Verklaring van Waddenfonds

Status toegankelijkheid https://waddenfonds.nl

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Waddenfonds.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds is beschikbaar via de link https://waddenfonds.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds gepubliceerde informatie blijkt dat de website Waddenfonds gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds is gevorderd met de toegankelijkheid van Waddenfonds en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@waddenfonds.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 10 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 12 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Waddenfonds : voldoet gedeeltelijk

De website Waddenfonds is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://waddenfonds.nl/pdf/onderzoek%20waddenfondsnl%20WCAG%202-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-07-2023
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddenfonds.nl/projecten staat een kaart met een invoerveld "Zoek een project". Naast het invoerveld staat een zoekknop. De zoekknop wordt nu weergegeven als een vergrootglasicoon. Voor dit vergrootglasicoon ontbreekt een tekstueel alternatief. Dit is echter een informatieve en functionele afbeelding. Hiervoor is het nodig om een gelijkwaardig tekstalternatief te bieden (zie ook succescriterium 4.1.2). Op pagina https://waddenfonds.nl/waddenfondstv staat onder de YouTube-video’s een paginanavigatie met de 'volgende'-knop weergegeven als '>'-icoon. Deze heeft nu geen tekstalternatief. De paginanavigatie op de pagina https://waddenfonds.nl/?s=waddengebied en https://waddenfonds.nl/nieuws is een voorbeeld waar het wel goed is. Op pagina https://waddenfonds.nl/waddenfondstv staan video’s van YouTube. Elk YouTube-video blok is voorzien van informatieve iconen, zoals "Natuur", "Duurzame agrarische sector", "Duurzame recreatie en duurzaam toerisme", etc. Deze iconen zijn nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, omdat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Deze iconen zijn informatief en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Op pagina https://waddenfonds.nl/projecten zijn deze thema iconen (knoppen), afbeeldingen zonder een alt-attribuut. Een afbeelding (img-element) dient altijd een alt-attribuut te hebben. Laat het alt-attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. Op pagina https://waddenfonds.nl/projecten staan projecten weergegeven. Wanneer een project wordt geactiveerd verschijnt (pop-up) informatie van het project in het beeld. Dit informatieblok kan gesloten worden middels een kruis ("x"). Voor dit icoon is er geen tekstalternatief aanwezig, maar dat is wel nodig. In het PDF-bestand "Format-projectplan-majeur-thematisch.pdf" staat bovenaan het logo van Waddenfonds zonder tekstalternatief. Het logo is op alle pagina’s een decoratieve afbeelding ('Artifact'). Op de eerste pagina moet het logo een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. Op de vervolgpagina’s kan het logo als een decoratieve afbeelding opgemaakt blijven, dat is goed. Zie: https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2022/03/Format-projectplan-majeur-thematisch.pdf. In het PDF-bestand "Uitvoeringsprogramma-Waddenfonds-2021-2027-vastgesteld-1-10-2021.pdf" staat bovenaan het logo van Waddenfonds zonder tekstalternatief. Het logo is op alle pagina’s een decoratieve afbeelding ('Artifact'). Op de eerste pagina moet het logo een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. Op de vervolgpagina’s kan het logo als een decoratieve afbeelding opgemaakt blijven, dat is goed. Verderop in het document, bijvoorbeeld op pagina 8 staat een schema "Routekaart Subsidies Waddenfonds". Deze afbeelding heeft nu geen tekstalternatief en is ook niet als decoratieve afbeelding opgemaakt. Een blinde gebruiker is nu uitgesloten van de informatie die in deze complexe afbeelding staat. Wanneer tekstueel boven of onder een uitleg staat bij een ondersteunende afbeelding, dan is het beter om van deze afbeeldingen een decoratieve afbeelding ('Artifact') te maken. Verderop in het document komen meerdere afbeeldingen voor welke als decoratief opgemaakt dienen te worden. Zo zijn er meerdere problemen gevonden. Zie: https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitvoeringsprogramma-Waddenfonds-2021-2027-vastgesteld-1-10-2021.pdf.

  • Gevolg:

   niet alle niet-tekstuele content is beschreven voor mensen met een beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afwijkingen worden niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina hebben automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium. Zie https://waddenfonds.nl/waddenfondstv.

  • Gevolg:

   Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een video dient ondertiteling geboden te worden. Op die manier is de informatie ook beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   deze afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Zie https://waddenfonds.nl/waddenfondstv.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie https://waddenfonds.nl/waddenfondstv.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staan accordeons. De titels van deze accordeons zijn tevens koppen die bovenaan de content staan. Koppen zorgen voor hiërarchie in de pagina en maakt het mogelijk om met de screenreader gemakkelijk door een pagina te navigeren. Zorg dat deze koppen een header element bevatten, zoals H*. https://waddenfonds.nl/faq https://waddenfonds.nl/over-ons Op pagina https://waddenfonds.nl/2022/10/04/niet-tegen-maar-met-de-natuur-werken is de introductieparagraaf volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst onder de kop anders weer te geven en gebruik strong (of em) alleen om een deel van een tekst nadruk te geven. Verderop zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn schuin gedrukt gemaakt door middel van het <em>-element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. In de PDF "VerordeningadviescommissierechtsbeschermingWaddenfondsgeconsolideerdeversie201212061.staat in de header een stuk tekst welke niet getagd is. Wanneer een PDF uit een Word document wordt geëxporteerd dan wordt de informatie uit de ‘Koptekst en voettekst’ niet omgezet naar een getagd PDF. Hierdoor ontbreekt een belangrijke informatie. Zorg ervoor dat de belangrijke informatie op de eerste pagina binnen het Word-document niet in het ‘Koptekst’ gedeelte staat. Verderop in het document zijn teksten opgemaakt als kop, maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H1. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zorg ervoor dat de PDF (zo min mogelijk) één H1 tag heeft. De structuur van het document is nu niet duidelijk omdat als er alleen een H1-tag is gebruikt. De lijst op de eerste pagina wordt binnen de code als vier losse lijsten weergeven, zorg ervoor de een lijst als een gehele lijst in de code getagd is. Zie: https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2019/07/VerordeningadviescommissierechtsbeschermingWaddenfondsgeconsolideerdeversie201212061.In de PDF "Format-projectplan-majeur-thematisch.pdf" staat in de header een stuk tekst welke niet getagd is, ook het logo is niet getagd. Wanneer een PDF uit een Word document wordt geëxporteerd dan wordt de informatie uit de ‘Koptekst en voettekst’ niet omgezet naar een getagd PDF. Hierdoor ontbreekt belangrijke informatie. Verderop in het document zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Management samenvatting". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H1. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. De twee aanwezige datatabellen worden over meerdere pagina’s binnen de PDF weergegeven. Hierdoor wordt de tabel als een aparte tabel weergegeven in de code waardoor de relatie met de kolom- en rijkoppen verloren gaat. Zorg ervoor dat in de code als één tabel wordt opgemaakt. Dit geldt ook voor de lijsten. Zie: https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2022/03/Format-projectplan-majeur-thematisch.pdf. In het PDF-bestand "Uitvoeringsprogramma-Waddenfonds-2021-2027-vastgesteld-1-10-2021.pdf" zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. De twee aanwezige datatabellen worden over meerdere pagina’s binnen de PDF weergegeven. Hierdoor wordt de tabel als een aparte tabel weergegeven in de code waardoor de relatie met de kolom- en rijkoppen verloren gaat. Zorg ervoor dat in de code als één tabel wordt opgemaakt. Zie: https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitvoeringsprogramma-Waddenfonds-2021-2027-vastgesteld-1-10-2021.pdf.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een betekenisvolle volgorde kunnen gebruiken. In het PDF-bestand "Uitvoeringsprogramma-Waddenfonds-2021-2027-vastgesteld-1-10-2021.pdf" staan de tags niet in een betekenisvolle volgorde. De volgorde in de tags en dus de leesvolgorde komen niet overeen met de visuele weergave van de informatie in het PDF-bestand. Zie: https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitvoeringsprogramma-Waddenfonds-2021-2027-vastgesteld-1-10-2021.pdf.

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddenfonds.nl/contact staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Dit geldt ook voor "Inschrijven nieuwsbrief". Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   in overleg gaan met websitebouwer hoe dit opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. De "Subsidie aanvragen"-knop, limoengroen en staat op een slider welke van afbeelding veranderd. Hierdoor ontstaat een situatie waar de minimale eisen voor het contrast niet voldoen. De "Subsidie aanvragen"-knop, limoengroen op de lichtblauwe achtergrondkleur, heeft een gemeten contrast van 3,3:1. Dit is te laag, het gemeten contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit geldt ook voor de witte tekst op de slider. Vergelijkbare problemen komen ook op andere plaatsen op de website voor. Onder de slider op de homepage staan twee links "meld je aan" en "meer info". De lichtblauwe tekst van de links op de witte achtergrondkleur heeft een gemeten contrast van 3,7:1. Dit is te laag, het gemeten contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Op pagina https://waddenfonds.nl/inschrijven-nieuwsbrief een formulier voor de nieuwsbrief ("Inschrijven nieuwsbrief"). Het placeholdertekst 'Vul hier uw e-mailadres in' heeft een gemeten contrast van 2,5:1. Dit is te laag, het gemeten contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit geldt ook voor de placeholdertekst "Zoek een project" op pagina https://waddenfonds.nl/projecten op de kaart, gemeten contrastverhouding is 1.6:1.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 768 en ingezoomd is op 400% dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie: https://waddenfonds.nl/documenten-formulieren en https://waddenfonds.nl/subsidie-aanvragen.

  • Gevolg:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor: • Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels; • Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels; • Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1,6:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://waddenfonds.nl/contact, https://waddenfonds.nl/inschrijven-nieuwsbrief/ en https://waddenfonds.nl/projecten binnen "Zoek een project" invoerveld.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterfaceVisuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objectenDelen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddenfonds.nl/inschrijven-nieuwsbrief/ kunnen in het formulier foutmeldingen van de browser verschijnen. In de browser Chrome verdwijnen deze meldingen na een tijdje. Deze tijd kan te kort zijn voor sommige gebruikers om de melding te lezen. Dit kan opgelost worden door een foutmelding te laten verschijnen die bij het veld blijft staan.

  • Gevolg:

   Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Voorkom dit type content of bied de mogelijkheid om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website (https://waddenfonds.nl) heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc. De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplinks worden toegevoegd aan de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben duidelijke paginatitels. In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. Het veld voor de naam van dit bestand in de documenteigenschappen is leeg. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2022/03/Format-projectplan-majeur-thematisch.pdf en https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitvoeringsprogramma-Waddenfonds-2021-2027-vastgesteld-1-10-2021.pdf In de meta-data van de PDF is de titel niet goed ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. En dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Zie https://waddenfonds.nl/wp-content/uploads/2019/07/VerordeningadviescommissierechtsbeschermingWaddenfondsgeconsolideerdeversie201212061

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie aantreffen in een logische volgorde. Het gaat hier om de sequentiële (stap voor stap) volgorde waarin de tabfocus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content. Op pagina https://waddenfonds.nl/waddenfondstv en https://waddenfonds.nl/over-ons staan video’s van YouTube. Wanneer deze knop geactiveerd wordt, verschijnt een pop-up scherm. De focus van het toetsenbord blijft niet in het pop-up (lightbox) scherm, wanneer je de TAB-toets gebruikt. De focus verplaatst zich dan naar het onderliggende element op de website. Op pagina https://waddenfonds.nl/projecten staan projecten weergegeven. Wanneer een project wordt geactiveerd verschijnt informatie van het project in het beeld. De focus van het toetsenbord komt niet binnen het verschenen informatieblok te staan. Het is belangrijk dat de focus in het verschenen informatieblok komt te staan zodat voorleessoftware de informatie kan voorlezen. Let op! De focus volgorde kan nu echter niet volledig goed getoetst worden, omdat sommige interactieve componenten van de website geen focus ontvangen. Als dat probleem opgelost wordt, kan het hier nog wel problemen opleveren. Let hier dus goed op. Zie opmerkingen onder succescriterium 2.1.1 en 2.4.7.

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddenfonds.nl/waddenfondstv staat onder de YouTube-video’s een paginanavigatie met de 'volgende'-knop weergegeven als '>'-icoon. Dit is een link zonder een linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. De focus rectangle van de cookiemelding is niet zichtbaar als hier de focus op staat. Op pagina https://waddenfonds.nl/projecten/ staat een kaart. De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar binnen de kaart en de projecten onder de kaart. Wanneer de website in de ingezoomde staat bekeken wordt dan wordt het hoofdmenu vervangen door een mobiel vriendelijke menu. Hierdoor is de toetsenbordfocus van de mobiel vriendelijke menu niet zichtbaar. De focus is ook niet zichtbaar op een paar onderdelen binnen het mobiel vriendelijke menu.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://waddenfonds.nl) staan onder in de footer drie logo’s ("Provincie Noord-Holland", "Provincie Fryslân" en "Provincie Groningen") welke als een link fungeren. De toegankelijkheidsnaam (bijvoorbeeld: "noord-holland.nl") komt niet volledig overeen met wat op de afbeelding staat. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Op pagina https://waddenfonds.nl/inschrijven-nieuwsbrief een formulier voor de nieuwsbrief ("Inschrijven nieuwsbrief"). Bijvoorbeeld het veld "E-mailadres*" heeft als label "E-mailadres*", dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. De labels zijn niet gekoppeld met de invoervelden. Dit geldt ook voor het invoerveld "Zoek een project" op pagina https://waddenfonds.nl/projecten op de kaart.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddenfonds.nl/inschrijven-nieuwsbrief/ staat een formulier. Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd dan verschijnt (bijvoorbeeld in de Nederlandse versie van firefox) een browsermelding "Vul dit veld in" bij het eerste veld. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Het is beter om geen browsermeldingen te gebruiken, maar zelf in control te zijn over de meldingen die verschijnen. Dan weet je ook zeker dat er een foutmelding geplaatst wordt en niet een instructie zoals nu het geval is.

  • Gevolg:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/. De pagina https://waddenfonds.nl toont veel fouten als het om HTML-validatie gaat. Er is echter maar één fout gevonden die invloed heeft op het parsen van de webpagina. De waarde id "modalEmbed" en "sib-front-js-js" wordt twee keer gebruikt bij een id-attribuut en dat mag niet. De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een webpagina.

  • Gevolg:

   Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op: • Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld: <td>tekst</td> • Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li>

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddenfonds.nl/projecten staat een kaart met een invoerveld "Zoek een project". Naast het invoerveld staat een zoekknop. De zoekknop heeft geen naam. Op pagina https://waddenfonds.nl/waddenfondstv staat onder de YouTube-video’s een paginanavigatie met de 'volgende'-knop weergegeven als '>'-icoon. Dit is een link zonder een naam. Op pagina https://waddenfonds.nl/inschrijven-nieuwsbrief een formulier voor de nieuwsbrief ("Inschrijven nieuwsbrief"). De invoervelden hebben geen naam. De labels zijn niet gekoppeld met de invoervelden. Dit geldt ook voor het invoerveld "Zoek een project" op pagina https://waddenfonds.nl/projecten op de kaart. Op pagina https://waddenfonds.nl/faq staan accordeons, in- en uitklapbare tabs. De status (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor gewone gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Zie ook op pagina https://waddenfonds.nl/over-ons. Er bestaan ook aria regels om een accordeon te maken, zie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#accordion. Wanneer de website ingezoomd bekeken wordt, verschijnt een hamburger-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Ook ontbreekt hier de naam voor het menu. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Het icoon van een kruis ("x") heeft geen naam en de toestand kan niet door hulpsoftware bepaald worden.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddenfonds.nl/inschrijven-nieuwsbrief/ staat een formulier. Als een veld van een van het formulier niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op pagina.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking wordt niet verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209