Waarom een verklaring?

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op alle websites waarvoor de overheidsinstantie verantwoordelijk is. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen.

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom verplicht het Besluit digitale toegankelijkheid overheid overheidsinstanties om inzicht te geven in hun inspanningen om websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen. Het besluit verplicht hun ook om hierover een verklaring af te leggen op hun website(s). De verklaring is niet alleen bedoeld om verantwoording af te leggen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van de website.

Inhoud van de verklaring

In de verklaring staat welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over training van medewerkers, het nemen van technische maatregelen, maar ook over het periodiek laten testen van de website. Er zijn ook specifieke situaties en uitzonderingen. Als je vindt dat een uitzondering van toepassing is, dan moet je dit in de toegankelijkheidsverklaring vermelden.

Vorm van de verklaring

De toegankelijkheidsverklaring heeft een vaste vorm. Zo kunnen de verklaringen met elkaar vergeleken worden. Logius en BZK leggen de laatste hand aan een vernieuwd model voor de verklaring, in lijn met het Europese uitvoeringsbesluit hierover van oktober 2018. Het nieuwe model zal na een publieke-betaperiode formeel worden vastgesteld en hier worden gepubliceerd.

Deze invulassistent

Om de verklaring op te stellen kunnen overheidsinstanties de invulassistent gebruiken. Hiermee voldoet de verklaring aan alle eisen op het gebied van vorm en inhoud.