Privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik door het team van DigiToegankelijk van uw persoonsgegevens die u afgeeft wanneer u:

  • Een account aanmaakt op toegankelijkheidsverklaring.nl;
  • Een toegankelijkheidsverklaring aanmaakt.

De algemene privacyverklaring van het team van DigiToegankelijk vindt u op logius.nl.

Het team van DigiToegankelijk mag uw persoonsgegevens alleen delen met andere overheidsorganisaties wanneer er sprake is van doelbinding. Er zijn meerdere overheidsorganisaties werkzaam op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zij doen bijvoorbeeld onderzoek of leveren specifieke ondersteuning. 

Zonder expliciete toestemming zal het team van DigiToegankelijk nooit persoonsgegevens delen met organisaties buiten de Nederlandse overheid.

Het team van DigiToegankelijk voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet Logius met zowel technische als organisatorische maatregelen. Hier zijn Rijksbreed afspraken over gemaakt. Meer informatie over deze afspraken vindt u in de BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Op grond van de AVG mag Logius uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt Logius die vast.

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal archief.

In de specifieke verklaringen worden de bewaartermijnen concreet genoemd.

Op grond van de AVG kunt u verzoeken om:

  • inzage in uw gegevens;
  • correctie en verwijdering van uw gegevens;
  • beperking van het gebruik van uw gegevens.

Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal het team van DigiToegankelijk dit goed aan u uitleggen. In bepaalde gevallen heeft u ook recht op:

  • uw gegevens in digitale vorm;
  • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Uw verzoek op grond van de AVG (zie hierboven) kunt u indienen door een brief te sturen naar postbus 96810, 2509 JA Den Haag of via het contactformulier.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier bezwaar en beroep tegen instellen.

Lees meer informatie over de privacywetgeving. U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan Logius doorgeven via het contactformulier, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 96810, 2509 JA Den Haag.

Het team van DigiToegankelijk heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over Logius in te dienen. Dat kan online, of bel 088 - 180 52 50.