar.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Focus indicator vebeteren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.
  • Oorzaak: Als in stap 3 de geboortedatum wordt ingevuld als ’43-34-3434’ verschijnt een foutmelding: ‘De ingevoerde datum is onjuist. Deze dient in het formaat: 'dd-mm-jjjj' te zijn’.
  • Gevolg: Deze foutmelding vertelt niet hoe de fout verholpen kan worden. Ook andere foutmeldingen vertellen niet hoe je het probleem kan oplossen. Zoals ‘Het veld achternaam is leeg. Dit is een verplicht veld.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leg in foutmeldingen altijd uit hoe de gebruiker de fout kan oplossen. Dit kan door voorbeelden van juiste invoer te geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: 1. Bij stap 2: De dropdownmenu’s met de maanden en jaren in de datumprikker zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Dit geldt ook voor de links ‘Volgende maand’ en ‘Vorige maand’. 2. Stap 1: Er is geen label voor het zoekveld (<input type="text" id="searchfilter" class="form-control" placeholder="Zoek een activiteit..." title="Voer hier een zoekfilter in om de activiteiten te filteren">). Er zijn wel een placeholder en een title, maar deze worden slecht ondersteund door hulpapparatuur. 3. Stap 1: De knop "Toon benodigdheden" heeft een role-attribuut met waarde "presentation" als deze knop nog niet beschikbaar is. 4. De sluit knop in het dialoogvenster (pop-up) dat verschijnt als een gebruiker te lang inactief is geweest, heeft geen toegankelijke naam. De tekst van deze knop is ‘x’. 5. Status van de uitklapbare delen, of deze in- of uitgeklapt zijn, is niet in de code aangegeven. De uitklapbare delen zijn de stappen die men (nog) moet doorlopen. De actieve stap is uitgeklapt.
  • Gevolg: Niet alle content is toegankelijk met het toetsenbord. 3. Hierdoor is voor hulptechnologie niet meer duidelijk dat het om een knop gaat en vervalt ook de onbeschikbare status zoals deze is opgegeven met het disabled-attribuut. 4. Zo is voor hulpsoftware niet duidelijk waar deze knop voor dient. 5. Deze informatie wordt niet aan de voorleessoftware gecommuniceerd.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: 1. Zorg voor bedienbare buttons in plaats van links. De links hebben geen href-attribuut en worden daardoor niet focusbaar. Omdat de links nergens heen gaan, maar enkel ene actie op de pagina uitvoeren, past een button-element hier beter. Een button zal wel focusbaar zijn. 2. Voeg hier een expliciet label-element toe en koppel dit aan het zoekveld. Zorg ervoor dat het zichtbare label en het toegankelijke label identiek zijn, zodat geen fout ontstaat onder 2.5.3 Label in name. 3. Verwijder het role-attribuut van deze knop. Bij de "verwijder" knop doet zich een zelfde probleem voor. Soms komt deze knop ook voor met enkel "X" als naam of met een aria-hidden-attribuut. Deze varianten zijn ook niet afdoende. Gebruik aria-hidden nooit op focusbare elementen. Als een knop niet beschikbaar is, is disabled of aria-disabled het attribuut dat gebruikt moet worden. 4. Voorzie de knop van een duidelijke naam zoals "Sluiten". 5. Dit kan worden opgelost door het toevoegen van het aria-expanded-attribuut.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Berg en Dal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617