Voorbeeldweergave toegankelijkheidsverklaring

Samenvatting

Naam van de website Gemeente Gulpen-Wittem
Van overheidsinstantie Gemeente Gulpen-Wittem
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Ja ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 01-05-2020
Link naar alle verklaringen
van deze overheidsinstantie
https://www.gulpen-wittem.nl/toegankelijkheid

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gulpen-Wittem streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Gulpen-Wittem.

Een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van Gemeente Gulpen-Wittem is beschikbaar via de link https://www.gulpen-wittem.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gulpen-Wittem gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Gulpen-Wittem gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gulpen-Wittem is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Gulpen-Wittem en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-05-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gulpen-Wittem.
Functie: Teamleider KCC.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-05-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gulpen-wittem.nl

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Gulpen-Wittem

De gemeente Gulpen-Wittem is hard aan het werk om de toegankelijkheid van de gemeentelijke website, en aanverwante websites te verbeteren. We doen dit door middel van het programma SiteImprove, én door toegankelijkheid zowel binnen de organisatie als bij aanverwante organisaties te verankeren. I.v.m. met de coronacrisis zijn nog niet alle eerder geplande verbeteringen doorgevoerd. Ook worden er wellicht niet geheel toegankelijke externe documenten, i.v.m. communicatie rondom de coronacrisis, op de gemeentelijke website gepubliceerd. De gemeente is zich hiervan bewust. Desondanks spant de gemeente zich zoveel mogelijk in om toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Gulpen-Wittem: voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Gulpen-Wittem is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gulpen-Wittem dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://report.siteimprove.com/scheduled/6006035/2020/4/39b1155e-6c20-4daf-b607-1f8bcb3883c6/032c7082-911f-45d8-a771-417170c668a6/1
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-04-2020
   • Type onderzoek: automatisch onderzoek
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Gebruikte standaard: EN 301 548 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 24 maanden.
   • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gulpen-Wittem dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.4 - Oriëntatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De meeste pdf's die het afgelopen driekwart geplaatst zijn, voldoen. Oude raadsstukken zijn enkel nog in iBabs in te zien in een archief. Sinds medio april 2020 niet meer op www.gulpen-wittem.nl. Nieuwe raadsstukken worden samen met de griffie verbeterd in het kader van digitale toegankelijkheid. I.v.m. acuut coronanieuws zijn er meerdere externe pdf's op de website geplaatst. Deze zijn niet steeds aan de webrichtlijnen getoetst.
  • Oorzaak: Acute nieuwsvoorziening i.v.m. coronacrisis. Erfenisprobleem (oude software kon niet in het juiste PDF formaat de documenten opslaan).
  • Gevolg: Niet machine leesbare documenten.
  • Alternatief: Omzetten van gehele geschiedenis.
  • Maatregel: N.v.t.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: I.v.m. coronacrisis wordt in augustus gekeken wat dan stand van zaken is en welke externe pdf's gehandhaafd moeten blijven. Omzetten documenten uit archief: het omzetten van alle documenten uit de geschiedenis is niet de inspanning waard, gezien de actualiteitswaarde en mate van raadpleging van de documenten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast bij met name links kan verbeterd worden.
  • Oorzaak: Het ontwerp sluit niet voldoende aan bij de webrichtlijnen.
  • Gevolg: De leesbaarheid is niet optimaal.
  • Alternatief: Keuze voor andere kleurcode.
  • Maatregel: Is bij leverancier uitgezet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-04-2020
 3. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Soms is er geen alternatieve tekst beschikbaar.
  • Oorzaak: Bij de opmaak van de tekst niet ingevoerd.
  • Gevolg: Geen voorleesfunctie mogelijk.
  • Alternatief: Invoeren van alt. tekst.
  • Maatregel: Wordt uitgezet bij Team communicatie. Na eerste kwartaal 2020 is dit grotendeels een nieuw team door reorganisatie. Dit vergt extra inspanning, zeker ook i.v.m. drukte rondom coronacommunicatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 4. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn niet altijd de juiste kopteksten voorhanden.
  • Oorzaak: Bij de opmaak van de tekst is er niet correct ingevoerd.
  • Gevolg: Voorleesmachine ondervindt problemen.
  • Alternatief: Goed invoeren van kopteksten.
  • Maatregel: Wordt bij Team communicatie uitgezet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 5. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: SiteImprove vindt diverse spelfouten op de website
  • Oorzaak: Niet correct ingevoerd.
  • Gevolg: Hinderlijk voor lezer, probleem voor voorleesmachines.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Teksten corrigeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Gulpen-Wittem geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Gulpen-Wittem nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste stappen gezet D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 24 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste stappen zijn gezet om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200518